• Nie Znaleziono Wyników

KALENDARIUM Informacje o przyszłych wydarzeniach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KALENDARIUM Informacje o przyszłych wydarzeniach"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Informacje o przysz³ych wydarzeniach*

Opracowa³a Barbara ¯bikowska**

15.10.2006. Mija ostateczny termin sk³adania prac konkursowych na Projekt Wroc³awskiego Parku Historii Natural-nej. Konkurs og³osi³ rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego. Zg³oszone projekty winny zawieraæ odpowiedzi na pytania: 1) Jak wykorzystaæ zasoby muzealne Uniwersytetu Wroc³awskiego? 2) Jak ciekawie przedstawiæ wystawy? 3) Co powinno siê znaleŸæ w Parku Historii Naturalnej? Projekty w formie opisów aran¿acji wystaw nale¿y sk³adaæ w Biu-rze Promocji Uniwersytetu Wroc³awskiego, ul. Uniwer-sytecka 19/20, 50-145 Wroc³aw. Informacje zamieszczo-no na stronie internetowej http://www.uni.wroc.pl/!zamieszczo-nowa- http://www.uni.wroc.pl/!nowa-strona/?sec=news&id=243

16–17.10.2006. W Warszawie odbêdzie siê Miêdzyna-rodowa Konferencja ECAH — The abiotic environment — evaluation of changes and hazards — case studies, organizo-wana przez Centrum Doskona³oœci REA Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Tematyka konferencji bêdzie siê koncentrowaæ wokó³ nastêpuj¹cych problemów: gospodar-ka wodna i zasoby; abiotyczne œrodowisko morskie i zasoby; zagro¿enia naturalne; zagro¿enia spowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka oraz wspó³czesne i przesz³e zmiany œrodowiska. Informacje: mgr Katarzyna Synowiecka, Cen-trum Doskona³oœci REA, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 022-848-41-43, fax 022-849-53-42, e-mail: rea@pgi.gov.pl oraz na stronie internetowej http://konf.pgi.gov.pl

17–20.10.2006. W Ustroniu odbêdzie siê XII Miêdzy-narodowe Sympozjum GEOTECHNIKA — GEOTECH-NICS 2006, organizowane przez Katedrê Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Poli-techniki Œl¹skiej we wspó³pracy z uczelniami techniczny-mi w Ostrawie (Czechy), Kijowie, Doniecku (Ukraina) i w Koszycach (S³owacja) oraz z Sekcj¹ Geomechaniki, Budow-nictwa Górniczego i Tunelowego Komisji Górniczej Pol-skiej Akademii Nauk. Informacje: dr Irena Skrzyniarz, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochro-ny Powierzchni, Politechnika Œl¹ska, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, tel. 032-237-15-48, 032-237-13-14, fax 032-237-12-38, e-mail; wojciech.preidl@polsl.pl

19–20.10.2006. W Gliwicach odbêdzie siê konferencja pt. Rekultywacja terenów uprzemys³owionych, organizo-wana przez Instytut Geologii Stosowanej Politechniki Œl¹skiej, Energopomiar-Gliwice oraz Ma³opolsk¹ Hodow-lê Roœlin. Informacje: dr in¿. Iwona Jonczy, Instytut Geolo-gii Stosowanej, Politechnika Œl¹ska, ul. Akademicka 2,

44-100 Gliwice, tel. 032-237-27-52, e-mail: iwona.jon-czy@polsl.pl oraz na stronie internetowej http://igs.pol-sl.pl/rekultywacja/index_4.htm

