• Nie Znaleziono Wyników

Grawitacja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Grawitacja"

Copied!
22
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

fizyka1.html

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska

Wykład FIZYKA I

(2)

Wzajemne

przyciąganie się

ciał jest źródłem jednej z podstawowych sił w

fizyce – sił przyciągania, które podlegają prawu powszechnego ciążenia

(grawitacji). Prawo to podał Isaac Newton (1687; pierwsze obserwacje już od

1655):

Między każdymi dwoma punktami materialnymi działa siła wzajemnego przyciągania, wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych punktów (m1 i m2) a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości r między nimi.

2 2 1

r

m

m

G

F

W postaci wektorowej prawo to można zapisać jako:

F12 to siła, z jaką punkt „2” działa na punkt „1”, r12 to promień wodzący, łączący punkt drugi z pierwszym.

12 3 12 2 1 12

r

r

m

m

G

F

m1 m2 12

F

12

r

(3)

Współczynnik

to

stała

grawitacji,

wyznaczona po raz pierwszy doświadczalnie w 1797 r. przez Henry`ego

Cavendisha przy użyciu tzw. wagi skręceń.

10

672

,

6

Nm

kg

G

(długie, cienkie włókno kwarcowe, ołowiane kule)

Pomiar Richardsa z 1898r

(4)

 Ciężar ciała (inaczej: siła ciążenia) – siła przyciągania, jaka działa na dane ciało ze strony innego ciała (na przykład Ziemi…). W pobliżu Ziemi będzie ona równa:

gdzie g oznacza tzw. przyspieszenie ziemskie równe:

mg

P

2 Z Z

R

M

G

g

MZ to masa Ziemi, RZ to jej promień.

 Ciężar pozorny to wskazanie wagi sprężynowej, na której ważymy ciało (miara siły, która na niego działa, a którą ono z kolei działa na wagę). W przypadku ciał poruszających się z pewnym przyspieszeniem, ciężar pozorny to wypadkowa suma sił wynikających z przyciągania przez inną masę (np. Ziemię) i sił bezwładności, wynikających z ruchu z tym przyspieszeniem.

 Ciężar fizjologiczny jest proporcjonalny do siły, jaką działa ciecz na zakończeniu nerwów w półkolistych kanałach ucha wewnętrznego... (ile wysiłku trzeba włożyć w uniesienie np. głowy lub ramienia).

(5)

Oznaczmy masę grawitacyjną ciała przez m1’ a jego masę bezwładną przez m1.

Wtedy masa bezwładna, spadająca swobodnie w pobliżu Ziemi osiągnie przyspieszenie a1:

Siła grawitacji jest proporcjonalna do masy ciała jako miary liczebności

materii (np. liczby nukleonów w jądrze) i moglibyśmy ją wobec tego nazwać

masą grawitacyjną. Czy jest to ta sama masa, która występuje w zasadach

dynamiki, a którą nazwijmy masą bezwładną?

2 1 1 1

'

'

Z Z

R

m

M

G

a

m

Podobne równanie możemy napisać dla innego ciała o masie m1. Dzieląc równania stronami, otrzymamy:

Czyli: jeśli wszystkie ciała spadają z jednakowym przyspieszeniem, to oba pojęcia mas są równoważne (obie masy są równe).

'

'

2 1 2 2 1 1

m

m

a

m

a

m

(6)

 Próby zbadania zależności między masą bezwładną a grawitacyjną: - Newton stwierdził równość przyspieszeń z dokładnością do 1/1000; - 1901 r. Roland Eötvös stwierdził to z dokładnością do 108;

- 1964 r. R. Dicke (University of Princeton, USA): 10300.

 Wyniki tych pomiarów sugerują, że dla wszystkich substancji masa grawitacyjna jest równa masie bezwładnej –> zasada równoważności – podstawowe prawo przyrody, opierające się na wynikach doświadczeń.

 Konsekwencją tej zasady jest niemożność rozróżnienia przyspieszenia grawitacyjnego od przyspieszenia np. całego laboratorium, w którym odbywałyby się pomiary – punkt wyjścia do ogólnej teorii względności Einsteina.

 Również kwestia wykładnika w potędze odległości (R-2) jest zagadnieniem,

(7)

Zagadnienie obliczenia sił wzajemnego przyciągania dwóch ciał o

dowolnych rozmiarach i kształtach (o dowolnym rozkładzie masy):

- „rozbijamy” ciała na wielką liczbę cząsteczek tak małych, aby można je było

potraktować jako punkty materialne;

- sumujemy (wektorowo!) wszystkie siły przyciągania, działające na dany

punkt jednego ciała ze strony punktów drugiego ciała;

- sumujemy siły działające na każdy punkt danego ciała aby otrzymać

wypadkową siłę, działającą na całe ciało.

