• Nie Znaleziono Wyników

Zapis działalności człowieka w osadach wypełniających dno doliny Nasielnej w Nasielsku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zapis działalności człowieka w osadach wypełniających dno doliny Nasielnej w Nasielsku"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Landform Analysis, Vol. 9: 272–275 (2008)

Zapis działalności człowieka w osadach

wypełniających dno doliny Nasielnej w Nasielsku

Mariusz B³oñski*

1

, Piotr Szwarczewski

2

1Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zakład Archeologii Mazowsza i Podlasia, Aleja Solidarności 105, 00-140 Warszawa

2Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Dolina Nasielnej w okolicach wczesnośrednio-wiecznego grodziska w Nasielsku stanowi intere-sujący obiekt badań nad antropogenicznymi prze-kształceniami środowiska przyrodniczego, ponieważ jej współczesny wygląd to wynik różnorodnych pro-cesów geomorfologiczno-geologicznych, pośrednio i bezpośrednio związanych z rozwojem wczesnośre-dniowiecznego osadnictwa i wieloetapowym funk-cjonowaniem stawów młyńskich w późnym średnio-wieczu i czasach nowożytnych.

W prowadzonych badaniach paleogeograficz-nych wykorzystano interdyscyplinarne metody ba-dań. Należały do nich: badania geologiczno-geomor-fologiczne, palinologiczne (Bińka 2005), analiza radiowęglowa, archeologiczne badania wykopalisko-we oraz analiza źródeł kartograficznych i pisanych.

W dnie doliny Nasielnej w Nasielsku (około 50 km na północ od Warszawy) znajduje się wczesno-średniowieczne grodzisko. Obiekt ma około 85 m średnicy, a wysokość wałów nieznacznie przekracza 2 m. Źródła pisane z XI–XIII w. informują, że Na-sielsk był lokalnym centrum administracyjnym na Mazowszu (kasztelania). W tym czasie nadania na terenie późniejszego miasta i jego okolicy otrzymał klasztor kanoników regularnych z Czerwińska (Błoński w druku a).

Prace wykopaliskowe na grodzisku przeprowa-dzili archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie: w 1967 r. Górska (Górska 1976) i w latach 2001–2006 Dulinicz, Moszczyński, Błoński. W ich wyniku ustalono, że gród w Nasielsku był obiektem wielofazowym, który funkcjonował przez

ponad 400 lat. Zgodnie z datami dendrochronolo-gicznymi uzyskanymi z konstrukcji najstarszego wału, pierwszy gród nad Nasielną wzniesiono tuż po połowie IX w. Najmłodsze daty dendrochronologicz-ne uzyskadendrochronologicz-ne z umocnień grodu pochodzą z około połowy XIII w. Gród i osada przygrodowa zostały prawdopodobnie opuszczone w 2 poł. XIII lub na początku XIV w. (Błoński w druku b).

Nasielna jest lewym dopływem Wkry odwad-niającym południową części Wysoczyzny Ciecha-nowskiej (Kondracki 2000). Zróżnicowanie litolo-giczne osadów wypełniających dno doliny Nasielnej w okolicach grodziska jest skutkiem naturalnych i antropogenicznych przemian środowiska przyrodni-czego, jakie miały miejsce w przeszłości na obszarze zlewni rzeki. Przeprowadzone sondowania

geolo-272

Ryc. 1. Szkic geomorfologiczny obszaru badań

1 – wysoczyzna polodowcowa, 2 – doliny rzeczne 3 – suche do-liny, 4 – grodzisko

(2)

