• Nie Znaleziono Wyników

View of What is the Dimension of the Universe?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of What is the Dimension of the Universe?"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

R O C Z N I K I F I L O Z O F I C Z N E To m XXXVII-XXXVI11, zeszyt 3 - 1989-1990

PAW EŁ TURKOW SKI

IL E W Y M IA R Ó W M A W S Z E C H Ś W IA T ?

Na początku IX w. h olen d ersk i matematyk Brouwer przed­ s ta w ił dowód to p o lo g ic z n e j nierównoważności p r z e s tr z e n i e u k li­ desowych E ^ g ^ d la n (i ® /1, 2/. Dowód Brouwera potw ierdza naszą i n t u i c ję dotyczącą za s a d n iczej r ó ż n ic y pomiędzy tymi przestrzen ia m i i nadaje sens poszukiwaniom dobrej d e f i n i c j i ch a ra k tery styk i t o p o lo g ic z n e j zwanej wymiarem topologiczn ym . Taka w ła ściw ie określona d e f in i c ja powinna gwarantować rów­ ność wymiaru dwu fig u r homeomorficznych. Powyższy p o stu la t udało s i ę z re a liz o w a ć , /3, 4/ a t e o r ia wymiaru r o z ro s ła s ię d z is ia j do r o l i sam odzielnego d z ia łu matematyki, k tóry o b e j­ muje zakresem swych badań różnorodne k la sy p r z e s tr z e n i i po­ sługu je s ię kilkom a, sta ra n n ie dobranymi, d e fin ic ja m i wymia­ ru /wymiar dim, in d , Ind i inne/ /5, 6, 7/. W przypadku p rze­ s t r z e n i metrycznych d e f i n i c j e wymiarów dim, ind i Ind są rów­ noważne.

W cią gu o s ta tn ic h sie d e m d zie się ciu la t p r z e s tr z e n ie me­ try czn e z r o b iły ogromną k a r ie r ę w k o s m o lo g ii, słu żąc jako two­ rzywo do k o n s tru k c ji m odeli Wszechświata. C iągłość procesów zachodzących w p rz y ro d z ie nasuwa h ip o te z ę , i ż p rz e s trz e ń Wszechświata, j e ś l i nawet n ie je s t niezmienna, może być mode­ lowana jako szere g p ły n n ie następujących po so b ie f i g u r homeo­ m orficznych. Zatem j e j wymiar, ja k ik o lw ie k j e s t , powinien s ta ­ nowić trw a łą cechę p r z e s t r z e n i. W p rzec iw ie ń stw ie do innych b a rd z ie j subtelnych ch arakterystyk geom etrycznych, cecha ta j e s t lok aln a - wymiar z zasady może być sprawdzony w ziemskim laboratoriu m . W szystkie tego rodzaju pomiary p o tw ierd za ją przestrzen n ą trójwymiarowość Wszechświata. Dla przykładu: ł a ­ two zauważyć, że trójwymiarowa śruba obracana w czterowym ia- rowej p r z e s tr z e n i nie zachowywałaby sw ojej s k r ę tn o ś c i. Pomia­ ry op arte na tak p r o s te j za sad zie n ie pozw alają jednak s ię g ­

(2)

nąć g łę b ie j n iż na o d łe g ło ś c i rzędu rozmiarów molekuł: 10~9 m. Inne, mniej bezpośrednie doświadczenia, p o leg a ją ce na in t e r ­ p r e t a c ji wyników zdarzeń cząstek elementarnych um ożliw iają

—17

d z iś dostęp do o d le g ło ś c i się g a ją cy ch 10 ' m i tak że n ie wy­ kazują zmian w łasności p r z e s tr z e n i: o p era c y jn ie zdefiniow any wymiar p r z e s tr z e n i fiz y c z n e j j e s t , w za k re sie dostępnych eks­ perymentom o d le g ło ś c i, równy t r z y .

W 1921 r . Teodor Kaluza odkrył za d ziw ia ją c ą możliwość wyprowadzania skomplikowanych praw t e o r i i g r a w it a c ji E in s te i­ na i elektromagnetyzmu Maxwella, obowiązujących w p rzy ro d zie trójw ym iarow ej, z p r o s te j pojęciow o t e o r i i , budowanej na prze­ s tr z e n i o w iększej l i c z b i e wymiarów. Rachunek Kaluzy można traktować jako wybieg matematyczny, można t e ż nadawać dodatko­ wym wymiarom statu s r e a ln o ś c i, a ich nieobserwowalność tłuma­ czyć naszymi niedostatecznym i m ożliwościami eksperymentalnymi. I s t n ie ją podstawy by przypuszczać, że w takim eksperymencie trzeb a sięgn ąć do o d le g ło ś c i rzędu tzw . d łu g o ś ci Plancka /hG/2Trc"V^ = 1 • 6 x 10-35 m. w t e j s y t u a c ji cennym spraw­ dzianem k o n cep cji realnych dodatkowych wymiarów Wszechświata j e s t pomysł powiązania j e j z kosm ologią określany mianem kos­ m ologicznej red u k cji wymiarowej.

P rz e s trz e ń fiz y c z n a Wszechświata posiada n ie ty lk o okre­ śloną struktu rę geom etryczną, le c z co w ię c e j podlega ew olu cji, zm ieniając swoje rozm iary. Ewolucją p r z e s tr z e n i rządzą równa­ n ia dynamiczne wiążące j e j cechy metryczne z m aterialną zawar­ t o ś c ią św ia ta . Według p ro p o z y c ji Chodosa i D etw eilera /8/, wczesny Wszechświat b ył wielowymiarowy, a równania einsteinow - s k ie zmusiły go do p r z y ję c ia p o s ta c i pozorn ie trójw ym iarow ej. R e a liz a c ja tego scenariusza w iązałab y, być może, w jedną ca­ ło ś ć bardzo o d le g łe zdarzen ia, k tó re z a s zły w prehistorycznym o k re sie Wszechświata, niedostępnym w żadnej bezpośredniej o b serw a c ji, z własnościam i, k tó re ujawnia d z i s i a j .

Trójwymiarowość i wysoką iz o t r o p ię d z is ie js z e g o świa­ ta Chodos i D etw eiler w swej o ry g in a ln ej pracy u z y s k a li, wy­ b ie r a ją c a r b it r a ln ie bardzo szczególn y /I + 4/-wymiarowy model kosm ologiczny. W y ra z ili przy tym n a d z ie ję , że wybór ten będzie mógł być usprawiedliw iony d z ię k i dalszym badaniom. Po przeba­ daniu różnorodnych m odeli kosmologicznych okazało s i ę , że sam efe k t "zn ik a n ia " pewnej lic z b y wymiarów przestrzennych n ie je s t czymś wyjątkowym /9, 10, 11, 12/. Gdy o d le g ło ś ć pomiędzy punktami, mierzona w pewnym kierunku, ro śn ie wraz z upływem

(3)

IL E W Y M IA R Ó W M A W SZECHŚW IAT? 65 czasu, równania E in stein a zmuszają p rz e s trz e ń do kurczenia s ię wzdłuż innego kierunku. Proces ten można so b ie w yobrazić jako ro zcią ga n ie doskonale e la s ty c z n e j r u r k i, powodujące w zrost j e j długości i jed n ocześn ie m alenie śred n icy. Zmiany k s z ta łtu p rze­ s tr z e n i zachowują j e j wymiar dopóki nie d o jd z ie do czegoś w r o ­ dzaju s k le je n ia r u r k i w n itk ę o zerowej ś re d n ic y . Przypuszcza s ię jednak, że do ta k ieg o zupełnego skurczenia s ię dodatkowych wymiarów n ie d o s z ło , le c z ic h rozm iary z o s ta ły u stab ilizow a n e na małym poziom ie.

