• Nie Znaleziono Wyników

Fale elektromagnetyczne (pdf),

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fale elektromagnetyczne (pdf),"

Copied!
59
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Elektrodynamika

Część 8

Fale elektromagnetyczne

Ryszard Tanaś

Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

(2)

Spis treści

9 Fale elektromagnetyczne 3

9.1 Fale w jednym wymiarze . . . 3

9.2 Fale elektromagnetyczne w próżni . . . 13

9.3 Fale elektromagnetyczne w ośrodku materialnym . . . . 23

(3)

9 Fale elektromagnetyczne 9.1 Fale w jednym wymiarze 9.1.1 Równanie falowe f z vt f(z, 0) f(z, t) v f(z, t) = f(z − vt, 0) = g(z − vt)

(4)

2f ∂z2 = 1 v2 2f ∂t2 równanie falowe f(z, t) = g(z − vt) + h(z + vt) rozwiązanie ogólne

(5)

9.1.2 Fale sinusoidalne (i) Terminologia f(z, 0) δ/k maksimum centralne A λ v z f(z, t) = A cos[k(z − vt) + δ] λ =

k , λ — długość fali, k — liczba falowa T =

kv = λ

(6)

ν = 1 T = kv = v λ, częstość ω = 2πν = kv, częstość kątowa

f(z, t) = A cos(kz − ωt + δ) fala biegnąca w prawo

(7)

(ii) Notacja zespolona

e = cos θ + i sin θ

wzór Eulera

f(z, t) = Re[Aei(kz−ωt+δ)]

˜

f(z, t) ≡ ˜Aei(kz−ωt)

zespolona funkcja falowa

˜

A = Aeiδ

zespolona amplituda

(8)

(iii) Liniowe kombinacje fal sinusoidalnych ˜ f(z, t) = Z −∞ ˜ A(k)ei(kz−ωt) dk

każdą falę można przedstawić w postaci kombinacji liniowej fal sinusoidalnych

Amplitudę A(k)˜ można wyznaczyć z warunków początkowych f(z, 0) i

(9)

9.1.4 Polaryzacja

v

(10)

z

x

y

v

(11)

z

x

y

v

(12)

z

x

y

v

ˆn

θ

fala poprzeczna: polaryzacja ukośna, f˜(z, t) = ˜Aei(kz−ωt)nˆ ˆ

n = cos θ ˆx + sin θ ˆy, θ — kąt polaryzacji

˜

(13)

9.2 Fale elektromagnetyczne w próżni 9.2.1 Równanie falowe dla E i B

(i) ∇ · E = 0, (iii) ∇ × E = −∂B∂t , (ii) ∇ · B = 0, (iv) ∇ × B = µ00 ∂E∂t ,

     równania Maxwella w obszarach bez ładunków i prądów ∇ × (∇ × E) = ∇(∇ · E) − ∆E = ∇ × −∂B ∂t ! = − ∂t(∇ × B) = −µ00 2E ∂t2 ∇ × (∇ × B) = ∇(∇ · B) − ∆B = ∇ × µ00 ∂E ∂t ! = µ00 ∂t(∇ × E) = −µ00 2B ∂t2

(14)

∇ · E = 0 i ∇ · B = 0 w obszarach bez ładunków ∆E = µ00 2E ∂t2 , ∆B = µ00 2B ∂t2 ∆f = 1 v2 2f ∂t2

każda składowa pól E i B spełnia

trójwymiarowe równanie falowe

v = õ1

00 = 3, 00 · 10

8 m/s prędkość fali elektromagnetycznej

(15)

9.2.2 Fale monochromatyczne płaskie ˜ E(z, t) = ˜E0ei(kz−ωt),(z, t) = ˜B0ei(kz−ωt) z x y v fala płaska ∇ · E = 0 i ∇ · B = 0 ⇒ ( ˜E0)z = ( ˜B0)z = 0 fale są poprzeczne

(16)

∇ × E = −∂B

∂t ⇒ −k( ˜E0)y = ω( ˜B0)x, k( ˜E0)x = ω( ˜B0)y

˜

B0 = k

ω ( ˆz × ˜E0)

pola E i B są zgodne w fazie i wzajemnie prostopadłe

B0 = k

ω E0 =

1

cE0

amplitudy pola elektrycznego i

(17)

z x y c E E0 B E0/c Jeśli E˜(z, t) = ˜E0ei(kz−ωt), to B˜ (z, t) = 1 c E˜0e i(kz−ωt) ˆ y

(18)

E(z, t) = E0 cos(kz − ωt + δ) ˆx B(z, t) = 1cE0 cos(kz − ωt + δ) ˆy

pola rzeczywiste

Kierunek pola elektrycznego określa polaryzację fali elektromagnetycznej.

(19)

c

k

r

ˆk · r

dowolny kierunek propagacji

˜ E(r, t) = ˜E0ei(k·r−ωt)nˆ ˜ B(r, t) = 1 c E˜0e i(k·r−ωt)(ˆk × ˆ n) = 1 c ˆk × ˜E(r, t) ˆ n · k = 0 fala poprzeczna ˆ

(20)

E(r, t) = E0 cos(k · r − ωt + δ) ˆn B(r, t) = 1

(21)

9.2.3 Energia i pęd fal elektromagnetycznych u = 1 2 0E2 + 1 µ0 B 2 ! B2 = 1 c2 E 2 = µ

00E2 dla płaskiej fali monochromatycznej

u = 0E2 = 0E02 cos2(kz − ωt + δ)

wkład elektryczny i

magnetyczny są równe S = 1

µ0 (E × B)

gęstość strumienia energii

S = c0E02 cos2(kz − ωt + δ) ˆz = cu ˆz dla płaskiej fali

(22)

℘ = 1 c2 S gęstość pędu ℘ = 1 c 0E 2 0 cos 2(kz − ωt + δ) ˆ z = 1 cu ˆz

dla płaskiej fali

monochromatycznej hui = 1 20E 2 0 hSi = 1 2c0E 2 0zˆ h℘i = 1 2c0E 2 0zˆ średnie po okresie I ≡ h|S|i = 1 2c0E02 natężenie fali

(23)

9.3 Fale elektromagnetyczne w ośrodku materialnym 9.3.1 Rozchodzenie się fal w ośrodkach liniowych

(i) ∇ · D = 0, (iii) ∇ × E = −∂B∂t , (ii) ∇ · B = 0, (iv) ∇ × H = ∂D∂t ,      jeśli nie ma ładunków i prądów swobodnych D = E, H = 1 µB w ośrodku liniowym (i) ∇ · E = 0, (iii) ∇ × E = −∂B∂t , (ii) ∇ · B = 0, (iv) ∇ × B = µ∂E∂t ,

     w ośrodku liniowym i jednorodnym µ00 ⇒ µ

(24)

v = √µ =1 c n n ≡ r

0µ0

współczynnik załamania

µ/µ0 ∼= 1, n ∼= √r dla większości materiałów

Poprzednie wyniki pozostają słuszne po zamianie

0 → , µ0 → µ, c → v u = 1 2 E 2 + 1 µB 2 ! gęstość energii

(25)

S = 1

µ(E × B) wektor Poyntinga I = 1

2vE02 natężenie fali

Co się dzieje, gdy fala przechodzi z jednego ośrodka do drugiego?

(i) 1E1 = 2E2⊥, (iii) E1k = E2k, (ii) B1 = B2⊥, (iv) µ1 1 B k 1 = 1 µ2 B k 2,      warunki brzegowe

(26)

9.3.2 Odbicie i przejście przy padaniu prostopadłym x z y 1 2 powierzchnia graniczna v1 BI EI −v1 BR ER v 2 BT ET

(27)

˜ EI(z, t) = ˜E0Iei(k1z−ωt)xˆ ˜ BI(z, t) = v1 1 E˜0Ie i(k1z−ωt)yˆ      fala padająca ˜ ER(z, t) = ˜E0Rei(−k1z−ωt)xˆ ˜ BR(z, t) = −v1 1 E˜0Re i(−k1z−ωt)yˆ      fala odbita ˜ ET(z, t) = ˜E0Tei(k2z−ωt)xˆ ˜ BT(z, t) = v1 2 E˜0Te i(k2z−ωt)yˆ      fala przechodząca

(28)

˜ E0I + ˜E0R = ˜E0T z (iii) 1 µ1 1 v1 ˜ E0I 1 v1 ˜ E0R = 1 µ2 1 v2 ˜ E0T z (iv) ˜ E0I − ˜E0R = β ˜E0T, β ≡ µ 1v1 µ2v2 = µ1n2 µ2n1 ˜ E0R = 1 − β 1 + β ! ˜ E0I, E˜0T = 2 1 + β ! ˜ E0I ˜ E0R = v 2 − v1 v2 + v1 ˜ E0I, E˜0T = 2v 2 v2 + v1 ˜ E0I dla µ1 = µ2 = µ0 E0R = v2 − v1 v2 + v1 E0I, E0T = 2v2 v2 + v1 E0I amplitudy rzeczywiste

(29)

E0R = n1 − n2 n1 + n2 E0I, E0T = 2n1 n1 + n2 E0I amplitudy rzeczywiste I = 1 2vE 2 0 natężenie fali R ≡ IR II = E0R E0I !2 = n1 − n2 n1 + n2 2 współczynnik odbicia T ≡ IT II = 2v2 1v1 E0T E0I !2 = 4n1n2 (n1 + n2)2 współczynnik przejścia

(30)

9.3.3 Odbicie i przejście przy padaniu ukośnym z 1 2 płaszczyzna padania kR kI kT θT θR θI

(31)

˜ EI(r, t) = ˜E0Iei(kI·r−ωt) ˜ BI(r, t) = v1 1 [ˆkI × ˜EI(r, t)]      fala padająca ˜ ER(r, t) = ˜E0Rei(kR·r−ωt) ˜ BR(r, t) = v1 1 [ˆkR × ˜ER(r, t)]      fala odbita ˜ ET(r, t) = ˜E0Rei(kT·r−ωt) ˜ BT(r, t) = v1 2 [ˆkT × ˜ET(r, t)]      fala przechodząca kIv1 = kRv1 = kTv2 = ω ⇒ kI = kR = v 2 v1 k T = n 1 n2 k T

(32)

(. . . )ei(kI·r−ωt) + (. . . )ei(kR·r−ωt) = (. . . )ei(kT·r−ωt)

dla z = 0

kI · r = kR · r = kT · r dla z = 0

x(kI)x + y(kR)y = x(kR)x + y(kR)y = x(kT)x + y(kT)y

(kI)y = (kR)y = (kT)y dla x = 0

(kI)x = (kR)x = (kT)x dla y = 0

Wektory falowe fali padającej, odbitej i przechodzącej leżą w tej samej płaszczyźnie — płaszczyźnie padania — wyznaczonej przez wektor falowy fali padającej i normalną do powierzchni

(33)

kI sin θI = kR sin θR = kT sin θT

θI — kąt padania, θR — kąt odbicia, θT — kąt załamania

Kąt padania jest równy kątowi odbicia

θI = θR

Prawo załamania, prawo Snella

sin θT sin θI = n1 n2 n1 < n2, θT < θI; n1 > n2, θT > θI n1 > n2, dla θI > θgr ≡ arcsin n 2 n1 całkowite wewnętrzne odbicie

(34)

z 1 2 płaszczyzna padania kR kI θR θI

(35)

z x 1 2 płaszczyzna padania ⊙ ⊕ ⊙ kR kI kT θT θR θI EI ER E T BI BR BT

(36)

(i) 1( ˜E0I + ˜E0R)z = 2( ˜E0T)z

(ii) ( ˜B0I + ˜B0R)z = ( ˜B0T)z

(iii) ( ˜E0I + ˜E0R)x,y = ( ˜E0T)x,y

(iv) µ1 1 ( ˜B0I + ˜B0R)x,y = 1 µ2 ( ˜B0T)x,y                  na granicy ośrodków

Dla polaryzacji równoległej do płaszczyzny padania:

1(− ˜E0I sin θI + ˜E0R sin θR) = 2(− ˜E0T sin θT) z (i)

( ˜E0I cos θI + ˜E0R cos θR) = ˜E0T cos θT z (iii)

1 µ1v1 ( ˜E 0I − ˜E0R) = 1 µ2v2 ˜ E0T z (iv)

(37)