giczne pozwoliły wyróżnić kilka obszarów-stref o od-miennej litologii (ryc. 1, 2). Wierzchowina gliniastej wysoczyzny polodowcowej (powstałej w czasie zlodo-wacenia środkowopolskiego i przemodelowanej w chłodnym klimacie vistulianu) przechodzi w po-wierzchnię zbudowaną z piasków gruboziarnistych, miejscami drobnych żwirów (taras fluwioglacjalny lub starszy taras rzeczny). Zarówno wierzchowina wysoczyzny, jak i górna część jej stoku była w przeszłości użytkowana rolniczo. Zapisem tej działal-ności jest wyraźny poziom orno-próchniczny sięgający do głębokości około 15 cm. Dolna część stoku zbudo-wana jest z piasków średnio- i drobnoziarnistych. Osa-dy budujące dolną część stoku cechuje duża zawartość humusu (i organicznego pyłu pochodzącego prawdo-podobnie z rozdrobnionych węgli drzewnych?) się-gającego w profilu pionowym do głębokości 50–55 cm. W opisywanym poziomie mineralno-organicznym występują pojedyncze roślinne makroszczątki. Gene-za tych utworów jest złożona. Mineralne części należy wiązać z procesami fluwialnymi w późnym glacjale i na początku holocenu. Obecność części organicznych to, z jednej strony, skutek akumulacji produktów spłukiwania z okolicznych stoków, które przybrało na sile wraz z wylesieniem i pojawieniem się pierwszych rolników na tych terenach, a z drugiej strony, efekt podwyższenia poziomu wód gruntowych, który miał miejsce w czasie funkcjonowania kolejnych stawów młyńskich w dolinie rzeki.

Dno doliny w badanym miejscu wypełniają różno-rodne osady organiczne (torfy, namuły organiczne, gytie) o łącznej miąższości nieznacznie przekra-czającej 1,5 m. Serie organiczne zalegają na osadach piaszczystych (drobno- i średnioziarnistych) i drob-nych żwirach. Wykonane sondowania ujawniły uroz-maiconą morfologię starszego, znajdującego się pod osadami organicznymi, dna doliny. Z wykonanych przekrojów poprzecznych wynika, że w przeszłości w tej części doliny koryto rzeczne zmieniało swoje położenie oraz układ w planie – funkcjonował przez pewien okres wielokorytowy system rzeczny rozdzie-lony odsypami lub wyspami (ryc. 1, 2). Rozpoznane w wierceniach gytie, z detrytusem roślinnym i mala-kofauną, występujące na różnych głębokościach (m.in. około 30–60 cm) pod współczesną powierzch-nią, wskazują na występowanie w przeszłości w tej części doliny zbiorników wodnych. Pełniły one różne funkcje (stawy młyńskie lub rybne?). Zróżnicowanie litologiczne osadów w dnie doliny wskazuje na to, że przerwy między kolejnymi piętrzeniami wody mogły być znaczne (niewykluczone, że wynosiły kilka, a na-wet kilkanaście lat). Z wykonanych wierceń i spo-rządzonych przekrojów wynika, że wczesnośrednio-wieczny gród zlokalizowany był prawdopodobnie w znacznie głębszej dolinie i w związku z powyższym, szacując różnicę wysokości między koroną jego wału i współczesnym dnem doliny, uwzględniać trzeba zawsze miąższość wypełniających dolinę osadów 273 Mariusz B³oñski, Piotr Szwarczewski

Ryc. 2. Wybrane przekroje geologiczne (I–III) dna doliny Nasielnej (wg Błońskiego, Szwarczewskiego 2007)

(3)

(ryc. 2), wynoszącą ok. 1,5 m (Błoński, Szwarczewski w druku).

Fukcjonowanie młynów wodnych w pobliżu gro-dziska potwierdzone jest przez źródła pisane od XIV do początku XX w.; dokumentują to również liczne archiwalne materiały kartograficzne (ryc. 3). Ponad-to w 2004 r., podczas wykopalisk raPonad-towniczych nad Nasielną w pobliżu grodziska, odkryto pozostałości młyna (pomost oraz kamień młyński), które wydato-wane zostały dendrochronologicznie na 1 poł. XV w. (Błoński w druku a).