19–22.10.2006. W Z³otnikach Lubañskich na Dolnym Œl¹sku odbêdzie siê XIII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Doroczne sesje Sekcji Petrologii PTM gromadz¹ wiêkszoœæ pracuj¹cych w kraju specjalistów w zakresie szeroko pojmowanej petrologii i stanowi¹ przegl¹d aktualnie prowadzonych w Polsce badañ. G³ównym tematem sesji i towarzysz¹cej jej wycieczki bêdzie P³aszcz pod SW Polsk¹ i niektóre przejawy zwi¹zanego z nim wulkanizmu trzeciorzêdowego. Sesja jest w tym roku orga-nizowana przez grupê badaczy z Uniwersytetu Wroc³aws-kiego pod kierownictwem prof. Jacka Puziewicza. Informa-cje: dr Wojciech Bartz, e-mail: wbar@ing.uni.wroc.pl, Mag-dalena Matusiak, e-mail: mamatu@ing.uni.wroc.pl oraz na stronie internetowej http://ptmin.ing.uni.wroc.pl

20–22.10.2006. W Górach Œwiêtokrzyskich, w miejsco-woœci Nowiny-Sitkówka ko³o Kielc, odbêdzie siê 40. Sym-pozjum Speleologiczne. G³ównym organizatorem sympoz-jum jest Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. W dniu 21.10.2005 r. prze-widuje siê ca³odzienn¹ sesjê referatow¹, poœwiêcon¹ zagadnieniom badañ jaskiñ i krasu œwiêtokrzyskiego oraz wielokierunkowym badaniom jaskiniowym i krasowym w Polsce. Myœl¹ przewodni¹ sesji terenowych, które odbêd¹ siê w dniu 20.10.2006 po po³udniu oraz 22.10.2006, bêdzie zwi¹zek historycznego górnictwa œwiêtokrzyskiego z kra-sem i jaskiniami. Zg³oszenia uczestnictwa bêd¹ przyjmo-wane do 15.09.2006 r. Informacje: Andrzej Kasza, Speleoklub Œwiêtokrzyski, Osiedle Na Stoku 40A/22, 25-437 Kielce, tel. 041-368-51-14, tel. kom. 0-602-302-405, e-mail: andrzejka@poczta.onet.pl; dr Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. 012-632-05-49, tel. kom. 0-694-670-815, e-mail: urban@iop.krakow.pl

23–24.10.2006. W Gdañsku odbêdzie siê IX Ogólno-polska Sesja Naukowa — Datowanie Ska³ i Minera³ów, organizowana przez Katedrê Geomorfologii i Geologii Czwar-torzêdu Uniwersytetu Gdañskiego oraz Oddzia³ Gdañski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. G³ównym celem sesji jest przedstawienie dokonañ z ostatnich 2 lat we wszystkich oœrodkach naukowych rozwijaj¹cych i wyko-rzystuj¹cych metody datowania w ró¿nych dziedzinach, takich jak fizyka, geologia, geografia i archeologia. Informacje: dr Wojciech Tylmann, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu, Uniwersytet Gdañski, ul. Dmowskiego 16a, 80-264 Gdañsk, tel. 058-341-00-61, fax 058-346-03-16, e-mail: geowt@univ.gda.pl oraz na stronie internetowej http://geografia.univ.gda.pl

23–25.10.2006. W Obrzycku ko³o Poznania odbêd¹ siê I Warsztaty M³odych Geomorfologów, organizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Warsztaty 832

Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 10, 2006

KALENDARIUM

*gwiazdk¹ oznaczono informacje ukazuj¹ce siê po raz pierwszy na ³amach Przegl¹du Geologicznego

**Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, barbara.zbikowska@pgi.gov.pl

(2)

adresowane s¹ g³ównie do s³uchaczy pierwszych lat stu-diów doktoranckich oraz innych m³odych osób, które prag-n¹ udoskonaliæ swój warsztat naukowy i zajmuj¹ siê tak¿e elementami zagadnieñ geomorfologicznych. Informacje na stronie internetowej http://www.sgp.org.pl

26–28.10.2006. W Piñczowie odbêd¹ siê Warsztaty Geomorfologiczne Ponidzie 2006, pt. Techniczne czy pro-ekologiczne metody regulacji rzek?, organizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Informacje: dr hab. Adam £ajczak, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec, tel. 032-291-83-81 w. 387 i 440, tel. kom. 0-502-606-171 oraz na stronie internetowej http://www.sgp.org.pl

