Jubileuszowy piąty rocznik Forum Bibliotek Medycznych

Pełen tekst

(1)

Ryszard Żmuda

Jubileuszowy piąty rocznik Forum

Bibliotek Medycznych

Forum Bibliotek Medycznych 5/1 (9), 8-10

(2)

8 Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 (9)

Dr Ryszard Żmuda Łódź - UM

JuBILeuSzoWy PIąty RoCznIK foRum BIBlIoTEk mEdyCznyCh

Czasopismo Forum Bibliotek Medycznych / Medical Library Forum, o numerze ISSN 1899 - 5829, powstało z inicjaty dyrektorów medycznych bibliotek uczelnianych. Wydawane jest od 2008 roku przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ukazuje się z częstotliwością półrocznika w wersji drukowanej i elektronicznej. Nakład jest ograniczony do 300 egzemplarzy, niezbęd-nych na wymianę wydawnictw w bibliotekach naukowych. Natomiast online udostępniane jest ze strony internetowej Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (http://www.bg. umed.pl) i Uczelni (http: // www.umed.lodz.pl) oraz - rozpisane do poziomu poszczególnych publikacji - z platformy Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl). Każdy numer zawiera „Przedmowę” znanych Osobistości, w tym gronie byli: wiceministrowie, gene-rał, biskup, ksiądz, zakonnik, rektorzy, prorektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i szefowie bibliotek 1. Czasopismo jest recenzowane przez wybitnych profesorów z wielu Uczelni oraz innych nauczycieli akademickich2. Periodyk współfinansowany przez 9 uczelni medycznych (Bydgoszcz – CM UMK, Gdańsk – GUMed, Lublin – UM, Łodź – UM, Po-znań – UM, Szczecin – PUM, Warszawa – CMKP, Warszawa – WUM, Wrocław – UM << nie płacą Białystok - UM, Katowice - SUM, Kraków - CM UJ >>), ma zasięg

ogólno-1 Przedmowy napisali: prof. dr hab. Andrzej Lewiński, Łódź - UM, prof. dr hab. Michał Karasek, Łódź - UM,

mgr Ewa Dobrzyńska - Lankosz, Kraków - AGH; mgr Aniela Piotrowicz, Poznań - UM; prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, Gdańsk - GUMed; dr Adam Fronczak, Warszawa - MZ; prof. dr hab. Małgorzata Tafil - Klawe, Byd-goszcz - CM UMK; bp dr Ireneusz Pękalski, Łódź - AŁ; prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kraków - UEK; gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski, Łódź - WAM; prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, Kraków - AI, prof. dr hab. Maciej Banach, Warszawa - MNiSW; prof. dr hab. Jan Berner, Łódź - AM / UM

2 Recenzje opracowali: prof. dr hab. Jerzy Supady, Łódź - UM; prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź - UŁ;

prof. dr hab. Krzysztof Migoń, Wrocław - UWr; prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki, Katowice - UŚl; prof. dr hab. Ewa Głowacka, Toruń - UMK; prof. dr hab. Maria Juda, Lublin - UMCS; prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa - UW; prof. dr hab. Maria Pidłypczak - Majerowicz, Kraków - UP; prof. dr hab. Anna Sitarska, Kraków - UJ; prof. dr hab. Jadwiga Konieczna, Łódź - UŁ; - ponadto ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, Warszawa - UKSW; mgr Andrzej Kempa, Łódź - WiMBP; mgr Piotr Latawiec, Warszawa - UKSW, mgr Grzegorz Marek Święćkowski, Warszawa - IMiDz; mgr Magdalena Bemke, Gliwice - GIG

(3)

9 Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 (9)

polski i jest punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego3.

