• Nie Znaleziono Wyników

View of Customs, Rituals and Beliefs Associated with a Pregnant Woman and Forecasts and Predictions about Having Sex Born Child: The Study of a Village Bialobrzegi in the Province of Lublin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Customs, Rituals and Beliefs Associated with a Pregnant Woman and Forecasts and Predictions about Having Sex Born Child: The Study of a Village Bialobrzegi in the Province of Lublin"

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1). 

(2) 

(3) . DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rkult.2015.6.3-2.  

(4)  ) #. & J!e*& ( !

(5) ((Q& $ &%Q!&*

(6) &($ J( *f"e* "

(7) * "! ! J%*

(8) ! " D4=7@-B74054@0:455612456@5A0614,025850.74?0< A,305 G909 5740, 45-.D0, 54 050H 0 @8016 7-@0573405 6712?0@A,3018E34-30.?5.69 .7P 82@C35?52<00 D4=7K,25E846-305L25?2,8014NKQ,306712?0045.A07 2,818E34-30451574510=51?31,@,843;7404676<8, @0?@6 7 7<06 7 67< 2,8 456=B 7 7<0<9

(9) 5 <740 2 87405E 612 @,5F, 846-30 2@54,14: 18365. 5?2, ^999_9 Q57 5?2 0 612 @., 7 518?2 73;@<9 5A75 4055 @ A,30 6712?0 45@05 @18CE77405E,@501/,8/501/,153L 9?5A7,42,3;D4=> 7C@A5@,CA0B512=86:3258,N@,E:3405G1855360H?1846> -30@< G5<05.04@505H 0 @E:3405 G02<5360H9 D4=7, 846-305 125@0:467612,K745600365360@4@,34560@4,?.2@85> 6:3@756@18C.3047<06@,5A56:/=5?38253607.5@84,> 6=2<84484125E,3;34E?C@L9 . *  

(10)  )  570?2 527, )01200 .2, 2.?25.6 @ 12,230 .245@12@5 5 ,7405. +0.4/00 M 571 7 ?187360N *<5 =340?C@ 5675?5VT> D.0M>50.N<3;O?.98.  .7 $9 Obrzdy przejcia. Systematyczne studium ceremonii9 $4E9 !525 !05E,95145@5N$5R12@@,12,22,75@034,S199 

(11) 5A19S9  *25 "*"9 Obyczaj w yciu dawnego i wspóczesnego czowieka9 N ycie po polsku – czyli o przemianach obyczaju w drugiej poowie XX wieku979!01E5@ E=D0@1?09 A5N"28?5IIW19U9.

(12) S.  

(13) . ) . -C7 34,-30 @E:34505 7 @18C.2, A5 @,00B 2 1,2536 @?2C,3; @ 574 7403? 45 83: CA5?03; ,25.,3; 34,> -30 84,6@5 612 7 740, 0 18E34-30 .?5.6 G909 D4=7 4505 7403?5 844 635H9 $7D0 855 E75 8 348053; 84,6> @55 612 7 125 =A52?9 520512 D4=7, 8<4D@ 5.A, 45.034,B 734,-30@,E:3405418E34-3088444@0:450@0=40445> E,07@0018E34,3;.5360@@61,2536065?:61276-3067> <434E?C@<8,9D4=7,74088441@C6@18C.2@,02@5> 4,1?03;55?2@8016:10=@A,3018E34-30.?5.698C3456D.0A146 740, 34=12 5<5A6: C@0A @14,12?03; 014?5R3C@ 756 0613@> -30 3 82@0745 @,8@07F 0/52?0N K*5@06 0?2 0 34?5E 5 45> 81409J5??<740E 10=7403?224D5D,E7@0740B9$7D> 058<4D95E5@0-A<5E545E<84,?4,A95?R3@01?0LU9 <70 4 .7@, -@0528<.:7 D4=7 740, D? 8,@526 018E346 .0 84,801,@5 25?A 45340 5<034 89 05E, 45> 8@0B 8,-.-B 7403? 54 3;0B 847 0D48034R12@ 65?0 12@545?5A7,2846-305G2695740,45-.D0,54050H9 $4702 006146 8D.0?5360 1: 4@,3456 D4=7, 54 @0405 3451574045085?2,?@5@@10!05ED4<05.A:367<0, 3? @ @6@C742@0 .D.1?09 520512 3. 2< 52,?E 612 125> .0125456-30040054@,3456C@D4=7C@54@04R3451 57404@0:45,3;452?:07403?05478@07F58,250@65?06 812530 54 4 65?: 2,@536: 1: ?.2,@@59 $ @12=86 8425360 0613@-30 @ ?2C6 4125E, 848@574 D57505 54 4@5A5053; 20.<034,3; 84,@E6:3,3; 7/0036 D575,3; 8D.C@ 847125> @04@,3456D4=7,0@04054@0:454?D02:@30:A,5512=80 C@045?54,545?54,D@0:46:3?D02=D40:9 .645> 842@58<4,0@CAD,72,34:38E3056:3<5740B10=7403> ?59@,3456D4=7,54@04054@0:4545740507403?584,> <2@505073;42D4=7,84,6=3057403?57740,54@18C.2, @,450@6125@0:84702D575R45842@5,@068D.0?53609 U. /52?5 ?D025 .52 VU !05ED4<0 D57505 2@ 52?0 9 75.146 34=-3052,?E875610=2,.?8EB0@0?0/5259 D9 5E<4525 ) 9 Zwyczaje, obrzdy i wierzenia urodzinowe zwizane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Studium wsi Biaobrzegi w województwie lubelskim9K485@, "8E34$5R12@@6"4?E,,A14609$580A5J55$5@E5@!05E6$7.51?06L29I  19 I>V9 5121@5, 87405E 612 4<7, 4 @,2,34,0 45@52,0 @ 8D.0?5360N Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego9

(14) 9INZwyczaje, obrzdy i wierzenia urodzinowe94=-BN Zwyczaje, obrzdy i wierzenia zwizane z narodzinami i wychowaniem dzieckaM4=-BNZwyczaje,.

(15) & J!e*& ( !

(16) ((Q&. V. 848@574,3;D575053;@,?4,125<EC@027=8<E=D0> ,3; D575R 2@,3; !01E5@5 5.0@1?0< G/?365.5H D0<5> /034: 54 55.02,34>?,2,34: FC7E 5 25?A .2, 27, 8C@> 5@3469 $7125@= D575R 2@,3; 125@0E, @,@057, 45C@ ?0> @5 65? 0 0?0@5 54 D1@5365 3412034:359 5121@5, ?@1205014 1?E575E 10= 4 3423; 34=-309 $0@145 45@05E5 8,2505 2,34?@ 512=85 72,34,E5 3451 5740 ?.6 45-.D0 54 0505S9 ?10 7 8E@, 34@35 7 ?R35 @4-05 9 84> 8@574I@,@057C@@-C7014?5R3C@@10!05ED4<0@,D056:3 1D,8@,A6S?A,305GW?D02=A34,4H9 !05ED4<0 2 @0- 1E3?5 8EA5 @ <00 3;55?24 @061?> >061?0 3? @ @6@C742@0 .D.1?09 J6 8@043;05 @,10 V ;59 EC@, FC7E 24,505 014?5R3C@ 612 85@5 A,25 81403, 54 4005?C@V9 D30 !05ED4<0 45014?6: UW 1D,W9 5 20 0613@-3045676:10=N18E34514?E587125@@58@5745844 "2@54,140 K$4,6545 "4?E5LM D0D.02?5 8D.0345 /?366:35 7 IV 9M 3;20345 "25A $A55 8@E55 @ IV 9M E 187,R 061?03;7405E56:37IV9J7:456@0=?14,3;003652,@ D,E 2@40 4D, <05.6 @10 !05ED4<0 54 418E -80@534> >D4=7@<I9  & J!e*& *+J$Jef. 

(17) 0, K4@,3456L KD4=7L 5 25?A KD,3456L 7/00@5 1: 844 D575@34, 06745340 <7,A 65? 45@5A5 )5.05 .03; D5?6 . obrzdy i wierzenia zwizane z matk i dzieckiem979,<2 E703?0 <014?5$0R345?9 3E5@014,N$.1?0

(18) @54,12@ 745@349 S $4702 00614< 52,?E 1: 4@,3456 D4=7, 54 @0405 3451 57409 D4=7@-B 7405 4@0:455 4 3451 45-.D0 54 3451 0505 D=740 125@0B 84702D575R?.6,3;8D.0?53609 V (* J"  9Dane Referatu Budownictwa, Nieruchomoci, Ochrony rodowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2013 rok9 3?N U199 W (* J"  9Dane Urzdu Stanu Cywilnego w Kocku za 2013 rok. 3?N U199 I  "$*&g J" ) ! ! )9Kronika Zespou piewaczo-Obrzdowego w Biaobrzegach9!05ED4<0U19>U9 D9 50.5

(19) &)9 Lubelska obrzdowo rodzinna w kontekcie wspóczesnych przemian9 D.0N D.1?0

(20) @54,12@5?@19>9.

(21) W.  

