• Nie Znaleziono Wyników

View of Participation of the KUL Ecumenical Institute in the European Network of Memory Culture

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Participation of the KUL Ecumenical Institute in the European Network of Memory Culture"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

SPRAWOZDANIA 221 PIOTR KOPIEC *

UCZESTNICTWO INSTYTUTU EKUMENICZNEGO KUL

W EUROPEJSKIEJ EKUMENICZNEJ SIECI

KULTURY PAMICI

15 i 16 listopada 2013 roku w Münster, w siedzibie Ewangelickiej Grupy Studen-ckiej (Evangelische Studierendengemeinde) odbya si midzynarodowa konferencja naukowa zatytuowana „Cultivating Remembrance. Memory Cultures in Europe as Chances and Challenges for Education”. Konferencja zostaa zorganizowana dziki wspópracy kilku instytucji: Ewangelickiego Koa Kocielnego w Münster (Evange-lischer Kirchenkreis Münster), Ewangelickiego Forum Kocielnego w Münster (Evan-gelisches Kirchenforum Münster), Centrum otewskiego (Latvian Center) i wspo-mnianej ju Ewangelickiej Grupy Studenckiej przy Westfalskim Uniwersytecie Wil-helma w Münster (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), jednej z najwa niej-szych uczelni w Niemczech. W konferencji wzili udzia pracownicy Instytutu Eku-menicznego KUL: ks. dr hab. Przemysaw Kantyka, prof. KUL, dr Piotr Kopiec, ks. dr hab. Marcin Skadanowski.

Program konferencji wypeniay wykady dotyczce szeroko pojtej tematyki kultury pamici w perspektywie ró nych dowiadcze, zwaszcza bdcych rezul-tatem dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Prelegenci przedstawiali ró ne ujcia postaw ludzi zderzajcych si z siami historii. Sowami kluczowymi przewijajcymi si w trakcie referatów byy wic takie pojcia jak „Holokaust”, „Shoah”, „wypdze-nie”, „eksterminacja”, „wojna”, ale równie „dialog”, „to samo ” i „pami ”. W trakcie konferencji mo na byo usysze relacje i pozna sposoby podejcia do za-gadnienia z takich krajów jak (poza perspektyw polsk) Estonia, otwa, Ukraina i Niemcy. Wród prelegentów byli wykadowcy ró nych uniwersytetów z wymienio-nych krajów, jak i reprezentanci instytucji pamici historycznej (np. dyrektor muzeum w byym obozie koncentracyjnym w Bergen-Belsen). Prezentowane byy ujcia peda-gogiczne, socjologiczne, filozoficzne, historyczne i teologiczne.

Owocne dyskusje, zarówno na sali obrad, jak i podczas mniej formalnych spot-ka, zaowocoway ukonstytuowaniem si grupy, któr nazwano Europejsk Ekume-niczn Sieci Kultury Pamici (Ein europäisches ökumenisches Netzwerk Erinne-rungskulturen). Grupa przyja za cel realizacj projektu europejskiego dotyczcego specjalnych aspektów kultury pamici i sposobów jej rozwijania i przekazywania,

Dr PIOTR KOPIEC – adiunkt Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL; adres do korespondencji – e-mail: petrko@kul.pl

(2)

SPRAWOZDANIA 222

zwaszcza w procesie edukacji. Aby umo liwi kontakt midzy poszczególnymi uczestnikami projektu, stworzono platform internetow, która umo liwia rozmowy on-line.

W 2014 r. gówny koordynator projektu, ks. Geert Franzenburg, zainicjowa ide przeprowadzenia bada ankietowych w biorcych udzia w projekcie krajach. Ankiety skierowane zostay do uczniów szkó podstawowych i rednich i zmierzay do usta-lenia tak wiedzy, jak i postaw uczniów wobec pamici historycznej. Ostatecznie bada-nia przeprowadzono w czterech krajach, skd pochodz uczestnicy projektu: w Niem-czech, w Holandii, na otwie i w Polsce (gdzie pracownicy Instytutu Ekumenicznego przeprowadzili badania ankietowe w Liceum Ogólnoksztaccym Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Biaej i w Zespole Katolickich Szkó Ogólno-ksztaccych w Katowicach). Zgromadzone, opracowane i wreszcie przetumaczone wyniki bada zostay przedstawione na kolejnym spotkaniu studyjnym w Münster.