J e ś l i źró d ło samej re d u k c ji lic z b y wymiarów le ż y g d z ie ś w równaniach E in stein a , t o i s t n i e j ą n ie w ą tp liw ie u za le ż n ie n ia j e j efektów od: /a/ s y m e tr ii nałożonych na p r z e s tr z e ń podlega­ jącą e w o lu c ji, /b/ krzywizny p o d p rzes trzen i tworzących całą ewoluującą p r z e s tr z e ń , /c/ rod za ju m a te r ii w y p ełn ia ją ce j mo­ d e l. Oprócz samej m ożliw ości pozornej zmiany lic z b y wymiarów p r z e s tr z e n i, p rzez r o z s z c z e p ie n ie j e j na dwie p o d p rzestrzen ie charakteryzujące s ię zu p ełn ie różnymi skalami rozmiarów, n ie mniej in te r e s u ją c e są odpow iedzi na pytania dotyczące własno­ śc i t a k ie j asym etrycznej p r z e s tr z e n i. Można sformułować n astę­ pujące problemy. /A/ Czy model Friedmana może być w naturalny sposób realizow an y przez wielowymiarowe równania E in steina? /B/ Jaki j e s t mechanizm s t a b iliz u ją c y rozm iary dodatkowych wy­ miarów ma małym, le c z niezerowym poziom ie? Przekonywające od­ powiedzi u d zielon e na pytania /A/ i /B/ zw iększyłyby poziom zau­ fa n ia , którym obdarzana j e s t koncepcja wielowymiarowego Wszech­ św iata. Omówimy pokrótce k o lejn o punkty /a/-/c/, /A/ i /B/.

/a/ Brak j e s t wyników dotyczących problemu e w o lu c ji w ie­ lowymiarowych p r z e s tr z e n i niesym etrycznych. P rz e s tr z e n ie syme­ tryczn e charakteryzowane są p rzez lic z b ę i wzajemne r e l a c j e po­ między tzw . wektorami K illin g a . I s t n ie j ą częściow e k la s y fik a ­ c je ta k ich p r z e s tr z e n i /13,

14

/. N ie z a le ż n ie od założo n ej sy­ m e tr ii p r z e s tr z e n i i s t n i e j e wyraźna tendencja r o z d z ie la n ia s ię p r z e s tr z e n i w tr a k c ie e w o lu c ji na część ekspandującą i kurczą­ cą s ię /9, 10, 11, 12, 15/. Trudno jednak w yjaśnić w ten spo­ sób lic z b ę dodatkowych wymiarów.

/b/ W standardowym friedmanowskim modelu m akroprzestrze- ni o s y m e tr ii Robertsona-Walkera uzupełnionym dodatkową p r z e s tr z e n ią S11 o s y m e tr ii wielowymiarowej s fe r y i s t n i e j e wy­ raźna zależn ość p rzeb iegu e w o lu c ji od założon ej uprzednio k rzy­ wizny p r z e s tr z e n i M . Efekt ten ilu s t r u je następujący diagram /11/s

(4)

U u

I

I

k = -1 k = O, +1

b b

3 '

k - oznacza s ta łą krzywizny p r z e s tr z e n i M , a , b - oznaczają dwa dozwolone początkowe stany e w o lu c ji Wszechświata, a , b - dwa dozwolone końcowe stany e w o lu c ji, przy czym stan końcowy b r e a liz u je znikanie dodatkowej p o d p rzes trzen i S11 i w zrost wy­ miarów p r z e s tr z e n i I/P; stan a r e a liz u je tendencje odwrotną. S trzałk a wskazuje b ie g e w o lu c ji. Dla przypadku k = 0,1 ewolu-o ja kewolu-ończąca s ię stanem b je s t tak samewolu-o m ewolu-ożliwa, ja k ewewolu-olucja

*

w kierunku stanu a . W przypadku p r z e s tr z e n i Robertsona-Walkera o s t a ł e j ujemnej k rzyw iżn ie /k = -1/ stan końcowy b je s t wyróż­ n ion y. Wynik ten n ie z a le ż y od wymiaru dodatkowej p rz e s trz e n i

s“ - .

