• Nie Znaleziono Wyników

"Bolesław Prus", Teresa Tyszkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Bolesław Prus", Teresa Tyszkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Stefania Bańcer

"Bolesław Prus", Teresa Tyszkiewicz,

Warszawa 1971 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 15/43, 194

(2)

/11/ Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Red. J.Kulczycka-Saloni, H.Markiewicz, Z.Żabicki. T. 4. PWN. Warszawa 1971 s. 626+124, tabl. 34, ilustr., portr., bi- bliogr., indeksy, zł

152,-Książka zawiera opracowane wg zasad obowiązujących w to­ mach poprzednich /biografia, bibliografia twórczości, opraco­ wania, wybór tekstów/ sylwetki następujących pisarzy: A.Dyga­ sińskiego, S.Witkiewicza, A.Sygietyńskiego, A.Gruszeckiego, G. Zapolskiej, A.Mańkowskiego, M.Jasieńczyka, S.Rzewuskiego, Ha- joty, Ostoi, W.Kosiakiewicza, Z.Niedźwieckiego,'i.Dąbrowskie­ go, A.Szymańskiego, W.Sieroszewskiego, S.Gadomskiego,J.L.Pop­ ławskie go, B.Białobłockiego. Zamieszczono tu również artykuły o charakterze ogólniejszym, dotyczące literatury ludowej i proletariackiej: "Poezja rewolucyjnego ruchu robotniczego", "Galicyjscy pisarze ludowi: J.Rak i M.Szarek", "Pisarze śląs­ cy" oraz "Pisarze ziem północnych".

BP/43 H.P.

/11/ TYSZKIEWICZ Teresa: Bolesław Prus. PZWS. Warszawa 1971 s. 440, ilustr., zł

41,-Wybór z artykułów, kronik i listów Bolesława Prusa orazma- teriałów o nim, poprzedzony obszerną /127 str./ rozprawą do­ tyczącą życia i rozwoju twórczości pisarza, opatrzony komen­ tarzami i licznymi ilustracjami. Na uwagę zasługują fragmenty wstępu poświęcone "narodzinom ulubionego humorysty",jego dzia­

łalności publicystycznej oraz problemowi naukowego poznania i emancypacji w jego twórczości. Recenzje i rozprawy zgrupowano w trzech rozdziałach: I. Dialog pisarza ze współczesnymi, II. Artysta i dzieło, III. Twórczość Prusa w oczach krytyków i my­ ślicieli. Artykuły dotyczące najpopularniejszych utworów wy­ dzielono w rozdziale drugim, pod odpowiednimi tytułami /"Pla­ cówka", "Lalka", "Emancypantki", "Faraon"/.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Do klasy pierwszej gmin o najwyższym pozio- mie rozwoju wielofunkcyjnego zaliczono 10 obiektów, do klasy drugiej – średni poziom rozwoju – 36 gmin, klasa trzecia – niski

Dzieląc się wrażeniami z tego okresu, Konrad Bielski powie­ dział m.in.: „Na dobrą sprawę to ten „Reflektor” przegada­ liśmy I tu nasuwa się uwaga,

Oddziaływanie statusu społeczno-ekonomicznego na zdefiniowaną w modelu cyklu życia zależność polega na tym, że wśród gospodarstw domowych o relatywnie niższym

Przejmuje ich kwaterę i staje się przyjacielem zwierząt (królestwo zwierząt adoptuje też dziecko z przywoływanego wyżej tekstu O złej matce, kiedy to zjedzone przez ojca staje

Wprowa- dzenie zasady wspó∏odpowiedzialnoÊci pacjenta za pokrycie kosztów zwiàza- nych z us∏ugà medycznà traktowaç nale˝y jako zainicjowanie szczàtkowego mechanizmu cenowego

Marianna Księżyk, Jerzy Duda: Ocena finansowania badań naukowych pro- wadzonych przez polskie ośrodki naukowe na tle krajów UE ▪ Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10.. Słowa

Automated parking, autocruise Vehicle in control in special conditions Taxibots, platooning, automated highways Automated driving.. Comfort, efficiency, safety,

Dwa z wymienio­ nych pięciu grobów posiadały jedynie resztki obudowy kamiennej, składają­ cej się z otoczaków,pośród których znajdowały się szczątki naczyń i