W przypadku ciał o ciągłym rozkładzie masy, należy zastosować oczywiście całkowanie zamiast sumowania.

 

 

n i N k ik ik k i

r

r

m

m

G

F

1 1 3

 Newton w swych rozważaniach zakładał, że Ziemię można potraktować tak, jakby cała masa była skupiona w jej środku, ale udowodnił to dopiero 20 lat później (stąd rozbieżności w podawanych datach odkrycia prawa powszechnego ciążenia i stąd opracowanie przez niego podstaw rachunku całkowego!).

(8)

 Pole grawitacyjne to próba opisu wzajemnego oddziaływania ciał (na wskutek istnienia sił wzajemnego przyciągania) poprzez pewną wielkość wektorową, „niezależną” od ciała, które to pole wytwarza. Jest to inaczej przyspieszenie grawitacyjne w funkcji położenia. Można wtedy obliczyć siłę F, działającą na daną masę m, jako:

g

m

F

gdzie g jest natężeniem pola grawitacyjnego, charakteryzującym siły pola grawitacyjnego.

 Pole nazywamy jednorodnym, jeśli natężenie we wszystkich jego punktach jest jednakowe.

 Pole nazywamy centralnym, jeżeli we wszystkich jego punktach wektory natężenia skierowane są wzdłuż prostych, przecinających się w jednym punkcie, nieruchomym względem dowolnego układu inercjalnego (punkt ten nazywamy środkiem sił).

 Pole centralne nazywamy kulisto-symetrycznym, jeśli liczbowa wartość wektora natężenia pola zależy tylko od odległości od środka sił.

(9)

Zasada superpozycji pól (nakładania się pól): przy nałożeniu się kilku pól

(np. ciążenia), natężenie pola wypadkowego równa się sumie wektorowej

natężeń wszystkich tych pól.

Pola charakteryzuje się również pewną wielkością skalarną, zwaną

potencjałem pola. Równy jest on stosunkowi energii potencjalnej punktu

materialnego do jego masy:

W przypadku pola grawitacyjnego pojedynczego punktu materialnego o masie m, potencjał tego pola wyraża się wzorem:

m

E

V

p

r

Gm

V

g

(10)

Pole grawitacyjne wewnątrz i na zewnątrz jednorodnej kuli:

- pole grawitacyjne na zewnątrz pustej czaszy kulistej (bądź pełnej kuli) o masie M i promieniu R:

- pole wewnątrz tejże czaszy:

2

R

GM

g

0

g

- pole wewnątrz jednorodnej kuli o gęstości  :

 

R

r

R

M

G

Gr

r

g

2

3

4



(11)

 Nauki Arystotelesa i Ptolemeusza: wszystkie planety i gwiazdy poruszają się wokół Ziemi po skomplikowanych torach (będących superpozycjami ruchów po okręgach);

 Mikołaj Kopernik (1540): planety krążą wokół Słońca, Księżyc wokół Ziemi.

 Giordano Bruno - zwolennik teorii heliocentrycznej Kopernika -> stos (1600).

 Galileusz (również przełom XVI i XVII wieku): odwołał publicznie swoje teorie w obawie przed stosem.

(12)

Johannes Kepler (korzystając z obserwacji Tycho Brache) podał

wyprowadzone empirycznie prawa ruchu planet – prawa te

można wyprowadzić z prawa powszechnego ciążenia Newtona.

Johannes Kepler

(ur. 27 grudnia 1571 r. w Weil der Stadt, zm. 15 listopada 1630 r. w Ratyzbonie)

Tycho Brahe (właśc. Tyge Ottesen Brahe, także (mylnie) Tycho de Brahe; ur. 14 grudnia 1546 r. w zamku Knutstorp w Skanii – zm. 24 października 1601 r. w Pradze)

(13)

Pierwsze prawo Keplera:

Każda planeta krąży po orbicie eliptycznej, ze

Słońcem w jednym z ognisk tej elipsy.

Drugie prawo Keplera (prawo równych pól):

Linia łącząca Słońce i planetę zakreśla

równe pola w równych odstępach czasu.

Trzecie prawo Keplera:

Sześciany półosi wielkich orbit jakichkolwiek

dwóch planet mają się tak do siebie, jak

kwadraty ich okresów obiegu:

2 2 2 1 3 2 3 1

T

T

a

a

(14)

Rozpatrzmy ruch ciała w polu sił centralnych:

r

r

F

F

r

Moment siły F względem środka pola jest równy zeru:

dlatego moment pędu tego ciała względem środka pola jest zachowany:

0

r

r

F

r

F

r

M

r

 

m

v

const

r

K

Stąd z kolei wynika, że w centralnym polu sił tor ruchu tego ciała jest krzywą płaską (płaszczyzna, zawierająca wektory położenia r i prędkości v nie zmienia swej orientacji względem środka pola).

(15)

Skoro krzywa ruchu jest krzywą płaską, położenie punktu w przestrzeni

określimy we współrzędnych biegunowych

, , a prędkość rozłożymy na

prostopadłe składowe: radialną i transwersalną (poprzeczną)

r

:

r

v

v

v

v

v

r

dt

dr

v

r

dt

d

r

v

 Moment pędu układu zależy tylko od prędkości poprzecznej:

 

m

v

const

r

K

 Wartość momentu pędu jest równa:

const

dt

d

mr

(16)

wycinek kołowy, którego pole jest równe: stąd wielkość :

nazywamy prędkością polową (wycinkową).

d

r

dA

2

2

1

p

v

dt

d

r

dt

dA

v

p 2

2

1

 Biorąc pod uwagę powyższą definicję i zasadę zachowania momentu pędu, otrzymujemy:

const

m

K

v

p

2

Przy ruchu ciała w polu siły centralnej jego prędkość polowa

(rozumiana jako pole zakreślane przez promień wodzący w jednostce

czasu) jest stała. (II prawo Keplera)

(17)

Aby wyprowadzić I i III prawo Keplera, skorzystajmy z zasady zachowania

momentu pędu (była) i zasady zachowania energii:

const

E

E

E

k

p

2 2 2 2 2

2

2

2

mr

K

dt

dr

m

dt

d

r

dt

dr

m

mv

E

k

skąd otrzymujemy:

2

2

mr

K

E

E

m

dt

dr

p a ponieważ: 2

mr

K

dt

d

więc ostatecznie:

E

E

K

r

dr

m

r

K

d

p 2 2

2

(18)

Aby rozwiązać podane równanie trajektorii ruchu, musimy podstawić

konkretne wyrażenie na energię potencjalną, która w przypadku pola

grawitacyjnego ma postać:

r

E

p

gdzie:

GMm

 Ostateczne rozwiązanie można przedstawić w postaci:

 

cos

1 e

p

r

gdzie:

m

K

p

2

2

1

2 2

m

EK

e

(19)

Tor ruchu (orbita), jest krzywą drugiego stopnia (krzywą stożkową), przy

czym p jest jej parametrem ogniskowym a e - mimośrodem.

 

cos

1 e

p

r

W zależności od tego, jaka jest energia całkowita ciała, możliwe są

następujące rozwiązania równania toru (trajektorii):

•dla E<0 (czyli e<1) jest to orbita eliptyczna;

•dla E=0 (e=1) jest to orbita paraboliczna;

•dla E>0 (e>1) jest to orbita hiperboliczna;

•dla K=0 (e=1, p=0) jest to tor prostoliniowy, przechodzący przez środek

pola.

1 2 2 2  

m EK e

(20)

Dla planet, poruszających się w polu grawitacyjnym Słońca:

a więc torami ruchu planet są elipsy (I prawo Keplera).

0

E

Wtedy również można wyprowadzić wzór na okres

T obiegu planety

po tej elipsie:

gdzie

a jest dużą osią elipsy. Stąd otrzymujemy III prawo Keplera.

3 2 2

4

a

GM

T

(21)

nazywamy prędkość, którą powinien mieć satelita Ziemi, obiegający ją po

orbicie kołowej.

Znajdziemy ją z zasady zachowania energii:

- całkowita energia satelity na orbicie kołowej (e=0): - energia kinetyczna satelity:

- energia potencjalna satelity:

r

E

2

2

2

mv

E

k

r

E

p

GMm

r

GM

v

I

v

I

g

Z

R

Z

7

,

9

km

/

s

(22)

Drugą prędkością kosmiczną (prędkością paraboliczną) dla Ziemi

nazywamy prędkość, którą trzeba nadać ciału, aby jego orbita w polu

grawitacyjnym stała się paraboliczna – to znaczy, aby ciało mogło pokonać

przyciąganie ziemskie i stać się satelitą Słońca (lot na inne planety).

