• Nie Znaleziono Wyników

Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Analiza Matematyczna. Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona

Aleksander Denisiuk denisiuk@pjwstk.edu.pl

Polsko-Japo ´nska Wy˙zsza Szkoła Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gda ´nsku

ul. Brzegi 55 80-045 Gda ´nsk

(2)

Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona 2 / 15

Najnowsza wersja tego dokumentu dost ˛epna jest pod adresem http://users.pjwstk.edu.pl/~denisjuk/

(3)

Funkcja pierwotna

•Funkcja pierwotna

i całka nieoznaczona

•Funkcja pierwotna

•Całka nieoznaczona

Definicja 1. Funkcja F(x) jest pierwotn ˛a funkcj ˛a dla funkcji f(x)

na przedziale (a, b), je´sli ∀x ∈ (a, b) funkcja F jest ró˙zniczkowalna

w tym punkcie oraz F′(x) = f (x).

Przykład 2. 1. F(x) = √1 − x2 jest pierwotn ˛a dla

f(x) = −√ x

1−x2 na przedziale (−1, 1).

2. F(x) = sin x jest pierwotn ˛a dla f(x) = cos x na R. 3. F(x) = ln x jest pierwotn ˛a dla f(x) = x1 na przedziale

(4)

Funkcje pierwotne •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona 4 / 15

• Je˙zeli F(x) jest pierwotn ˛a dla f(x), to ∀C ∈ R F (x) + C te˙z

jest pierwotn ˛a dla f(x).

• W taki sposób mo˙zna otrzyma´c wszystkie funkcje pierwotne.

Twierdzenie 3. Niech funkcje F1(x) i F2(x) b ˛ed ˛a pierwotnymi dla

f(x) na przedziale (a, b). Wtedy istnieje C ∈ R, taka, ˙ze

F1(x) = F2(x) + C.

Wniosek 4. Je˙zeli F(x) jest jedn ˛a z funkcji pierwotnych dla f(x)

na przedziale (a, b), to dowolna funkcja Φ(x), pierwotna dla f(x)

(5)

Całka nieoznaczona

•Funkcja pierwotna

i całka nieoznaczona

•Funkcja pierwotna

•Całka nieoznaczona

Definicja 5. Zbiór wszystich funkcji pierwotnych dla danej

funkcji F(x) na przedziale (a, b) nazywa si ˛e całk ˛a nieoznaczon ˛a

(nieokre´slon ˛a) funkcji f(x). Oznaczenie R f (x) dx.

• Je˙zeli F(x) jest funkcj ˛a pierwotn ˛a dla f(x) na przedziale (a, b), to R f (x) dx = F (x) + C. Przykład 6. 1. R √−x 1−x2 dx = √ 1 − x2 + C na przedziale (−1, 1).

(6)

Własno ´sci całki nieoznaczonej •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona 6 / 15 1. R f (x) dx′ = f (x), 2. R F′(x) dx = F (x) + C, 3. R f(x) ± g(x) dx = R f (x) dx ± R g(x) dx, 4. R λ · f(x) dx = λ · R f(x) dx, gdzie λ ∈ R, 5. R 0 dx = C, R 1 dx = x + C, 6. R xα dx = x α+1 α+1 + C, gdzie α 6= −1, 7. R dxx = ln |x| + C, gdzie x 6= 0, 8. R ax dx = a x ln a + C, gdzie 0 < a 6= 1, 9. R ex dx = ex + C,

(7)

Własno ´sci całki nieoznaczonej, cd •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona 12. R cosdx2x = tg x + C, gdzie x 6= π 2 + πn, n ∈ Z, 13. R dx sin2 x = ctg x + C, gdzie x 6= πn, n ∈ Z, 14. R √dx

1−x2 = arc sin x + C, gdzie x ∈ (−1, 1),

15. R √dx

1−x2 = − arc cos x + C, gdzie x ∈ (−1, 1), 16. R 1+xdx2 = arctg x + C, 17. R 1+xdx2 = − arcctg x + C, 18. R sinh x dx = cosh x + C, 19. R cosh x dx = sinh x + C, 20. R dx cosh2x = tgh x + C, 21. R dx sinh2 x = − ctgh x + C, gdzie x 6= 0.

(8)

Przykłady •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona 8 / 15

Przykład 7 (Całki, których nie mo˙zna wyrazi´c przez funkcje

elementarne). 1. R e−x2 dx, 2. R cos(x2) dx, 3. R sin(x2) dx, 4. R ln xdx , 0 < x 6= 1, 5. R sin xx dx, 6. R cos xx dx, x 6= 0.