(22) . ) . K65?06- 457@5.56:36 674534-30 @ 181D0 4005L 9 $7D 125@01? 8426 746 !34 8756:3 A @ .02524 84702 86=305 K4@,3456L KD,3456L KD4=7L K,25EL A,@5 1: 4500 5K45453456:310=@2,45?10?2@1674@0307.56:CA03475R 72,34:3453405/?360012?2,@,00,3;86=BL9-C7@0. 01206:3,3; 7/00360 K4@,3456L 7.5 8C@505 875 400 2< 20844 ,12,= @5-0@034J55 57554!5D5=<7@1?:9 7E< ,12,, @5-0@0344@,3456612?.2@@7A,018> E340 15?36@5, 453;@50 6712?0 5 25?A 4D0@-30 8> 76@5, 18250340 @ 5E,3; <853; 18E34,3; 54 @ 181CD 4504, @ ?-.,3; 1,253653; 18E34,3; 5 <30 45,3; @756 18E34-30 257,3,6,3; 0 @4C@ D@5@5,3; 15?> 3650 <EC@0 2,8 D,3456@<9 -C7 33; ?12,22,@,3; K4@,> 3456L 9 @5-0@034@,7=D05NK8@2545.-B@?-.,3;?.034> -3053;67,3;02,3;15,3;181DC@453;@505M01200<8,18> E346 @ D=D0 ?2C6 A @,2@545B 10= D@0:46:3, 1,12 453;> @5RM 01200 15?360 81,@,3; ?2C -30:<5 5 10D0 6712?5 .D 418CE 1CD 3;,.56:3,3; 10= 7 121@505 84,6=2,3; @ <80 @4C@ 453;@5RL 9 2?5 1<6 5D, @ 8010 K4@,3456L @4<.=70B 24, 1?E57@ND7403G26945012001,253604?2C:@0:A10= 5?54H5?36= G??2 453;@50 D=7:3 78@0740: 5 D7403H 54 ?2.= 18> E34: G405: 65? K35E?1425E2 -7?C@ 84, 83, ?2C,3; 755 18E34-B 10E6 458@0B 4<7-B 453;@505 10= 4 84,6=2,0 7.5 0< @450LH U9 J5 57 @ Sowniku etnologicznym 7/006 520512 4@,345665?NK84,6=2,@756<8018E346181CD453;@50510=66 34E?C@@?-.,3;1,253653;7?2C<73;,.050D74:184> 30@ 0 0 182,?56: 10= 4 <52,@,0 5?3650 23405L9 @,3456 452 @ 400 J9 575 612 453;@50 18E34, 0D@5@5> , 15?3650 18E34,0 ?2C,3; D5? 125@0 87125@@ ?,20 7CA056:3 4@,3456 7 D4=79 !5D55 <7@1?5 7/006 4@,3456 . )5.05 )9 Narodziny, zalubiny, mier. Zwyczaje i obrzdy w katowickich rodzinach górniczych9 52@03N'.:1?012,225?@,IWU19V9  746!9Wielkopolski rok obrzdowy. Tradycja i zmiana9$45RN,75@032@ $45R1?0S19W9  ,12,5 '9 Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle wspóczesnych przeobrae wsi podkarpackiej (studium wsi Niegoszowice w woj. krakowskim)9 3E5@5145@5 5> ?C@ 75R1?N11.0$.1?5 ?57055?IVI19U9 U 

(23) 5A199 J5 *9 Zwyczaj ^;51E_9 N Sownik etnologiczny. Terminy ogólne9 79 /05 "2514> 345?95145@5$45RN$IWV19WW9.

(24) & J!e*& ( !

(25) ((Q&. I. 65? K181CD 453;@505 8@2545, @ ?-.,3; 1,253653; 84,6=2, @4D0@-30 844 @14,12?03; 5 84,5606 @0. 6< 34E?C@ 2@5., @ -@057-30 18E346 ^999_9 7CA00 7 D,3456 ^999_ 4@,34560510E,52,@69712:80074@,34560@,@E65 <CE 10.6 5?360 <52,@6 50 12,?360 5 67,0 8@: 7458D52= 4700?80=0289LS .6,20?2C,5.A5ED,47/00@5B612D4=79750 7465 !345 612 34=12 8124<5, 1,00340 4 25?00 86=> 3050 65? K4@,3456L KD,3456L K,25EL K305L9 J5? 8756 75.6 @1805, D57534 K@ 72,3;3451@6 .02524 861?06 D5? 8E> < ?,2,34< 84<.:7 .034,3; 7/00360 D4=7LV 7.52< 34=12 @1?546 10= 5 K8@0:450 D4=7 4 D,3456 80@5A @ D 84,> 857?53; @,12=86 8784:7?@50 18E34, L W9 ?.0

(26) > 15 !44@1?5 66 D4=7 65? 30= 4@0:45: 4 ?.2 5 25?A 4418E50 ?-.,3; 0 453;@5,3; 844 257,36= 34,-30 <12C@ 01EC@ 125@0:3,3; 12= 4@=24: 34,12-30 @040@,3; 54 5?2C@ 18E34>85@,3;I9 7E< /00 "2514345? D4=7 612 07,@0> 75., .D 4D0@, 7405E50 876@5, K8D.0340 0 34,> -30 4 5360 11 8-70< G7.5 D0.046:36 .D D6 ?18160 002<5360 <8,H 54 D48-70< G7.5 85?2,34,3; 4.252C@H 5. C@0A 4 @4<.=7 5 ^999_ 3;55?2 002,34,L9 *.5 !5D5, <7@1?06 520512 D4=7 612 453;@50 0 7405E50 34,12, 1,D.034,4,25.04@5,?-.,844257,36=D,3456084,> 6=2, 844 4D0@-B 1,12 5?16.<034, 9 7E< 575 $E?0 D4=7125@0:418E,K34,-3007405E5R1,D.034,3;5.04@5,3; @7E< 2,D 125.< 844 257,36= D,3456 .D 85@ 5 125@0:3,3; 4554 35E-30@: 4@=24: 85@= @14.?0< 7456 @5A,3; @,> 754R01,25360@,12=86:3,3;25?@A,308D.034,65?08,@52,L9 S. !5D55 *" 9 Zwyczaj ^;51E_9 N Zwyczaje, obrzdy i tradycje w Polsce. May sownik979!5D55<7@1?595145@5ND019VS9 V 9!9Wielkopolski rok obrzdowy19W9 W 

(27) 5A19W9 I 

(28) 15 !" 9 Obrzdy ^;51E_9 N Sownik folkloru polskiego9 79 J.05 4,> A5@1?095145@5N0745$@143;5IS19V9  /05"

(29) " 9Obrzd^;51E_9NSownik etnologiczny9Terminy ogólne979> /05"2514345?95145@5$45RN$ISV19V9  !5D55 *" 9 Obrzd ^;51E_9 N Zwyczaje, obrzdy i tradycje w Polsce. May sownik979!5D55<7@1?595145@5ND019W9  57 $ 9 Spoeczne wymiary kultury obrzdowej. Studium kulturologiczno-religioznawcze9 5?C@N ?57055?"8E34,3;IWI19W9.

(30) .  

(31) . ) . ?2?-30 8@,A6 1/E@5< 8D. D575@34< @,65-> 005 @,5<5 20 KD4=7, 846-305 G0036536HL9 .7 P 89 7?6 ?.51,/0?5360 D4=7C@ 5 512=86:3 87?52<0N ,25E, @,E:> 3405 G1855360H ,25E, ?1 846-30@< G5<05.<H 0 ,25E, @E:3405G02<5360H9 ?.46/531?0<34<3;B1434<CE> @0 0 7,/0?@5 844 .525 <5.0 84125E, @ 1@6 01230 0> 400 45@5A5 03;5E !3;@1?0 7/006:3 D4=7 846-305 65? 7405E50 K56:3 @ 1,D.034, 181CD @,5A5B 0 87?-.5B /5?2 405, 1252118E34<6712?.D35E,3;<8LU9$7?-.54@0:4?2< 7456 D4=7 4 84E@,0 250 A,305 34E@0?5 G<EC@0 4055 84,5.A-30 7 <8 @0?@,3;H 54 8756 13;52 @,12=8> @50500365360NKH84,5.A-B7125G12521H80@2<4?2C< 6712?55D,B@,E:345H@,E:34042<72,3;3451@<12521 G1855365H H /545 5<05.5 84,5.A-B 7 125 h55.<i UH@E:340 7 125 @< G5<<5365H 0 H 84,5.A-B 7 125 @<L95.A,45@5A,BA@25?3000365360400510=-@0520.740 512=86 1,D.0345 -0B 8 2 5D, 1D5 <E5 5740B 10= @ > @6812530544@,085@500D@0:4?509 .6,@-C7@,?4,12,@5,3;@52,?.20C@1:K@0405L9 .0252484702D5?665?45@5A5*25"007118365> .012,346 7/00360 K@04RL 3 @,0?5 4 27-30 @ 45.400 D0?> 2,@,3;?,20C@7CA056:3,3;83,4,60,-.05<0347536> 5.<S9 $CD= 78@07405 5 8,250 34, 1: K@0405L 876:E 909 J.05 4,A5@1?09 !57534 7/006 6 65? 8<.:7, 0 84?505 @,12=8@50 @ 84,740 0 A,30 .74?0 465@01? 5784,74,3; ?-.5,3; 844 1?55 .D<5 65? K-@052 574,1E@,L9 3;: 3;55?2,12,34: @04R 612 K65?5- @1?54C@?5L ?2C5 0 454@,3456 2@54,14,9*40=?006@0,34D0B5D,10:<:B65?0-5.,@,0?V9 520512 *25 "0071 45 ?2C: 84,66 10= 7/0036= @04R  . 9 $9Obrzdy przejcia19S9 03;5E! )" 9Obrzdy przejcia^;51E_9NSownik etnologiczny. Terminy ogólne9 79/05"2514345?95145@5$45RN$19I9 

(32) 5A19S9 S *25 "*" $02 " 9 Badania nad kultur lska9 N 54004 !!> " ,1457 * 6303; "g" 9 Stan i potrzeby lskoznawczych bada humanistycznych93E5@5145@5N 0@1,223E5@1?0II19W9 V J.05 &Q " 9 Wierzenia ^;51E_9 N Sownik folkloru polskiego9 79 J.05 4,A5@1?09 5145@5N 0745 $@143;5 IS 19 UVM 0?5 !" > (9 Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego. Wierzenia, zwyczaje, obrzdy rodzinne9 3E5@N $.1?0

(33) @54,> 12@ 745@34199 U.

(34) & J!e*& ( !

(35) ((Q&. . 40665?8<.:7,085?2,?010=<56:31@,83;74080@26 ?.2, ?2C 8CD6: @,65-0B 465@01?5 84,7034 @,857?0 .1@ 000<36:3,8455365.,3;9 10E6:@8E,:B501227.5 34E@0?5 475405 -7?50 057?@52,0 5<034,0 @,@74:3,0 10= 4 84?505 185@346 1?234-30 A,2,3; 1EC@ <12C@ 0 847> 02C@W9  J"* * * 

(36) *&&J &! Q '

(37) . *?6:3 55.04, D4=7@-30 7406 5.A, 876:B 8CD= 78> @0740 5 8,2505 34, 612 7405 65?0 8E0 457505 0 /?369 J5? 45> @5A5 0?5 !01?> :4N K06745346 7/00360 54 CA,3; 2,8> .<00 734?5E 10= @ 5?53; 18E34,3; 86=30 740, 5. /?365 26 5606146 <8, 18E346 65? @1?546: D57534 575. 84125E5 25 155N@,7505-@0528212@536124720@5@4<.=75018> E34,0 .0<06,0 ?.2@,0 0 .74?: 824D: 5304,R12@5 54 6312@5L I9 2?5 4515705 824D= 84?54505 A,305 5<26:3 A 74030 125@0: 0 2,.? 0122: 34=-B 740, .34 25?A 7<,@56: @06 D574 @5A: .= <7,A 03; 8105750 7 @0?C@ 25?2@5 65? KDE<1E5@0R12@ !AL 5 .034 8212@ 125@0E 6< 82@0> 7409520512D5?8212@545@54501434=-307812!A, 5 5@2 ?5= D1?:9 5.A, 87?-.0B A 0 @,12534,E 0B 3C?0 7801,512=835454,@5E;5RD=D48E7-309 ;=B 81057505 74030 D,E5 @5?@55 @4<.=750 .0<06,0 0 5> <034,0 <7,A 7403? @ ?.24 .7@6 84,801,@5 8105750 0> 4@,?E,3;3,NKD,E705208-70?00=74,7@5-@05250 7<,@5E 0122 /?36 0 2,.? @ D4=753; 740,3; 0 734,3; W. *25 "*"9 Obyczaj w yciu dawnego i wspóczesnego czowieka9 N ycie po polsku – czyli o przemianach obyczaju w drugiej poowie XX wieku979!01E5@ E=D0@1?09 A5N"28?5IIW199 I 9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego199 D9 ),? ! "9 Matka i dziecko w wierzeniach, obrzdach i zwyczajach ludu polskiego9 @C@N 2 IV 19 VM *25 "*"9 Od kolebki do grobu. lskie wierzenia, zwyczaje i obrzdy rodzinne w XIX wieku9 8.N 12,22 '.:1?0 IWW 19  3,29 45N 9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19>9 D9 *25 Q(*j>"

(38) & 9 Dziecko w dawnej Polsce9 $45RN ,75@032@ $> 45R1?0S199.

(39) .  

(40) . ) . .3425?Ah@45D0<53;876@5,3;@3;@0.53;1434<C.<45<A05 7.547@05.DA,305.74?0<iL9$57233;6:357403?D48E30@-B 184,65E5 8105750 47.-30 5<034,3; 0 @CAD,3; E52@< 5@0:4,> @505?25?240,-@052584,801507D145<5034<185> @05EA7,18@5E33;504D.0A56:3,0671/,sacrum9 J5?@,0?54848@574,3;D575R@74053;@10!05ED4<0.034D5 74030@5;5E510=7?0.?7?0.?512G0/52?05634=-306@1?54,@5E, 5 .034D= 7 W 7 H 5 3 05E @8E,@ 909 45@050 5EAR12@ @ @341, @0? 65? 0 D5? @074, 5 252 27 8.5@505 740,9 J5? 12@0740E567540/52?K$505?225@07405E25?03;185@53;9 7 0 <575E 10= 2,LU9 $@143; D,E 84?50N K!C< 75 7403020574030LK <$5!C<12@4,2<<E704,LS 54K784,D,2?<E@50D.0LV98000D575618E34-30@061?06 810575074030125@0ED@0:4??5A76740,9 ?.24 .7@6 8A:75, 82?0 @ 7400 1434<C.0 7.5 635 D,E 3;E803 5 @,530 7 @54 4 4< 12520< 82?5 =1?0<@5A5@$.13457812!A, W9/524,4!05ED4<C@ @1?546: 25?A 5 ?5= D1?:I9 $@143; D,E 84?50 A K<740 74: 10= 3;E85?0 25 7A 3;.D5 D=740L U9 "2:7 5D036: 635 D,E 18E> 740B 1,5 815740B 74@ 54 @,D7@5B 79 "8E00 2,3; 243; @5?C@?-.5E24@985@740@<=A34,4=9$5728@E,@510= 5 8@ 84,@0.6 4@0:45 4 =1?0 82?0N K65? D,E 1, @ 740> 0 2 6303 D,E 4@.0, 7 1EAD, @61?@6L 12@0740E5 0/5> 2?5U9 5346 25?2@5 3C?=9 ,3;@,@5 6: D@0 8 2 5D, . 5254,5g" >!( 9Rola dziecka w dawnych obrzdach ludowych.K14,2,5?@. 0@1,22 8.1?0<9 +.?.,12,?5L 9 8. IIV 19 W9 D9 $02 " 9 Dziecko. Rajska niewinno, wróby, magia. Wstp do lektury postaci9K 02525 7@5LIISU> 3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego199  D9 $;0.088 "9 Historia rodzinna. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. $4E9 5,53;5D9 75R1?N,75@032@55D2II19W3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego199 U D025.52VW9  D025.52SS9 S D025.52V9 V D025.52VS9 W )9! "9Matka i dziecko w wierzeniach19W3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego199 I D025.52VUM?D025.52VWM?D025.52VVM=A34,45.52VU9 U =A34,45.52IM?D025.52WIM?D025.52WUM=A34,45.52WU9 U D025.52VS9.

(41) & J!e*& ( !

(42) ((Q&. . 714E5 7 06 740,9 *752?@ 24D5 D,E @,815A,B 740@34,= @@0534,.0NK24D578E530BD,?23;305E6:@40:BLU9 D02= 34=12 25?2@5 65? 034,12: 0 @5A5 6: 45 874=7: @D3 =A34,4,N K12@40 2 4 @0. @4<.=7C@ 61434 612 0A14 7 =A34,4,LU9 ", 4 ?.0 0 2,.? D,E 83, @ <187512@0 .34 25?A C<E 10= 61434 D<52 A0B9 70 25?2@50 1,5 65? 45@5A5 $;0.88 01 @,0?5E 4 /5?2 A @ ?.24 .7@6 7405 8E0E5 /?36= 84?5F034?0 A,305 56:2? 0 0005UU 780 4 3451 125E510=847@14,12?0061321?07403?9 ?.24 .7@6 45 01434=-30 45@5 D48E7-B ?2C6 125> 5 10= @7E< @04R 458D03 8844 121@50 ?-.,3; 8?5C@ 54 78@0703; 45.3R U9 J5? @,0?5 4 D575R 2@,3; 88.5D,E90984?50A@?10?07,?D025?507403? 8010:0456740@30:A=9K;305A65?12@0740E50/52?520 D,E85@7:9 50E58010:0@2,34510834:E10="2510?LUS9 7,55.04610=45<570054@0:4543451574051@56:10= 8,2505 @0405 4@0:45 4 83;740 740309 5612514, @:2?0 @040@, 182,?5, 61434 @ .5253; U9 ]] @0? 5 D1454 35E6 $.1?0 D,E 84?50 65? 12@0745 ",.@05 Q@5? A 7403? A5 45.FB @ @7409 @0405 @1?54,@5E, A @7?0 84,> 14 1: 844 825?0 G89 ?? 651?CE?5H 34, 456:34?5 @0.?53< D:7F 2A 812530 70349

(43) E534 C@0A KA 45676 10= 6 ^74030 9 9_ @ ?58-30L UV9 56-30 @1805,3; @04R 0 72@5@-C70/52C@@10!05ED4<09 J5? @,0?5 4 55.04 5205EC@ FC7E@,3; 5 253; D6=2,3; D575> 050521?0074030@,65-05A1:84,14844D305, U. D025.52SS9 "2501E5@ "" 9 eska twarz. 5?C@N $.1?5 ?5705 06=2-30 IV 19  3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19U9 UU D9$9 "9Historia rodzinna193,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19U9 U !,E, 2 909 656?5 54 34=-30 8E30@ @0845 456:35 34, ?<25 5. 25?A ?@ 8EA03,98@143;68000?D025?50:35.D56:35121?04@0.5=A34,450 D,E5 55A5 5 D48E7-B9 D9 1446N )9 ! "9 Matka i dziecko w wierzeniach 19>3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego199 US D025.52SI9 UV D9 ",.@05 Q 9 Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde - moliwoci studiów porównawczych, na przykadzie wtków wierzeniowych na lsku, wyjaniajcych, skd bior si dzieci9 K 7L49WS193,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19I>9 U.

(44) U.  

(45) . ) . 0 @435 7 7 844 ?09 $CD6:3 @05,<70B 856:3 84> ?50 88740 34=12 D74 2@54 7403?5 157450 0 @27, 8?5> 4,@5 6 7@0? 5 512=80 14,D? ?:85 @574 7403> ?9 D02, 51,126:3 84, 8740 34=12 6A 8 4@0:450 8,25E, 74R12@ @7?5 34, @.5ED, 3;E835 34, 740@34,?=9 K 2 181CD 3;305E, 185@740B 34, 3014: 10= D52 .D 1012:L 12@0740E5 0/52?5 UW9

(46) E5340 83;7405 74030 @ 8015, 181CD A -@05734,BA,@2-30@:2?C@/.?.,12,34,3;@D57560613@-30 51434<C.04@0:45,3;484,7:G89D305H9 5.A, 45@5A,B A 4 8E,@ .52 4050 .<E 7. 740, 66 /?36 800 72,34:3 .034D-30 740,UI9 J5? @1805 @ ?.24 .7@670@5E7.740,@0.74026@?2C,810575074030 25?2@565?KDE<1E5@0R12@!AL5.0348212@125@0E6< 82@07409 520512 D5? 8212@5 45@5 45 01434=-30 7812 !A, 5 5@2 ?5= D1?:9 5 834:2? ]] @0? 512:80E 84@52-30> @50257,3,6<7.740,7.740,@0.7402635434=-> 306 612 4512=8@5, 7. K k L9 5 740= @0.7402: 456 10= D306A80=B1CD@74002697403C@026740309  & &!( J( !