26–28.10.2006. W Gdañsku odbêdzie siê miêdzynaro-dowa konferencja pt. Jak przystosowaæ siê do zmian klima-tu? Zagro¿enia powodziowe obszarów przybrze¿nych, organizowana w ramach projektu ASTRA: Kierunki roz-woju i strategie adaptacyjne dotycz¹ce zmian klimatycz-nych w regionie Morza Ba³tyckiego (Developing Policies and Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region), wspó³finansowanego ze œrodków UE w ramach programu Interreg IIIB/BSR. Organizatorami konferencji s¹ Fiñska S³u¿ba Geologiczna (GTK) i Oddzia³ Geologii Morza PIG we wspó³pracy m.in. z Instytutem Badañ Kli-matu w Poczdamie (PIK) oraz TuTech Innovation w Ham-burgu. Celem konferencji jest prezentacja badañ dotycz¹cych skutków zmian klimatu w regionie Morza Ba³tyckiego oraz zwrócenie uwagi lokalnych i regionalnych decydentów i planistów na aspekt adaptacji do skutków zmian klimatycz-nych. Informacje: Dorota Kaulbarsz, Pañstwowy Instytut Geo-logiczny, Oddzia³ Geologii Morza, ul. Koœcierska 5, 80-328 Gdañsk, tel. 058-554-29-09 w. 206, fax 058-554-29-10 w. 233, e-mail: dorota.kaulbarsz@pgi.gov.pl oraz na stronach internetowych www.astra-project.org i www.pgi.gda.pl

06–07.11.2005. W Tleniu odbêdzie siê XIII Ogólno-polska Konferencja Naukowa Kompleksowe badania i ochrona œrodowiska naturalnego — diagnozowanie stanu œrodowiska, metody badawcze, prognozy, organizowana przez Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Aka-demii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Informacje: Benedykt Kowalewski, Katedra Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza, ul. Sucha 7, 85-736 Bydgoszcz, tel. 052-340-84-40, fax 052-340-81-41, e-mail: benek@atr.bydgoszcz.pl

11–25.11.2006. W Indiach odbêd¹ siê Warsztaty Geo-morfologiczne pt. Przemiany œrodowiska, rozwój rzeŸby i zagro¿enia geomorfologiczne w Himalajach i na Wy¿ynie Meghalaya, organizowane przez Stowarzyszenie Geomor-fologów Polskich tylko dla cz³onków SGP. Informacje na stronie internetowej http://www.sgp.org.pl

15.11.2006. W Krakowie odbêdzie siê konferencja nauko-wa pt. Geologia Karpat i ich przedpola, organizonauko-wana w ramach obchodów stuletniej rocznicy urodzin Prof. Mariana Ksi¹¿kiewicza pod patronatem prof. Mariusza-Oriona Jêdry-ska, g³ównego geologa kraju, podsekretarza stanu w Mini-sterstwie Œrodowiska, przez Oddzia³ Karpacki Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie. Informacje: dr in¿. Józef Chowaniec, Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ Karpacki, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków, tel./fax 012-411-26-32, tel. 012-411-38-22 w. 105, e-mail: jozef.chowaniec@pgi.gov.pl

20–21.11.2006. W Poznaniu odbêdzie siê X Jubile-uszowy Zjazd Ekologiczny pt. Jedna Europa — wspólne œrodowisko, organizowany przez firmê Abrys podczas Miê-dzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2006. Podczas zjazdu specjaliœci bêd¹ odpowiadaæ na najwa¿-niejsze pytania dotycz¹ce wp³ywu prawa Unii Europejskiej na polskie prawodawstwo i jego konsekwencji. Ponadto przedstawione zostan¹ nowe Ÿród³a finansowania inwesty-cji z zakresu ochrony œrodowiska, które bêd¹ dostêpne z bud¿etu Unii Europejskiej w latach 2007–2013. Podczas towarzysz¹cych zjazdowi seminariów zostan¹ zaprezento-wane m.in. belgijskie technologie w ochronie œrodowiska i zagadnienia wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹. Pierwszy dzieñ zjazdu uœwietni uroczysta gala, podczas której bêd¹ wrêczane presti¿owe nagrody i wyró¿nienia przyznawane za dzia³alnoœæ na rzecz ochrony œrodowiska w Polsce. Informacje na stronie internetowej www.abrys.pl/?r=zjazd_2006

21–24.11.2006. W Poznaniu odbêd¹ siê Miêdzynaro -dowe Targi Ekologiczne POLEKO 2006, organizowane przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie Sp. z o.o. Wiêcej informacji na stronie internetowejhttp://poleko.mtp.pl/pl

22.11.2006. W Gliwicach odbêdzie siê konferencja naukowa pt. Górnictwo zrównowa¿onego rozwoju 2006, organizowana przez Wydzia³ Górnictwa i Geologii Poli-techniki Œl¹skiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Wydzia³u Górnictwa i Geologii. Przewiduje siê nastê-puj¹ce sesje: Rozpoznawanie z³ó¿ — Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy w Politechnice Œl¹skiej prof. zw. dr. hab. in¿. Wies³awa Gabzdyla; Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineral-nych; Energooszczêdne i niezawodne maszyny górnicze; Bezpieczeñstwo a rozwój górnictwa; Przeróbka kopalin u¿ytecznych i ochrona œrodowiska naturalnego; Geotu-rystyka. Informacje: mgr in¿. Alicja Podgórska-Stefanik, Wydzia³ Górnictwa i Geologii, Politechnika Œl¹ska, ul. Aka-demicka 2, 44-100 Gliwice, tel. 032-237-11-36, e-mail: Alicja.Podgorska-Stefanik@polsl.pl

23–24.11.2006. W Warszawie odbêdzie siê konferen-cja pt. Piaszczyste osady miêdzymorenowe na Ni¿u Polskim jako Ÿród³o informacji o œrodowiskach depozycji i paleo-geografii, organizowana przez Zak³ad Kartografii Geologicz-nej Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Celem konfe-rencji jest przedstawienie stanu badañ cech litologicznych piaszczysto-¿wirowych osadów miêdzymorenowych oraz mo¿liwoœci ich wykorzystania do celów paleogeografii, litostratygrafii i okreœlenia œrodowisk depozycji. Informa-cje: doc. dr hab. Krystyna Kenig, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 022-849-53-51 w. 402, fax 022-849-53-42, e-mail: krysty-na.kenig@pgi.gov.pl i w Internecie http://konf.pgi.gov.pl

23–25.11.2006. We Wroc³awiu i Polanicy Zdroju odbê-dzie siê II Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Karto-grafów Polskich z cyklu Zawód Kartografa, pt. Kartografia w nowej ekonomicznej i politycznej sytuacji we Wschodniej i Centralnej Europie. Problemy prawne i organizacyjne, organizowana przez g³ównego geodetê kraju oraz Stowa-rzyszenie Kartografów Polskich. G³ówny akcent konferen-cji bêdzie po³o¿ony na prezentacjê dorobku kartografii polskiej i krajów s¹siednich. Tematyka konferencji bêdzie obejmowaæ nastêpuj¹ce grupy zagadnieñ: prawo autorskie w Polsce i za granic¹, numeryczna kartografia topograficzna (ATKIS, ZABAGED, TBD i in.) oraz warunki prywatnej 833 Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 10, 2006

(3)

dzia³alnoœci kartograficznej w Unii Europejskiej i krajach Europy Wschodniej. Przewiduje siê tak¿e zorganizowanie wystawy kartograficznej — szczególnie w celu prezenta-cji dorobku kartografii wschodnioeuropejskiej. Informa-cje: dr in¿. Joanna Bac-Bronowicz, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, ul. Kochanowskiego 36, 51-601 Wroc³aw, tel. 071-372-85-15, e-mail: SKP@kgf.ar.wroc.pl oraz na stronie internetowej http://www.gislab.ar.wroc.pl /SKP/index.asp?p=7iikonfskp

08–10.12.2006. Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geo-logicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-niu zaprasza do barokowego pa³acu biskupiego w Ci¹¿ePozna-niu na Sympozjum jubileuszowe z okazji 50-lecia pracy nauko-wej Profesora Jerzego G³azka, nad którym honorowy pa-tronat obj¹³ rektor Stanis³aw Lorenc. Informacje: dr Ditta Kiciñska, Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznañ, tel. 061-829-60-22, fax 061-829-60-01, e-mail: kicinska@amu.edu.pl oraz na stronie internetowej http://geoinfo.amu.edu.pl/wngig/ig/Kon-ferencje/Sympozjum%20Jubileuszowe.htm

07–10.03.2007. W Bochum (w Niemczech) odbêdzie siê 16. Konferencja Geologii In¿ynierskiej wraz z wystaw¹ zatytu³owan¹ Geologia in¿ynierska na terenach przemys-³owych, organizowana przez Sekcjê Geologii In¿ynierskiej Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego (DGG) oraz Niemieckie Towarzystwo Geologiczne (DGG). W trakcie konferencji przewidziane jest Forum M³odych In¿ynierów Geologów oraz sesje tematyczne: Ochrona i zagospodaro-wanie powierzchni; Geotermika; Surowce. Informacje na stronie internetowej www.ingenieurgeologie.de

16–20.09.2007. W Tallinie (Estonia) odbêdzie siê 15th Meeting of the Association of European Geological Socie-tes MAEGS-15, pod has³em Georesources and public poli-cy: research, management, environment, organizowane przez Towarzystwo Geologiczne Estonii, Tallin University of Technology, University of Tartu i Geological Survey of Estonia. Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.maegs15.org

28.07–02.08.2008. W Warszawie odbêdzie sie miêdzy -narodowa konferencja pt. Evolution and diversity of Chondrichthyans, organizowana przez Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Infor-macje: dr hab. Micha³ Ginter, Instytut Geologii Podstawo-wej, Uniwersytet Warszawski, ul. ¯wirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, tel. 022-55-40-427, e-mail: m.ginter@uw.edu.pl; dr Robert NiedŸwiedzki, Instytut Nauk Geologicznych, Uni-wersytet Wroc³awski, pl. M. Borna 9, 50-205 Wroc³aw, tel. 071-375-92-31, e-mail: mied@ing.uni.wroc.pl oraz na stronie http://www.geo.uw.edu.pl/IGP/IGP/Sharks2008/index.htm

05–14.08.2008.W Oslo, w Norwegii, odbêdzie siê 33. Miêdzynarodowy Kongres Geologiczny. Informacje zamieszczonona stronie internetowej www.33igc.org

01–05.09.2008. W Krakowie odbêdzie siê Second International Congress on Ichnology — ICHNIA 2008, organizowany przez Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi Uni-wersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Pañstwowy Insty-tut Geologiczny w Warszawie oraz Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje na stronie inter-netowej http://www.uj.edu.pl/ING/ichnia08/index.html

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(15 sierpnia – 15 wrzeœnia 2006 r.)

23.08. W Warszawie zmar³ nagle, w wieku 67 lat,

pro-fesor dr hab. in¿. Kazimierz Adolf Czarnecki, wybitny spe-cjalista w zakresie geodezji wy¿szej i satelitarnej, prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dziekan Wydzia³u Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, cz³onek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Badañ Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê w Warszawie w dniu 28 sierpnia br.

04–08.09. W Marózu na Warmii, odby³a siê XIII

Konfe-rencja Stratygrafia plejstocenu Polski pt. Plejstocen

po³udnio-wej Warmii na tle struktur pod³o¿a, zorganizowana przez

Pañstwowy Instytut Geologiczny i Komitet Badañ Czwarto-rzêdu Polskiej Akademii Nauk. Konferencja zosta³a poœwiêco-na prezentacji poœwiêco-najnowszych wyników badañ stratygraficznych i paleogeograficznych dotycz¹cych plejstocenu Polski. Wiod¹cym tematem by³a stratygrafia i paleogeografia plej-stocenu oraz struktury glacitektoniczne obejmuj¹ce zarówno plejstocen jak i jego pod³o¿e oraz paleogeografia ostatniego zlodowacenia. Zaprezentowane zosta³y wyniki badañ prze-prowadzone przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, g³ównie zwi¹zane z realizacj¹ Szczegó³owej mapy geologicznej Pol-ski 1:50 000 w regionie warmiñPol-skim.

05–06.09. W Boles³awcu odby³a siê konferencja naukowa

pt. Optymalizacja wykorzystania zasobów geologicznych na

terenie Dolnego Œl¹ska i Wolnego Kraju Zwi¹zkowego Sakso-nia, zorganizowana przez Boles³awieckie Towarzystwo

Gospodarcze, Sekcjê Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN oraz Gminê Miejsk¹ Boles³awiec. Z uczestnikami konferencji spotka³ siê prezydent Boles³awca Piotr Roman.

07–10.09. W Niedzicy w Pieninach odby³o siê

miêdzy-narodowe seminarium, Fifth European GIS Education Seminar EUGISES 2006, zorganizowane przez Akademiê Rolnicz¹ w Krakowie, Wydzia³ Nauk Geograficznych Uni-wersytetu w Utrechcie (Holandia) oraz Van Hall Instytuut w Groningen (Holandia)

13–15.09. W Krynicy odby³a siê XII Szko³a Ekonomiki

i Zarz¹dzania w Górnictwie 2006, zorganizowana przez Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii Akademii Górniczo-Hut-niczej w Krakowie oraz Sekcjê Ekonomiki i Organizacji Gór-nictwa Komitetu GórGór-nictwa Polskiej Akademii Nauk.

14–16.09. W Sandomierzu odby³o siê seminarium

tere-nowe pt. Studia interdyscyplinarne nad lessami — problemy

metodyczne, zorganizowane przez Instytut Nauk o Ziemi

Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Komisjê Lessu Komitetu Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk, Oddzia³ Lublin Polskiego Towarzystwa Geograficz-nego oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Celem konferencji by³a prezentacja wyników badañ utworów les-sowych prowadzonych przez specjalistów z ró¿nych dzie-dzin naukowych.

834

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zorganizowana przez Pañstwowy Instytut Geologicz- ny podczas Miêdzynarodowych Targów Geologia 2008 konferencja Woda — podziemne bogactwo mia³a za zada- nie pokazaæ, jak nowe

W chwili obec- nej zarówno ze wzglĊdu na istniejące ograniczenia prawne, jak równieĪ dostĊp do Internetu czy teĪ posiadanie adresu poczty e-mail, nie ma moĪliwoĞci zastosowania

W związku z tym w UE promowane jest podejĞcie Open Government Data, czyli otwieranie danych, procesów i usáug, by zapewniü lepsze, bardziej atrakcyjne usáugi, potencjalnie po

Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP (2013) bĊdzie wyznaczaáa dziaáania w zakresie systemu bez- pieczeĔstwa cyberprzestrzeni dla podmiotów: „dostarczających” bezpieczeĔstwo

Zdolność jed- nak sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMS) do korzystania ze źródeł obcych jest ograniczona wieloma czynnikami zarówno wewnętrznymi

The ensemble classification method based on clustering has been presented along with its implementation in the Python programming language. The illustrative ex- ample has been

Wszystkie tabele i rysunki, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z archiwów autorów lub zostały przez