• Nie Znaleziono Wyników

Czerwone, gm. Kolno, woj. łomżyńskie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czerwone, gm. Kolno, woj. łomżyńskie"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Włodzimierz Pela

Czerwone, gm. Kolno, woj.

łomżyńskie

Informator Archeologiczny : badania 13, 246-247

(2)

246 P P P r a c o w n ie K o n s e r w a c ji Z a b y tk ó w P r a c o w n ia A r c h e o lo g ic z n o - K o n s e r w a to r s k a O d d z ia ł w R z e s z o w ie B a d a n ia p r o w a d z ił m g r M ic h a ł F r o k s a . F i n a n s o ­ w a ł W K Z w B ie ls k u B i a ł e j . P i e r w s z y s e z o n b a d a ń . Z e s p ó ł s t a r o m i e j s k i . C e le m b a d a ń b y ło : 1 / r o z p o z n a n ie s t r a t y g r a f i i a r c h e o lo g ic z n e j, 2 / r o z p o z n a n ie w a ru n k ó w p o s a d o w ie n ia i c h r o n o lo g ii e w e n tu a ln y c h r e lik tó w a r c h ite k to n ic z n y c h , 3/ u s t a l e n i e c h r o n o lo g ii ru c h o m y c h z a b y tk ó w a r c h e o lo g ic z n y c h , z a l e g a ­ ją c y c h w e k s p lo ro w a n y c h w y k o p a c h . W to k u p r a c o d k r y to k ilk a f r a g m e n tó w m u r ó w , p o c z o d z ą c y c h p r a w ­ d o p o d o b n ie s p r z e d p o ż a r u w r . 1789, k tó r y z n i s z c z y ł c a ł e m i a s t o . W w a r ­ s tw a c h p r z y le g ły c h do m u ró w s tw ie r d z o n o c e r a m i k ę d a to w a n ą n a X V II- X V III w ie k . B a d a n ia b ę d ą k o n ty n u o w a n e . C Z E R W O N E , g m . K o ln o U n iw e r s y te t W a r s z a w s k i w o j. ło m ż y ń s k ie S S P " U n i v e r s i t a s " Z a k ła d B a d a ń A r c h e o lo g ic z n y c h B a d a n ia p r o w a d z ił m g r W ło d z im ie r z P e la . F in a n s o w a ł W K Z w Ł o m ż y , P i e r w s z y s e z o n b a d a ń . D w ó r z X V I-X V II w . G r o d z is k o w C z e r w o n y m s ta n o w i s z tu c z n ie и в у р ап у n ie w ie lk ic h r o z m ia r ó w k o p ie c n a łą k a c h n a le w o od d r o g i K o l n o - P i s z 'l n a p ó łn o c od d r o g i C z e r w o n e - K o z io ł. Z o s ta ło z n is z c z o n e w n ie w ie lk im s to p n iu . Z a c h o ­ w a ły s i ę w e ta n ie p r a w ie n ie n a r u s z o n y m w a ł, m a jd a n i f o s a / ? / o t a c z a ­ j ą c a g r o d z i s k o p o w s ta ła p r z e z w y b ie r a n ie z ie m i n a s y p a n ie w a łu . B a d a ­ n i a a r c h e o lo g ic z n e m ia ły n a c e lu u s t a l e n i e c h r o n o lo g ii o r a z fu n k c ji, k t ó r ą s p e łn ia ło g r o d z is k o n a p o g r a n ic z u m & z o w ie c k o -p r u s k im . R o z m ia r y i k s z t a ł t p o z w a la ły z a lic z y ć j e t e o r e t y c z n i e d o g ró d k ó w s to ż k o w a ty c h c h a r a k t e r y s ­ ty c z n y c h d la P o l s k i P o łu d n io w e j i Ś ro d k o w e j, a w y s tę p u ją c y c h b a r d z o n i e ­ l i c z n i e na M a z o w s z u w XIV w ie k u . Na m a jd a n ie g r o d z i s k a z a ło ż o n o w yk o p /1 5 та x 10 m / p o d z ie lo n y n a o d c in k i А , В, C, D. U z u p e łn ie n ie m w ykopu b y ły ro w y s o n d a ż o w e w y ty ­ c z o n e w k ie r u n k u p ó łn o c n y m / 1 4 m d łu g o ś c i 1 1, 5 m s z e r o k o ś c i / i p o łu d ­ n io w y m / 5 m d łu g o ś c i i 1, 5 m s z e r o k o ś c i / . W w y n ik u p r z e p r o w a d z o n y c h b a d a ń u s ta lo n o , ż e g r o d z is k o j e s t p o ­ z o s t a ł o ś c i ą d w o ru z k o ń c a XVI w ie k u u ż y tk o w a n e g o w d w ó c h f a z a c h . P i e r w s z ą z n ic h s ta n o w ią w a r e tw y d e s tr u k c y jn e w p o s ta c i b r ą z o w o - s z a r e j C IE S Z Y N w o j. b i e l s k o - b i a l s k i e

(3)

