• Nie Znaleziono Wyników

"Oda do Nowych Argonautów", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Oda do Nowych Argonautów", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Hieronim Chojnacki

"Oda do Nowych Argonautów",

Wacław Kubacki, "Przegląd

Humanistyczny" nr 1 (1975) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 18/3 (57), 81

(2)

( I I ) KRZTŻANOWSKI J u lia n : Ze stosunków Kraszewskiego i S ien k iew icza . "Rocznik Towarzystwa L ite ra c k ie g o im ien ia Adama M ick iew ic za "E .V III:1 9 7 3

[1974] s.9 -21. •

Najprawdopodobniej nigdy ni6 d oszło do osob istego spotkania S ien k iew i­ cza i Kraszewskiego, le c z zachowała s ię częściowo ich. korespondencja, ro zp o ­ częta w r . 1871 i prowadzona do ok. 1884 r . W la ta c h 1882-1884 w redagowa­ nym przez S ienkiew icza "S ło w ie " zam ieszczał Kraszewski swoje opowiadania, obrazki i korespondencje, natomiast S ien k iew icz b y ł autorem lic z n y c h omó­ wień i r e c e n z ji pow ieści Kraszewskiego. Artykuły S ien k iew icza zaw ierały,obdt w ielu entuzjastycznych pochwał i wyrazów szacunku d la pracy p is a r s k ie j Kra­ szew skiego, pewne uwagi k rytyczn e. Dobre stosunki pomiędzy pisarzam i p r z e r ­ wały s ię po opublikowaniu "Ogniem i mieczem"; powieść t ę Kraszewski gwał­ townie zaatakował w r e c e n z ji zam ieszczonej w "Kłosach" w r . 1884. Krytyku­ ją c budowę i temat pow ieści Kraszewski dawał, być może, wyraz swoim ukrytym kompleksom wobec zdobywającego popularność młodszego p is a r z a .

3P/57/2?

K.G.

( I I ) KUBACKI Wacław: Oda do Nowych Argonautów. "P rz e g lą d Humanistyczny" 1975 nr 1 s .1-24.

Autor p o d ją ł próbę dokonania u sta leń filo lo g ic z n y c h i h istoryczn ych , których celem je s t zdanie sprawy ze znaczen ia, ja k ie m iał w iers z "Już s ię z pogodnych n i e b i o s . . . " w tw órczości M ick iew icza. Spośród bogatych powiązań ideowych, ku ltu ralnych i lit e r a c k ic h , ja k ie pomageją zrozumieć genezę, f o r ­ mę poetycką, doniosłość moralnej i d e i , symbolikę t e j typow ej - wg autora rozprawy - ody, trzeb a przywołać przede wszystkim ożywione w romantyzmie europejsKim tra d y c je p o e z ji o r f i c k i e j i poetykę w iers zy obrzędowych.Zdaniem badacza "M ickiew icz zachował własną, można hy rz e c filo m a ck ą , p o z y c ję w o r­ fic k im nurcie romantycznym".

BP/57/2S

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozważania autora podążają w dwóch różnych

Skrótowy przegląd historycznych przekształceń tego gatunku 0- hejmuje różnojęzyczną twórczość aforystyczną - od czasów sta - roegipskich do la t

"Dramat i teatr szkolny.. Studia S tarop

Praca zbiorowa pod redakcją W.Roszkowskiej.Oss.Wroc- iaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.. Studia Staropol­

[r]

Kraków 1971.Stanisław Wyspiański: D zieła

[r]

Seminarium magisterskie dla V roku: Literatura ludowa* histe­ ria literatury Oświecenia, oreromantyzmu i Koman ty zmi;.. TTa Puławskim Parnasie, /środowisko kulturalne