W pierwszym (9) numerze Jubileuszowego piątego rocznika Forum Bibliotek Medycznych za 2012 rok, prezentujemy Szanownym Czytelnikom: artykuły, referaty i prezentacje z Konfe-rencji naukowej zorganizowanej przez mgr Anielę Piotrowicz , dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; sylwetki profesorów-hasła osobowe - członków Rady Programowej naszego czasopisma i przewodniczących Rad Bibliotecznych w „Słowniku biograficznym uczonych” - prof. dr hab. med. Leszek BABLOK, Warszawa - WUM (mgr Irmina U t r a t a ); prof. dr hab. med. Maria CHOSIA, Szczecin - PUM (mgr Dagmara B u d e k ); prof. dr hab. Gerard DREWA - Bydgoszcz, CM UMK (mgr Anna G a r c z e w s k a ) i prof. dr hab. med. Maria MAZURKIEWICZ, Lublin - UM (mgr Renata B i r s k a ), „Informator o Redakcjach gazet akademickich” (dr Katarzyna Jarkiewicz) i Bi-bliografie tytułów czasopism akademickich o profilu informacyjnym >> 1989-2012<< (mgr Anna S t u m i ł ł o ).

Artykuły dotyczą różnych aspektów bibliotekarstwa naukowego (prof. dr hab. Zbigniew Ż m i g r o d z k i , mgr Wiesława Ty l m a n , prof. dr hab. Dariusz K u ź m i n a , mgr Ewa D o -b r z y ń s k a – L a n k o s z , dr Artur J a z d o n ), podwyższania kwalifikacji zawodowych (prof. dr hab. Hanna Ta d e u s i e w i c z ), Centralnego Narodowego Katalogu - NUKAT (mgr Maria B u r c h a r d ), analizy wykazu punktowanych czasopism przez MNiSW (z 19 IX 2012 r.) i kon-cepcji firmy Splendor Systemy Informatyczne, odnośnie jakości i walidacji danych oraz ISSN - L (mgr Jacek G ł ę b o c k i , mgr inż. Grzegorz P i e t r u s z e w s k i ) , bibliometrii (mgr inż. Anna G r y g o r o w i c z ), czasopism akademickich (prof. dr hab. Wiesław M a k a r e w i c z , dr Tadeusz Z a l e s k i , mgr Piotr Kieraciński, dr Katarzyna Jarkiewicz, mgr Anna S t r u -m i ł ł o ), -medializacji (prof. dr hab. Marian Wa l c z a k ), SyNatu (dr Henryk H o l l e n d e r ), cyfrowych zasobów nauki i kultury (dr Aneta J a n u s z k o - S z a k i e l ), Open Access (mgr Anna Wa ł e k , mgr Bogumiła B r u c , mgr Małgorzata S l e s a r , dr Jolanta P r z y ł u s k a ), technologii ITC w ŁASB (mgr inż. Piotr S z e f l i ń s k i ), źródeł elektronicznych ze stomato-logii (dr Barbara G r a l a – K o c i a k ) i metodyki pisania dysertacji (dr Marcin Różalski, prof. dr hab. Cezary Wa t a ł a ).

Otwarcie XXX Jubileuszowej Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych zaszczyciły swoją obecnością władze Uczelni na czele z JM Rektorem – prof. dr hab. Jackiem W y s o c -k i m , -który wygłosił do 81 uczestni-ków o-kolicznościowe przemówienie. W -kluczowych refe-ratach – organizatora Konferencji w Poznaniu, dyrektor mgr Anieli P i o t r o w i c z i przewod-niczącej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych, dyrektor mgr inż. Anny G r y g o r o w i c z , podkreślono osiągnięcia bibliotekarstwa medycznego w Polsce w ciągu 30-tu lat, do których należą m.in.: Konferencje Problemowe Bibliotek Medycznych, Doc@med, MeSh, czasopismo Forum Bibliotek Medycznych, katalog Zagranicznych Czasopim Medycznych, Expertus, e - learning.

3 Komunikat MNiSzW z dnia 29 grudnia 2010 roku – 6 punktów (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/

Finansowanie/finansowanie_nauki/Lista_czasopism/20101229_wykaz_czasopism.pdf), a Komunikat z 17 września 2012 roku – 3 punkty (http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20109/20120917_CZESC_B_WYKAZU_CZA-SOPISM_NAUKOWYCH.pdf).