˜

E0I − ˜E0R = β ˜E0T z praw odbicia i załamania

β ≡ µ1v1 µ2v2 = µ1n2 µ2n1 ˜ E0I + ˜E0R = α ˜E0T α ≡ cos θT cos θI ˜ E0R = α − β α + β ! ˜ E0I, E˜0T = 2 α + β ! ˜ E0I równania Fresnela

(38)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 E0R E0I E0T E0I

θ

I

θ

B n2 n1 = 1.5

(39)

α = p 1 − sin2 θ T cos θI = p 1 − [(n1/n2) sin θI]2 cos θI sin2 θ B = 1 − β 2 (n1/n2)2 − β2 kąt Brewstera µ1 ∼= µ2 ⇒ β ∼= n2/n1, sin2 θB ∼= β2/(1 + β2) typowo tg θB = n 2 n1

(40)

II = 1

21v1E02I cos θI natężenie fali padającej

IR = 1

21v1E

2

0R cos θR natężenie fali odbitej

IT = 1

22v2E

2

0T cos θT natężenie fali przechodzącej

R ≡ IR II = E0R E0I !2 = α − β α + β !2 współczynnik odbicia T ≡ IT II = 2v2 1v1 E0T E0I !2 cos θT cos θI = αβ 2 α + β !2 współczynnik przejścia

(41)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

R

T

θ

I

θ

B n2 n1 = 1.5

(42)

z x 1 2 płaszczyzna padania ⊙ ⊙ ⊙ kR kI kT θT θR θI BI BR BT EI ER ET

(43)

Dla polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny padania:

(i) 1( ˜E0I + ˜E0R)z = 2( ˜E0T)z

(ii) ( ˜B0I + ˜B0R)z = ( ˜B0T)z

(iii) ( ˜E0I + ˜E0R)x,y = ( ˜E0T)x,y

(iv) µ1 1 ( ˜B0I + ˜B0R)x,y = 1 µ2 ( ˜B0T)x,y                  na granicy ośrodków ˜ E0I + ˜E0R = ˜E0T z (iii) ˜ E0I − ˜E0R = αβ ˜E0T z (iv) ˜ E0R = 1 − αβ 1 + αβ ! ˜ E0I, E˜0T = 2 1 + αβ ! ˜ E0I równania Fresnela

(44)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 −1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 E0R E0I E0T E0I θI n2 n1 = 1.5

(45)

R ≡ E˜0R ˜ E0I !2 = 1 − αβ 1 + αβ !2 współczynnik odbicia T ≡ 2v2 1v1 α ˜ E0T ˜ E0I !2 = αβ 2 1 + αβ !2 współczynnik przejścia

(46)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

R

T

θ

I n2 n1 = 1.5

(47)

9.4 Absorpcja i dyspersja

9.4.1 Fale elektromagnetyczne w przewodnikach

Jsw = σE prawo Ohma

(i) ∇ · E = 1 ρsw, (iii) ∇ × E = −∂B∂t ,

(ii) ∇ · B = 0, (iv) ∇ × B = µσE + µ∂E∂t ,

     równania Maxwella ∇ · Jsw = −∂ρ sw ∂t równanie ciągłości ∂ρsw ∂t = −σ(∇ · E) = − σ ρsw ⇒ ρsw(t) = e−(σ/)tρsw(0)

(48)

(i) ∇ · E = 0, (iii) ∇ × E = −∂B∂t ,

(ii) ∇ · B = 0, (iv) ∇ × B = µ∂E∂t + µσE,

     równania Maxwella ∆E = µ∂2E ∂t2 + µσ ∂E ∂t ∆B = µ∂2B ∂t2 + µσ ∂B ∂t     

zmodyfikowane równania falowe

˜ E(z, t) = ˜E0ei(˜kz−ωt) ˜ B(z, t) = ˜B0ei(˜kz−ωt)      rozwiązania ˜k2 = µω2 + iµσω

zespolona liczba falowa ˜k = k + iκ

(49)

k ≡ ωq 2 "r 1 + σ 2 + 1 #1/2 κ ≡ ωq 2 "r 1 + σ 2 − 1 #1/2 ˜ E(z, t) = ˜E0e−κzei(kz−ωt) ˜ B(z, t) = ˜B0e−κzei(kz−ωt)      rozwiązania d ≡ 1 κ głębokość wnikania λ = k , v = ω k , n = ck ω

(50)

˜ E(z, t) = ˜E0e−κzei(kz−ωt)xˆ ˜ B(z, t) = ωk˜ E˜0e−κzei(kz−ωt)yˆ z równań Maxwella pola są prostopadłe ˜k = Keiφ K ≡ |˜k| = p k2 + κ2 = ω v u u t s 1 + σ 2 φ ≡ arctg κ k B0eiδB = Ke ω E0e E

pola nie są w fazie

(51)

B0 E0 = K ω = v u u t s 1 + σ 2 rzeczywiste amplitudy E(z, t) = E0e−κz cos(kz − ωt + δE) ˆx B(z, t) = B0e−κz cos(kz − ωt + δE + φ) ˆy rozwiązania rzeczywiste z x y E B

(52)

9.4.2 Odbicie na powierzchni przewodzącej (i) 1E1 − 2E2 = σsw, (iii) E1k = E2k, (ii) B1 = B2⊥, (iv) µ1 1 B k 1 1 µ2 B k 2 = Ksw × ˆn,      ˜ EI(z, t) = ˜E0Iei(k1z−ωt)xˆ ˜ BI(z, t) = v1 1 E˜0Ie i(k1z−ωt)yˆ      fala padająca ˜ ER(z, t) = ˜E0Rei(−k1z−ωt)xˆ ˜ BR(z, t) = −v1 1 E˜0Re i(−k1z−ωt)yˆ      fala odbita ˜ ET(z, t) = ˜E0Tei(˜k2z−ωt)xˆ ˜ BT(z, t) = k˜2 ω E˜0Te i(˜k2z−ωt)yˆ      fala przechodząca

(53)

˜ E0I + ˜E0R = ˜E0T z (iii) 1 µ1v1 ( ˜E 0I − ˜E0R) − ˜k 2 µ2ω ˜ E0T = 0 z (iv) przy Ksw = 0 ˜ E0I − ˜E0R = ˜β ˜E0T ˜β ≡ µ1v1 µ2ω ˜k 2 ˜ E0R = 1 − ˜β 1 + ˜β ! ˜ E0I, E˜0T = 2 1 + ˜β ! ˜ E0I ˜

(54)

9.4.3 Zależność przenikalności elektrycznej od częstości

v = ω

k prędkość fazowa vg =

dk prędkość grupowa

Elektron związany można potraktować jak tłumiony oscylator harmoniczny. m d2x dt2 + mγ dx dt + mω02x = qE0 cos(ωt) d2˜x dt2 + γ d˜x dt + ω 2 0 ˜x = q mE0e −iωt w zmiennych zespolonych

(55)

˜x(t) = ˜x0e−iωt ˜x0 = q/m ω2 0 − ω2 − iγω E0 amplituda drgań ˜p(t) = q˜x(t) = q2/m ω2 0 − ω2 − iγω

E0e−iωt moment dipolowy

˜ P = Nq 2 m   X j fj ω2 j − ω2 − iγjω   E˜ polaryzacja ośrodka ˜

P = 0 ˜χeE˜ zespolona podatność elektryczna

(56)

˜r = 1 + Nq 2 m0 X j fj ω2 j − ω2 − iγjω zespolona względna przenikalność elektryczna ∆ ˜E = ˜µ0 2E˜ ∂t2

równanie falowe dla danej częstości w ośrodku dyspersyjnym ˜ E(z, t) = ˜E0ei(˜kz−ωt) rozwiązanie ˜k ≡ p ˜µ0 ω = ω c

˜r zespolona liczba falowa

˜k = k + iκ ˜

(57)

α = 2κ współczynnik absorpcji n = ck ω współczynnik załamania ˜k = ω c ˜r = ω c  1 + Nq2 2m0 X j fj ω2 j − ω2 − iγjω   n = ck ω = 1 + Nq2 2m0 X j fj(ωj2 − ω2) 2 j − ω2)2 + γj2ω2 α = 2κ ∼= Nqm2ω2 0c X j fjγj 2 j − ω2)2 + γj2ω2

(58)

0.8 1 1.2 1.4 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

dyspersja anomalna

ω/ω

j κ(ω) κ(ωj)

[n(ω) − 1]

ωj κ(ωj)c γj/ωj = 0.2

(59)

n = 1 + Nq2 2m0 X j fj ω2 j − ω2 daleko od rezonansów 1 ω2 j − ω2 = 1 ω2 j 1 − ω2 ω2 j !−1 = ω12 j 1 + ω2 ω2 j ! dla ω < ωj n = 1 +   Nq2 2m0 X j fj ω2 j   + ω 2   Nq2 2m0 X j fj ω4 j   n = 1 + A 1 + B λ2 ! wzór Cauchy’ego

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bernard Bolzano’s paper Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der

Locking elimination techniques for nearly incompressible materials The locking phenomena can be noticed in the case of many ANCF elements both for linear- -elastic (Gerstmayr

Pole elektryczne fali wzdłuŜ promienia zostało rozłoŜone na składowe: prostopadłą do płaszczyzny kartki (płaszczyzna padania, odbicia i załamania) i równoległą

Williams - zastosowanie rezonansu Schumanna do badań klimatycznych 1999 - OA UJ - ustalenie wpływu cyklu aktywności Słońca na rezonans Schumanna.. Co

Na znacz- kach tych widać również w tle linie obrazujące fale elektromagnetyczne, a na niemieckim stemplu oko- licznościowym z roku 1994 przedstawiono schemat

punktów ośrodka, w którym rozchodzi się fala o długości , a różnicą odległości tych punktów x 1 – x 2 = Δxod źródła fali. Dla jakiej odległości

Natężenie dźwięku jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy przemieszczenia, zatem zakres natężeń dźwięku rejestrowany przez ucho jest bardzo duży, około 10 12..

Mimo, że fale o różnej częstotliwości mają bardzo różne właściwości, to czasami okazują się naprawdę bardzo

Projekt „Era inżyniera – pewna lokata na przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego1. Materiały pomocnicze

Mówimy, że fala jest spolaryzowana liniowo, jeśli z upływem czasu nie zmienia się kierunek, wzdłuż którego oscyluje pole elektryczne.. Kierunek więc, wzdłuż którego oscyluje

Oka- zało się, że prędkość fal elektromagnetycznych w próżni jest równa prędkości światła, co świadczyło, że światło jest falą elektromagnetyczną.. Istnienie

▸ Fala elektromagnetyczna jest falą płaską, poprzeczną, rozchodzącą się prostopadle do drgań pól elektrycznego i magnetycznego. ▸ Falę elektromagnetyczną

 ale natężenie promieniowanie fioletowego jest względnie małe, a oko jest na niego słabo czułe – pozostaje część widma o barwie

▪ Fale elektromagnetyczna jest to rozchodzące się w przestrzeni (próżni lub w dowolnym ośrodku) zaburzenie pól: elektrycznego i magnetycznego.. ▪ Nie ma żadnych ograniczeń

Zauważmy jednak, że korzystając ze związków (9.16) możemy wyliczyć wszystkie włas- ności przestrzenne stanu kwantowego. Podobnie możemy wyliczyć charakterystyki pędowe stanu

Cele uczenia się w języku ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia: Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów – sposób ich nadbudowywania: Narzędzia TIK, które

Spis treści 11 Promieniowanie 3 11.1 Promieniowanie dipolowe.. 3 Elektrodynamika Część 10 Promieniowanie

Zaproponowany algorytm składa się z połączenia metod sztucznej inteligencji a w szczególności wnioskowania, drzewa decyzyjnego, metod optymalizacji oraz metod

Fale elektromagnetyczne, podobnie jak fale mechaniczne, opisuje się przez podanie.. następujących

Jednym z elementów artystycznych strategii niestandardowe- go posługiwania się tym medium w twórczości muzycznej było, zainicjowane już na początku XX wieku przez

Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego...

drugie prawo Maxwella – zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne Zmienne pola elektryczne i magnetyczne wzajemnie się przenikają i tworzą jedno pole zwane

Jak łatwo można się przekonać, wpływ niesprężystego oporu wewnętrznego ośrodka na długość fali, tym samym również i na prędkość rozprzestrzeniania jest nieznaczny i