Wnioski pynce z bada stay si inspiracj do rozszerzenia zakresów badaw-czych projektu. Grupa przyja za cel opracowanie teoretycznych koncepcji le cych u podstaw kultury pamici, zwaszcza podej stanowicych ramy interpretacyjne oraz przeprowadzenie bada panelowych zmierzajcych do stwierdzenia zmian za-chodzcych w postawach spoeczestw w badanych krajach. W tym celu w ramach sieci zdecydowano o sformuowaniu programu badawczego o nazwie „Postawy Euro-pejskiej Pamici” (European Memory Attitudes). Program ma w zamyle zmierza do stworzenia reprezentatywnej platformy, badajcej i pomagajcej formowa postawy wspólnej europejskiej pamici w duchu dialogu. We wprowadzeniu do streszczenia projektu organizatorzy napisali: „Wszyscy jestemy czci historii, a historia i kul-tura tworz cz naszej to samoci. Trzeba by wiadomym swej przeszoci, tra-dycji i kultury, by doceni wolno i styl ycia, którymi mo emy si dzi cieszy . Jednym z kluczy pomagajcych takiemu dowiadczeniu jest kombinacja pamici indywidualnej, zbiorowej i kulturowej, zestawiona ze zorientowaniem na gówne miejsca i wydarzenia ksztatujce dan pami kulturow”1.

Wkad bada ekumenicznych w programie powinien by decydujcy, zwaszcza dowiadczenia dialogu ekumenicznego oraz ekumeniczna koncepcja dialogu i jej naj-wa niejsze sformuowania. W opracowaniu celów i przedmiotu bada programu ma ona, obok innych specyficznych koncepcji, jak etyka pamici czy te zrównowa ona pedagogika (sustainable pedagogy), stanowi fundament opracowania teoretycznej koncepcji kultury pamici, która w zamierzeniu ma sta si u ytecznym narzdziem procesów dialogu i pojednania europejskiego.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obliczyć ugięcie i kąt obrotu końca wspornika, jeżeli belki wspornikowe połączono śrubą z sąsiednią ścianą przy pomocy nakrętki rzymskiej – jak to pokazuje rysunek 2.

Secondo le parole di sant'Agostino, egli è “superior summo meo et ⇒ interior intimo meo - più intimo della mia parte più intima, più alto della mia parte più

Główne pytanie, na które poszukiwałam odpowiedzi w toku procesu badaw- czego, przybrało następujące brzmienie: W jaki sposób biorcy przeszczepu koń- czyny górnej

Oszacowano funkcje liniowe, jako ¿e postaæ wielomianu trzeciego stopnia, wskazywania w teorii mikroekonomii, nie jest mo¿liwa do oszacowania z powodu braku danych o silnie

MAGISTERIUM [³ac.] Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a, w teologii kato- lickiej w³adza autorytatywna nauczania, sprawowana przez kolegium bi- skupów z papie¿em jako g³ow¹, a

nia o cywilizacyi narodów chrześcijańskich. Wielu głębiej myślących Japończyków, a nawet wielu ludzi wybitnych, kierujących polityką narodową, sądziło wówczas,

(…) opar³y siê na pogl¹- dzie, ¿e równie¿ p³eæ, a nie tylko p³eæ kulturowa, jest konstruowana spo³ecznie, czy raczej, ¿e niektóre jej aspekty s¹ w ten sposób

Słowem sytuacja jest niewesoła - huta przestawiwszy się po wielu wysiłkach na nową produkcję, która ma ją uratować przed likwidacją, może się tą produkcją… udławić..