Datowanie radiowęglowe osadów organicznych pobranych w dnie doliny w pobliżu grodziska – 1470±75 BP (424–680 cal. AD; IGSB-1262) – wska-zuje prawdopodobnie na początek stałego (?) zasie-dlenia miejsca, w którym w połowie IX w. wzniesiono gród. Od tego momentu rozpoczyna się systematycz-ne przeobrażanie środowiska przyrodniczego dna do-liny i terenów z nim sąsiadujących pod wpływem działalności człowieka – głównie w wyniku rozwoju rolnictwa i młynarstwa (ew. hodowli ryb). Antropoge-niczne przemiany krajobrazu dokumentują między innymi trzy niezależne poziomy gytii (rozpoznane sondowaniami w dnie doliny) związane z funkcjono-waniem wczesnośredniowiecznych i późniejszych młynów wodnych (ryc. 2). Wiek osadów złożonych w nieckach stawów został oznaczony metodą radiowę-glową odpowiednio na: 530±70 BP (kalibracja 2s,

95,4%, 1294–1490 cal. AD, 1600–1616 cal. AD,

IGSB-1261), 860±105 BP (kalibracja 2s, 95,4%,

990–1310 cal. AD, 1360–1380 cal. AD, IGSB-1264) i 1010±90 (kalibracja 2s, 95,4%, 822–838 cal AD, 868–1244 cal. AD, IGSB-1263). Otrzymane daty do-brze korespondują z archiwalnymi mapami i karto-graficznymi materiałami źródłowymi (ryc. 4).

Zastosowanie interdyscyplinarnych (geologicz-nych, geomorfologicznych i archeologicznych) me-tod badań pozwoliło na odczytanie powiązań między gospodarczą działalnością człowieka w ciągu ostat-nich około 1400 lat i przemianami środowiska geo-graficznego okolic Nasielska. Możliwe było również określenie charakteru tych zmian, a dzięki datowa-niom radiowęglowym i analizie różnorodnych źródeł pisanych – ich wieku. Wykonane prace dały także możliwość odtworzenia pierwotnej rzeźby, na którą wkroczyło średniowieczne osadnictwo.

274

Mariusz B³oñski, Piotr Szwarczewski

Ryc. 4. Kalibrowane daty radiowęglowe osadów organicznych pobranych w dnie doliny w okolicach grodziska w Nasielsku

wraz z ich wymową paleogeograficzno-archeologiczną (kalibracja przy użyciu programu OXCAL v. 3.9, Bronk Ramsey 2003)

Ryc. 3. Plan Nasielska z 1842 r. (wg Kuncewicza 1929)

1 – staw młyński przy grodzisku, 2 – młyn wodny na grobli za-mykającej od zachodu dolinę Nasielnej

(4)

Literatura

Bińka K. 2005. Ekspertyza próbek organogenicznych z Nasielska (grodzisko). Maszynopis przechowy-wany w Zakładzie Archeologii Mazowsza i Podla-sia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Błoński M. w druku a. Na szlakach wczesnośrednio-wiecznego Mazowsza. Gród w Nasielsku. [W:] Bu-żańsko-wiślany szlak handlowy we wczesnym średniowieczu. Warszawa.

Błoński M. w druku b. Odkrycia w Nasielsku. Na marginesie badań wykopaliskowych wczesnośre-dniowiecznego grodziska. [W:] A. Buko, W. Ducz-ko (red.), Przez granicę czasu.

Błoński M., Szwarczewski P. 2007 Wykształcenie osadów wypełniających dno doliny Nasielnej w Na-sielsku jako skutek gospodarczej działalności

człowieka. [W:] E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. T. IV. Warszawa, s. 51–56. Błoński M., Szwarczewski P. 2008 w druku.

Antropo-geniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku. Archeologia Polski, LIII, 2.

Bronk Ramsey C. 2003. OxCal v. 3.9 (Program kom-puterowy do kalibracji dat radiowęglowych). Górska I. 1976. Nasielsk. [W:] I. Górska, L.

Pade-rewska, J. Pyrgała, W. Szymański, L. Gajewski, Ł. Okulicz (red.), Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 83–86. Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski.

Warszawa.

Kuncewicz A. 1929. Plany przeglądowe miast pol-skich. Warszawa.