247

z ie m i, s p a le n iz n y 1 p o le p y z a le g a ją c e n a m a jd a n ie . J u t w t e j f a z ie d w ó r o to c z o n y b y ł w a łe m . Z n is z c z o n y z o s t a ł w w y n ik u p o ż a r u . P o w y ró w n a n iu m a jd a n u zb u d o w a n o n a n im k o le jn y d w ó r, z n is z c z o n y r ó w n ie ż p r z e z p o ­

ż a r . Z o s ta ły po n im f r a g m e n ty s p a lo n y c h b e le k d re w n ia n y c h , f r a g m e n ty p o d ło g i p ó ło ż o n e j n a l e g a r a c h o r a z p o d w a lin y p ie c ó w . N a p o d s ta w ie z a c h o ­ w a n y c h r e lik tó w m o ż n a s t w i e r d z i ć , że d w ó r b y ł b u d y n k ie m d r e w n ia n y m , p ra w d o p o d o b n ie p a r te r o w y m o t r z e c h p o m ie s z c z e n ia c h . O ś p o d łu ż n a d w o ru p r z e b i e g a ł a p o l i n i i N -W n a S - E . D łu g o ś ć b u d y n k u w y n o s iła 14 m e tr ó w , s z e r o k o ś ć 6 m e tr ó w . U oŚć p o m ie s z c z e ń u s ta lo n o n a p o d s ta w ie 3 p o d w a ­ li n p ie c ó w . P o d c z a s e k s p l o r a c j i w a r s tw k u ltu ro w y c h z n a le z io n o f r a g m e n ty k a f li p ły to w y c h z p r z e d s t a w i e n i a m i f ig u r a ln y m i o r a z k o ro n y i l i l i i . P o z a ty m z z a b y tk ó w ru c h o m y c h w y m ie n ić n a le ż y n o ż e i z a s u w ę ż e la z n ą o r a z f r a g m e n ty n a c z y ń g lin ia n y c h . W s p o m n ie ć j e s z c z e n a le ż y , ż e o p r ó c z r e lik tó w d w o ru w w a r s t w i e p r z e m i e s z a n e g o h u m u s u p ie r w o tn e g o z n a le z io n o s k u p is k a k a m ie n i i f r a g ­ m e n ty n a c z y ń g lin ia n y c h z Х Ш /X IV w ie k u . J e d n a k tr u d n o u s t a l i ć c h a r a k t e r te g o o s a d n ic tw a z e w z g lę d u na b r a k w y r a ź n y c h śla d ó w o b ie k tó w m i e s z k a l ­ n y c h lu b g o s p o d a r c z y c h . Z b io r y p r z e k a z a n e z o s t a n ą p o o p r a c o w a n iu W o je w ó d z k ie m u K o n ­ s e r w a t o r o w i Z a b y tk ó w w Ł o m ż y . B a d a n ia z o a ta ły z a k o ń c z o n e . D R O H IC Z Y N , w o j. b ia ło s to c k ie S ta n o w is k o ΧΠΙ " C e r k ie w " p a t r z w c z e e n e ś r e d n io w ie c z e D Z IE R Ż Ę C IN O , g m . М ал o wo S ta n o w isk o 4 p a t r z p ó ź n e ś r e d n io w ie c z e D Ź W IR Z Y N O , g m . K o ło b r z e g S ta n o w is k o 1 p a t r z p ó ź n e ś r e d n io w ie c z e E L B L Ą G , Z a m e k p a t r z p ó ź n e ś r e d n io w ie c z e F R O M B O R K w o j. e lb lą s k ie S ta n o w is k o 4 p a t r z

późne śred n iow iecze

G N IE W w o j. g d a ń s k ie S ta n o w is k o 2

patrz

Cytaty

Powiązane dokumenty

Hence, model 1 tests whether feelings of unsafety depend on a number of individual explanations, including individual characteristics, the level of social and institutional trust,

It is likely that by partaking in the social event that Fanfest is, the Goons showed that they were really a part of the Eve Online community and were not simply in the game

cje do innych zdarzeń. Oznacza to, iż w pierwszej fazie zdarzenie jest uchwyco­ ne w postrzeżeniu zmysłowym jako człon całego biegu przyrody, a więc wraz

Uwzględnienie czynników rynkowych w procesach wzrostu gospodarczego Polski, umożliwi elastyczne przejście z poziomu wzrostu ekstensyw nego/ opartego dotychczas na

z uporem godnym lepszej sprawy odrzucał jednak nie tylko oferty zawarcia ze Szwecją pokoju, ale nawet dłuższego rozejmu. W tym wypadku interesy króla kolidowały wyraźnie z

To właśnie poza filozofią, według Poppera, tkwią korzenie filozoficznych problemów i, co najważniejsze, jeśli te korzenie zanikną, jeśli filozofia odwróci się

Tym samym rozstrzygnięcia Tischnera dotyczące natury Boga, w szcze­ gólności Jego mocy, nie należy lokować w perspektywie czysto spekulatywnej, lecz nade wszystko

In the age of information society the com m unication and inform ation m anagem ent should be a social phenomenon and enable the m igration towards the network society