(9)

Zamiana zmiennej w całce nieoznaczonej

•Funkcja pierwotna

i całka nieoznaczona

•Funkcja pierwotna

•Całka nieoznaczona

Twierdzenie 8. Niech funkcja t = ϕ(x) b ˛edzie ró˙zniczkowalna na przedziale (α, β), funkcja G(t) b ˛edzie pierwotn ˛a dla g(t) na

przedziale (a, b), gdzie (a, b) = ϕ (α, β). Wtedy na przedziale

(α, β)

Z

(10)

Przykłady •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona 10 / 15 Przykład 9. 1. R sin 3x dx = t = 3x dt = 3dx = R 13 sin t dt = −13 cos t + C = −13 cos 3x + C. 2. R x+adx = t = x + a dt = dx = R dtt = ln |t| + C = ln |x + a| + C, x 6= −a. 3. R ecos x sin x dx = t = cos x dt = − sin x dx = − R et dt =

(11)

Przykłady, cd •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona Przykład 10. 1. R (arctg x) 100 1+x2 dx = t = arctg x dt = 1+xdx2 = R t100dt = t101 101 + C = (arctg x)101 101 + C. 2. R (5x − 6)2003dx = t = 5x − 6 dt = 5 dx = 15 R t2003 dx = t2004 10 020 + C = (5x−6) 2004 10 020 + C,

(12)

Całkowanie przez cz ˛e ´sci •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona 12 / 15

Twierdzenie 11. Niech funkcje u(x) oraz v(x) b ˛ed ˛a

ró˙zniczkowalne na przedziale (a, b) i dla funkcji u′(x)v(x) istnieje

funkcja pierwotna na tym przedziale. Wtedy dla funkcji u(x)v′(x)

istnieje funkcja pierwotna oraz

Z

u(x)v′(x) dx = u(x)v(x) − Z

(13)

Przykłady — I •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona Z x2 cos x dx = u(x) = x2 v′(x) = cos x u′(x) = 2x v(x) = sin x = = x2 sin x − 2 Z xsin x dx = = u(x) = x v′(x) = sin x u′(x) = 1 v(x) = − cos x = = x2 sin x + 2x cos x − 2 Z cos x dx = = (x2 − 2) sin x + 2x cos x + C.

(14)

Przykłady — II •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona 14 / 15 Z xn ln x dx = u(x) = ln x v′(x) = xn u′(x) = 1 x, v(x) = xn+1 n+1 = = x n+1 n + 1 ln x − 1 n + 1 Z xn dx = = x n+1 n + 1  ln x − 1 n + 1  + C, n 6= −1.

(15)

Przykłady — III •Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona •Funkcja pierwotna •Całka nieoznaczona Z eαx cos βx dx = u(x) = eαx v′(x) = cos βx u′(x) = αeαx v(x) = sin βx β = = e αx sin βx b − Z α β Z eαx sin βx dx = = u(x) = eαx v′(x) = sin βx u′(x) = αeαx v(x) = −cos βx β = = e αx sin βx β + α β2e αx cos βx − α 2 β2 Z eαx cos βx dx,

Cytaty

Powiązane dokumenty

attribute – globalne zmienne które mogą się zmieniać per vertex (np. kolor czy texcoord), wysyłane z aplikacji do vertex shaderów. Dostępny tylko w VS, tylko

RDF Schema Wprowadzenie RDF Semantic Web Składnia Kontenery Kolekcje RDFS DCMI RDFa Microdata JSON-LD ✔ Rozszerzenie RDF. ✔ Zawiera język do opisania zestawów predykatów

JQuery Wprowadzenie Dostęp Modyfikacjia Łańcuch 2 / 23 Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod

je˙zeli serwer nie rozpoznał metody ˙z ˛ adania, on zwraca kod odpowiedzi 501 (Not implemented). je˙zeli serwer rozpoznał metod ˛e, ale one nie mo˙ze zosta´c zastosowana do

[r]

Znajdź równanie parametryczne krzywej, którą tworzy punkt okręgu o promieniu r, toczącego się bez. poślizgu wzdłuż

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem http://users.pjwstk.edu.pl/~denisjuk/.

Znajdź kąt między przekątnymi płaszczyzn Oxy oraz Oyz kartezjańskiego układu współrzędnych.. Udowodnij, że ABCD jest równole- głobokiem i znajdź