• Nie Znaleziono Wyników

Odkształcenia obrazów na drewnie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Odkształcenia obrazów na drewnie"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

Katarzyna Wróblewska Ewa Popowska

Mieczysław Matejak

Odkształcenia obrazów na drewnie

W pomieszczeniach muzealnych, w których istnieje niekontrolowana wymiana powietrza i ciepła nie można utrzymać wilgotności względnej i temperatury na stałym poziomie. Obrazy malowane na drewnie narażone na czę-ste i szybkie zmiany wilgotności i temperatu-ry powietrza mogą ulec uszkodzeniu, gdyż pod wpływem zmian klimatu zmieniają się wymia-ry liniowe i objętość podobrazi. W wyniku zmian wilgotności względnej powietrza obser-wuje się powstawanie w podobraziu gradientu wńgotności, a w następstwie gradientu naprę-żeń ściskających lub rozciągających. Powstałe naprężenia powodują często spaczenia obrazów oraz mogą doprowadzić do nadmiernego wzro-stu naprężeń, a w rezultacie do pęknięć pod-obrazia. Odkształcenia te stwarzają również zagrożenie dla polichromii. W czasie pęcznie-nia lub skurczu podobrazia zachodzi względny ruch drewna wobec polichromii wywołując jej „pęcherzenie", odpryski i złuszczenia, a także obluzowanie i wypadanie kitów. Zjawisko to jest najczęściej spotykane, gdy podobrazie wy-konane jest z desek o nieregularnym usłoje-niu. Według Matejaka i Skwarka1 zmiany wy-miarów polichromii obrazu są niewielkie w porównaniu z odkształceniami warstw strony niepolichromo wane j.

W pomieszczeniach muzealnych bez klima-tyzacji instaluje się często nawilżacze powie-trza czynne wyłącznie w godzinach pracy per-sonelu. Stosowane są one zwykle w okresie zimy, gdy niska zawartość wilgoci powietrza

po włączeniu nawilżaczy i spadku po zakończe-niu ich pracy. W podobny sposób zmienia się wilgotność drewna podobrazia.

Rama jako oprawa obrazu spełnia wobec nie-go istotną funkcję ochronną. G. Semper1 wi-dział w ramie obrazu również jedną z najważ-niejszych podstawowych form sztuki. Bez ra-my nie ma zamkniętego obrazu. W celu ochro-ny obrazu stosuje się często ramę z szybą. Jest to oczywiste przy akwarelach i pastelach, gdy powierzchnia narażona jest na działanie dymu, pyłu, kurzu, które przedostają się do wnętrza przez nieszczelne otwory, okna (podczas wie-trzenia) lub są wnoszone na ubraniu.

W niektórych muzeach, np. w Staatliche Kunstsamlung w Dreźnie część obrazów malo-wanych na deskach techniką olejną umieszczo-no w oszklonych ramach. Ma to na celu przede wszystkim ochronę lica przed skraplaniem się pary wodnej pochodzącej z oddechu oglądają-cych, którzy stoją w niewielkiej odległości od obrazu, jak również zabezpiecza go przed doty-kaniem przez zwiedzających.

W niniejszej pracy autorzy postanowili zba-dać, jakie różnice w wielkości amplitudy od-kształceń higroskopijnych zachodzą między obrazami umieszczonymi w oszklonych i nie-oszklonych ramach, a więc czy wobec obrazów malowanych na deskach techniką olejną oszklona rama spełnia funkcję ochronną wobec zmian klimatu. W tym celu przez 18 miesięcy prowadzono pomiary wilgotności względnej powietrza, temperatury i odkształceń desek podobrazi umieszczonych w ramach,

(3)

zaopatrzo-one ten sam układ i szerokość przyrostów rocz-nych, a więc bardzo zbliżone właściwości hi-groskopijne oraz skurcz i pęcznienie. Desek tych nie pokryto polichromią, gdyż z badań prowadzonych przez Chodarę3 wynikało, że szybkość zmian wilgotności desek sosnowych 0 wymiarach równych grubościom podobrazi obrazów pokrytych jednostronnie polichromią 1 nie pokrytych jest bardzo zbliżona. Wymiary podobrazi wynosiły: 150X150X10 mm. Deski podobrazi zawieszono w ogrzewanym central-nie pomieszczeniu charakteryzującym się sta-łością klimatu. Umieszczono je w ramach o jednakowych wymiarach na ceglanej ścianie pokrytej warstwą płyty pilśniowej poro-watej, stykającej się bezpośrednio z murem. Zbadano trzy warianty oprawienia deski w ramie: trzy deski umieszczono w nieoszklonych, trzy w oszklonych ramach i trzy deski w oszklonych ramach, ale o zabezpieczonych za pomocą blachy aluminiowej odwrociach. Wszy-stkie ramy zawieszono w ten sposób, by sty-kały się z płytą pilśniową ściany.

Przy badaniach zastosowano metodę tenso-metrii oporowej, która zapewniła dokładność pomiarów i pozwalała na systematyczne śle-dzenie wahań wymiarów elementów. Tensó-me try zostały naklejone na deski za pomocą nitrocelulozowego kleju tensometrycznego. Ten-sometry naklejono tak, by rejestrowały od-kształcenia w kierunku prostopadłym do prze-biegu włókien (promieniowym). Pomiarów od-kształceń dokonano za pomocą mostka ten-sometrycznego. Jednocześnie psychrometrem Assmanna mierzono parametry klimatu. Uzy-skane wyniki będące średnimi odkształceń de-sek umieszczonych w nieoszklonych i oszklo-nych ramach oraz w oszklooszklo-nych o zabezpie-czonych blachą aluminiową odwrociach, jak również zmiany parametrów klimatu w pomie-szczeniu, przedstawiono na rys. 1 i 2. Obrazują one dwa wybrane okresy z półtorarocznych badań: wiosenny i jesienny, które charaktezują się gwałtownymi zmianami klimatu. Z ry-sunków wynika, że amplituda odkształceń pod-obrazi umieszczonych w nieoszklonych ramach

jest znacznie większa, niż podobrazi umieszczo-nych w oszkloumieszczo-nych i oszkloumieszczo-nych z zabezpie-czonymi odwrociami ramach.

Okazało się również, że deski podobrazi w obu typach oszklonych ram (z plecami i bez) wykazują bardzo zbliżone odkształcenia, co niewątpliwie spowodowane zostało umieszcze-niem oDrazow na ścianie pokrytej płytą pilś-niową, która spełnia rolę buforu zmniejszają-cego wielkość odkształceń. W celu liczbowego scharakteryzowania różnic między wielkościa-mi odkształceń różnych typów ram obliczono dla przedstawionych na rys. 1 i 2 odcinków czasu sumy odkształceń. Okazało się, że w okresie wiosennym suma odkształceń desek podobrazia w ramie nieoszklonej wynosi 4,6%o, w ramie oszklonej — 2,38%o, a w ramie oszklo-nej z zabezpieczonym odwrociem — l,05%o. Natomiast w okresie jesiennym dla podobrazia umieszczonego w ramie nieoszklonej suma od-kształceń wynosi 5,60%o, dla oszklonego — 2,14%o, a dla deski oprawionej w ramie z za-bezpieczonym odwrociem — l,53%o.

Zakładając, że suma wartości odkształceń obrazu w ramie nieoszklonej równa się 100®/«, okazuje się, że wiosną odkształcenie obrazu w ramie oszklonej wynosi 52°/o odkształceń, a w ramie oszklonej z zabezpieczonym odwrociem 23% odkształceń w stosunku do obrazu w ra-mie nieoszklonej. W okresie jesiennym sytuacja jest podobna. Odkształcenie dla deski podobra-zia w ramie nieoszklonej równa się 38°/« od-kształceń, a dla deski podobrazia w ramie oszklonej i zabezpieczonej z tyłu 27*/o odkształ-ceń w stosunku do deski podobrazia w ramie nieoszklonej.

Deski podobrazi umieszczone w nieoszklonej ramie reagują szybko na każdą zmianę klima-tu. Natomiast wykresy średnich odkształceń desek umieszczonych w oszklonych ramach są łagodniejsze i zbliżone do siebie. Z tego wyni-ka, że szyba tłumi wielkość odkształceń pod-obrazi. Natomiast zabezpieczenie odwrocia bla-chą aluminiową nie ma już tak istotnego wpływu.

(4)

A

A

\

1

A.

\

r - O --7

/

\

\

/ / y N l " = 3

\

/ j > / i ' l ' / V

/

t 1 1

\

\ \

/

/ /

\

V \

>

/

/

4.03 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

czasfdj

ï M

60

50

40

30

1—2. Dobowe zmiany odkształceń podobrazi umieszczonych w nieoszklonych (- -), w oszklonych ( ), oraz w ramach oszklonych o zabezpieczonych przy pomocy blachy aluminiowej odwrftciach

1—2. Les changements pendant le 24 heures des déformations des fondations de la peinture en bois instal-lés dans les cadres non vitreé ( ), vitrée ( ) ainsi que dans les cadres vitrés protégés

(5)

25.11 27 29 1.12 3

rys. 2 — w okresie od 20 11 dessin 2-du — 20 11 1983 au

(6)

Wnioski

1. Rama z szybą chroni obraz olejny na drew- podobrazia i spełniają rolę buforu wobec nie przed gwałtownymi zmianami wilgot- zmian klimatu (wilgotności względnej po-ności względnej powietrza zmniejszając wietrzą).

szybkość przyrostu i spadku wymiarów oraz 3. Oszklona szczelna drewniana rama nie za-amplitudę odkształceń powodowaną zmia- bezpiecza obrazu przed odkształceniami po-nami wilgotności podobrazia. wodowanymi długotrwałym (np. rocznym) 2. Obrazy umieszczone w oszklonych ramach cyklem zmian wilgotności względnej

po-bez względu na to czy ich odwrocia zosta- wietrzą, jaki występuje w pomieszczeniach ły zabezpieczone czy nie, wykazują zbliżo- ogrzewanych nieklimatyzowanych, zmniej-ne odkształcenia jeżeli zawieszozmniej-ne są na sza jedynie szybkość osiągania maksymal-ścianie pokrytej płytą pilśniową zmniejsza- nych odkształceń.

jącą (utrudniającą) ruch powietrza wokół

>

Przypisy

1 M. M a t e j a k, A. S k w a r e k , Zastosowanie tektonischen Könsien oder praktische Ästhetik,

metod tensometrii oporowej do badań odkształceń Frankfurt/M 1860.

drewnianych podobrazi. „Zeszyty Naukowe SGGW-AR ' E . C h o d a r a , Badania szybkości zmian

wilgot-w Warszawilgot-wie", „Technologia Drewilgot-wna" 1981 nr 12 ności drewilgot-wnianych podobrazi wilgot-w zmiennych klima-s. 207—219. tach. Praca magisterska wykonana w Instytucie Tech-» G. S e m p e r , Der Stil in den technischen und nologii Drzewnictwa WTD SGGW-AR. Warszawa 1976.

Ewa Popowska

Katarzyna Wróblewska Mieczysław Matejak

Les déformations des tableaux en bois

Dans le présent travail on fit des recherches sur la violents du climat. Le cadre muni du vitre protège hauteur de l'amplitude des déformations hygroscopi- le tableau peint à l'huile sur le bois des changements ques de fondations de la peinture en bois installés brusques de l'humidité relative de l'air en réduisant dans les cadres vitrés et non vitrés, ainsi que dans la vitesse de l'accroissement et de la baisse des di-les cadres vitrés protège au verso par la tôle d'alu- mensions du tableau ainsi que l'amplitude des defor-minium. mations causées par des changements de l'humidi-On a constaté que des cadres vitrés protègent bien té de fondation de la peinture,

Cytaty

Powiązane dokumenty

Drugim warunkiem przekształcenia humanistycznych wartos´ci edukacji w przedmiot duchowych potrzeb studentów jest zakres hierarchii wartos´ci wykładowcy.. Wartos´ci humanistyczne musz

C hcąc pokazać kuratelę sądow ą dla dorosłych niezbędne w ydaje się zapoznanie z zakresem podstaw ow ych kom petencji kuratora zaw odow ego, który w ykonuje orzeczenia w

Maria Klockowska z Koszalina spośród materiałów rodzinnych zdecydowała się przekazać dokumenty Jana Petera: akt uznania obywatelstwa z 1922, pismo prezesa Sądu

W pracy przedstaw iony będzie konsystentny model opisujący lepkoplastyczność, który jest uogólnieniem często stosow anego w m echanice gruntów modelu M odified Cam

Bień (red.), Opieka nad kobietą ciężarną, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.282.. rozwarcie

W tym ujęciu połączenia słów i obrazów mogą wprowadzać do sztuki nowy wymiar nieoczekiwanych znaczeń, które stają się wyzwaniem tak dla twórców takiej sztuki, jak

Poniżej przedstaw iono propozycję zastosow ania m etody elem entów skończonych do w yznaczania odkształceń trw ałych podzespołu sekcji obudow y zm echanizow anej... W

Analysis of the soil samples collected in the vicinity of particular barrier types revealed that those soils sampled at sites with steel and sawdust concrete barriers contained

cases available in the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and in previous publications, as well as data from botulism case reports for

osiągnięcia naukowego w postaci cyklu prac pt: „Wykorzystanie chemometrycznej analizy danych empirycznych w wykrywaniu zafałszowań żywności" oraz dorobku

Ponadto, na powierzchni rozdziału lokalnie rejestruje się mikroobszary zawierające tlen i jego brak wewnątrz cząstek na poziomie koncentracji wykrywanej zastosowaną

0 WPŁYWIE NAKLEJANIA TRZECH TENSOMETRÓW ELEKTROOPOROWYCR W JEDNYM PUNKCIE POMIAROWYM NA WYNIKI POMIARÓW.. ODKSZTAŁCEŃ PŁYT W BADANIACH

1,7 [A]. Analizując dane przedstawione na rys. 3, moŜna zauwaŜyć wyraźny wpływ wartości prędkości obrotowej na badane przebiegi charakterystyk. Ze względu na

Tutaj objawia się nam jego cierpliwość, dalekowzroczność i doskonała znajomość rzemiosła, która jest wymogiem jego kreatywno twórczego projektowania, przyczem ten nowy

a Warunków umowy Dotacji na Częściową Spłatę Kapitału Kredytu brzmi: Warunkiem przekazania kwoty dotacji jest: przedłożenie przez Beneficjenta do WFOŚiGW, sporządzonego w

Z tej perspektywy wyprowadzanych z paradygmatu aksjonormatywnego dy- rektyw dla procesu stosowania prawa administracyjnego i aksjologicznego wy- miaru związania

Człowiek taki jest słab- szy psychicznie, bardziej podatny na manipulacje, mniej lojalny.. Zagro Ŝ enie polega na tym, Ŝ e pod- czas, gdy zbyt du Ŝ a liczba absolwentów

Wymiary siatki aproksymującej podłoże gruntowe i fundament przyjmuje się w taki sposób, aby przemieszczenia w punktach po krawędziach siatki były nieo- becne. Po

(ABGB) oraz jej wpływ na przepisy kodeksu zobowiązań z 1933 r., „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Moszyńska], Szwajcarski kodeks zobowiązań w

Uwaga: w przypadku przedstawienia do rozliczenia kosztów należących do danej kategorii kosztów kwalifikowanych, w ramach jednego wniosku o płatność należy wykazać

Dom.pl | Wielopokoleniowy dom w drewnie: ponadczasowa elegancja Copyright DOM.pl Sp..

bowtóra Eugenii, stają się widoczne korzyści płynące z fetyszystycznego braku rozstrzygnięcia: Lucjan nie potrafi przeżyć utraty złudzeń, Eugenia zaś umie -

3.1 Badanie odkształceń sprężyny śrubowej Wyznaczanie sztywności sprężyny. Wydział: Nazwisko i imię