• Nie Znaleziono Wyników

afryka - stolice+kolonie, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "afryka - stolice+kolonie, test PDF / Memorizer"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1/ algieria Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2/ angola Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3/ benin Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4/ botswana Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5/ burkina faso Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6/ burundi Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7/ czad Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8/ czad Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9/ dem.rep.konga Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10/ dżibuti

(2)

11/ egipt Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12/ erytrea Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13/ etiopia Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14/ gabon Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15/ gambia Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16/ ghana Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17/ gwinea Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18/ gwinea bissau Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19/ gwinea równikowa Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20/ kamerun Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21/ kenia Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22/ komory Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(3)

23/ kongo Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24/ lesotho Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25/ liberia Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26/ libia Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27/ madagaskar Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28/ malawi Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29/ mali Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30/ maroko Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31/ sahara zach. Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32/ mauretania Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33/ mauritius Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34/ mozambik Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(4)

35/ namibia Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36/ niger Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37/ nigeria Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38/ rpa Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39/ rep.środkowoafr. Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40/ rep.ziel.przyl. Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41/ ruanda Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42/ senegal Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43/ seszele Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44/ sierra leone Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45/ somalia Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46/ somaliland Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(5)

47/ suazi Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48/ sudan Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49/ tanzania Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50/ togo Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51/ tunezja Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52/ uganda Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

53/ wybrzeze kosci sloniowej

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

54/ wyspy swietego tomasza i ksiazeca

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55/ zambia Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56/ zimbabwe Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57/ swieta helena Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58/ reunion Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59/ majotta

(6)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozpoczęła się właściwie dopiero w nu­ merze trzecim „Nowin” ostrzeżeniem: „Partia »Wyzwolenie«, która w naszym okręgu wyborczym niewiele ma do gadania,

The primary tide generator maintains a differential between a pumped inflow of saltwater to the model ocean and a gravity outflow of salt- water from the m6del

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

[r]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 30/3-4, 9-16 1991.. am bicje tw órcze N

prow adził głośne obserw acje przejścia p lan e ty W enus przed tarczą słońca.. przeniósł sw oje zain teresow ania do W

R ed aktorem naczelnym „G azety W arszaw sk iej” został Józef

Po sam ow iedzy w lite ra tu rz e m usi przyjść sam ow iedza filozoficzna, a więc stw orzenie narodow ej filozofii polskiej, w sk azującej drogi rozw iązania

De zuurstof die door de onderdeksel de reactor binnen stroomt moet goed gedispergeerd worden in de vloeistof.. autoclaaf te voeren, daar de afdichting dan te

propozycję pisania do „P rzegląd u Tygodniow ego”.. m usiał bulw

Nic więc dziw nego, że w szyscy potem niezależnie od późniejszych anim ozji podziw iali rzutkość, bystrość u m y słu i odw agę red ak to ra. C zystej, dokąd

Zachęcając czytelników tygodnika do pracy ośw iatow ej w ich środow i­ skach, obiecyw ał, że pism o będzie system aty czn ie udzielać p orad w za­ k resie

Do stały ch w spółpracow ników należeli A lek sander Św ięto­ chow ski i Filip Sulim irski.. jaw y życia literackiego i naukow ego na ziem iach

Szym anow ski otaczał m łodych w spół­ pracow ników troskliw ą opieką, służąc im dzienn ik arsk im dośw iadczeniem... stało się p rak ty czn ie

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

Voor een onderzoek naar de fotodynamische activiteit van deze kleurstof werd 4 ml oplossing (320 /tg transformerend DNA en 40 (ig lumichroom in 0,07 M NaCl) in een cuvet

Zm uszony do em i­ gracji, poznał środow isko wychodźcze polskich socjalistów , a także so­ cjalizm zachodnioeuropejski i polski w Galicji... B yły to tek sty

Dom W ysłouchów pozo­ staw ał przez długie la ta m iejscem spotkań licznych królew iaków , zw łasz­ cza koleżanek W ysłouchow ej — działaczek

W ew nątrz zaboru p ra sa bytom ska zajm ow ała postaw ę bezw zględnej lojalności P olaków wobec Niemiec.. sp rzedał więc swe gazety, firm ie