/c/ W ypełnienie modelu m aterią m odyfikuje równania ewolu­ c j i zw iększając lic z b ę możliwych typów e w o lu c ji. Dla przykładu e fe k t m a te r ii p rom ien istej na ew olucję modelu omówionego w punk­ c ie /b/ i lu s t r u je poniższy diagram /12/:

Jak widaó, pojawia s i ę nowy, dodatkowy stan początkowy c i koń­ *

cowy c , przy czym końcowy stan e w o lu cji b p o zo s ta je nadal wy­ różn ion y. wynik ten , podobnie ja k w omawianym wyżej punkcie /b/, n ie z a le ży od wymiaru s fe r y S®.

/A/ W prostych modelach omówionyoh powyżej model F rie d ­ mana je s t "wbudowany" w rozważania od początku. I s t n i e j e bar­ dzo n ie w ie le wskazówek co do m ożliw ości w yłonienia s ię t a k ie ­ go modelu z innej p r z e s tr z e n i, np. o m n iejs ze j s y m e tr ii.

(5)

IL E W Y M IA R Ó W M A W SZECHŚW IAT? 67 W s z c z e g ó ln o ś c i mechanizm iz o t r o p i z a c j i t a k ie j p r z e s tr z e n i, związany z obecnością i kurczeniem s i g dodatkowych wymiarów, je s t mało wydajny lub w o g ó le n ie i s t n i e j e /12/ .

U w zględnienie efektów kwantowych pozwala uzyskiwać in ­ teres u ją ce odpow iedzi na p ytan ie /B/. Ponadto wiadomo, że k la ­ syczne w yja śn ien ie problemu s t a b i l i z a c j i rozmiarów tak że je s t możliwe /

1 3

/.

W ś w ie t le tego co powiedziano wyżej kosm ologia e ln s t e i - nowska j e s t zgodna z koncepcją dodatkowych wymiarów Wszech­ św iata, jednak nie wyróżnia ic h l ic z b y . Z d ru g ie j stron y, współczesne modele oddziaływań i czą stek elementarnych p r e fe ­ ru ją pewne lic z b y wymiarów przestrzennych Wszechświata, np. 9, 10, 25 /16, 17/, trudno jednak d z is i a j wskazać, która z tych p r o p o z y c ji j e s t n a jle p s z a . Zatem we współczesnych bada­ niach kosmologicznych wymiar często traktowany je s t jako pa­ rametr, k tóreg o wartość z o s ta n ie ustalona w p r z y s z ło ś c i. W mo­ delach prezen tu jących bardzo wczesne, n ieein s te in o w sk ie etapy ew olu cji kosmosu podejmowane są tak że próby o d e jś c ia od rów­ nań E in stein a . W szystkie t e próby sta w ia ją sobie ambitny c e l : jednoznaczne odtw orzenie h i s t o r i i samego początku św iata.

WHAT IS THE DIMENSION OP THE UNIVERSE?

S u m m a r y

We discu ss the concept o f dimension in i t s mathematical and co sm ologica l b e a rin g s. A ccording to K a lu za -K lein and super­ s trin g th e o r ie s the U niverse i s f u l l y N-dim ensional /with N> 3/ but a l l except th ree s p a t ia l dimensions are confined to s iz e s clo se to the Planck le n g th . As the en erg ies necessary to probe the ex tra s p a t ia l dimensions are not a tta in a b le in t e r r e s t r i a l a c c e le r a to r s , i t i s n atu ral to use the Big Bang to study the e f f e c t o f e x tra dim ensions. The p a r tic u la r cosmology we pre­ sent here i s the /Priedman-Robertson-Walker/ x /n-sphere/ uni­ v e rse. The cosm ological e v o lu tio n o f such a w orld w ith n + 3 s p a tia l dimensions can be stu died using higher-dim ensional extensions o f gen eral r e l a t i v i t y . I t turns out th a t, w ith in the class o f both vacuum and r a d ia tio n f i l l e d models, the q u a li­ t a t iv e fe a tu re s o f the u n iverse do not depend on the s p e c if ic number o f dimensions and, p a r tic u la r y , the cosm ological dimen- s io n a l-re d u ctio n occurs, i . e . , the u niverse passess from mul­ ti-d im en s io n a l phase to the Friedm an -like one. However, at present th e re i s no t h e o r e t ic a l explan ation why ju s t three dimensions have expanded to a la r g e s i z e .

LITERATURA

1. B r o u w e r L . : Beweis der In va ria n z der Dimensionen­ z a h l. "Mathematische Annalen" 70:1911 s . 161-165.

2. B r o u w e r L .: Uber den n atttrlichen D im en s io n s b eg riff. "Journal fltr d ie r e in e und angewandte Mathematik" 142:1913

s . 146-152. ,

(6)

Rentus de l»Academie P a r ia " 175:1922 s . 440-442.

4. M e n g e r K .: Uber d ie Dimenoion von Punktmengen. "Monata- h e fte ftlr Mathematik und Physik" 33:1923 s . 148-160.

5. H u r e w i c z W. , W a l l m a n H.: Dimension th eory. Princeton 1948.

6. E n g e l k i n g R . : Teorio wymiaru. Warszawa 1981. 7. E l u s z k i e w i c z J. , C i e p l a k M.: Błądzenie

przypadkowe na fr a k ta la c h . "Postępy F iz y k i" 37:1986 s . 409­

434 * ™

8. C h o d o a A ., D e t w e i l e r A .: "here has the fifth dimension gone? "P h y s ic a l. R eview ." D 21:1980 a. 2167-2170. 9. S a h d e v D .: Towards a r e a l i s t i c K a lu zs-K lein Cosmo­

lo g y . "Physics L e t t e r s " 137 B:1984 s . 155-159.

10. D e m i a ń s k i M. , G o 1 d a Z. , H e l l e r M. , S z y d ł o w s k i M.: The dim ensional red u ction in a mul­ tidim en sion al cosmology. " C la s s ic a l and Quantum G ravity" 3:1986 s . 1199-1205.

1 1 . T u r k o w s k i P. , M a ś l a n k a K .: Phase space c la s s if i c a t io n o f K a lu za -K lein cosm ologies. "G eneral Rela­ t i v i t y and G ra v ita tio n " 19:1987.

12. T u r k o w s k i P .: A m ultidim ensional r a d ia tio n f i l l e d u n iverse. "General R e l a t i v i t y and G r a v ita tio n ". P rzed sta­ wione do druku.

13. D e m i a ń s k i M. , G o 1 d a Z. , S o k o ł o w ­ s k i I . M. , S z y d ł o w s k i M. , T u r k o w s ­ k i P .: The group t h e o r e t ic a l c l a s s i f i c a t i o n o f the 11-di­ mensional c la s s ic a l homogeneous K a lu za -K lein cosm ologies. "Journal o f Mathematical P h ysics" 28:1987 s . 171-174. 14. T u r k o w s k i P .: C la s s ific a t io n o f M ultidim ensional

Cosm ologies. "General R e l a t i v i t y and G r a v ita tio n ". Przed­ stawione do druku.

1 5 . T o m i m a t s u A . t I s h i h a r a H.: Dimensional red u ction in an o s c illa t o r y Klauza-Kxein cosmology. "General R e la t i v it y and G ra v ita tio n " 18:1986 s . 161-171.

16. G r e e n M.: U n ific a tio n o f fo rc e s and p a r t ic le s in su­ p e r s tr in g th e o r ie s . "N ature" 314:1985 a. 409-414.

17. E l l i s J . : The su p e rstrin g: theory o f ev ery th in g , or o f nothing? "Nature" 323:1986 s . 595-598.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem bada była ocena działania wodnych wyci gów z Galium aparine na energi , zdolno kiełkowania oraz długo korzenia zarodkowego i pierwszego li cia pszenicy ozimej

Mindre ordb0ker av diverse slag og kvalitet finnes her og der, men i det store og hele har det norske spräket vaert et fors0mt omräde i polsk leksikografi og

The educational counselor’s areas of activity, terms of their employment, professional affiliation and occupational demands are all regulated under internal protocols of the

O ile osoby o wi- docznej niepełnosprawności starają się „przenieść ciężar” swej niepełnosprawności z dala od statusu medycznego na otoczenie, czyniąc

Jego funkcjonowanie utrudniają: zaburzenia koncentracji, zmniejszenie szybkości przetwarzania informacji, ograniczona możliwość abstrahowania na materiale werbal- nym oraz

Podkreślić trzeba, że książnice uczelniane państwowych wyższych szkół zawodowych traktują ekslibris jako znak własnościowy biblioteki, w jednym przypadku wykorzystywany

In the big picture, metaphors borrowed from pixel-based paint programs – in our case, the venerable Deluxe Paint (see Maher, 2012) – are a useful starting point, but cannot be

Agnieszka Kluba, Synestezja; Mary-Ellen Blakemore, Colin Lynall, What Synesthesia Isn’t, w: The Oxford Handbook of Synesthesia, red.. Julia Simner, Edward Hubbard,

Takie ujęcie zbiega się z ideą selekcji modeli, która także nakierowana jest na wybór modelu najbliższego prawdzie i tego, który... charakteryzuje się najlepszą

W najmniejszym stopniu nie neguj  ac zasadnos´ci stosowania w badaniach rozwodów technik standary- zowanych (wywiadów kwestionariuszowych i ankiet), przydatnych szczególnie w

w podejmowaną współcześnie debatę nad rodziną. Prezentowana książka stanowi przywołanie oraz ponowne opracowanie dorobku Jana Pawła II/Karola Wojtyły w od- niesieniu

Do najważ- niejszych uprawnień należało też pełnomocnictwo do zwaloryzowania podatków (łącznie z podatkiem majątkowym) i kredytów.. w celu pozyskania kapitału dla

Obniz˙enie sie˛ sprawnos´ci psychofizycznej (szybka utrata sił i me˛czenie sie˛, obniz˙enie sprawnos´ci pamie˛ci, wolniejsze wykonywanie prac, mniejsza zdol- nos´c´

Dwa omawiane pierwsze tomy nowej serii DBPO zasługują na zainteresowanie badaczy stosunków międzynarodowych, choć wybór dokumentów zawsze w takiej sytuacji może budzić

19 This method is worth using in the case of behavioural addictions be- cause it teaches an addict responsibility for their behaviour and shows how this addiction affects others,

Podobnie rzecz się ma z prześledzeniem toku podejmowania decyzji na temat losów syjonizmu w Polsce w instancjach partyjnych i państwowych w 1949 r., sposobu likwidacji partii

Sądzę, że byłoby to interesujące poznać, jak polskie otocze- nie wpisywało się w pamięć wielu wybitnych polityków żydowskich, którzy urodzili się między Wisłą

W działalność na rzecz Sprawiedliwego Handlu angażują się organizacje wyznaniowe, organizacje działające na rzecz rozwoju, organizacje humanitarne, a także typowe

Profesor Zins snuje wspomnienia o wielu miejscach i wielu ludziach, zarówno wybitnych, jak i zwykłych mieszkańcach Lublina, Sudbury czy Soko- to, o tych, którzy odeszli

And perhaps this should not be surprising — “What is art?” is an ontological question, and ontological questions tend to be inherently flawed by the fact that

Works of art are not only a tool for their creator to express his view of reality, but they also reveal his inner world, the fruit of which are the products of his

In order to work with the atmosphere, it is necessary to act in a certain way, which paradoxically is characterized as a form of ‘not doing.’ I took this as

Recent measurement of the CMB temperature and polarization anisotropy succeeded in constraining to great precision the main fundamental parameters of cosmology, such as those