• Nie Znaleziono Wyników

Z historii medycyny pracy i ergonomii w marynarce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Z historii medycyny pracy i ergonomii w marynarce"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Recenzje 681 z faktu, że w badaniach paleodemograficznych mogą być brane pod uwagę dwa — trudno obecnie dostępne — rodzaje źródeł: zachowane z tego okresu szkielety ludz-kie lub ich fragmenty oraz ślady ówczesnej działalności ludzludz-kiej.

Ryszard Torchalski

Z HISTORII MEDYCYNY PRACY I ERGONOMII W MARYNARCE

W 1970 r. miesięcznik „La Revue Maritime" (nr 274) opublikował artykuł Notes sur l'historique de la medicine du travail et de l'ergonomie dans la marine, dzieląc tę historię na okresy według periodyzacji przyjętej w historiografii żeglugi: okres żeglugi wiosłowej, żaglowej, parowej. Osobno przedstawiony jest rozwój medycyny pracy w bazach marynarki wojennej. Autorem artykułu jest Adrien Carre, na-czelny lekarz francuskiej marynarki wojennej, sekretarz generalny Komitetu Do-kumentacji Historii Marynarki.

Z. Br.

75 LAT HISTORII KANAŁU KILONSKIEGO

Nr 1/2 z 1970 r. miesięcznika „Nord-Ostsee-Kanal" w całości poświęcony jest 75-leciu tego kanału, zbudowanego w latach 1887—1895. Sprawy techniczne budowy kanału, jego przebudowy w latach 1909—1914 i utrzymania znajdują się przede wszystkim w artykule Geschichte und Entwicklung einer Seeschijjahrtsstrasse von Weltbedeutung (z równoległym tekstem angielskim). Przecięcie kanałem podstawy Półwyspu Jutlandzkiego projektowano już w 1559 r. W następnych wiekach planów takich było wiele, wytyczano różne trasy (ilustruje to również mapka załączona do artykułu), aby wreszcie kanał zrealizować na trasie Kilonia—Holtenau—Brunsbüttel w estuarium Łaby. Zresztą ten szlak projektowany był już w 1571 г., następnie w XVII w., oraz w 1849 i 1864 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych.. i utworzonej w pocz?tkach 1919 roku

Ster- nik jest odpowiedzialny za wła~ciwe i bez- pieczne uwi.izanie todzi na postoju, oraz u- porz~1dkowanie łodzi, przed opusl:czeniem jej przez obsad1:... Jeśli łódź

Poprawki do Ordynacji Wyborczej może zaproponować każdy student Akademii... Rektor może, z inicjatywy własnej lub na wniosek Organów Samorządu, przekazać sprawę do

Uroczystość przekazania dokumentów Marynarki Wojennej do gdyńskiego muzeum odbyła się 9 września na pokładzie niszczyciela ORP „Błyskawica”.. Miejsce

Sposób dawania poleceń i sygnałów do kierowania ruchem na skrzyżowaniu.. b) lewą ręką od wyprostowanego ramienia w kierunku nadjeżdżających pojazdów, zginając ją za

Amerykanie przekazując Polsce niszczyciele typu Arleigh Burke postawili twarde warunki, jeżeli chodzi o sposób ich wykorzystania – na co wstępnie już zgodziło się

Przekazanie bandery i proporca z ORP „Kondor” do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej, odbyło się w obecności dowódców okrętu: pierwszego dowódcy kmdr.. Tomasza Krasonia

Do oceny efektywno ci systemów ochrony zdrowia krajów Unii Europejskiej wyko- rzystana zosta!a metoda nieparametryczna Data Envelopment Analysis (DEA), czyli analiza

Jeżeli przedsięw zięcie dzieli się na zadania, wów czas zbiorcze zestaw ienie kosztów zawiera sumę n iep rz ek ra c za ln y ch zestaw ień kosztów zadań... To

Metodologia oceny ryzyka powodziowego Z uwagi na niszczący charakter oraz zagrożenie dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego, jakie stwarzają powo- dzie, ograniczanie

 wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli w jej wyniku dochodzi do istotnego ograniczenia konkurencji przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej, w

W takich okolicznościach rozpoczyna się nowy okres w dziejach Polskiej Marynarki Wojennej: akcje jej okrętów na Morzu Śródziem­.. nym zapoczątkowane udziałem świeżo otrzymanego

Z drugiej strony, we współczesnych realiach świata podlegającego gwałtow­ nym przemianom cywilizacyjnym, w okresie narastającej globalizacji i towarzy­ szącego jej,

Wariant straż grobu się miesza ma szyk nienacechowany; jest to szyk natu- ralny dla języka polskiego: przydawka rzeczowna bezpośrednio po określanym rzeczowniku, zaimek się

Rząd Obrony Narodowej nie zgodził się jednak na utworzenie od- rębnej jednostki polskiej 10 i oddział został rozwiązany, a Polacy rozproszyli się po francuskich batalionach

Poza tym od- nosi siê wra¿enie, ¿e wiêkszoœæ ukazuj¹cych siê publikacji doty- cz¹cych stygmatyzacji zwi¹zanej z zaburzeniami psychicznymi dotyczy postaw wobec osób

0 całokształt używania sił powietrznych w wojnie morskiej. Wyniki obrad tej komisji coprawda nie zyskały formy prawa obowiązującego, tern niemniej stworzyły pewne

całokształtu wojny, jak o tern była mowa wyżej. Dla ścisłości należy dodać, że wysunięte przez Corbett'a ramki wojny morskiej o zasięgu ograniczonym mogą

Andrzej Wakar.

Celem artykułu jest próba odtworzenia losów znajdującego się w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni modelu okrętu „Royal Albert”. Podstawowe pytanie orga- nizujące

Do oczyszczania odlewów artystycznych, wykonanych metodą wytapianych modeli z pozostałości masy formierskiej, należy wykorzystać oczyszczanieA. Odlew żeliwny tulei

Poczucie dobrego stanu zdrowia (istotniejsze niż rzeczywisty jego stan), które w dużej mierze jest zasługą lekarzy, jest istotnym elementem postrzegania rzeczywistości, sa-