(47) e!( .  ,-.0 5<034, @E5-30@, ?.24 .7@6 ?1 30:A, 5.A5E 7@5A0614,3;2C@846-305@A,30?D02,65?018E34-30@06> 1?069

(48) @54,14,E514?51/5?.2@6D4=7@-30@?2C6@5A: .=7<,@5E,4@,3456@43,257,36045?54,05?54,5<0349 J5? @,0?5 4 .0252, 84702 5 834:2? ]] @0? ?D02= 18> 740@56:3:10=7403?5?-.505K@57400L.DK84,57400L5.D KD405L9 D5756 0613@-30 34=12 C@0 A K3;740 UW. D025.52VS9 D99

(49) &)9Lubelska obrzdowo rodzinna9  50. $*Q" 9 Zakazy i nakazy obowizujce kobiet ciarn9 N Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego9

(50) 9 ITN Zwyczaje, obrzdy i wierzenia urodzinowe9 4=-B N Zwyczaje, obrzdy i wierzenia zwizane z matk i dzieckiem979,<2 E703?0 <014?5 $0R345?93E5@014,N$.1?0

(51) @54,12@ 745@3419W9  D9 ),?5 "" 9 Zwyczaje i obrzdy rodzinne9 N Folklor Górnego lska9 79*25"00719 52@03N,75@032@'.:1?0IWI19M757

(52) 9Zwyczaje UI.

(53) & J!e*& ( !

(54) ((Q&. . <D5L 34, 2A K3;740 0 155L9 0 A,@5 520512 @ !05E> D4<53; ?-.05 ?D025 K@ 30:A,L K@ 70,L 34, @ KDE<1E5> @0, 1250L U9 D02= D=7:3: @ 30:A, 4 80@14, 7403?0 ?-> .5K80@0512?5L9 5.046:3 8124<50 ?D02 D40,3; 844 18E34-B !05E> D4<C@5.A,87?-.0BAD574<52,@071410= 730=A5> ,3;8500@7C@9K!,E?8,L82@0740E567540/52? C@0:3121?.7-30@061?067D40,3;152,3;?D029 54,@5 6 34=12 8<57.0@0 K.525@0350L K814345.1?00L K80@14,> 0 .814,0L 34, 2A K85: 4 7403?0L D75456:3 2 ?-.0 <5> 2,@,45D5@00365.,95205120-.D7403??-.5> K45673;L KD=?52L 0 KD53;L9 J734-0 @04 A 6A.0 855 740 1,5 G25?0 7403? 54,@5 K45673;LH 2 65? ?5@5.D=74005E8@740?D02S9 ?.24.7@6@04A54@C67403?5@E052?0545 52?= 56: @8E,@ 7D 65? 0 4E 39 "2:7 8@125E 1,12 45?54C@ 05?54C@ ?2C, 05E 3;0B 45C@ ?D02= 65? 0 8EC7 847 @8E,@ 23405 54 15 2340 847 @8E,@ 30=A569 D025 D4> 05 65? 8014 $02 @5.1?0 K4567@5E5 10= @ 1250 ,25.6 034,12-30 125@0E5 50/12536= 4021,/0?@56 D0.<034-30 065> @06 3, 47346L V9 8@7 @8E,@ 10E 5<034,3; @ ?10 30:A,?D02502,.?D,E5034,1255.810575E5C@0A47.-30.34> 034 4 ?2C,3; 34=12 ?4,1259 034,12-B ?D02, 45157055 D,E5 25?A 844 12521 65?0 05E 7403? @ 66 E09 !,E D@0 8124<5 65? D=7:3 5 <503, 0=74, -@05250 <E 452 D740B 08?C6W9 D3 ?D02, K84, 57400L 121@5 65? 45@5A5 J5 "2501E5@ !,12R <503405 2,205. 0 /?365. G@ 2, D4=7@ 54 18E34H 3 05E 5 3. 65? 6A @34-06 @1805 45C@ . i obrzdy narodzinowe. NKultura ludowa Wielkopolski979JC4/!14259

(55) 99$45RN,> 75@032@ 0@1,22 75503?0@0345ISV19I9D9*9"*"9Od kolebki199 =A34,45.52IM?D025.52WM?D025.52WUM=A34,45.52SV9  D025.52WIM?D025.52WM?D025.52SVM=A34,45.52SV9 U D025.52SS9  D025.52VS9 S D025.52VSM?D025.52WIM?D025.52VM?D025.52VUM?D025.52WM?D025.52V9 V D9 $02 " 9 Cia ^;51E_9 N Leksykon. Znaki wiata. Omen – przesd – znaczenie979$02 @5.1?095145@53E5@N$IWW19W9 W 

(56) 5A19W9.

(57) S.  

(58) . ) . 124A0 23405 847 ?D02: 45: @ 70, 1250 45 0> 34,12:65?0458@00D48034R12@5?D03008E7@0I9<503405 2,205.710E,10=770<187512@584,34,451434<C.0 0D48034 @5A5 24@9 8?2, <5034S 34,.0 41256 7<0 8E2 08C<9 034-B 84124<505 844 ?D02= 30=A5: 45?54 89 3;> 74055412567<05<2@5D5@508470?4,12,03; @8E,@ 7.5 56:3< 5740B 10= 7403?59 <E, @,@E5B 6< /04,348-.74065?2A<52,@0@8E,:B56<75.14A,3089 7403? D=740 0473,7@5 A 84?5345B <503 5.-30 84D,@5B 01250 845 79 5 @1805 08@7405 0 0> 1434=-305 @ -@02. @04R .7@,3; 78@07405. D,E, 4E 73;, ?2C,3; 5?2,@-B 1434<C.0 8465@05E5 10= 5 1?4,A@50 7C<S9 $43;7408448E22@C@4<.=70740=@8E3005E520512 185@0B A 7403? D=740 578D7.0@ 3;@ 14,D? 8-30 7 .D 34?5 < .1 2E53459 D@0:4,@5E 25?A 45?54 8@02505 34, 4@, K844 8C<L 25?2@5, 65? 0613 <50349 J7, 52072 5 @25.01434=-305125@0E14084,1D03;.D501.0<@55> 26:3,3;3;=S9/524,4!05ED4<C@@1?546:25?A5003; 45121@50 269 .?512@ 5 @14.?0 7E-30 0 4E 1583430 D4> 0,3;?D02S9 <503405 /?365. 72,34,E, @,?,@505 ?-.,3; 34,> -30 <18751?03; 54 185@@505 /?360 18E34,3; 2@54,1?03; 34, D4=7@,3;SU9 J5? @34-06 @1805 ?D02= K84, 57400L 71@5 7 853 <18751?03; 80@5A @04 A 125@0E5 45<> A0 7.5 4@04:2 ;7@.5,3; 0 85@9 2< 8@7 ?D030 45014> ?6:36@!05ED4<53;0@.D,E584,?E573485B@7,41270 I. D9 1446N J5 "2501E5@ !&"

(59) g9 Sowiaskie obrzdy rodzinne. Obrzdy zwizane z narodzeniem dziecka. 5?C@N ?5705 06=2-30IS3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19V9 S $4?340<503,01E41D:0D48034R12@?25?241/:1539 S 9$*Q" 9Zakazy i nakazy obowizujce kobiet ciarn19S9 S D9 ),? ! "9 U kolebki, przed otarzem, nad mogi9 @C@N 5?E57 > 12,22 "2580<65R1?0< IW 19 UM 5 *Q&g" 9 Powtarza czas pocztku9 49 N O witowaniu wit dorocznych w Polsce9 5145@5N ,75@032@ "8CE740.34 IWS 19 9 "4463;,3;@E5-30@-3053;3;.D54D9$02 " 9Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzdach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków9 3E5@N

(60) @54,12@ $4,6530CE11.019VI9 S D025.52SWM=A34,45.52SV9 SU J9"9!&"

(61) g9Sowiaskie obrzdy rodzinne19W>3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego9.

(62) & J!e*& ( !

(63) ((Q&. V. <7,A <E 2 1?2?@5B 66 @,13;0=309 $572 D@0:4,@5E 6: 45?54 80305@7,84,1270?2C,4515705D5@:84745034,14340 34,45.=<0=3010=@06D532@5 S9 553; /?365.,3; <5034R @ 03; @,054 D4=7@, 0 2> @54,1?0?D02,0<E,875@5B7403?573;42547AD@5B3 87?-.5EJ9"9!,12R8014:3NK"4?45,61245?5424,50574030 73;42844?D02,D40M24,610=84,2,@055A6-.02 10=1250247403?3;434.D56:310=5740BLSS9J5?@,0?5 4 848@574,3; D575R D5@05 10= C@0A 84, 84?340 45> ?54C@A.0@-30@,12:800584,14E<82?5?D02,30=A560> 74@6,1E@<.D0,3;30=A?03;3;CD9520512?1?@36: 084124<50545?548E005/?3607;,5@1.D,E,01434=-305 34, CA< 7456 8D., A,30@ ?2C 182?5B 05E, @ 84,14E, @18C.,A,30E7:85=0668212@G@E:3404-030:.D30=A?: 3;D: 7403?5H9 $4,14E5 52?5 0 2,.? 0 <E5 4 @1805,3; @,A6 8@7C@ 7AD@5B 5. 5@2 72,?5B .2C@ 126 85, E7634,2A4D,234=123412034,B@84,6=3053;@1.,3;SV9 *56D5740688.5,3;08@143;045,3;45C@@35E6$.> 13 65? 0 @ D5756 0613@-30 5.A5E, 45?54, D@0:46:3 ?D02= 30=A5: 4@0:45 4 72,?50 0T.D 85240 5 4@E?0 .74?0 54 52@4@04=25G4@E514345834,@@852,@5010=H9!05ED4<53; 8@143;D,E84?50A7403?@E052?0A87D0B10= 7 45E< 0 K844 35E A,30 0B ?. 280LSW9 J5? @,0?5 4 D575R 2@,3; 568@5A0614: ?1?@36: 51405 45?54 D,E5 -0B 7403?5 2A 8 8740 .D 61434 847 879 2,3; 15,3; 8> @7C@?D025D4050<E53412034,B@8<4D53;5484> D,@5B52032545 SI9 7@ 45157005 ?034-30 84124<505 45?54 <.:7505 52@,3; 4@04:2 8?,@56: 10= 8 34=-30 4 2,0 ?2C 710E, 10= 7 72,?505 34, 852405 5 4@E?0 .74?09 $4?340 @1805< 45?54 0 <50345E 10= 2,.? 7 <52,@< @8E,@ 5 3= 7403?5 5. <E 25?A 72,34,B @ <C. @,<.:7 56:3< 5740B 10= 7403?59 S. =A34,45.52WI9 J9"9!&"

(64) g9Sowiaskie obrzdy rodzinne19S3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19W9 SV D025.52WUM?D025.52SWM=A34,45.52SVM 9$*Q" 9Zakazy i nakazy19V9 SW =A34,45.52WUM?D025.52WM?D025.52V9 SI D025.52VSM?D025.52WM?D025WU9 SS.

