• Nie Znaleziono Wyników

Interwencja policyjna wobec przemocy w rodzinie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Interwencja policyjna wobec przemocy w rodzinie"

Copied!
44
0
0

Pełen tekst

(1)

76

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Dorota Cyma-Końska

INTERWENCJA POLICYJNA

WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

Legionowo 2012

(2)

Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Nakład 35 egz.

(3)

Spis treści

Wstęp ...

5

Interwencja policyjna wobec przemocy w rodzinie ...

7

Po co interweniujemy? ...

9

Jak rozpoznać przemoc? ...

9

Na co należy zwracać uwagę podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie? ...

10

Taktyczne wskazówki podczas rozmowy z ofiarą przemocy ...

10

Możliwości prawne podczas interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie ...

11

Najczęściej powtarzające się pytania ...

11

Niebieska Karta – A ...

12

Niebieska Karta – B ...

19

Niebieska Karta – C ...

23

Niebieska Karta – D ...

28

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

oraz niektórych innych ustaw ...

32

(4)
(5)

Wstęp

Służba w Policji nierozerwalnie wiąże się z interweniowaniem w różnych sytuacjach. Jednym

z rodzajów interwencji policyjnych jest interwencja wobec przemocy w rodzinie. Zdaniem autorki właśnie ta

interwencja jest jedną z najtrudniejszych interwencji, ponieważ powoduje wejście funkcjonariuszy

w intymne sfery życia człowieka. Niemniej jednak bez takiej reakcji nie ma możliwości rozwiązania

problemu. Należy zdawać sobie sprawę, że w obecnych czasach interweniujący policjanci to młodzi ludzie

z małym doświadczeniem zawodowym. Niniejsza publikacja adresowana jest do początkujących

policjantów, rozpoczynających służbę w Policji. Nakreśla pewne rozwiązania, które mogą być pomocne

w przeprowadzaniu takich interwencji. Jest pewnego rodzaju wskazówką, na jakie elementy w zachowaniu

człowieka należy zwrócić uwagę, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Oczywiście nie ma możliwości skatalogowania wszystkich ważnych elementów, które mogłyby

przyczynić się do skutecznego załatwienia interwencji. Należy pamiętać, że każda interwencja jest zupełnie

inna i nie ma jednakowych metod na wszystkie interwencje. Zapewne pomocnym będzie dobra znajomość

przepisów obowiązujących w tym obszarze oraz odpowiednie wyciąganie wniosków z zachowania się osób

biorących udział w interwencji.

O tym, jak ważnym problemem dla Państwa jest przemoc w rodzinie, mówi preambuła ustawy

z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych

ustaw, która brzmi: „Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do

ż

ycia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić

wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie...”.

(6)
(7)

Interwencja policyjna wobec przemocy w rodzinie

Służba w Policji nierozerwalnie wiąże się z podejmowaniem różnego rodzaju interwencji. Bez

wątpienia jedną z najtrudniejszych interwencji, którą podejmujemy w codziennej służbie, jest interwencja

domowa związana z przemocą. Jeszcze do niedawna przemoc domowa traktowana była jako awantura

domowa, która może mieć miejsce w rodzinach patologicznych. Agresję pomiędzy członkami rodziny

uważano za jedną z wielu normalnych form zachowania w codziennym życiu. Przemoc w rodzinie nie jest

więc niczym nowym. W przeszłości była postrzegana jako akceptowalny sposób rozwiązywania problemów

i sprawowania nad dziećmi władzy i kontroli rodzicielskiej. Zdarza się, że mężowie stosują przemoc

fizyczną wobec swoich żon, na przykład: biją pięściami i kopią po całym ciele, wyrywają im włosy, rzucają

o ścianę, wyzywają, grożą śmiercią, przez co wzbudzają w swoich dzieciach śmiertelne przerażenie. Zdarza

się także, że kobiety głęboko ranią swoich mężów poprzez stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej

poprzez na przykład: stosowanie obelżywych słów, uderzanie nożem, bicie, szarpanie. Tak więc dorośli

ludzie potrafią robić i mówić straszne rzeczy swoim najbliższym. W takich sytuacjach żadne słowa nie

odzwierciedlą prawdy o tym, co naprawdę dzieje się w rodzinie. Profesjonalne i prawidłowe

przeprowadzenie tego rodzaju interwencji wymaga od policjantów wiedzy z zakresu prawa karnego,

rodzinnego, psychologii, a także pedagogiki. Dla wielu młodych policjantów, z małym doświadczeniem

zawodowym i życiowym, interwencje domowe związane z przemocą mogą przysparzać wielu problemów.

Należy zatem przypomnieć, czym jest przemoc w rodzinie. Definicja tej patologii społecznej jest

zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,

poz. 1493, z późn. zm.)

1

.

Policjanci podejmują interwencje domowe związane z przemocą w oparciu o rozporządzenie Rady

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy

„Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Ponieważ wiele problemów nasuwa się przy wykonywaniu

czynności interwencyjnych w trakcie tejże interwencji, pokrótce przypomnę kilka istotnych elementów

mających wpływ na poprawność jej przeprowadzenia.

Mając na uwadze przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia, w szczególności § 13, policjanci

podejmujący czynności wobec rodziny, w której występuje przemoc, powinni m.in.:

udzielić osobie pokrzywdzonej niezbędnej pomocy, w tym udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby

zorganizować pomoc medyczną;

podjąć w razie potrzeby inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób

dotkniętych przemocą, a wobec sprawcy przemocy zastosować odpowiednie procedury, np. użycie

ś

rodków przymusu bezpośredniego czy zatrzymanie;

przeprowadzić ze sprawcą rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się

fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym

stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan

psychiczny lub fizyczny, oraz wezwać sprawcę do zachowania zgodnego z prawem i zasadami

współżycia społecznego;

przeprowadzić na miejscu zdarzenia czynności w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do

zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;

podjąć działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie,

a w szczególności systematycznie składać wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby dotkniętej

przemocą, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą;

1 Przemoc w rodzinie – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub

dobra osobiste osób najbliższych, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

(8)

obligatoryjnie wdrożyć procedurę „Niebieskie Karty”, wypełnić NK wersję A, natomiast wersję B

wręczyć ofierze przemocy, i dodatkowo poinformować, gdzie może uzyskać profesjonalną, bezpłatną

pomoc.

W przypadku agresywnego sprawcy policjanci mają możliwość zastosowania przymusu w postaci

zatrzymania.

Zgodnie z rozszerzeniem przepisu art. 244 § 1 kpk, w przypadku stosowania przemocy przy użyciu

broni, noża lub innego niebezpiecznego narzędzia policjant zatrzymuje (obligatoryjnie) osobę podejrzaną

(sprawcę)

2

. W przypadku istnienia uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez osobę przestępstwa

z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej i gdy zachodzi obawa, że ponownie popełni

ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa

grozi, policjant ma prawo zatrzymać (fakultatywnie) osobę podejrzaną (sprawcę)

3

.

Obydwie konstrukcje prawne zatrzymania procesowego będą dotyczyć sytuacji, kiedy sprawcy będzie

można zarzucić popełnienie przestępstwa. Należy zatem postawić pytanie, co w sytuacji, kiedy nie będziemy

mieli do czynienia z czynem zabronionym, a naruszeniem innych norm, także powodujących zagrożenie

bezpieczeństwa, choćby mienia? W takiej sytuacji policjant może skorzystać z zatrzymania prewencyjnego,

inaczej nazywanego także zatrzymaniem porządkowym, działając na podstawie art. 15a ustawy o Policji

4

.

Właściwe działanie patrolu prewencyjnego wobec przemocy w rodzinie ma istotne znaczenie dla dalszego

rozwoju sytuacji. Należy bowiem mieć świadomość, że od tego może zależeć życie i zdrowie

ofiary przemocy. Jeśli podczas prowadzonych przez policjantów czynności interwencyjnych spotka się

ona ze zrozumieniem i właściwym podejściem, podejmie działania zmierzające do przeciwstawienia się

sprawcy.

