• Nie Znaleziono Wyników

Present Continuous – ćwiczenia dla początkujących

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present Continuous – ćwiczenia dla początkujących"

Copied!
4
33
2
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Czas Present Continuous. Ćwiczenia dla początkujących. I.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika to be.

1. I ………... listening to music. 2. They ………... eating pizza.

3. My brother……… playing with a ball. 4. Their teacher ……… writing on the board. 5. Ola and I ………... waiting for Oscar.

6. Boys ………... playing football.

II. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Present Continuous.

1. We ……….. (watch) TV now.

2. My sister ………..… (dance) at the moment. 3. Tom ………..… (swim) in the pool.

4. Dogs ……….. (run) in the park.

5. Ola and Oscar ……….. (do) homework. 6. Our parents ……….. (listen) to the radio. III. Podane zdania przekształć w zdania przeczące.

1. Lisa is walking in the park.

……….. 2. I am waiting for my friend.

(2)

3. They’re playing the piano.

……….. 4. My parents are watching TV.

……….. 5. He’s writing an email.

……….. 6. We’re having fun.

……….. IV. Ułóż pytania w czasie Present Continuous.

1. John / swim / in the sea / ?

……….. 2. Barbara and Susan / eat / spaghetti /?

……….. 3. you / do homework / ?

……….. 4. they / meet / friends /?

………..

V. Udziel krótkich odpowiedzi twierdzących i przeczących na pytania: 1. Are they dancing?

Yes, ……… No, ….………...

(3)

2. Is she sleeping?

……… ………...

3. Is your brother jumping?

……….. ………...

4. Are your parents having lunch? ……… ………...

5. Are you watching TV?

……… ………...

(4)

Odpowiedzi:

I. 1-am, 2-are, 3-is, 4-is, 5-are, 6-are

II. 1-are watching, 2-is dancing, 3-is swimming, 4-are running, 5-are doing, 6-are listening

III. 1-Lisa isn’t walking in the park, 2-I’m not waiting for my friend, 3-They aren’t playing the piano, 4-My parents aren’t watching TV, 5-He isn’t writing an email, 6-We aren’t having fun.

IV. 1-Is John swimming in the sea?, 2-Are Barbara and Susan eating spaghetti?, 3-Are you doing homework?, 4-Are they meeting friends? V. 1-they are / they aren’t, 2-Yes, she is / No, she isn’t, 3-Yes, he is / No,

he isn’t, 4-Yes, they are / No, they aren’t, 5-Yes, I am / No, I’m not

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poka», »e podobne stwierdzenie nie jest prawdziwe dla mocnej

Rozpatrzmy prosty model ciasnego wiązania dla trójatomowej cząsteczki składającej się z trzech. identycznych atomow, każdy z jednym orbitalem

SDIRK: wszystkie wyrazy na diagonali są identyczne (singly diagonally implicit ...) metody DIRK: iteracja Newtona (układ równań) rozwiązywany blokowo. metody SDIRK:

In terms of absolutely summing operators, Corollary 1.1 means that the embedding of the Banach space of Lipschitz functions on T into the Banach space of continuous and

An interesting feature of Example 1 is that the set {T n } ∞ n=1 is discrete.. It is similar in the spirit to Example 3.7 in [2], ours is however

Jeżeli będziesz ją kochała, przyjmiesz wszystko jako pochodzące ode Mnie i wszędzie będziesz działała dla Mnie.. Jeżeli będziesz ufać mojej miłości, nie będziesz już

Mikulski: Natural operators lifting functions to cotangent bundles of linear higher order tangent

SytuacyJ Ligl Narod6w mote bye za na jest przez terytorja republlki Peru I ne w nowoczesne rodkl wa,tkl zbroJnej, strzygnl\ prawdonodobnh; sUy woJskowe.. wiele... poslada dta

m ożna się odwołać od wyżej w ym ienionej zasady. K ażdy k raj sto su jący te ograniczenia jednocześnie zobow iązuje się do ich w yelim inow ania w m om encie,

S iedliska te nie są za­ siedlone przez V ic ie tu m tetrasperm ae sperguletosum i Spergulo- -Echinochloëtum scleranthetosum.. agre- stis, Anagallis arvensis

W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze Żłobka nie ma psychofizycznej zdolności do wykonywania należytej opieki nad odbieranym dzieckiem, w

He instinctively knew what people wanted, and it soon seemed that he could make money from anything.(2 F) His mother always believed in him and told him that one day he would

He spent sixteen years at Amazon, including working in software development, but now he had joined a tribe which he says will become increasingly valuable to big banks: established

N atom iast sporo nieznanych szczegółów nawet dla wew nętrznych spraw w łoskich udało się autorow i zdobyć w archiw ach polskich, przede wszystkim w bog atym

Alina Budniak (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), Małgorzata Górnik- -Durose (psychologia zdrowia), Ewa Jarosz (pedagogika społeczna), Stanisław Juszczyk (pedagogika

The Super Bowl - is the annual championship game of the National Football League 13.. San Francisco/San Jose/

LITERATURE: JRR Tolkien, Mark Twain, Edgar Alan Poe, Charles Dickens SCIENCE: James Watt, Isaak Newton, Charles, Darwin, Thomas Edison FILM: Anthony Hopkins, Jodie Foster,

W swoich pracach Habilitantka zaprezentowała także oryg inalne obliczeniowe modele parametryczne struktur tkankowych oraz szwów... Główną osią badań naukowych Autorki stała

W ypeªniony wodorem balon, który wraz z gondol¡ ma mas 850kg i unosi dwó h podró»ników oraz.. ª¡dunek o ª¡ znej masie 180kg, opada ze staª¡

Je´sli r´ ownanie nie daje sie rozwiaza´c, to mo˙zemy pr´ obowa´c przybli˙zy´c rozwiazanie, czasem przybli˙zy´c r´ ownanie i rozwiaza´c r´ ownanie przybli˙zone w nadziei,

Attempts have previously been made to link some of the marks noted on barrels found aboard the Copper Ship to merchants, principally from Toruń and Gdańsk, active in the

Description / Opis: fragment of a sub-rectangular iron armour plate; one side is curved, damage and corrosion are visible on one edge, with a rivet hole of 5 mm diameter alongside

Work at the wreck site was resumed in 1976. The buoy deployed nearby had been damaged and sunk following a collision with a ship entering the Port of Gdańsk, which made it difficult