• Nie Znaleziono Wyników

Zadania 11,12- Wiązania atomowe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadania 11,12- Wiązania atomowe"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

SiMR studia II stopnia.  

Fizyka 4 

 

 

 

semestr letni 2014/2015 

Zadania i pytania do wykładu 7. 

1. Obsadzenie orbitali elektronowych w stanie podstawowym atomu germanu zapisujemy: 1s22s22p63s23p63d104s24p2. Ile elektronów zawiera atom germanu? Zapisz obsadzenie stanów

elektronowych w atomie kryptonu, który ma 36 elektronów. Podaj oznaczenia literowe powłok elektronowych, które są całkowicie zapełnione w atomie kryptonu.

2. Jak wyglądałby świat, gdyby elektrony nie podlegały zakazowi Pauliego? Rozważ atomy wieloelektronowe.

3. Liczby kwantowe dwu elektronów litu (Z=3) równe są n=1, l=0, m=0, ms=-1/2 oraz n=1, l=0,

m=0, ms=+1/2. Jakie liczby kwantowe może przyjąć trzeci elektron, gdy atom jest:

a) w stanie podstawowym,

b) w pierwszym stanie wzbudzonym?

4. Naszkicuj zależność energii dwu atomów wodoru od odległości między protonami, gdy tworzy się wiązanie kowalencyjne. Zaznacz długość wiązania i energię wiązania.

5. Jakie przyczynki do energii należy uwzględnić, aby określić zmianę energii podczas tworzenia się kryształu soli kuchennej NaCl z atomów sodu i chloru?

6. Energia jonizacji atomu sodu jest E+

=5,14 eV, powinowactwo elektronowe fluoru E-=3,40 eV, długość wiązania w cząsteczce NaF jest r0=0,193 nm.

a) Oblicz energię potrzebną do utworzenia pary jonów Na+ i F- z obojętnych atomów.

b) Ile wynosi elektrostatyczna energia potencjalna jonów Na+ i F- znajdujących się w odległości r 0?

c) Jaki jeszcze przyczynek do energii należy uwzględnić, aby obliczyć energię wiązania? 7. Przyczynek do energii wiązania jonowego pochodzący od odpychania między powłokami elektronowymi jest opisywany wzorem A/rn-1 i w cząsteczce NaF wynosi E

odp=0,72 eV, gdy

odległość między jonami jest r0=0,193 nm. W równowadze siła przyciągania elektrostatycznego

między jonami jest równa sile odpychania. Wyznacz wykładnik n (zaokrąglij do liczby całkowitej) i stałą A.

8. Podaj nazwę wiązania chemicznego, które odpowiada za tworzenie się każdego z podanych ciał stałych: a) diament C; b) kryształ fluorku litu LiF, c) miedź Cu; d) lód – kryształy wody H2O;

e) kryształ argonu Ar w temperaturze 80 K.

9. Co to jest hybrydyzacja sp3? Podaj przykład cząsteczki lub ciała stałego, w których występuje.

10. Wymień przykłady cząsteczek lub ciałach stałych, w których występuje hybrydyzacja sp2.

11. Czy odległość między protonami jest większa w cząsteczce zjonizowanej H2+ czy obojętnej H2.

Uzasadnij przewidywania.

12. Które z cząsteczek mają niezerowy elektryczny moment dipolowy: N2, NaCl, HCl, H2O?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Model liniowy nie występował w przypadku trzech najbardziej licznych emigracji Polaków: do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii (zmienne objaśniające) i krajów spoza Unii

We have used pseudo-gradient-based optimization to perform layout optimizations for a realistic site and for a set of wind resources that consists of 35 yearly ones, their average,

Następnie oceniono ich trafność, porównano uzyskane wyniki i wskazano sieć, która pozwoliła uzyskać prognozę obarczoną najmniejszymi błędami (tabela

Ich ugięcie zachodzi tak, jak gdyby były odbijane od ro- dziny równoległych płaszczyzn, pod kątem odbicia równym kątowi ich padania (oba kąty są mierzone względem płaszczyzny,

XXII Convegno della Facoltà di Filosofi a, Pontifi cia Università della Santa Croce, La fi losofi a come paideia.. na Papieskim

Prowadząc dalsze rozważania związane z analizą energii pojazdu, rozważano zasobność źródła energii elektrycznej, które umożliwiłoby pokonanie odcinka drogi o

Zdaniem autorów, regulacje szczebla krajowego powinny podlegaæ procesom ci¹g³ego mo- nitorowania i dostosowywania do bie¿¹cego otoczenia i potrzeb rynku, a ich efektem powinny

Przedstawiono również propozycje narzędzi polityki wsparcia tworzenia i rozwoju klastrów energii w Polsce, wprowadzenie których znacząco ułatwi użycie odnawialnych