Natomiast w przypadku działania nieprofesjonalnego, bagatelizującego problem przemocy, ofiara nie

poprosi więcej o pomoc. Znowelizowane przepisy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

przyniosły wiele zmian. Wskazano, jakie podmioty oprócz Policji są zobowiązane do podejmowania działań

i dookreślono obowiązki kompetencyjne podmiotów realizujących procedurę: pracownika socjalnego

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (§ 11 cyt. rozporządzenia), przedstawiciela ochrony zdrowia –

lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego (§ 14 cyt. rozporządzenia) oraz przedstawiciela

oświaty (§ 15 cyt. rozporządzenia).

Jak wynika z nowych przepisów, podmiot wszczynający procedurę jest zobowiązany do niezwłocznego

przekazania oryginału „Niebieskiej Karty – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, nie

później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury, a kopia wypełnionego formularza NK natomiast

pozostaje u wszczynającego procedurę. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu NK

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania, przekazuje dokument członkom zespołu

interdyscyplinarnego lub grupie roboczej. Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy

roboczej w obecności zaproszonej osoby dotkniętej przemocą, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają

formularz „Niebieska Karta – C”. W przypadku gdy osoba dotknięta przemocą nie zgłosi się na spotkanie

z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, prace wymienionych zespołów nie zostają wstrzymane.

Ponadto członkowie zespołu dyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”

2 Art. 244 § 1b kpk: „Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo, o którym mowa w § 1a, zostało

popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi”.

3 Art. 244 § 1a kpk: „Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzana, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że

popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi”.

4 Art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.):

„Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15”.

(9)

w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie stosowania przemocy. Na posiedzenie wymienionych

zespołów nie zaprasza się dziecka dotkniętego przemocą.

Zakończenie procedury NK może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

gdy przemoc ustała i istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy

w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy;

gdy rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań.

Zakończenie procedury wymaga sporządzenia protokołu, który podpisuje przewodniczący zespołu

interdyscyplinarnego. Ponadto o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące

w procedurze.

Po co interweniujemy?

Największą wadą dotychczasowej praktyki jest zdarzające się zaniedbywanie pierwszej interwencji.

Zależy bowiem od tego dalszy tok postępowania samej ofiary. W momencie pierwszego kontaktu

z policjantem interweniującym, nie można oczekiwać od ofiary przemocy zdecydowanego postawienia

rzeczy i wskazania konkretnych oczekiwań. Rolą policjanta podejmującego interwencje jest rozważenie skali

zagrożenia i podjęcia stosownych czynności. Na uwagę zasługuje fakt, iż to właśnie policjant (najczęściej)

z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zwykle jako pierwszy dowiaduje się o panującej w rodzinie przemocy

i jego zadaniem jest spowodowanie, aby ofiara przemocy mogła skorzystać z przysługującej jej ochrony

prawnej i wsparcia. Aby działać skutecznie w obronie ofiar przemocy domowej, trzeba więcej o nich

wiedzieć, jak również o tych, którzy przemocy się dopuszczają. Zadaniem policjantów jest zatrzymanie

przemocy. Jest to niezbędny warunek do skutecznego udzielenia pomocy ofierze. Bez tego wszelkie inne

działania są mało skuteczne.

Pierwszym elementem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest: dostrzeżenie problemu,

potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia człowieka, jego rodziny. Ustawa o Policji na

pierwszym miejscu wśród zadań stawia:

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego,

inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

Oczywistym jest fakt, iż ciężar przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie może spoczywać jedynie na

Policji. Osoby doświadczające przemocy potrzebują bowiem pomocy na różnych płaszczyznach życia

społecznego, często socjalnej, psychologicznej, prawnej i lekarskiej. Obecne rozwiązania prawne

systematyzują zakres pomocy udzielanej przez poszczególne instytucje.

Jak rozpoznać przemoc?

Wielu policjantów zadaje sobie to pytanie. Jak właściwie można rozpoznać przemoc? Czy konflikt to

to samo? W istocie nie jest to proste, z całą pewnością konflikt to nie przemoc. Właściwie nie można

w sposób całkowicie oczywisty oddzielić widoczną kreską i odpowiedzieć wprost, kiedy mamy do czynienia

z przemocą, a kiedy jeszcze nie. Podejmując interwencje, należy się wyposażyć w wiele istotnych

informacji, aby podjąć właściwą decyzje. Do czynników warunkujących przemoc możemy zaliczyć:

dysproporcję sił pomiędzy ofiarą a sprawcą,

użycie tej przewagi w celu skrzywdzenia słabszego,

Odnosząc się do tych warunków, należy mieć na uwadze nie tylko przewagę fizyczną, ale również

emocjonalną. Należy także pamiętać, że sprawca w obecności policjantów może być osobą spokojną, wręcz

łagodną i próbować podważać wersję ofiary i bagatelizować problem. Rolą interweniującego patrolu

policyjnego jest wysłuchać obu stron i podjąć obiektywną decyzję co dalej.

(10)

Na co należy zwracać uwagę podczas interwencji związanej z przemocą

w rodzinie?

Jest kilka elementów, na które należy zwracać uwagę podczas przeprowadzania interwencji związanej

z przemocą w rodzinie. Bez wątpienia bardzo ważnym elementem jest odpowiedni pierwszy kontakt

z osobami uczestniczącymi w zdarzeniu. Żaden sygnał o przemocy w rodzinie nie może zostać

zbagatelizowany czy zlekceważony. Pierwszy kontakt z osobą zgłaszającą powinien przebiegać

w atmosferze zrozumienia. Sposób prowadzenia rozmowy powinien sprzyjać uspokojeniu i wsparciu

zgłaszającego. Każda interwencja ma indywidualny charakter, dlatego też policjanci muszą dokładnie

obserwować zachowanie osób przebywających na miejscu zdarzenia, aby podjąć dobre decyzje.

Do czynników ułatwiających podjęcie dobrej decyzji należy:

przestrzeganie zasady „nie sugeruję się pierwszym wrażeniem”; podbite oczy nie świadczą jeszcze, że to

jest osoba pokrzywdzona przemocą,

przeprowadzenie dokładnego (obiektywnego) rozeznania całej sytuacji, ustalenie skąd u osoby np. siniaki

pod oczami?

niezadawanie pytań sugerujących odpowiedź: „czy mąż podbił Pani oczy?”, zapytaj właściwie: „skąd

u Pani te siniaki pod oczami?”,

zachowanie dystansu wobec manipulacji sprawców,

skupienie się na wydarzeniach, ze zrozumieniem zachowań stron uczestniczących w interwencji,

odnotowanie wszystkich informacji uzyskanych w trakcie interwencji w notatniku służbowym oraz

wypełnienie „Niebieskiej Karty”.

Taktyczne zasady interweniowania wobec przemocy w rodzinie:

zachowaj najwyższą ostrożność,

utrzymuj łączność z dyżurnym jednostki,

zlokalizuj osoby mogące posiadać niebezpieczne narzędzie,

przed zapukaniem do drzwi, posłuchaj co się dzieje w środku (stawaj bokiem do drzwi, aby nie stać na

linii strzału).

Wszedłeś do środka mieszkania:

ustal, wobec ilu osób będziesz interweniować,

ustal, kto jest agresywny, pijany,

nie pozwalaj osobom na dowolne przemieszczanie się,

nie prowadź czynności w kuchni, czy pomieszczeniu kuchennym,

zwracaj uwagę na urządzenia i przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie, np. butelki, widelce, noże

itp.,

jeśli osoby, wobec których interweniujesz są pijane, nie podnoś ich z krzeseł, nich siedzą w trakcie

czynności,

jeśli podczas interwencji są dzieci, postaraj się nie stosować śpb w ich obecności (kajdankowanie lub

używanie pałki służbowej wobec ojca na oczach dziecka jest dodatkową sytuacją traumatyczną).

