• Nie Znaleziono Wyników

Wprowadzenie do Rysunku Technicznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wprowadzenie do Rysunku Technicznego"

Copied!
56
0
0

Pełen tekst

(1)

Sobieski Wojciech Wprowadzenie do Rysunku Technicznego

RYSUNEK TECHNICZNY

(2)

Literatura

Tematy wykładów:

● Wprowadzenie do Rysunku Technicznego

● Zapis geometrii w Rysunku Technicznym

● Wymiarowanie w Rysunku Technicznym

● Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia. Chropowatość powierzchni.

Cykl powstał na podstawie:

● książki T. Dobrzańskiego „Rysunek Techniczny i Maszynowy” (wyd. 24)

● skryptu P. Bernata „Chropowatość Powierzchni w Rysunku Technicznym”

● autorskich ćwiczeń z Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego

(3)

Literatura

UWAGA:

Niektóre prezentowane tu informacje mogą być niezgodne z Polskimi Normami (jako już nieaktualne) – wynika to z faktu, że cykl oparto na ogólnie dostępnej literaturze (głównie książce T. Dobrzańskiego w wydaniu 24), a nie bezpośrednio na tekstach norm, które są płatne. Ze względu na znaczną cenę Polskich Norm nie będę wymagał od Studentów ich zakupu oraz znajomości zmian dokonujących się w Polskich Normach. Przyjmuję tu założenie, że podejście takie jest na cele dydaktyczne wystarczające.

(4)

Rzutowanie prostokątne

A' A A'' A''' x y z widok z przodu widok z boku widok z góry

(5)

A' A'' A''' x y z y widok z przodu widok z boku widok z góry

Rzutowanie prostokątne

(6)

A'

A'' A'''

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

(7)

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

y

(8)

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

(9)

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

y

(10)

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

(11)

Przykład rzutowania europejskiego

Rzutowanie prostokątne

widok z przodu widok z dołu

widok z góry widok z prawej strony

widok z lewej strony widok z tyłu

(12)

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

(13)

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

y

(14)

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

(15)

x

z

widok z góry

widok z przodu widok z boku

y

y

(16)

Przykład rzutowania europejskiego

Rzutowanie prostokątne

widok z przodu widok z dołu

widok z góry widok z prawej strony

widok z lewej strony widok z tyłu

(17)

Rzutowanie europejskie i amerykańskie

rzutowanie europejskie E (przedmiot jest między obserwatorem a rzutnią)

rzutowanie amerykańskie A (rzutnia jest między

(18)

Podstawowe definicje

Rysunek techniczny – jest to informacja techniczna podana na nośniku

informacji, przedstawiona graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami i zwykle w podziałce.

Szkic – jest to rysunek techniczny wykonany na ogół odręcznie i

niekoniecznie w podziałce.

Rysunek wykonawczy – jest to rysunek, na ogół opracowany na

podstawie danych projektowych, zawierający wszystkie informacje potrzebne do wykonania.

Rysunek złożeniowy – jest to rysunek przedstawiający wzajemne

usytuowanie i/lub kształt zespołu na wyższym poziomie strukturalnym zestawianych części.

(19)

Formaty arkuszy

W rysunku technicznym maszynowym stosuje się standardowe i pochodne

wymiary arkuszy papieru.

formaty

(20)

Tabliczki rysunkowe

Zwykle tylko część obszaru arkusza wypełniona jest przez rysunek. Zawsze pozostawia się pewien margines: 5 mm na formatach A3 oraz 7-10 mm na formatach większych.

Papierowy oryginał rysunku powinien być dodatkowo zabezpieczony przed

uszkadzaniem się krawędzi kalki.

(21)

Tabliczki rysunkowe

Tabliczka rysunkowa – rodzaj tabeli, w której zamieszczone są

podstawowe informacje o rysunku: tytuł, numer podziałki; o projekcie, osobach projektujących i kreślących, o zmianach dokonanych na rysunku itp.

Rozróżnia się tabliczki:

• podstawowe (min. 185 × 55 mm)

• zmniejszone (min. 185 × 40 mm)

• uproszczone (min. 185 × 15 mm)

(22)

Tabliczki rysunkowe

Tabliczki podstawowe – zawierające najwięcej informacji i przeznaczone

do rysunków wykonawczych części oraz do rysunków złożeniowych, montażowych i ogólnowymiarowych.

Tabliczki zmniejszone – o mniejszej ilości informacji, umieszczane na

schematach i na pierwszych arkuszach dokumentów tekstowych (nie rysunków).

Tabliczki uproszczone – o jeszcze mniejszej ilości informacji,

umieszczane na drugich i dalszych arkuszach dokumentów tekstowych; tabliczki te wolno również umieszczać na drugich i dalszych arkuszach rysunków i schematów kilkuarkuszowych.

(23)

Tabliczki rysunkowe

Informacje podawane w tablice podstawowej grupować należy w trzech strefach A, B i C, które mogą być umieszczone jak na rysunku poniżej.

Na rysunkach złożeniowych tabliczkę rysunkową podstawową uzupełnia się umieszczonym nad nią wykazem części, zawierającym kolumny: numer, nazwa, ilość, oznaczenie, materiał i uwagi.

C B A C B A B C B A

(24)
(25)

Rodzaje linii

Rodzaje linii stosowanych na rysunkach:

• linia ciągła • linia kreskowa • linia punktowa • linia dwupunktowa • linia falista • linia zygzakowa

(26)

Linia ciągła bardzo gruba służy do rysowania:

• połączeń lutowanych i klejonych (a i b)

• linii wykresowych

Rodzaje linii

(27)

Linia ciągła gruba służy do rysowania:

• widocznych krawędzi i wyraźnych zarysów przedmiotów w widokach i

przekrojach (a)

• zarysów kładów przesuniętych (b)

• krótkich kresek oznaczających końce śladów płaszczyzn przekrojów i

miejsc załamania tych płaszczyzn (c)

• zarysów powierzchni obrabianych na rysunkach operacyjnych i

zabiegowych (d)

• linii obramowania arkusza

• linii wykresowych

Rodzaje linii

(28)

Linia ciągła cienka służy do rysowania:

• linii wymiarowych (a)

• pomocniczych linii wymiarowych (a)

• innych linii pomocniczych (b)

• kreskowania przekrojów (a, b, c)

zarysów y kładów miejscowych (c)

zarysów a rdzeni gwintów (d)

Rodzaje linii

(29)

Linia ciągła cienka służy do rysowania, cd.:

• linii den rowków w wałkach wielowypustowych (a)

linii den a wrębów kół zębatych, ślimaków i innych przedmiotów

mających szereg powtarzających się wgłębień (b)

• osi kół o średnicy ≤ 12 mm (c)

• innych osi przedmiotów o wymiarze a ≤ 12 mm (d)

Rodzaje linii

(30)

Linia ciągła cienka służy do rysowania, cd.:

• przekątnych prostokątów, kwadratów i trapezów utworzonych przez

widoczne płaskie powierzchnie przedmiotów mających oś symetrii (a)

linii przenikania a w miejscach łagodnie zaokrąglonych przejść jednej

powierzchni w drugą (b)

• zarysów powierzchni nie obrabianych na rysunkach operacyjnych i

zabiegowych (c)

• znaków chropowatości (d)

• ramek oznaczeń tolerancji kształtu i położenia (e)

Rodzaje linii

(31)

Linia ciągła cienka służy do rysowania, cd.:

• linii ograniczających powiększany szczegół budowy przedmiotu (a)

• zarysów krawędzi przyległych, dorysowanych dla celów orientacyjnych

(b)

Rodzaje linii

(32)

Linia kreskowa cienka służy do rysowania:

• niewidocznych krawędzi i zarysów przedmiotów (a)

• linii wykresowych

Rodzaje linii

(33)

Linia punktowa gruba służy do rysowania:

• linii zaznaczających powierzchnie podlegające obróbce cieplnej lub

powierzchniowej (a)

• linii wykresowych

Rodzaje linii

(34)

Linia punktowa cienka służy do rysowania:

osi symetrii a (a)

• śladów płaszczyzn symetrii (b)

linii podziałowych b w kołach zębatych, ślimakach, gwintach itp. (c)

• osi okręgów o średnicach ponad 12 mm oraz innych osi przedmiotów

o wymiarze a > 12 mm (d)

• linii wykresowych

Rodzaje linii

(35)

Linia dwupunktowa cienka służy do rysowania:

• skrajnych położeń części ruchomych (a)

• ostatecznego kształtu przedmiotu (b)

• pierwotnego kształtu przedmiotu (c)

Rodzaje linii

a) b)

(36)

Linia dwupunktowa cienka służy do rysowania, cd.:

• zarysów przedmiotów przyległych, dorysowanych dla celów

orientacyjnych (a)

• linii gięcia przedmiotów przedstawionych w rozwinięciu (b)

linii osi ciężkości f (c)

Rodzaje linii

a)

b)

(37)

Linia falista służy do rysowania:

• linii urwania i przerwania przedmiotów, gdy linie te rysuje się odręcznie (a)

• linii ograniczających przekroje cząstkowe (b)

Linia zygzakowa służy do rysowania:

• tych samych linii co linia falista w przypadku rysunku komputerowego

• długich linii urwania i przerwania przedmiotów (c)

Rodzaje linii

(38)

Pismo techniczne

Do opisywania rysunków technicznych (projektów) stosuje się pismo

techniczne. Parametry pisma technicznego, takie jak: kształt znaków,

wielkość pisma, odstępy między znakami, nachylenie pisma, grubość linii są znormalizowane. Rozróżnia się pismo techniczne rodzaju A oraz B,

pochyłe (do rysunków maszynowych) i proste (do rysunków

budowlanych). Pisma techniczne mogą być wykonywane według normy polskiej lub innego kraju. W piśmie technicznym nie występują wiązania międzyliterowe.

UWAGA: Bezpłatne czcionki dla systemów Windows w formacie TTF, zgodne z pismem technicznym prostym można pobrać ze strony: http://www.digit.pl/czcionki/t7.asp

(39)

Pismo rodzaju A Pismo rodzaju B

(40)

Podziałka rysunkowa

Podziałka rysunkowa jest to liczbowy stosunek wymiarów liniowych

przedstawionych na rysunku do rzeczywistych wymiarów przedmiotu. W rysunku technicznym maszynowym stosuje się podziałki rysunkowe zgodne z normą PN-80/N-01610, tj.:

• zwiększające 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1

• naturalną 1:1

• zmniejszające 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 itd.

Dopuszcza się stosowanie podziałek pośrednich oraz rozszerzenie skali przez podziałki będące wielokrotnością 10. W rysunku technicznym wyróżnia się podziałkę główną (wpisywaną do tabliczki rysunkowej) oraz

podziałki pomocnicze pisanymi na szczegółami przestawianymi w innej

(41)

Kolory na rysunkach technicznych

Tradycyjny rysunek techniczny używa wyłącznie koloru czarnego lub ciemnoszarego (ołówkowego).

Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania w połączeniu z nowoczesnymi drukarkami i ploterami pozwalają używać koloru. Ze względu jednak na trudności w powielaniu rysunków kolorowych, częściej używa się różnych stopni szarości. Kolor oraz stopnie szarości znacznie polepszają wartości prezentacyjne rysunku technicznego oraz zwiększają jego czytelność.

(42)
(43)

Kolory na rysunkach technicznych

http://www.marmagi.cad.pl/cad.htm http://themagnumgroup.net/autocad-drawings.htm

(44)

Etapy tworzenia szkicu

1. Oględziny i wybór ustawienia przedmiotu względem rzutni 2. Wybór podziałki rysunkowej

3. Wybór metody przedstawienia geometrii przedmiotu (liczba rzutów, widoki, przekroje, kłady itp.)

4. Wybór rozmieszczenia rzutów na arkuszu lub arkuszach

5. Szkice wybranych rzutów wraz z oznaczeniami (jeśli jest to potrzebne) 6. Wymiarowanie geometrii przedmiotu

7. Opis dotyczący pasowań i tolerancji

8. Opis dotyczący chropowatości, obróbki powierzchniowej i powłok 9. Wypełnienie tabliczki rysunkowej

(45)
(46)
(47)

Etapy tworzenia szkicu

37 73 3 0 6 2 φ20 58 65 1 0 4 2 20 36 14 12 R6 45° 4

(48)

Etapy tworzenia szkicu

37 73 3 0 6 2 58 65 1 0 4 2 20 36 14 A R 0,02 A

Tolerancje wymiarów nietolerowanych: h14; H14; ± IT14/2 12

R6

Tolerowanie wg PN-8H/M-01142 45°

φ20H7

Ostre krawędzie zatępione 0,1

(49)

Etapy tworzenia szkicu

37 73 3 0 6 2 58 65 1 0 4 2 20 36 14 A 0,1 Ra 6.3 Ra 0.8 Ra 1,6 12 R6 45°

Tolerancje wymiarów nietolerowanych: h14; H14; ± IT14/2 Tolerowanie wg PN-8H/M-01142

Ostre krawędzie zatępione φ20H7

R 0,02 A

(50)

Etapy tworzenia szkicu

37 73 5 0 6 2 58 65 1 0 4 2 20 36 14 0,1 Ra 6.3 Ra 0.8 Ra 6,3 12 R6 45°

Tolerancje wymiarów nietolerowanych: h14; H14; ± IT14/2 Tolerowanie wg PN-8H/M-01142

Ostre krawędzie zatępione φ20H7 R 0,02 A 4 rys. z błędami 10 A A Ra 0.8

(51)

Etapy tworzenia szkicu

37 73 5 0 6 2 58 65 1 0 4 2 20 36 14 A 0,1 Ra 6.3 Ra 0.8 Ra 6,3 12 R6 45°

Tolerancje wymiarów nietolerowanych: h14; H14; ± IT14/2 Tolerowanie wg PN-8H/M-01142

Ostre krawędzie zatępione φ20H7 R 0,02 A 4 rys. z błędami 10 A Ra 0.8

(52)

Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym,

przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.

Do 31 grudnia 1993 roku stosowanie PN było obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów. Nieprzestrzeganie postanowień PN było naruszeniem prawa. Od 1 stycznia 1994 roku stosowanie PN jest dobrowolne, przy czym do 31 grudnia 2002 istniała możliwość, przez właściwych ministrów i w pewnych przypadkach nakładania obowiązku stosowania PN.

Od 1 stycznia 2004 stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne.

W praktyce oznacza to, że można stosować normy innych krajów, np. krajów na rynek których produkowany jest wyrób.

(53)

Polskie Normy

Teksty Polskich Norm są na podstawie aktualnej ustawy o normalizacji chronione prawem autorskim, przy czym prawa majątkowe do nich

przysługują PKN. PKN nie zezwala bez zgody na rozpowszechnianie tekstów Polskich Norm, co powoduje m.in. że nie są one bezpłatnie

dostępne w bibliotekach publicznych. Stanowisko PKN w spawie

udostępniania tekstów norm wydaje się stać w sprzeczności z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, jest jednak zgodne z ustawą o normalizacji, gdyż obie te ustawy są wzajemnie niespójne.

Na terenie kraju istnieje kilkanaście Punktów Informacji Normalizacyjnej, działających zwykle przy bibliotekach uniwersyteckich i instytutach naukowych. Punkty te udostępniają teksty norm odpłatnie, wg cennika, przy czym bez opłaty jest możliwość zapoznania się z normą w czytelni. Teksty norm są też dostępne odpłatnie na kilku serwisach WWW, w tym na oficjalnej stronie PKN.

(54)
(55)

Polskie Normy a UE

Od chwili ratyfikacji Traktatu ateńskiego 1 maja 2004 r., na mocy którego Polska stała się członkiem Unii Europejskiej Polski Komitet Normalizacyjny zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN

Norm Europejskich, tworzonych przez Europejski Komitet

Normalizacyjny. Harmonizacja polskiego systemu norm technicznych była w procesie akcesyjnym jednym z warunków do spełnienia.

Normy Europejskie nie są powszechnie dostępne (nie można kupić Normy Europejskiej), są natomiast dostępne w implementacjach krajowych. W każdym kraju członkowskim UE teksty norm krajowych wprowadzających Normy Europejskie są takie same. Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ma oznaczenie PN-EN, niemiecka DIN-EN itd. Ma to decydujące znaczenie przy swobodnym przepływie towarów na rynku europejskim.

(56)

Dziękuję za uwagę

Sobieski Wojciech Wprowadzenie do Rysunku Technicznego

Obraz

RYSUNEK TECHNICZNY
Rysunek techniczny – jest to informacja techniczna podana na nośniku  informacji,  przedstawiona  graficznie  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami  i  zwykle w podziałce.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Analiza zależności między wskaźnikami zadłużenia długoterminowego a wartością rzeczowych aktywów trwałych została przeprowadzona dla okresu następującego po

Ta wieloetapowa modlitwa Hioba przemieniła go -już nie oskarża Boga za wszystko, co go spotkało, lecz stał się Jego przyjacielem.. Przemienia ono Hioba,

Znaczna część partii dialogowych ma charakter rozważań, dyskusji na podsunięte przez autora tematy: sztuka i artysta, kim jest Adam?, sytuacja społeczna, powołanie

Adam Świętoń, Aldona Rita Jurewicz.

Rezultatem tych analiz jest stwierdzenie, że to właśnie Rada Ministrów ze względu na pozycję ustrojową oraz w zasadzie nieograniczone prawo inicjatywy prawodawczej (a w

Charakterystycznym dla czasopisma jest stały, niezmienny tytuł .Posiada również ciągłą numerację, zwykle w ramach rocznego odstępu czasu.. Czasopismo zawiera stałą, ustaloną

łami i złożonych praktyk społecznych z tym związanych, wskazują, że pojawienie się prawa w systemie kontroli społecznej nie mogło nastąpić drogą jednorazowego

Dowiemy się z niego m.in.: jak powstawały niektóre pojęcia logiczne, jaka jest różnica między prawdą a dowodem, jaka jest złożoność obliczeniowa procedur logicznych,