(65) W.  

(66) . ) . J7540/52?8@07405E5;0120=@?2C684,34,=24@9456=346 @5<07403?5852,@5E55@72?0=30844D405?D02= 52> @< 456:35V9 $572 ?D025 84, 57400 D4@4<.=70 0 <E5 D,B -@057?045D065054@04:2<18751?03;9 )5.05 .03; 84,66:3 65? ?,20 181D, 56:3 458@0B 3;= ?D030 D406 0 66 7403? 18-C7 /?366:3< 4> 18E5?54C@045?54C@@,7=D0580=B<8@04R045D0<C@95.0345 7 03; 5?54, 0 45?54, 56:3 5 3. 7D5E-B @,<.:7 4@=24, 56:3<10=740B7403?5M45?54,@?2C,3;8465@0510=21?547> @0 81,3;034 7403?5 0 6< 85@07E@, 4@C6 ,1E@, 54 /04,34,M 5?54,045?54,56:3458D0<5B0?4,12,33;3;55?2.<034> , 7403?59 @4<.=700 @04R 0 45D0<C@ 458015,3; @ 34@526 <80 458@0 1434=-.0@ 4@0:450 4 ?.0 80:25 <85 45@05 <50> 3405 72,34:3 3412032@5 ?D02, @ A,30 2@54,1?0V9 50. $7> A1?0 @ 52,?. Zakazy i nakazy obowizujce kobiet ciarnV @,> 7=D0E52051280=25-30<8@1805,3;45?54C@05?54C@9":2 45?54,N14,3058.30545@0:4,@505?:80.08A,34505348505@7, 4 1270 18<.:7505 5 ?10=A,3 0 1ER3 403505 <05 0 @852,@505 10= @ 8E0R 843;7405 844 8. 0 .= 75@505 10= 5 41256 7<09 $572 45?54 7AD@505 0 24,505 7403?5 7 3;42 45?54, 4@0:45 4 72,?50 0T.D 85240 5 4@E?0 .74?0 54 52@ 4@04=2545?54,4@0:45475@5010=53254034120340 @8<4D05445?5484?534505K8?2<5034<L0.A:3<34E> @0?59 12520: <8= 125@0: K0L 8D.52,340 D574 4CA03> @545?54,9 00614, 52,?. 7@E5 10= 7 ?.51,/0?5360 4588@56 844 )5.0= .03;9 $0@145 <85 @04R 0 45D0<C@ @7E< 26 52?0 D66 45?54, 0 5?54, 56:3 5 3. 7D5E-B @,<.:7 4> @=24, 7403?59 ?.24 .7@6 8@143;0 45 D,E @040 AK458524010=53-L.DK?<-LA@8E,:B5@,<.:756:3< 10= 5740B 7403?5V9 /52?5 4 !05ED4<C@ 84,25345 512=86:3 1E@5 =A5N KJ5? 254 ?D025 D=740 @ 30:A, 2 5 -3050 57 ECA?0 V. D025.52WU9 )9 )9Narodziny, zalubiny, mier19V>U3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19W9 V 9$*Q" 9Zakazy i nakazy19W>SS9 V D92AN)9"" 9Zwyczaje i obrzdy rodzinne193,2945N9!" > (9 Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19W9 V.

(67) & J!e*& ( !

(68) ((Q&. I. 8@014= E57 476=30 AD, 10= h458524,E5iL VU9 $572 65? @,0?5 4848@574,3;D575R05.A,84,<.:75B10=73;.D E34E@0?@05D,7403?0740E10=425?0033;509K5> 85240L10=?D02,30=A56545E<34,6A@1805A 84,34,0B 10= 7 D.576 ?55360 7403?59 0 8@05 5 C@0A 8524B 5 03 D4,7?0< 5D, 7403? 25?0 10= 0 740E9 5?54 K45> 852405L72,34,E25?A4@04:2MD5@0510=D@0A7403?<E> D, 5D5B 6< 33;9 D025 ?2C5 8412514, 10= ,14, 0 8@05 10= K72?:B @ 1253;LV 1434<C.0 1@6 2@54, 80@5A 7403? A 740B 10= 4 24@9 ,14?:9 J-.0 4 ?.0 8412514,E5 10= <05 .D 4125E5 7458212@10E450=54,@58E009 D5756 0613@-30 88.5 D,E 84?50 A 0 5.A, 85> 24B 844 740?= 7 ?.345 54 844 1485= KD 7403? 44@52 D=740L VS9 CA7, 181CD <E 25?A 4514?740B 7403? 4E550 844 D40: ?D02= 45?54 ?:80.09 J75 4 0/52? 875E5 65? 84,?E57 ,4,? @,12:8005 7403?5 8.5 5 2@54, 05 @1805E5 @4753;5AE:7?VV9 *<: <8= 125@0: 45?54, @ ?2C,3; 8465@05 10= 21?5 47@0 81,3;034 7403?5 0 6< 85@07E@, 4@C6 ,1E@, 54 /04,34, VW9 !575052@@1?546:57-B8@143;,45?54K871405:?7 <C,L@D5@08478003@0:45E10=4<50340@,?,> @505 ?-.,3; 34,-30 <18751?03; 89 @01450 8505 ,30 ?07<.:7504@04:2;7@.5,3;34,45?54@,?,@5050?2C,3; 853 8.@,3;9 J5? 12@0740E5 675 4 0/52?N K0=A55 0 63;5E5 @ 8.9 125@5E5 @ 7 7D,2? 7<.:75E59 0 65?: 125@= 84,<> 2@5E59*5@060?20<2@5ED057C@@8E70LVI90@1?545D,E, 45D0<0 /,461?09 ":74 D@0 A D3050 @E1C@ D406 ?D030 <40 <50340 @E574 ,1E@,3; GK1?C30 4LH 7403?59 $7D 1?2?0 <E 0B 4E550 45?54 14,305 844 ?D02= 30=A5:9 K!405 0 8@05 14,B D 7403? A 4 4514,B 0@4?L12@0740E50/52?5W9$57201205E84?501434> VU. D025.52V9 D025.52VM?D025.52SW9 VS D025.52WVM?D025.52VM?D025.52V9 VV D025.52WVM?D025.52VUM?D025.52V9 VW )9 )9Narodziny, zalubiny, mier199 VI D025.52VV9 W D025.52V9 V.

(69) .  

(70) . ) . <C.614?7.0@-3014,305.D84,14,@50534<-51D09D5@0510= A @ 181CD 5<034, A K4514,BL 7403? .D 7<0 7 27056:3 2,15,8C79 5.A, 25?A 72@5B 84?505 5 252 0?4,12< @8E,@ @852,@50510=844?D02=30=A5:@1ER3 0?10=A,3905E1?2> ?@5B -.82: .D CA,0 @5750 @4? 25?00 65?N ?C2?@434-B 34,44.D1?-,?1425E234 W9 24306 <80 5?54C@ 0 45?54C@ 4588@56 844 )9 .03; 45676:10=7405E50556:3458D03<52,@,33;3;55?2.<034> ,7403?5W9J5?@,0?5455.04@5,3;D575R2@,3;3;55?24 7403?5 73,76 453;@50 52?0 @ K70, 1250L9 KJ5? 10= 52?5 453;@625?07403?L12@0740E567540/52?W9C@0E, A K65? 52?5 @@5 2 0 7403? @@ D=740 1434<C.0 8@05 @5A5B 7 8E@, 30:A,LWU K65? 52?5 7A 185E5 2 0 7403? D=740 185> ELW9"2:78@143;0856:384?50AK65?552?525?07403?L9 4@52: <8= 45?54C@ 0 5?54C@ 125@0: 2 ?2C,3; @4<.=700 @7E< 257,3,6,3; @04R .7@,3; 458@05 1434=-.0@ 4@0:45> 0WS9J5?@,0?54848@574,3;D575R56D5740645D,E@040 A?D025K84,57400L08@05843;740B871465?0844 14 G12:7 2A 8@05 0?5B 89 @014505 8505H 80@5A 7403? A@0:B10=@E08=8@0:0710B9@00=3010=7403?5AD,B 25?A 18@7@5 140 844 D40: E5R314?C@ 851?C@ D51.2 ?5.0 0289 $7D0 45?545 D,E @ !05ED4<53; 45?E5750 80-30?C@ 45 @,6:2?0 D:34?09 76@5 6: 780 847 8> 79 ,4,? 8.:2505 8=8@0: 14,0 56:3< 5740B 10= 7403?5 D,E 25?A ?1?@36: 4E5505 45?54 8.305 14,305 45@0:4,@505 @=4> EC@ 14,7E?@505 34, 740<505 5 7253;9 J75 4 0/52? @18> 05E5 C@0A 45?540 4 @1805,3; 8@7C@ 45?E57505 5 14,6= 87345114,305030.D05,?5@03?06WV9 W. 0=364D9 9$*Q" 9Zakazy i nakazy19S9 )9 )9 Narodziny, zalubiny, mier 19  3,29 45N 9 !" > kulturowe wabrzyskiego199 W D025.52VU9 WU D025.52VV9 W D025.52V9 WS )9 )9 Narodziny, zalubiny, mier 19  3,29 45N 9 !" > kulturowe wabrzyskiego199 WV D025.52W9 W. (9 Dziedzictwo. (9 Dziedzictwo.

(71) & J!e*& ( !

(72) ((Q&. . $5?2,?@5, D,E 25?A 4@,3456 453;@,@505 844 ?D02= @ 256> 03, 66 70< 125 844 65? 567EA14, 3451 5D, 0 2705B 8> E<WW9/524,4!05ED4<C@8@E6:10=84,2,5@040A 4D,2 @341 45600 2340 30:A, A 125@0B 45<A0 7.5 7403?5NK$50?07,-0?210=0D10E425?00434509 D025?,> @5E5567EA665?<E595@2710C7<010:35L12@0740E50/> 52?5 WI9 0 5.A5E 675? ?,@5B 2< /5?2 4D,2 7E< 7403? D@0 <ED, 0B K8D., 4 C@00L 54 D,B 0-05E 0 D5> 74 1?,29 KJ5? ?D025 30:A, 10= @12,740E5 2 0 7403? 0-05E D,EL 775E5?.650/52?5I9 $@143;, D,E 45?54 84,<2@,@505 @,85@?0 7.5 @7?5 614> 34 847 4@0:450I9 D5756 0613@-30 2E534 < D5@: A,30 0 47@0 7403?59 @5A5 D@0 A @,85@?5 84,<2@55 8476<574050A@CA,B01434=-309KJ5?5606434,D A0A,B^7403?9 9_9J75?14.?5345834?50?0.?580.3;4 125,3;?14.9@7585E,D,L12@0740E50/52?5I9 $0:25 <85 5?54C@ 0 45?54C@ 45@05 <503405 72,34:3 3412> 032@5 ?D02, @ A,30 2@54,1?0I9 J5? @,0?5 4 848@574,3; D575R2@,3;34,6A@180585?2,?@5,D,E45?5424,> 505 7 3;42 7403?5 844 ?D02= K@ 70, 1250L KD ?2C- 7403?^24,573;42D:7F0574_A4BL12@0740E5 0/52?5 IU9 D025 @ 30:A, 0 8@05 8E0B /?360 7;, 5 @> 1.I KD D, E76 ^850 9 9_ 74030 05E,LIS9 /52?5 2E> 534,E52@512=86:3,181CDNKJ5??D025h84,57400iD0585= E7: 2 8CF06 E76 74030 056:9 *2?0=30 D43;5 7;, 18> WW D9J9"9!&"

(73) g9Sowiaskie obrzdy rodzinne19M 9 *Q&" 9Powtarza czas pocztku19UI3,2945N9!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego19U9 WI D025.52W9 I D025.52VU9 I *5@06084,<2@,@5E10=7.57403?545@3451D0.04,@04D@0A25?0 453;@50 A 18@5740B 5 7403? 3;D= D:7F D,B 84,34,: 6< ?C2?0< A,305M 87D00@10E10=?E,1?087753;78477405D,7403?045E9D9 J9"9!&"

(74) g9Sowiaskie obrzdy rodzinne193,2945N!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego199 I D025.52V9 I )9 )9Narodziny, zalubiny, mier19V>U3,2945N!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego199 IU D025.52VU9 I 5252<5034R18E34,3;4D9J9"9!&"

(75) g9Sowiaskie obrzdy rodzinne19S>W9 IS D025.52VV9.

(76) .  

(77) . ) . @57455E7:25?001434=-30L IV9"8-C7<5034R18E34,3;D> @0:4,@5E 65? 6A @1805 45?54 341203405 D406 ?D02, @8<4D53;9 *?25365 D575R 72@5,3; @ Komentarzu do Polskiego Atlasu EtnograficznegoIW@1?546A4@,3456@5?54,045?54,72,34:385?> 2,?0 8A,34505 844 ?D02= D40: CA,3; 84702C@ D,E, 8> 8.5 5 20 05. 35E< ?569 50. $7A1?0 @,CA0E 7@0 45157034 03; ?52<09 $0@14: 125@0: 45.305 <.6:3 8125@= 156 ?D02, G269 45?54 D:7F @=34 8430@0 45.30 8A,34505 8440:@14,12?03;.D2,.??-.,3;84702C@087?2C@H7> <5 D66 453;@505 @D3 06 34E?C@ 18E34-30 .?5.6II9 J5? @,0?5 4 848@574,3; D575R 2@,3; ?D02= 30=A5: D@0:> 4,@5E 0=74, 0,0 45?54 8A,34505 .?59 014?5R3, !05ED4<C@ 84124<5.0 520512 45.30 5D, 7 ?D02, 30=A56 5346 034< 0 8A,345B 26 4 ?.0 0 A5 D,E 034< 7C@0B 89 18E0505 85<0R 4@0:45,3; 4 8A,@00 G24@9 453;305? A,@00@,3;H 65? 08A,34505 800=74, 34, 1EA05 83:9 K D030 @ 30:A, 10= 0 75@05L 12@0740E5 0/52?59 $@,A145 8125@5 87,?2@55 D,E5 5634=-306 D5@50 01205E D@0 84-@057340 A 1D5 7> 5@056:35 8A,34?0 745 14?C7 @ <187512@0 7@, <: 2 D,B 89 D,2?0 @ 740A, @4<.=70 @ 87?253; 18A,@34,3; @,4:74 844 ,14,9 K034< 10= 0 8@0 75@05B D ,14, 3- 4674:9 66 145/0 @0105E5 1?0?5 2-30@6 25?5 5 -0B ^269 D0C 7.5 1D, 45E6_9 07,- 0 D,E 2,. 5205EC@ 2 14,E 10= 7A @34-> 069

(78) 0 D,E5 4D,2 A,34.0@5 ?D0259 ,14, 814585E, @ ?5@5E?0 66 1?0?=9 03 845 1?0?:9 145/5 8E5 D,E5<5E<5C@L 8@07405E5 0/52?5 9 ":74 5 <CE A 7406 10= 25? 065? D4 @.0 156 ?D02,G25?65?D,155525D5E5@D=D40:?D02=H9  IV. D025.52VV9 D9Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego9

(79) 9INZwyczaje, obrzdy i wierzenia urodzinowe9 4=-B N Zwyczaje, obrzdy i wierzenia zwizane z matk i dzieckiem9 79 ,<> 2 E703?0 <014?5 $0R345?9 3E5@014,N $.1?0

(80) @54,12@ 745@34 9 II 9$*Q" 9Zakazy i nakazy19W9 D91446N)9! "9Matka i dziecko w wierzeniach19I>9  D025.52VU9  D025.52VV9 IW.

(81) & J!e*& ( !

(82) ((Q&. . $CD6:3 7?5B 871@505 01206:3,3; @ ?.24 .7@6 D5756 0613@-30 45?54C@ 0 5?54C@ D@0:46:3,3; ?D02= D40: 5.A, 45@5A,BA@D3?D02,K84,57400L121@5<5034052,205. 0 /?365. G@ 2, D4=7@ 54 18E34H9 05E, 5 3. 124> A023405847?D02:@70,125045@5:45034,12:65? 0458@00D48034R12@5156?D0300667403?918CE34-0014> ?5R3, !05ED4<C@ 25?26: 25?0 <503405 4 8DE5A.0@-30:9 54 4 4> @6 7?5360 0 ?1425E2@50 -@057-30 5304,R12@5 8526 5 @0> 74, 7,346 @055 @ 5<034 458D0<50 ?8.0?536 84, 8740 34, @25., E-30 @ 574< 7403?5 0 5 6A @0=?> 14<4534059D30?D02518740@56:3510=82?57A:@5<=84,> @0:46 7 45.3R .?545 54 857 8D.0?@5,3; @ 8510 2.@0460 34, @2309 ?546 10= 675? A K25? 5 @14.?0 @,857?L ?D025 D4> 05 575. 0 8756 7403?5 7 3;42 0 7AD6 850 E76 5 -.D0 C@0A 0 84D,@5 @ 8D.0A 1D, 45E6 5 25?A 0?5 1CD 8-.74,3;95.A,25?A72@5B405,@8124<50045=A,3; ?D02?2C740E,7403?9D30152552?56125?382@5555> @225345580?:?07,473,7610=5740834=2<7403?59  $ &%Q!&*

(83) &($ J( *f"e* . *5@06 @04 A K7403 <: 18@7@5B 458E700 ?07, 3;3: @,75B 5 -@052 87E< 1@6 @.0 3;E835 .D 740@34,?=L9 5 D,E, 45D0<0 5<034 4@0:45 4 343050 5EA?C@ 0 8: 876=2< @18CEA,3059 8E30 82?5 05E5 73,7@5B 10E5 34B 852C@9 0> ?07, 1:74 A 6-.0 K=A34,45 612 <012,L 2 740 10= 3;E803 56-.0?D0252740@34,?5U97E<80000/52?04!05ED4> <C@K87403?@075B?2C403;D,E10.0614L^?D02534,=A34,45 9 9_9 $2@0740 84?505 A 34E@0? 15 73,76 8E30 . "5D05 " 9 Zabiegi magiczne wpywajce na podno oraz prognozy i wróby o przyszej pci dziecka9 N Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego9

(84) 9 IN Zwyczaje, obrzdy i wierzenia urodzinowe94=-BNZwyczaje, obrzdy i wierzenia zwizane z narodzinami i wychowaniem dziecka979,<2 E703?0 <014?5$0R345?93E5@014,N$.> 1?0

(85) @54,12@ 745@3419>9 U D9)9! "9Matka i dziecko w wierzeniach193,2945N!" > (9Dziedzictwo kulturowe wabrzyskiego199  D025.52VS9.

(86) U.  

(87) . ) . 1@< 7403?5 D,E 8@0740N K 1 4510E 2 D=74014 4D0ELS9 !57505 2@ 82@07456: A 71,B 34=12 182,?5 D,E K8C> D@5071?2?L18E740582?57068E3078E30810575,3; 6A740309KC61:10578@05750/52?505E1073C?08C> D@5E3;E871?2?9%1,740E10=1,LV9 $<4, 0 @CAD, 72,34:3 8E30 56:3< 5740B 10= 7403?5 "5D05 14?5 8<8@5E5 @ ?0.?5 45<570R 8D.@,3;9 -C7 03; @,> 7=D0E5 909 @01?@50 5 87125@0 @,<.:7 D43;5 ?D02, 30=> A56M 66 <C.< @,<.:7M 20 87M 24@9 453;305? A,@00> @,3;M D1@5360 3;C@ 7403?5M 453;@505 10= ?D02, D406M 4754R@<187512@054@7 W9 55.04, @,0?C@ D575R 2@,3; @,0?5 A 7 1,82C@ 84> 5@056:3,3; 5 434 865@005 10= 3;E835 5.A5E 740D52, D574 @,> 8?., 34=12 4 30,0 8=<50 D43; ?D02,9 7E< 0?2C,3; 0/52C@?D025740740@34,?=K<7,6127?R35^30:A,9 9_ 14348E5LI9 @5A5 C@0A A 1,.@2?5 ?D02, 1256 10= @27, D57406 ?:<E59 K 7,2EC@ 52?0612D57406 45?:<.,2D=740 740@34,?59 512=86 06 450? 25.00 D0 10= D57406 ?:<E5L9 7E< 7-B 8> @143;<84?505856:3<@!05ED4<53;3C?=05E458@0575B ?:<E,0D@01E,D43;@0734,?D02,D40692,A5-@052 84,6740 3C?5 -@05734,E, 2A 4@00=2 D075 0 8-.57?0 30=A569 KC@0:@27,A@D0750740030=A?10=82D43;584D,BL775E5 0/52?59 1206 25?A 84?50 A K6-.0 612 ?D025 <D145 4 ?2C<-D?2@C@345174010=740@34,?5L9 8E30 56:3< 5740B 10= 7403?5 65? @,0?5 4 848@574,3; D575R 2@,3; @01?@5 25?A 5 87125@0 <C.< @,<.:7 52?09 J-.0 05E5 740B 10= 3C?5 @27, ?D025 34=12 05E5 8.5, .D 80<0 5 2@54,9 J6 35 D,E5 D.575 .D ACE259 J-.0 520512 ?D025 K0 2530E5 7,L K@,<.:75E5 7D4LU KD,E5 E575 5 <=D0L 2 S. "9 " 9Zabiegi magiczne199 D025.52V9 W "9 " 9Zabiegi magiczne19U9 I D025.52WM?D025.52SIM?D025.52SW9 "9 " 9Zabiegi magiczne199  D025.52S9  D025.52V9  D025.52VU9 U D025.52W9  D025.52V9 V.

(88) & J!e*& ( !

(89) ((Q&. . 8<4@5E 5740, 3;E8359 !05ED4<53; @5A5 A ?D025 34?6:351,5@,<.:7547@060A84,18740@563C39K5740@> 34,?= 30=A55 D4,70L 12@0740E5 675 4 0/52?S9 $572 45 D,E 84?50 C@0:3 2, A @? @ D740 ?D02, K84, 57400L @1?546 5 1,5 5 4<E=D00 @ ?1425E30 K740?0L 5 3C?=9 ?.02@57,8=8?30=A5605E125@0B458@07F3;E8350=??045- 740@34,?09 122, D,E 2A 6<?1425E29 58@0740: 1,505E D,B8=8? @,8?E, 5 3C?0 8=8? @?.=1E,9 8E30 7403?5 @CA C@0A 5 87> 125@0 D1@5360 C< ?D02,N K65? 5 A,.5?0 2 D=740 3;E85?LV 87D0K<7,<0<D06:0D.:LW9 <70 4 ?.6, 181D 8<4@505 8E30 @7?5 3C?5 05E5 740B 10= 2,740R 847 20 5 1, 2,740R .D 7@5 2,<70 8CF06I9 !57505 2@ 82@07456: A 8EB 7403?5 A5 D,E C@0A?-.0B587125@0582,2547456563;=20618A,@5,3; 8?5C@844?D02=30=A5:90=?14-B0/52C@4!05ED4<C@ 12@0740E5AD5?582,24@0512@5E740740@34,?0958@0740: 520512 5740 3;E835 D,E 582,2 ?D02, D406 5 ?@5- 8> 25@, G909 ?014 <C?0 0 ?58125 -.740 54 ?@5- 65DE?5H9 ?.0 6-.0?D02505E53;2=51E7?0825@,8<4@5663C?=90=> A55<E50BC@0A0453;305?09 7,3;=2018A,@5E5825@, 1201E84,814345@C@3451A7403;E8359":74C@0A A ?D025 3;=20 18A,@56:35 0=1 85@787D0 740 1,59 * 1434<C.,3;87D5R87345130:A,5.A5E18A,@50?7,.D<.0,9 KJ5? ?D025 05E5 740B 740@34,?= 2 @58 <.0= 657E5 0 ?7=L9 1205E 61434 @040 A 7E-30 4 8@7 45853; 0=15 G.D @=7.0H C@0A @CA,E, 3C?=9 5.A, 675? 72@5B 0A 675 4 0/52? 48@: 74: @:28.0@-30 @1805 @1805 181D,9 "2@0740E5 5N K!,E,455.0185@745E,10=L9,8@07F0/52?0@1?5465 @@=24:18434-B@876@5,3;8CD53;@01?@5058E3056:> 3<5740B10=7403?5587125@0453;@505D406?D02,9 S. D025.52V9 D025.52VV9 W D025.52WI9 I @.05 $g9Obrzdowo rodzinna9 ;228NTT@@@9<@5,8.1?09@9798.T07X98;8a 820l3c322m251?lP0@m07lWUm207lWm.002lm.0021252lG712=8N9S9UH9  D025.52WM=A34,45.52VIM=A34,45.52VM?D025.52VM?D025.52SSMD9 "9 " 9Zabiegi magiczne19U>I9  D025.52WI9  D025.52V9 V.

(90) S.  

(91) . ) . 84,14E6 8E30 7403?5 8<4@5 25?A 5 87125@0 D1@5360 6<3;C@@D43;52?09J5?@,0?54848@574,3;D575R3;, 7403?5@35E6D6=2-30D43;5458@0575E,3C?=45@5A5.520512 2,.? @ 6< 34=-30 1,59 1225 D,E5 25?A 03; 021,@-B 0 34=12> 2.0@-B9 $0@14 @,34@5. 3;, 7403?5 6-.0 D,E, D57406 473,> 7@5034=12144@0512@5E,3;E835520512218?60614045714 740@34,?=9 D1@6:3 25?A 80@14 ?80=30 8E7 8CD@5 125.0B 8EB 7403?59 2, 675? 84,857? 865@05E, 10= 18434 @01?0 0/52C@ 4 !05ED4<C@9 7E< 0?2C,3; 6-.0 ?D025 8 5480@14,834E5?80=307403?54.@612,D43;5274010= 1,@7E<0,3;0/52C@3C?59 8E3056:3<5740B10=7403?5@01?@5C@0A587125@0 453;@505 10= ?D02, D4069 J5? 12@0740E5 675 4 0/52?N KJ5? 612 7.0?525 ^?D025_ 2 1, 5 65? 8,1?525 2 3C?59 J-.0 4E-30E5 10=2C@0.0A740@34,?56-.0D,E58<75-05E510=34=123;E> 803L U9 5A, D,E 25?A 66 2852 269 <7, ?D025 K84, 57400L D,E5A@5@505E5740B3C?=@0,84,857?1,59 1?54C@?7125345E,25?A@,7540556:30613@D=D0<1> 87512@5 34, 7 D406 ?D02,9 -C7 03; D574 @5A D,E, 7@0740, 1D, ?2C5 65? 80@145 45<-30E5 30=A56 @ 0<0.0= !A< 574059 JA.0 @ 740R 0<0.00 !A< 57405 7 3;5E8, G<740D,E5?D025D405H80@14,84,147E3;E803.D=A34,45 2 @14 4 2< A D=740 1,9 JA.0 45- 80@14: 7@07456:35 1D: D,E5740@34,?5.D?D0252@CAA52?5D=74005E53C?=9 181D,8<4@5058E3056:3<5740B10=7403?5@,0> 0 @ Komentarzu do Polskiego Atlasu EtnograficznegoS 0 7> 2@5 520512 @ D575053; 2@,3; 2 @01?@50 5 87125@0 D1@5360 EA05 10= 7403?5 15834305 D406 0 734@5,3; DC.C@ @ 2, DC.C@ 87@,3; 84,6@5,3; 84,360 305E5 30=A56 873451 1 54 66 @,D5AR 1,3;9 $EB 7403?5 84@07,@5 C@0A4583:D:34?0.D0<E,$3D,E,@CAD,4@0:4543,/> 50G89.03403;C@8E7@70854,1200854,12H9 . D025 .52 WM ?D025 .52 VIM =A34,45 .52 VM =A34,45 .52 SIM ?D025 .52 SIM ?D025.52SSMD9"9 " 9Zabiegi magiczne199 U D025.52VV9  D025.52VSM"9 " 9Zabiegi magiczne19U>9 S "9 " 9Zabiegi magiczne19I>9.

(92) & J!e*& ( !

(93) ((Q&. V. ?.24 .7@6 7 34,-30 34=12 85?2,?@5,3; 5.A5E 8> <4@50 8E30 7403?59 D30 80 575. 2@56:36 456-30 844 D575: 18E34-B 8<4 0 @CAD 56:3,3; ?-.0B 8EB 7403?5 G909 @,<.:7 2@54, 0 D43;5 ?D02, D406 66 15834305 734B 0 824D 8?5@,3; 34, 4501205E,3; 4754R @ A,30 ?D02, 1<6:3,3; 82365.: 8EB 82?5H 465@01? 8<4@505 @,756 10= 450?5B9 J< 84,34, 5.A, 852,@5B @ 4D,27A6 45@7-30 2< 2,8 8<4 0 @CAD 5 25?A @ 01206:36 D30 A.0@-30 @,?505 7?E57,3;D575R7,34,3;4583:.251<5/9  g. D4=7@-B 7405 7 45505 84125@5E5 @ 4@0:4? 4 56@5A06> 14,0 25850 .74?0< A,305 909 4 3451 5740 45-.D0 0 0> 5059 D66 5 45C@ ?D02= D40: 7403? 65? 0 0,3; 34E?C@ 740,9 12520 8CE@034 121?@ @0. 405 A5 45@5A,B @ 4@,345653; @04053; D4=753; 5?5453; 34, 45?5453; 714:3,3; 10= 7 3451 57409 ": 1?2?0 <C.,3; 8405 18E34><187534,3;7?6:3,3;10=02,.?5@109 .00614<52,?ED,E125.0125456-3004005 4@,3456C@ D4=7C@ 54 @04R 3451 5740 4@0:45,3; 4 52?: 07403?0 54 78@07F 5 8,250 @ 65?06 812530 54 4 65?: 2,> @536: 1: ?.2,@@5 @ @10 !05ED4<0 @ @6@C742@0 .D.1?09 "434<CE@655.0404125E,87754@,3456D4=7,0@04054@0:> 45 4 ?D02: @ 30:A, 45?54, 0 5?54, D@0:46:3 ?D02= D40: 548<4,0@CAD,72,34:38E3056:3<5740B10=7403?59 5.045 8000 0/52C@ @,0?C@ D575R 2@,3; 54 .0252, 84702 84@5.5 1/E@5B @01? A 4 8E,@ 3451 4050 .<E 257,3,6, 7. 740, 5 25?A 66 /?36 34, 800 72,34:3 .034D-30740,9D307.740,@0.7402635434=-306612 4512=8@5, 7. KkL9 125203; ?0.?74010=30 .5253; @41E 453405E6740,@?2C65.04@51:2,.??-.-@0=25G89 3;412 7403?5H 5 1E5D00 .<E 45340 4@0:4?C@ <C.@01?> @,3; 34, ?@0534,3; V9 05, 18E34>7<5/034 08.0?6: 25?A8@453;@505?.2@9 V. D99

(94) &)9Lubelska obrzdowo rodzinna19V9.

(95) W.  

(96) . ) . 848@574,3; D575R 2@,3; @,0?5 A 1280R 456-30 04005 55.04@5,3; 4@,3456C@ D4=7C@ 0 @04R 45?54C@ 54 5?54C@8<40@CAD34515740612D5744CA03@5,9$57> 203;456-B045@14?1876485?2,?@5034,84124> <5001206:3,3;8465@C@D4=7@-309J7:4@0.84,34,27> 056:3,3;03;?.2,@@50<:D,B8@405,@12?24D4=7C@ 740,3;9 J5? 1E140 45@5A5 50.5

(97) ,3;@034 @ 257,3,6,3; .253;453;@5,3;@D4=753;D?2,3;1?E570?C@?2C400E, /= 5. 575. 5.046: 75@: 02365.-B 453;@5E, 10= 25?A 25?0 03; ?82, ?2C,3; /5 84125E5 257,3,65 5 4050 .<E 03; 45340 0 /?3659 $572 45@5A5 10= .2, D4=7C@ ?2C,3; 45> C@ /5 65? 0 2-B .<E5 84?1425E309 0457? 865@056: 10= 0@53,6?82,@D4=753; W9 .6,45<5700612@0=3 @,05 1,D.034, 0 5<034, 45,3; 54 85?2,?@5,3; 4@,3456C@ @04R D4=7C@ 45?54C@ 0 5?54C@ @CAD 54 8<49 ?.24 257,3,6603;84124<500?.2,@@50D,E34,-525.,D> @0:4?@, 34=12 543, 844 @18C.2= 740: 34, 18E34: 520512 @ @18CE3416 ?.24 @,34, 14234, 0 0D@0:> 46:3,94=12<5034,7@,054@=24<07?53,6<9 7=D,8D.125@035128050,.-3045?54C@05?54C@ 557@14,12?8<40@CAD714:3,3;10=7?D02,@?1030:A, 54 8E30 56:3< 5740B 10= 7403?59 800 0/52C@ D,E, D574 8740.N 834:@14, 7 84?505 8E6 1?234-30 45?54C@ 0 5?54C@ 8844 34=-30@ 45/50 7 8<4 0 @CAD 5A 8 7@0= 8CD= -01405 34, @=34 48E6 <53609 ;305A @18CE34-0 014?5R3,!05ED4<C@5634=-30625?26:8465@,.7@-3048DE5A.0> @-30: 2 675? K25? 5 @14.?0 @,857?L ?D025 D405 0 8756 7403?573;4207AD6850E765-.D0525?A084D,@5 @8D.0A1D,45E634,084,<.:7510=1D08E185@,9 $7D0 @,756 10= D30 450?5B 465@01? 8<4@505 8E30 5 87125@0 909 @,<.:7 ?D02, D406 66 734B 34, 4501205E,3; 4754R @ A,30 ?D02,9 J< 84,34, 5.A, 7852,@5B 10= @ 5E, 128003;@05,<7-3054@A.0@-30@,?5057?E57,3;D575R 7,34,3;9 D4=7@-B 7405 D,E5 0 575. 612 D35 @ A,30 ?5A7< 34E> @0?59 ;305A 4 8E,@ .52 .<E5 4050 66 /5 0 2-B 2 @30:A W. 

(98) 5A19>9.

(99) & J!e*& ( !

(100) ((Q&. I. 2@54,14, 5 34E@0?@0 @ 56@5A0614,3; 253; 6< A,3059 $7?-.5 03; 34,12, 0 03740, @,059 D4=7, 740 8844 03;?.2,@@50@8016:6712?=@257,36=0?.2=18E34-30.?5.> 69 53056:2A15-B?.2@:@18C.2,@061?06074069  !!  + . & +

(101) %! !. %. "

(102) %! * g

(103) &)$$ *&) . . 9?D02,.52S9 9?D02,.52SS9 9 D025.52SV9 U9?D02,.52SW9 9 D025.52SI9 S9?D02,.52V9 V9?D02.52V9 W9?D02,.52V9 I9 D025.52VU9 9?D02,.52V9. 9?D02,.52VS9 9 D025.52VV9 9U?D02,.52VW9 U9?D025.52VI9 9?D025.52W9 S9?D02,.52W9 V9 D025.52W9 W9?D02,.52WU9 I9 D025.52W9 9?D02,.52WV9. 9 D025.52WI9 9=A34,4.52SV9 9=A34,4.52SI9 U9=A34,4.52V9 9=A34,4.52VU9 S9=A34,45.52VI9 V9=A34,4.52WU9 W9=A34,4.52WI9 I9=A34,45.52I9. $  . "$;0.088N)0120574059*403?07405@75@,3;345153;9$4E95,53;5D9 75R1?N,75@032@55D2II9 ! " ),?N 52?5 0 7403? @ @04053; D4=753; 0 4@,345653; .7 8.1?0<9 @C@N 2IV9 ! "),?N ?.D?0847E25457<0E:9 @C@N5?E5712,22125> 80<65R1?0<IW9 !" > ( 0?5N *4074032@ ?.2@ @5ED4,1?0<9 0405 4@,3456 D4=7, > 74093E5@N$.1?0

(104) @54,12@ 745@349 ! 746N 0.?8.1?0 ? D4=7@,9

(105) 57,365 0 40559 $45RN ,75@032@ $45R1?0S9 !" 

(106) 15ND4=7,^;51E_9N"E@0?/.?.8.1?0<979J.05 4,A5@> 1?095145@5N0745$@143;5IS19V>VS9 ! )" 03;5END4=7,846-305^;51E_9N"E@0?2.<034,9

(107) 0,<C.979 /05"2514345?95145@5$45RN$IWV19I>S9 !&"

(108) gJ5"2501E5@N"E@05R1?0D4=7,7409D4=7,4@0:45457407403> ?59 5?C@N ?5705 06=2-30IS9 "" "2501E5@NQR1?52@549 5?C@N$.1?5 ?5705 06=2-30IV9 ) )5.05N 5740, 45-.D0, -0B9 @,3456 0 D4=7, @ ?52@03?03; 74053; <C034,3;9 52@03N'.:1?012,225?@,IWU9 * J5N @,3456 ^;51E_9 N "E@0? 2.<034,9

(109) 0, <C.9 79 /05 "2514345?9 5145@5$45RN$IWV19WW>WI9 ) 5E<4525N @,3456 D4=7, 0 @0405 740@ 4@0:45 4 574050 0@,3;@50 7403?59 "270 @10 !05ED4<0 @ @6@C742@0 .D.1?09 K485@,.

(110) U.  

(111) . ) . "8E34$5R12@@6"4?E,,A14609$580A5J55$5@E5@!05E6$7.51?06L 29I19I>V9 " "5D05N5D0<05<034@8E,@56:358E7-B548<4,0@CAD,84,14E6 8E307403?59N 2547$.1?0< 2.512<5/034<9

(112) 9IN@,3456D4=7, 0@0405 740@9 4=-B N @,3456 D4=7, 0 @0405 4@0:45 4 574050 0@,3;@50 7403?59 79 ,<2 E703?0 <014?5 $0R345?9 3E5@014,N $.1?0

Cytaty

Powiązane dokumenty

Case 2: a 23-year-old patient at 20 weeks’ gestation was admitted to the Department of Dermatology at the University Hospital of Poznan University of Medical Sci- ences

Aim of the study: To analyse the case of a 30-year-old female patient with aortic stenosis and intrauterine growth restriction, diagnosed during pregnancy, as well as to

Objective: The purpose of the article was to present a case study of a postmenopausal woman with uterine torsion and myomas and to review the articles discussing the problem of

Z represjami politycznymi spotkał się też Czesław Strzeszewski, który w 1952 roku, w rezultacie działań komunistycznych władz obliczonych na likwidację Wydziału Prawa i

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК БАЗОВОГО ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Rzeźba w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach do roku 1939

Oleg Ałkajew pisze otwarcie, iż więzienna poczta jest nie tylko tolerowana, ale mile widziana przez administrację wię- zienną, jako że liściki, zanim dotrą do ad- resata,

The present study aims to determine the intake and sources of vitamin D, as well as factors associated with vitamin D intake among pregnant Malaysian women.. Material