• Nie Znaleziono Wyników

Widok Od Redakcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Od Redakcji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH Tom XXXVI, zeszyt 2 ! 2008

OD REDAKCJI

„Roczniki Nauk Spo"ecznych” zeszyt 2 s þa pismem pedagogicznym, ukazu-j þacym sieþ od 1983 roku. Pocz þatkowo stanowi"o ono forum publikacji dla s´ro-dowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z czasem sta"o sieþ czasopismem o ponads´rodowiskowym charakterze, w którym pisz þa autorzy z rózúnych instytucji naukowych i badawczych. Równiezú cz"onkowie Rady Naukowej i recenzenci, znani specjalis´ci w danej dziedzinie, maj þa rozmaite afiliacje krajowe i zagraniczne.

W marcu 2007 roku pozúegnalis´my nieodzúa"owanej pamieþci Profesora Woj-ciecha Chudego, wybitnego filozofa i pedagoga, redaktora naczelnego zeszytu Pedagogika od 2003 roku. Profesor Chudy w sobie w"as´ciwy sposób podej-mowa" zagadnienia dotycz þace cz"owieczen´stwa. Jako Redakcja pragniemy po-zostac´ wierni Jego przes"aniu, stawiaj þacemu w centrum zainteresowan´ osobeþ i jej wychowanie. Pamieþci Profesora pos´wieþcamy niniejszy zeszyt „Rocz-ników”.

Podejmuj þac dzie"o Naszego Poprzednika, mamy s´wiadomos´c´ znaczenia tego zadania wobec nauki oraz powinnos´ci, jakie st þad wynikaj þa wobec naszych Autorów i Czytelników. Pragniemy tezú sprostac´ obecnemu w s´rodowisku Kato-lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw"a II wezwaniu podejmowania tematów wazúnych dla wspó"czesnej pedagogiki, zwi þazanych z integralnym wychowaniem osoby i teoriopoznawczymi podstawami pedagogiki. Jestes´my zainteresowani publikowaniem artyku"ów o wysokim poziomie merytorycznym i formalnym, teoretycznych, przegl þadowych i empirycznych, prezentuj þacych najnowsze badania naukowe osób o ugruntowanej pozycji w s´rodowisku naukowym, jak i interesuj þace teksty autorów, którzy dopiero rozpoczynaj þa swoj þa praceþ naukow þa. M"odszym autorom cheþtnie pomozúemy w redagowaniu tekstów naukowych na mozúliwie najwyzúszym poziomie.

Artyku"y publikowane w „Rocznikach Nauk Spo"ecznych” s þa opiniowane przez dwóch niezalezúnych recenzentów, ponadto starannie opracowywane pod wzgleþdem jeþzykowym (szczegó"owe informacje na temat przygotowania artyku"u s þa zamieszczone na kon´cu kazúdego zeszytu). Zacheþcamy Autorów do nadsy"ania swoich tekstów.

(2)

6 OD REDAKCJI

Podejmuj þac funkcjeþ redaktora naczelnego zeszytu Pedagogika, dzieþkujeþ do-tychczasowemu Komitetowi Redakcyjnemu za owocn þa praceþ. Szczególne po-dzieþkowania kierujeþ pod adresem dotychczasowego sekretarza „Roczników” – o. dra Romana Jusiaka, który zgodzi" sieþ na dalsze pe"nienie tej funkcji. Wyrazy wdzieþcznos´ci kierujeþ do Recenzentów, którzy opiniuj þac nasze teksty, przyczy-niaj þa sieþ do podnoszenia jakos´ci publikowanych artyku"ów. Cenne wskazówki i sugestie nowo wybranego Komitetu Redakcyjnego oraz poszerzonej o nowych cz"onków Rady Naukowej z pewnos´ci þa przyczyni þa sieþ do wyzúszego poziomu naukowego zeszytu, na czym wszystkim nam z pewnos´ci þa zalezúy. Mamy na-dziejeþ na uzyskanie dzieþki temu wyzúszej punktacji przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzúszego.

Alina Rynio Lublin, 16 paz´dziernika 2007 roku

Cytaty

Powiązane dokumenty

from Coptic Studies in honor of Walter Living

Al- though potentially applicable after certain modifications, none of the above approaches have considered the specific situation in robot-assisted manufacturing where the shape

The main features of the flow pattern resulting from the interaction of the injection stream, the boundary layer and the hypersoni c or supersonic free stream

The Markermeer project level game model ( Fig. 4 ) shows that the dominant strategy for the regional water authority was to apply a conventional design ratio- nale as it was

1 Full statement in English MOBILITY INTEGRATION Multimodal mind-set Mode agnosticism Ido not mind which transport mode Iuse, as long as it suits my trip needs Multimodal

Activation of elderly people, taking into account their specific needs and expectations and making use of the potential of this group, as well as developing instruments which

Similarly regarding the use of military power, it did support military action to overthrow Libya’s Qaddafi but not Syria’s Assad, it did support troop withdrawal from Iraq only

Szczególność tej sytuacji wiąże się z faktem, że w takim przypadku pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat określonego dobra informacyjnego można w zasadzie traktować