Taktyczne wskazówki podczas rozmowy z ofiarą przemocy:

okaż jej szacunek i zrozumienie, miej na uwadze, że wezwanie po pomoc to decyzja podejmowana

w dramatycznej sytuacji, często w sytuacji skrajnego zagrożenia;

bądź uważny, reaguj odpowiednio na wszelkie sygnały świadczące o stosowaniu przemocy, np. płacz,

przerażenie, drżenie rąk itp.;

zapewniaj, że jesteś po to, aby pomóc, daj komunikat, że dobrze się stało, że ofiara wezwała pomoc;

wyraźnie powiedz, że to co się zdarzyło jest patologią lub przestępstwem znęcania, że nikt nie ma prawa

krzywdzić drugiej osoby, a także nikt nie zasługuje na to, aby być krzywdzonym, zdecydowanie powiedz,

ż

e nic nie usprawiedliwia przemocy;

(11)

w przypadku stwierdzenia przemocy obligatoryjnie wypełnij „Niebieską Kartę” i poucz osobę, jak będzie

wyglądała dalsza procedura w tym zakresie;

odizoluj sprawcę przemocy, jeśli jego zachowanie stwarza zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

działaj zdecydowanie, ale zawsze z poszanowaniem godności i praw człowieka;

nie daj się sprowokować ani też wciągnąć w zbędną dyskusję.

Oczywiście nie ma możliwości wypisania wszystkich pożądanych zachowań, jakie powinny mieć

miejsce podczas prowadzonej interwencji domowej związanej z przemocą. Policjant interweniujący zawsze

powinien pamiętać i wiedzieć, po co jedzie na interwencje, jaki ma cel, co chce osiągnąć.

Możliwości prawne podczas interwencji domowych związanych z przemocą

w rodzinie:

zatrzymanie prewencyjne

art. 15a ustawy o Policji: funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy

w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie

określonym w art. 15,

art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji: policjanci mają prawo zatrzymywania osób stwarzających

w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;

zatrzymanie procesowe

art. 244 § 1a kpk: fakultatywne zatrzymanie osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione

przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie

zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej

osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi,

art. 244 § 1b kpk: obligatoryjne zatrzymanie osoby podejrzanej, jeśli przestępstwo, o którym mowa

w § 1a, zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie

zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Najczęściej powtarzające się pytania:

Kto ma obowiązek założenia „Niebieskiej Karty”?

Obowiązek założenia NK mają podmioty realizujące procedurę w przypadku powzięcia informacji

o zaistnieniu przemocy w rodzinie (policjant, pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia,

przedstawiciel oświaty) – § 2 cyt. rozporządzenia.

Co w przypadku, gdy osoba nie wyraża zgody na założenie „Niebieskiej Karty”?

Interwencja policyjna nie jest „koncertem życzeń”, policjant ma obowiązek obligatoryjnego założenia

NK w sytuacji gdy ma do czynienia z interwencją domową związaną z przemocą – § 10 cyt.

rozporządzenia.

Jak należy postąpić, kiedy w danej rodzinie wcześniej została założona NK?

Patrol interweniujący każdorazowo zakłada NK, wypełniając wersję A, kiedy stwierdzi istnienie

przemocy w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia – § 9 cyt. rozporządzenia.

Czy „Niebieską Kartę” zawsze wypełnia się w trakcie interwencji?

Z zasady powinno się wypełnić NK w obecności osoby pokrzywdzonej, na miejscu interwencji, ale

w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą wypełnienie NK następuje

niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny

uniemożliwiającej wypełnienie karty. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu

z osobą pokrzywdzoną jest niewykonalne, wypełnia się NK bez udziału tej osoby – § 2 cyt.

rozporządzenia.

(12)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (poz. 1245)

Załącznik nr 1

WZÓR

NIEBIESKA KARTA — A

1) ... (miejscowość, data) ... (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz „Niebieska Karta — A”)

I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE 1. Imię i nazwisko: ... 2. Imiona rodziców: ... 3. Miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

4. Aktualny adres pobytu:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Zgłaszający:

osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie:

... ... ... 2. Zgłaszający:

inna osoba (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba najbliższa, świadek):

... ... ... 1) imię i nazwisko: ... 2) miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

III. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE 1. Imię i nazwisko: ... 2. Miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

3. Stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie:

...

1 Części I–XV, XVII i XIX–XXI wypełniają przedstawiciele wszystkich pomiotów wymienionych w art. 9d ust. 2

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Część XVI dodatkowo wypełnia przedstawiciel Policji.

(13)

IV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, ZACHO-WYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Formy przemocy w rodzinie Wobec dorosłych Wobec dzieci

Stosowała przemoc fizyczną, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo* popychanie uderzanie wykręcanie rąk duszenie kopanie spoliczkowanie inne (podać jakie)

Uszkodzenia ciała, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo* zasinienia zadrapania krwawienia oparzenia inne (podać jakie)

Stosowała przemoc psychiczną, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo* izolację wyzwiska ośmieszanie groźby kontrolowanie ograniczanie kontaktów krytykowanie poniżanie demoralizację ciągłe niepokojenie inne (podać jakie)

Stosowała przemoc seksualną, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo*

zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych

Inny rodzaj zachowań, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo*

niszczenie/uszkodzenie mienia zabór/przywłaszczenie mienia groźba karalna/znieważenie zmuszanie do picia alkoholu zmuszanie do zażywania środków odurzających lub substancji

psychotropowych oraz niezleconych przez lekarza leków

inne działające na szkodę najbliższych (podać jakie)

(14)

V. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJĄ MIEJSCE ... ... ... ... VI. ZACHOWANIE

Zachowanie się osoby

Osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta

przemocą w rodzinie

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc

w rodzinie

TAK NIE TAK NIE

trudność nawiązania kontaktu spokojny/-na

płaczliwy/-wa zastraszony/-na unika rozmów agresywny/-na stawia opór Policji

VII. OPIS MIEJSCA ZDARZENIA

(np. szkody, zniszczone sprzęty, nieporządek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi, brud, ślady krwi, ślady spożywania alkoholu, wyczuwalna woń alkoholu, inne)

... ...

VIII. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Świadek I

1. Imię i nazwisko: ... 2. Miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

Świadek II

1. Imię i nazwisko: ... 2. Miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

Świadek III

1. Imię i nazwisko: ... 2. Miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

(15)

IX. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, BYŁA JUŻ KIEDYKOLWIEK KARANA ZA PRZESTĘPSTWO Z UŻYCIEM PRZEMOCY LUB GROŹBY JEJ UŻYCIA:

TAK

NIE

NIE USTALONO

X. CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, SĄD ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO:

TAK

NIE

NIE USTALONO

XI. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, NADUŻYWA ALKOHOLU:

TAK

NIE

NIE USTALONO

XII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, NADUŻYWA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW:

TAK

NIE

NIE USTALONO

XIII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, BYŁA LECZONA PSYCHIATRYCZNIE:

TAK

NIE

NIE USTALONO

XIV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, POSIADA BROŃ:

TAK

NIE

NIE USTALONO

XV. CZY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY W RODZINIE BYŁY PODEJMOWANE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

powiadamianie i interwencje Policji

powiadomienie prokuratury

zatrzymanie

dozór Policji

wydanie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami

wydanie zakazu zbliżania się do określonych osób

wydanie postanowienia o obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

tymczasowe aresztowanie

wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego (jakiego? np. rozwodowego, rodzinnego) ...

poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego

odebranie dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie

zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu (w stosunku do kogo?)

