• Nie Znaleziono Wyników

Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

PROCESY TRANSFORMACJI PRZEMYSŁU I USŁUG

W REGIONALNYCH I KRAJOWYCH

UKŁADACH PRZESTRZENNYCH

(2)

PROCESSES OF TRANSFORMATION

OF INDUSTRY AND SERVICES

IN REGIONAL AND NATIONAL

SPATIAL SYSTEMS

edited by

Zbigniew Zioło

and Tomasz Rachwał

(3)

PROCESY TRANSFORMACJI

PRZEMYSŁU I USŁUG

W REGIONALNYCH I KRAJOWYCH

UKŁADACH PRZESTRZENNYCH

pod redakcją

Zbigniewa Zioło

i Tomasza Rachwała

Warszawa–Kraków 2010

(4)

Recenzent

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Geografii

PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU PTG Nr 15

Redaktor naczelny Zbigniew Zioło

Zastępca redaktora naczelnego Tomasz Rachwał Rada Redakcyjna

Paweł Czapliński, Wiesława Gierańczyk, Anatol Jakobson, Wioletta Kilar (sekretarz), Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał, Tomasz Rachwał (zastępca przewodniczącego), Eugeniusz Rydz, Tadeusz Stryjakiewicz, Anna Tobolska, Andrzej Wieloński, Krzysztof Wiedermann, Zbigniew Zioło (przewodniczący)

ISSN 2080–1653

ISBN 978–83–7271–639–2

Redakcja/Dział Promocji Wydawnictwo Naukowe UP 30–084 Kraków, ul. Podchorążych 2 tel./fax (12) 662–63–83, tel. (12) 662–67–56 e-mail: wydawnictwo@up.krakow.pl Zapraszamy na stronę internetową: http://www.wydawnictwoup.pl druk i oprawa

Cytaty

Powiązane dokumenty

Autorka zwraca uwa- gę na kilka ważnych zakresów dostrzegania zmiany w  edukacji dorosłych: obecność kategorii zmiany w konstrukcji teorii andragogicznej, czego przy- kładem

Zarysowuje teoretyczne i metodo- logiczne ramy międzypokoleniowego uczenia się, koncentrując się na kon- cepcji Roberta i  Paris Strom, w  której nacisk kładziony jest na wskazanie:

wykształconej szlachty potwierdzeniem wiarygodności tego pisma był niekiedy sam wygląd egzem- plarza, z którego robiono odpis, pisany „charakterem dawnym i ledwie

Analizy, których zadaniem jest precyzyjne określenie zasięgu negatywne- go oddziaływania inwestycji liniowych na otaczające grunty rolne (oraz jedno- cześnie określenie zasięgów

In the second year of the study, in which the amount of rainfall during the growing period of lettuce was 77 mm, irrigation caused a significant increase in yield for both

In the study, the economic value of the wastes when not recycled as compost was determined as 54658$, 29389$ and 111237$ per year corresponding urea, triple superphosphate,

Regarding the point infrastructure, analyzed were the sizes and accessibility of fields and farm facilities, the size of buildings generating transport weight, farm accessibility

It was found that in the case of irrigated malting barley cul- tivations nitrogen fertilization at the rate of 30 kg∙ha -1 provides (in relation to control, non-irrigated