Znajdziemy ją z zasady zachowania energii:

- całkowita energia satelity na orbicie kołowej (e=1): - energia kinetyczna i potencjalna: jak poprzednio

0

E

2

2

mv

E

k

r Ep

I II

v

r

GM

v

2

2

a stąd:

przy powierzchni Ziemi:

v

g

R

km

s

Z Z

Cytaty

Powiązane dokumenty

bitwy pod Saratogą, ale na pewno dzisiejsze skromne kamienie, kopczy- ki czy figurki religijne na niektórych polach bitew, to trochę za mało, aby odpowiednio pobudzić wyobraźnię

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian. Zatem ,aby obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu należy obliczyć pole każdej jego ściany a

Jednak możemy sprowadzić rzecz do poprzedniego przypadku, dzieląc pole na kilka takimi prostymi pi- onowymi.. Najwygodniej nam dzielić w punktach, w których „coś się dzieje” -

Jak już widzieliśmy, opiłki żelaza rozsypane wokół takiego magnesu ustawiają się zgodnie z kierunkiem wektora indukcji magne- tycznej pola pochodzącego od magnesu, a ich

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Ślusarek jest artystką, u której świadomość twórcza przejawia się zarówno w zakresie poruszanych przez nią treści czy stosowanej formie wizualnej, ale również

Kastę flOflatapt Mgflae 3dosa, Kopps KapTOfJura, imyKE 6tifl.ua, Haecpt no- flaTKÓBB, KTÓpa COJITECB OflHOCH flO Kaccti... nae iconiTOBajH BnracTKe iirryKH

poszedłem więc do profesora Teresiego zasiągnąć rady. Miał powrócić za chwilę, tak przynajmniej zaręczał słu­ żący, mimo to jednak musiałem czekać

Marks pe³ni³ funkcje: prodziekana Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1990–1996), kie- rownika Zak³adu Geologii Czwartorzêdu (Kartografii Geo- logicznej)

Przy całej aprobacie Elzenberga dla uprawiania i zdobyczy tych nauk, z jego postawą antyscjentystyczną wiąże się negatywny stosunek do niektórych twier ­

W trakcie wizyty delegacja polska zapozna³a siê z nastêpuj¹cymi pra- cowniami: badañ szkie³ i lakierów, centraln¹ pracowni¹ chemii nieorga- nicznej oraz skaningowej

Bei einem überblicksmäßigen Vergleich der Notizen zum Klima und Wetter sowie bei der Nutzung von bisherigen Sammlungen solcher Notizen, unter denen auch solche zu finden

Podobnie ogniotrwałość kaolinu obniża się znacznie w miarę zbliżania się do spągu złoża. Złoża kaolinu Strzegom - Sobótka pod

Tak więc grupy, które z całą mocą przeciwstawiają się pluralizmowi, aborcji, racjonalizmowi, wolności seksualnej, materialistycznemu rozpasaniu, swobodzie wypowiedzi i

Jednym z zagadnień, które również zasługuję na uwagę, jest pozycja devolved regions w szczególności w kon- tekście postanowień będących rezultatem prowadzonych negocjacji,

Gdy w układzie występują cząstki naładowane, pęd pola elektromagnetycznego nie jest wiel- kością zachowywaną, gdyż pęd ten może być przekazywany cząstkom lub im

Udowodnię, że pole obszaru niebieskiego równa się polu pomarańczowego obszaru... Każdy z trapezów ma pewne wspólne wielkości potrzebne do

Zabawa dydaktyczna – „Pola wielokątów” (karty z narysowanymi wielokątami, które należy podzielić na trójkąty, kwadraty, prostokąty, równoległoboki, romby lub

Natężenie H pola magnetycznego M jest miarą siły pola wytwarzanego przez prąd elek­.. tryczny lub magnes stały, i wyraża zdolność do wytworzenia indukcji pola

Moja strefa komfortu w polu dzieci, na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze, co mnie wspomaga, co mi dodaje sił mocy, jakie kontakty

W cieniu starych miejsc Ukrywam się by znów W półmroku i w bezmiarze Z ciszą sam płynąć tu Mroźne powietrze Zapach spalonych pól. O jak mi dobrze, no, jak mi dobrze tu

The basic pathophysiological problems of disorders in chronic wound healing and the use of extremely low frequency magnetic fields, as a complement factor in the therapy are

Wydaje się jednak, że w przypadku produktów kultury, które odnoszą się do ludzkich przyjemności, pole użyteczności jest symbolicznie bardziej wyraziste niż w