275 Zapis dzia³alnoœci cz³owieka w osadach wype³niaj¹cych dno doliny Nasielnej w Nasielsku

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla tych, dzieci, które lubią uczyć się wierszy na pamięć proponuję krótki wiersz o

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023” („za” – 13, nieobecny -

^eżeli sao chodzi o stosunek spółdzielni do człcnkór to Spółdzielnia- wzamian wypłacania im co roku dywidend gwarantuje jaknajisyźezą cenę za miód i tak np* podczas

Jak zaznaczono we wstępie niniejszego rozważania, „psychopatia” swoje fundamenty odnajduje w terminie „manii bez delirium” (manie sans delire), która po

'nad A'Ulacostephan'Us sp •. !Po.zio.m A'Ulacostephanus pse'Udo-.. Charakrterystyczne dla tego pod- pozioanu są amonity z TOdżaju Virgataxioceras. amorn.ity, których Zlwoje

ność takich farm jaik Potámides biseriatus, Gibbula pieta Fér.. niieozinaczalne ułamki

Jak uda³o siê wyjœæ ze œredniowiecza i przekroczyæ granice zdrowego rozs¹dku W niektórych krajach stan rozs¹dnej równowagi usta- wodawczej uda³o siê utrzymaæ a¿ do

Powstaje tylko bar­ dzo ważne pytanie, czy dostępne idee obejmują pełne spektrum obecnych traktowanych jako ważne idei, poglądów i przekonań, czy nie są czasami

Regionalne polozenia warstw r6znego wieku w bloku kieleckim wykazujit daleko iditce analogie, co pozwala sitdzic, iz ewolucja tektoniczna bloku podporzitdkowana

Można przyjąć, że chodzi o lokalizację cechującą się akceptowalnym poziomem ryzyka, czyli ryzyka poniżej pewnego progu, którego przekroczenie oznaczało- by

Wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytkowania wykorzystuje się również do oceny poziomu życia ludności (rodzin, gospodarstw domowych). 38-39)

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w ramach statutowych zadań realizuje zarówno działania dotyczące rejestracji nowych odmian, jak i

Specyfiką pracy jest zarówno tematyka: przestrzeń wielokulturowa miasta w świetle analizy geograficzno-semiotycznej oraz wybór Suboticy jako obiektu badań.. Autorka

czarnego fliszu pieniñskiego pasa ska³kowego w Polsce (czyli formacji szlachtowskiej), okreœ- lony na podstawie dinocyst, jak równie¿ innych grup ska- mienia³oœci, jest

vované moderné výchovno-vzdelávacie programy založené na podporovaní kog- nitívneho, psychomotorického, socio-morálneho a emocionálneho rozvoja die- ťaťa; vyňať zo zákona

31 Rezolucja 8 (XXXI) Komisji Praw Człowieka, która powoływała grupę badaw­ czą dla Chile przyjęta została w drodze consensus. Przy czym przedstawiciel Zwią­ zku

Rachunkowość jest tym systemem, który dostarcza informacji historycznych o dochodach i wydatkach związanych z programami (zadaniami). W odniesieniu do planowania budżetowego,

2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wprowadzenia dodatkowych umiejętności zawodowych pn. „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami

Miasta uczestniczące w projekcie predefiniowanym nie tylko będą miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln euro), ale także znacząco zwiększą swoją zdolność do

21.  Rozstrzygnięcie  konkursu  planowane  jest  na  22  maja,  tj.  w  przededniu  zakończenia  konferencji  “Ecohydrological  Processes  and  Sustainable 

Wybrana przez autora Promethidiona tematyka scen zdobi þacych s´ciany domu m odego Epirczyka takzúe zawiera tak þa sugestieþ. Z kolei okalaj þace te sceny arabeski, a

Беларускія мовазнаўцы актыўна пачалі зай- мацца складаннем слоўніка ад’ектонімаў і катайконімаў толькі ў другой палове ХХ ст.,

Powstanie listopadowe, jego upadek i w konsekwencji formowanie się Wiel- kiej Emigracji to kolejny „naturalny” wątek, który często gościł w periodyku. Marian Kamil Dziewanowski 54