(4)

10 Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 (9)

W obrębie tematu: „Otwarta nauka – otwarta biblioteka” poruszono m.in. następujące za-gadnienia: bibliotekarstwo, informacja naukowa, bibliometria, e-learning, działalności książ-nic uczelnianych (Gdańsk- GUMed, Katowice - SUM, Łódź - UM, Szczecin - PUM, Poznań - UM, Warszawa-WUM, Wrocław -UM), systemy informacyjne, czasopiśmiennictwo, Open Access, strony internetowe, użytkownicy informacji naukowej, prawo autorskie, czytelnictwo, książki elektroniczne, wystawy, konsorcja, licencje krajowe, EAHIL, oferty sponsorów EB-SCO, OvidSP, BMJ, ProQuest, LWW, MEDtube, UpToDate, i inne. W serwisie fotograficznym zamieszczono dokumentację ikonograficzną z Konferencji w Poznaniu.

Z przyczyn technicznych, ograniczone możliwości objętości poszczególnych numerów pe-riodyku, podjęliśmy decyzję, że prezentacje jeżeli w miesiąc po Konferencji nie zostaną opraco-wane w formie artykułu (przypisy pod tekstem, albo bibliografia załącznikowa na końcu opra-cowania, streszczenia w języku polskim i angielskim, lub innym kongresowym), to nie będą przyjmowane do druku, tylko zostaną udostępnione online na stronie internetowej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (Gdańsk - GUMed). Natomiast re-feraty/ prezentacje Sponsorów, mogą zostać ogłoszone drukiem odpłatnie.

Jubileusze pobudzają do refleksji i dają możliwość przypomnienia w artkułach / referatach działalności i osiągnięć z perspektywy minionych lat. W prezentowanym numerze spotyka-my cztery takie szacowne rocznice: XXX. Konferencji Problemowych Bibliotek Medycznych (1981 – 2012), XX. Zjazdów Redaktorów Gazet Akademickich (1993- 2012), X –lecie NUKAT -u, (2003 - 2012) i V roczników Forum Bibliotek Medycznych (2008 – 2012).

Jestem bardzo wdzięczny prof. dr hab. Maciejowi B a n a c h o w i , Wiceministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego za napisanie „Przedmowy” do czasopisma bibliotek medycznych.

Uprzejmie dziękuję prof. dr hab. Annie S i t a r s k i e j , wybitnej uczonej, która prowadziła działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w czterech uniwersytetach: Łódzkim, War-szawskim, w Białymstoku i Jagiellońskim w Krakowie, konsultantowi Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, laureatce nagrody im. Adama Mickiewicza dla Bibliotekarza Polskiego 2001 roku, za zrecenzowanie dziewiątego numeru naszego periodyku.

Należne podziękowania kieruję także pod adresem Autorów, za łaskawe nadsyłanie artyku-łów pomimo, że Redakcja nie płaci honorariów oraz Współpracownikom, których praca spo-łeczna spowodowała, że w 2012 roku Forum Bibliotek Medycznych, obchodzi mały Jubileusz 5-lecia istnienia.

Pomysł „częściowego” wyjścia z podejmowaną problematyką, poza ściśle określony krąg bibliotekarstwa medycznego (m. in. różnego typu biblioteki naukowe w Polsce i za granicą, towarzystwa naukowe, czasopiśmiennictwo) zdaniem Użytkowników informacji naukowej i Recenzentów, jest słusznym rozwiązaniem. W najbliższej przyszłości również zamierzamy iść w tym kierunku. W związku z tym faktem, serdecznie zapraszam Szanownych Państwa, z różnych ośrodków naukowych, na łamy naszego półrocznika.

W następnym drugim (10) numerze za 2012 rok podsumujemy podejmowaną dotychczas tematykę na łamach czasopisma, przedstawimy dane statystyczne oraz sporządzimy bibliografię zawartości Forum Bibliotek Medycznych << 2008 - 2012 >> (dr Ryszard Ż m u d a ). Do wersji online opracowywane są skorowidze: indeks osobowy i nazw geograficznych oraz Wykaz Au-torów, które powinny ułatwić korzystanie z czasopisma.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :