• Nie Znaleziono Wyników

Bibliografia prac naukowych prof. zw. dr. hab. Jacka Matuszewskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bibliografia prac naukowych prof. zw. dr. hab. Jacka Matuszewskiego"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

39 1971

1. Nagana szlachectwa w Polsce w XV i XVI wieku, „Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Łódzkiego”, Nauki humanistyczno-społeczne, ser. I, z. 77, s. 125–147. 2. Wpływ praktyki na brzmienie artykułów o naganie szlachectwa w

prze-kazach statutów Kazimierza Wielkiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Łódzkiego”, Nauki humanistyczno-społeczne, ser. I, z. 83, s. 37–49.

1974

3. Rzekomy zastaw chłopów w Polsce szlacheckiej, „Czasopismo Prawno--Historyczne” [Poznań], t. XXVI, nr 2, s. 81–97.

1976

4. Obowiązek służby wojskowej z dóbr ziemskich w Polsce do końca XV w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XXVIII, nr 2, s. 145–155.

5. Typy zastawu nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca 15

wie-ku [praca przedstawiona na posiedzeniu naukowym Komisji Historycznej

Wydziału II Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 19 maja 1976 r.], „Spra-wozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], R. XXX, z. 5, s. 1–7.

1977

6. Rec.: Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1:

Geneza egzekucji dóbr [Anna Sucheni-Grabowska], Wrocław 1974,

„Czaso-pismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XXIX, nr 2, s. 238–244.

Bibliografia prac naukowych

prof. zw. dr. hab. Jacka Matuszewskiego

(2)

40

1979

7. Zastaw nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia, Łódź.

8. Czy pierwsi Jagiellonowie roztrwonili dobra Królewskie? [przedstawio-ne na posiedzeniu naukowym Komisji Historycz[przedstawio-nej Wydziału II Łódzkie-go Towarzystwa NaukoweŁódzkie-go 2 maja 1979 r.], „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], R. XXXIII, z. 6, s. 1–7.

1980

9. Oprocentowanie sumy zastawnej w polskim prawie ziemskim do końca

XV stulecia, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XLI,

s. 1–13.

10. Słownictwo łacińskie i polskie do końca XV stulecia. Terminologia

za-stawu nieruchomości, „Studia Źródłoznawcze Commentationes”, t. XXV,

s. 133–143.

1981

11. Urzędnicy komisaryczni i ich uposażenie w Polsce

Późnośredniowiecz-nej [praca przedstawiona na posiedzeniu naukowym Komisji

Histo-rycznej Wydziału II Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 12 listopada 1980 r.], „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], R. XXXV, z. 1, s. 1–10.

12. Uwagi do „Rozbioru krytycznego Analium Poloniae Jana Długosza”, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, t. XXVI, s. 33–52.

1982

13. Obowiązek służby wojskowej zastawników królewszczyzn w

piętnasto-wiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XXXIV, nr 1,

s 101–113.

14. Le rôle du gage dans la politique de disposition du domaine royal des

Jagellons, „Acta Poloniae Historica”, t. XLV, s. 29–47.

15. Znaczenie skarbowych decyzji Ludwika Węgierskiego z lat 1374 i 1381 [streszczenie referatu wygłoszonego 10 maja 1982 r.], „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], R. XXXVI, z. 6, s. 1–9.

(3)

41 1983

16. Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce, Łódź, ss. 253.

17. Rec.: Świadczenia duchowieństwa na rzecz państwa w Polsce od 1381 r. po połowę XVII wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Po-znań], t. XXXV, nr 2, s. 179–200.

1984

18. Ograniczenia królewskiego prawa dyspozycji domeną ziemską w Polsce w 15

stuleciu, ss. 1–15 [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Prawa

w Krynicy, poświęconej dziejom prawa własności – sesja naukowa odbyła się w dniach 16–18 września 1983 r. w Czarnym Potoku koło Krynicy].

1985

19. Statut Władysława Warneńczyka z 1440 r. w procesie ograniczania

kró-lewskiego prawa dyspozycji domeną ziemską w Polsce, „Czasopismo

Prawno--Historyczne” [Poznań], t. XXXVII, nr 2, s. 101–121.

20. Artykuł rec.: O studiach nad urzędnikami średniowiecznymi w Polsce [A. Szymczakowa], „Kwartalnik Historyczny”, t. XCII, nr 3, s. 685–693.

21. Rec.: Władza książęca na Śląsku w XIII wieku czy studia nad

stosun-kami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi Śląska XIII stulecia?, „Śląski

Kwartalnik Historyczny Sobótka” [Wrocław], t. XXII, nr 4, s. 541–558.

1986

22. Postanowienia i realizacja ustawodawstwa zastawnego sejmów

egzeku-cyjnych, Łódź, ss. 28.

23. La signification des privileges fiscaux de Louis de Hongrie en Pologne, „Acta Poloniae Historica”, t. LI, s. 33–50.

24. Rec.: [Adamczyk M., Pastuszka S.], Konstytucje polskie w rozwoju

dziejowym. 1791–1982, Warszawa 1985, „Polityka”, R. XXX, nr 25, s. 12.

25. Rec.: [J. Mularczyk] Władza książęca na Śląsku w XIII wieku,

Wro-cław 1984, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XXXVIII, nr 1,

s. 220–221.

26. Egzekucja dóbr czy egzekucja dochodów? [przedstawione na posiedze-niu naukowym Komisji Prawniczej Wydziału II Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 29 listopada 1985 r.], „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], R. XL, z. 6, ss. 1–6.

(4)

42

1987

27. Dożywocie w dyspozycjach królewskich za Jagiellonów, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XXXIX, nr 1, s. 19–40.

28. Rec.: O przywilejach sołtysich XIII i XIV w. (Uwagi na marginesie

edy-cji dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich przez ks. Stanisława Librowskie-go – 26/85, 568/85, 20/86), „Kwartalnik Historyczny” 1987, R. XCIV, nr 4,

s. 155–169.

1988

29. Bibliografia prac naukowych Profesora Józefa Matuszewskiego. Zesta-wił Jacek S. Matuszewski, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XL, z. 2, s. 13–28.

30. Funkcje poświadczeniowe opola w dawnej Polsce [przedstawione na posiedzeniu naukowym Komisji Prawniczej Wydziału II Łódzkiego To-warzystwa Naukowego 26 marca 1987 r.], „Sprawozdania z Czynności i

Po-siedzeń Naukowych” [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], R. XLII, z. 1, ss. 11.

31. Partactwo II. [Sprawa edycji „Konstytucji polskich w rozwoju dzie-jowym”, M. Adamczyk, S. Pastuszka], „Wiadomości Historyczne”, nr 2, s. 175–181.

1989

32. Organizacja opolna w najstarszym zwodzie prawa polskiego, „Przegląd Historyczny” [Poznań], t. LXXX, nr 1, s. 1–16.

33. „Per eum” czy „ab eo”?: relacja „Księgi henrykowskiej” o Głębowicach źródłem do XIII-wiecznych stosunków społecznych, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” [Wrocław], t. XLIV, nr 2, s. 185–210.

34. Rola polskich mediewistów w powstaniu opola nowego typu, czyli o

opo-lu nieterytorialnym, prawnym czy majątkowym, „Kwartalnik Historyczny”,

R. XCVI, nr 1–2, s. 233–252.

35. Rec.: Opodatkowanie i polityka zastawu miast królewskich w Polsce za

Ja-giellonów. Uwagi w związku z książką Michaela Ludwiga [współautor: T. Szulc],

„Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XLI, z. 2, s. 175–192. 36. Fikcje historiografii, czyli poszukiwania źródeł dla tezy o gospodarczym

charakterze wspólnoty opolnej w Polsce pierwszych Piastów, „Sprawozdania

z Czynności i Posiedzeń Naukowych” [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], R. XLIII, 2, ss. 1–12.

(5)

43 1991

37. Vicinia id est... Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego

opola, Łódź 1991, ss. 235.

1992

38. Początek pabianickich dziejów – mity i fakty? „Pabianiciana”, t. I, s. 7–14. 39. Rec.: Piękno szesnastowiecznej biurokracji (w związku z pracą Andrzeja

Wyczańskiego, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Sta-rego (1506–1548), PWN, Warszawa 1990, s. 300), „Przegląd Historyczny”

[Poznań], t. LXXXIII, nr 4.

1993

40. Czy w nauce historii jest już miejsce dla komputera?, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XLV, nr 1–2, s. 245–255.

41. Głupstwo stulecia: komputer dla humanisty, www.computerworld. pl/news/305625 [„Computerworld”, nr 35, 27 IX 1993].

42. Klauzule rezerwacyjne „causae haereditariae” a prawa do ziemi ludności

chłopskiej w średniowiecznej Polsce, „Z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”

t. I, Folia Iuridica, [Łódź], s. 5–22.

43. Rzekomy zjazd koszycki w 1373 r., „Kwartalnik Historyczny”, R. C, z. 1, s. 47–58.

44. Sesja naukowa w Krakowie [25–26 maja 1993 r.]: Senat w Polsce.

Dzie-je i Teraźniejszość, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. XLV,

z. 1–2, s. 479–481.

45. Rec.: [T. Jurek], Historyk, źródło i … komputer (Na marginesie

edy-cji księgi ziemskiej kaliskiej), „Kwartalnik Historyczny”, R. C, nr 2, s. 27–36

[polem.: JUREK Tomasz: Jeszcze o metodzie wydawania średniowiecznych

ksiąg sądowych. (Na marginesie artykułu Jacka S. Matuszewskiego),

„Kwartal-nik Historyczny” 1994, R. CI, nr 1, s. 152–157].

1994

46. Mniemanologia historyczna. Uwagi na marginesie Gallowej listy

przed-mieszkowych Piastów, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga pamiąt-kowa ku czci Prof. T. Szymczaka, Łódź, s. 246–259.

47. Nieznane źródło czy historyczna mniemanologia?, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Zeszyty Historyczne”, z. 2, s. 174–183.

(6)

44

1995

48. Najstarszy zwód prawa polskiego (współautor oprac. Józef Matuszewski), Łódź.

49. O możliwościach i nieodzownej potrzebie zastosowania w naukach

hi-storycznych maszyny zwanej komputerem (współautor M. Kopczyński),

[w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Ro-kosz, Kraków, s. 253–271.

50. W obronie alternatywnej koncepcji opola, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” [Łódź], t. II, s. 19–39.

51. Źródło – komputer – historyk. (Na marginesie wydania księgi ziemskiej

kaliskiej. Początek czy koniec merytorycznej dyskusji?), „Kwartalnik

Histo-ryczny”, R. CII, nr 2, s. 79–84.

1997

52. Dorobek naukowy pięćdziesięciolecia Katedr Historii Państwa i Prawa

Polskiego i Powszechnej Historii Państwa i Prawa (współautor: Z.

Ryma-szewski), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, z. 64, s. 31–39. 53. Profesor Zygfryd Rymaszewski, red. Jacek Matuszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 17.

1999

54. Z głuszy i puszczy na katedrę uniwersytecką, „Studia z Dziejów Pań-stwa i Prawa Polskiego” [Łódź], t. IV, s. 5–11.

55. Rec.: Archiwum Skarbu Koronnego – rachunki poselstw. Sumariusz. oprac. Anna Wajs, Warszawa 1999 (181/99). Zasoby archiwalne w

informa-cjach publikowanych przez państwową służbę archiwalną, „Archeion” 2000,

t. CII, s. 161–167 [polem. Wajs A. tamże, 2001, t. CIII, s. 179–180].

2000

56. Bliższość do dowodu w Statutach Kazimierza Wielkiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” [Łódź], t. V, s. 47–59.

57. Dziedziczenie urzędów? Rzekome dziedziczenie urzędów?, [w:] Aetas

media, aetas moderna. Studia ofiarowane prof. Henrykowi Samsonowiczo-wi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. H. Malinowska, A. BartoszeSamsonowiczo-wicz,

W. Fałkowski, Warszawa, s. 474–482.

58. Książęcy czy królewski obowiązek wykupu jeńców z niewoli? Od kiedy

powinność wykupu poddanego – żołnierza obciąża polskiego władcę, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie

(7)

dedykowa-45 ne Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej,

red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków, s. 55–66.

59. Złamana pieczęć czyli o stosunku historyka do ustaleń zawartych w

syn-tezie, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich.

Wrocław 15–17 września 1999 roku. Pamiętnik, t. II/1, Toruń 2000/2001, s. 151–159.

60. Rec.: Heroldia Królestwa Polskiego 1836–1861. Inwentarz oprac.

M. Osiecka, Warszawa 1999 (198/99). Zasoby archiwalne w informacjach pu-blikowanych przez państwową służbę archiwalną, „Archeion” 2000, t. CII,

s. 161–167 [polem.: Osiecka M., tamże, 2001, t. CIII, s. 180–182].

61. Udział w komitecie redakcyjnym i autorstwo wybranych haseł [w:] Wielka encyklopedia prawa, red. nacz. E. Smoktunowicz, C. Kosikow-ski, Warszawa.

2001

62. Czy brak tylko kropki nad „i”? Dwa stulecia historii państwa i prawa

polskiego średniowiecza – dorobek i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki,

[w:] Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze, red. W. Fał-kowski, Warszawa, s. 153–166.

63. Materialne instrumenty władzy w średniowiecznej Polsce,

Pamięt-nik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Warszawa–Toruń, t. II,

s. 117–125.

64. Rec.: [A. Gąsiorowski] Quo vadis Wydawco źródeł? Uwagi w związku

z zakończeniem na 1444 r. edycji dyplomów wielkopolskich, „Studia

Źródło-znawcze”, t. XXXIX, s. 145–166.

2002

65. Opodatkowanie posiadania psów czyli Płacz ze śmiechu wokół budy.

Stu-dium obyczajowo-prawne (współautor: C. Kosikowski), Warszawa, ss. 319. 2003

66. Od Redakcji. X lat „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”

z Lublina i Łodzi, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”

[współau-tor: W. Witkowski], [Łódź], t. VIII.

67. Miejsce przedmiotów historycznoprawnych na studiach prawniczych

(Konferencja w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 15 IX 2003),

„Pań-stwo i Prawo”, R. LVIII, nr 12, s. 115. 68. Pies i paragraf, „Mówią Wieki”, nr 7.

(8)

46

69. Polemika w sprawie staropolskiego opola, naukowa debata, spór o ba-dawczy monopol czy zwyczajne nieporozumienie? (w związku z artykułem K. Modzelewskiego, Czy opole istniało?, PH, 2001, t. XCII, z. 2), „Przegląd

Historyczny”, t. XCIV, z. 2, s. 177–192 [polem. K. Modzelewski, Jackowi S. Matuszewskiemu w odpowiedzi, tamże, s. 193].

70. Uwagi wprowadzające – początki skarbowości publicznej, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” [Łódź], t. VIII, s. 9–18.

71. Rec.: Jeszcze raz w sprawie podręcznika Stanisława Salmonowicza

i Grzegorza Górskiego, Historia ustroju państw, Warszawa 2002

[współau-tor: T. Kubicki], „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. LV, z. 2, s. 321–335 [polem. G. Górski, Kilka uwag o pewnej recenzji, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, z. 1, s. 427–440; Druga odpowiedź na recenzję, tam-że, z. 2, s. 337–339; S. Salmonowicz, Odpowiedź recenzentom, tamtam-że, z. 1, s. 423–425].

72. Rec.: Uwagi o podręczniku niepotrzebnym [współautor T. Kubicki], „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. LV, z. 1.

2004

73. Archiwum pod biurkiem każdego historyka, [w:] Z dziejów kultury

prawnej. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdzie-sięciolecie urodzin, red. A. Rosner, R. Sobotka, M. Wąsowicz, A.

Zakrzew-ski, Warszawa, s. 301–320.

74. Podpis w prawie polskim – przedstawienie wątpliwości [współautor M. Król], „Studia Prawno-Ekonomiczne” [Łódź], t. LXX.

75. Uchwała ogólnopolskiej konferencji środowiska historycznoprawnego

w sprawie miejsca przedmiotów historycznoprawnych na studiach prawniczych, przyjęta 15 września 2003 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Czasopismo Prawno-Historyczne”

[Poznań], t. LVI, nr 1, s. 411.

2005

76. Rec.: Przemysław Dąbkowski na to nie zasłużył. O książce Romana

No-wackiego pt. Przemysław Dąbkowski (1877–1950). Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. LVII, z. 1,

s. 379–400.

77. Rec.: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga

dedy-kowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej

(9)

47

78. Udział w Komitecie redakcyjnym i autorstwo wybranych haseł [w:] Wielka encyklopedia prawa, wydanie II, red. nacz. B. Hołyst, E. Smok-tunowicz, Warszawa.

2006

79. Dzieje wpływów prawa niemieckiego w Polsce, [w:] Związki prawa

pol-skiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź, s. 15–21.

80. Kształtowanie się systemów prawnych na ziemiach polskich – od

feu-dalizmu do prawa nowożytnego, [w:] Kultura prawna w Europie środkowej,

red. A. Barciak, Katowice, s. 35–44.

81. Polska monarchia patrymonialna – opis średniowiecznej

rzeczywisto-ści czy produkt dziewiętnastowiecznej historiografii?, [w:] Król w Polsce XIV i XV wieku, red. A. Marzec, M. Wilamowski, Kraków, s. 137–153.

82. Prawo i język. Kilka uwag o podpisie autograficznym [współautor M. Król], „Rejent” nr 1, s. 19–34.

2007

83. Śląska geneza naruszenia sankcji pragmatycznej Bolesława Krzywoustego, [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. nauk A. Barciak, Katowice–Zabrze, Societas Scientiis Favendis Silesiae

Superioris – Inst. Górnośląski – Urząd Miejski w Zabrzu – Polskie

Towa-rzystwo Historyczne, Katowice, s. 367–382.

84. Rec.: Czy podręcznik powinien być słuszny czy raczej dobry? W

związ-ku z pracą Mariana Kallasa, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005,

„Czasopi-smo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. LIX, z. 1, s. 285–316.

85. Rec.: Pasjonujące dzieje skarbowości. W związku z książką Anny

Filip-czak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Projekty – ustawy – reali-zacja (Warszawa 2006, Wydawnictwo sejmowe, ss. 438), „Kwartalnik

Histo-ryczny”, R. CXIV, s. 111–118.

2008

86. Finanse publiczne i prawo publiczne, red. C. Kosikowski, E. Ruśkow-ski [rozdz. 3.1 Geneza i pojęcie oraz ewolucja zakresu prawa finansowego; 11.1.

Geneza dochodów publicznych; 12.1. Geneza i ewolucja wydatków publicznych],

Warszawa.

87. O szlacheckiej schizofrenii, czyli o trudnych początkach polskiego prawa

finansowego, [w:] Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej,

(10)

48

88. Poczet dziekanów 1808–2008 [WPiA UW], Warszawa.

89. Red.: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskie-go w 200-lecie istnienia. Zatrzymane w kadrze, oprac. A. Bosiacki, Warszawa,

ss. 125.

2009

90. Metodologia wyrażania pożądanej koncepcji ustrojowej w kronice

Win-centego i jej współczesne implikacje [współautor: M. Cetwiński], [w:] Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, „Studia Staropolskie”

[Warszawa], t. XXV (LXXXI), s. 416–422.

2010

91. Czy nadmiar źródeł może być utrapieniem dla mediewisty, [w:] Vetera

Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczako-wi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, Kraków.

92. Geneza i ewolucja oraz funkcje podatków [współautor: C. Kosikow-ski], [w:] System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, red. L. Etel, War-szawa, s. 39–66.

93. Geneza i ewolucja oraz stan obecny i przewidywana przyszłość prawa

fi-nansowego, [współautor: C. Kosikowski], [w:] System prawa fifi-nansowego, t. I, Teoria i nauka prawa finansowego, red. C. Kosikowski, Warszawa, s. 15–34.

94. Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wacława

Urusz-czaka [współautor: D. Malec], „Czasopismo Prawno-Historyczne”

[Po-znań], t. LXII, z. 2, s. 423–435.

95. Przekształcenia w zakresie zarządzania finansami publicznymi i

admini-stracji skarbowej, jako element rozwoju ustrojowego prawa finansowego

[współ-autor: C. Kosikowski, W. Witkowski], [w:] System prawa finansowego, t. I,

Teoria i nauka prawa finansowego, red. C. Kosikowski, Warszawa.

96. Rozważania nad metodologią badań jagiellońskich dyspozycji

zastaw-nych królewszczyznami w Polsce, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pra-cy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, księga I, red. M. Mikołajczyk,

J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz, Białystok–Katowice, s. 337–346.

97. Wpływ prawa na czas i czasu na prawo, „Białostockie Studia Praw-nicze”, t. VII.

98. Wstęp [współautor: J. Malec, W. Witkowski], „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” [Kraków], t. X.

(11)

49 2011

99. Rec.: Podręcznik Profesora Wacława Uruszczaka Historia państwa

i prawa polskiego, t. I (966–1795), 2010, Koncepcja i realizacja [współautor:

W. Witkowski], „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. LXIII, z. 1, s. 387–417.

2012

100. Cyfrowe niebezpieczeństwo dla demokracji, [w:] Transformacje

demo-kracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, red. L. W. Zacher,

DI-FIN, Warszawa 2011/2012.

101. Warto publikować negatywne recenzje, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” [Kraków], t. XV.

102. Wolności obywatela a prywatyzacja zadań publicznych państwa, „Kry-tyka Prawa”, t. IV, z. 1, s. 24–39.

103. Wprowadzenie, [w:] Wolności obywatela, a prywatyzacja zadań

pu-blicznych państwa, „Krytyka Prawa”, t. IV, z. 1, s. 7–9. 2013

104. Aleksander Swieżawski (1924–2013), [w:] Kronika miasta Łodzi, Łódź, t. LXI.

105. Jerzy Telesfor Lubowicki – Życie i twórczość; Bibliografia prac Jerzego

Lubowickiego, [w:] Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księ-ga dedykowana pamięci profesora Jerzego Lubowickiego, Białystok, s. 11–13,

21–24.

106. Wstęp, [w:] Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie.

Księga dedykowana pamięci profesora Jerzego Lubowickiego [współautor:

C Kosikowski], Białystok, s. 15–24.

2014

107. Jana Adamusa droga ku naukowemu niebytowi, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” [Kraków], t. XVII.

108. Józef Matuszewski. Pasja nauki. Cena pasji [współautor Z. Ryma-szewski], Poznań.

109. Rec.: O wydawcach i wydawaniu źródeł [współautor: Andrzej Za-krzewski], „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań], t. LXVI, z. 1, s. 407–416.

(12)

50

2015

110. Dlaczego nie uczono prawa polskiego na akademii? Prawo zwyczajowe

w kulturze oralnej i w kulturze pisma, „Krakowskie Studia z Historii

Pań-stwa i Prawa” , t. VIII, z. 3.

111. Kudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokrację, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” [Kraków], t. XVIII.

112–116. Biogramy: Jan Adamus (s. 49–54); Filomena Bortkiewicz (s. 59–62); Henryk Grajewski (s. 87–92); Jerzy Telesfor Lubowicki (s. 123– 127), [w:] 70 Lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, red. A. Liszewska i A. Pikulska-Radomska, Łódź.

117–134. Redaktor lub współredaktor czasopisma „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” za lata 1993–2015.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jezu s, uzasad n iając działaln o ść nauczyciela 1 cudotwórcy, którą rozpoczyna, św iadom ie przyw ołuje po­ stać E liasza (Łk 4,25-26). O kazuje się jednak, że tekst Łu-

Aleksander Swieżawski urodził się 3 stycznia 1924 roku we Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Do Szkoły Powszechnej chodził we Lwowie i Łaszczo- wie, edukację na poziomie

Powołanie TPNŁ jest zasługą światłych obywateli Łodzi, którzy ro- zumieli, że prawidłowy rozwój wielkiego miasta przemysłowego (a takim miastem była Łódź) bez udziału

zainteresowaniem Piknik Naukowy, na który przygotowanych zostało blisko 50 imprez o charakterze pokazów i eksperymentów. Towarzystwo jest nie tylko organizatorem całego

O pracach badawczo-śledczych Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Pafskiemu -Instytut Pamięci Narodowej w Zielonej Górze w latach 1965-1995 (redakcja),

Suma wektora ko- i kontrawa- riantnego nie jest obiektem geometrycznym względem ogólnej grupy przekształceń afinicznych.. Można więc postawić pytanie względem

Praca ukazała się w Zesz. Nieraz nasuwa się laikom pytanie, po czym poznać ciąg niezależnych rzutów rzetelną monetą. Rozwinięcie dyadyczne liczby absolutnie

Za pomocą rodzin tabel uogólnionych skończonego rzędu wprowadza się nowe pojęcie spełniania wyrażeń sensownych węższego rachunku funkcyjnego i podaje się