...

leczenie innych uzależnień (jakich, w stosunku do kogo?)

...

zobowiązanie do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (nałożone przez

kogo?) ...

udzielono pomocy medycznej

inne działania (jakie?) ... ... ...

(16)

XVI. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ POLICJĘ

Działania podjęte przez Policję

Osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta

przemocą w rodzinie

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc

w rodzinie

TAK NIE TAK NIE

pouczenie

środki przymusu bezpośredniego (jakie?) ... badanie na zawartość alkoholu

w organizmie …..……...….... (wynik) …..……...….... (wynik) izba wytrzeźwień

policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych/do wytrzeźwienia policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych

policyjna izba dziecka

XVII. DANE DOTYCZĄCE RODZINY

Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie:

Lp. Imię i nazwisko Stosunek

pokrewieństwa Wiek Czym się zajmuje*

1 2 3 4

* Zawód, miejsce pracy, w przypadku dzieci — szkoła/klasa.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

1. Stan psychiczny:

pobudzony/-na

ospały/-ła/apatyczny/-na

płaczliwy/-wa

agresywny/-na

lękliwy/-wa

inny/-na (jaki/-ka?) ... 2. Porozumiewanie się:

chętnie nawiązuje kontakt

trudno nawiązuje kontakt

małomówny/-na

jąka się

krzyczy

wypowiada się nielogicznie

odmawia odpowiedzi na zadawane pytania

porozumiewa się niewerbalnie (np. językiem migowym, gestami, piktogramami itp.)

... ... Reakcja na osobę towarzyszącą (szczególnie ważne w przypadku dzieci):

... ...

(17)

3. Rodzaje uszkodzeń:

skaleczenia

ślady nakłucia

ślady ugryzienia

otarcia naskórka

siniaki

krwawienia

ślady oparzenia

zwichnięcia

złamania kości 4. Stan higieny:

Skóra:

czysta

brudna

wysuszona

odmrożona

odparzona

odleżyny

pieluszkowe zapalenie skóry

Włosy:

czyste

brudne

wszawica

łysienie/włosy powyrywane

ciemieniucha

5. Inne objawy podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie/zaniedbania:

strój brudny/nieadekwatny do pory roku

waga/wzrost nieadekwatne do wieku

rozwój nieadekwatny do wieku

wyniszczenie organizmu

odwodnienie

ponawianie zgłoszeń do lekarza

niekorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby

niestosowanie się do wcześniejszych zaleceń lekarskich

6. Obrażenia i objawy spójne z wersją przedstawioną przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie:

TAK

NIE

7. W przypadku dziecka obrażenia i objawy spójne również z wersją przedstawioną przez rodzica lub opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego:

TAK

NIE

8. Konieczność przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej: TAK

NIE

9. Podjęte leczenie:

przyjęto na oddział szpitalny (jaki?) ...

skierowano do szpitala (jakiego?) ...

udzielono pomocy ambulatoryjnej

odesłano do domu

inne (jakie?) ... 10. Poinformowano o możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń

ciała związanych z przemocą w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334).

TAK

NIE

11. Wydano zaświadczenie lekarskie:

TAK

NIE

12. Wydano skierowanie na badanie lekarskie: TAK

NIE

13. Wydano zwolnienie lekarskie od pracy: TAK

NIE

(18)

XIX. PODJĘTE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

1. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie:

powiadomienie Policji

udzielenie pomocy socjalnej

udzielenie pomocy medycznej

(w przypadku przemocy seksualnej należy działać zgodnie z procedurą postępowania Policji i placówki medycznej)

inne (jakie?) ... 2. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest

dotknięta przemocą w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej:

specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

ośrodku wsparcia

ośrodku interwencji kryzysowej

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

szpitalu

innych (jakich?) ... 3. Działania zmierzające do udzielenia pomocy dzieciom

... ... ... 4. Przekazanie informacji organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego

... ... ... 5. Inne (jakie?) ... ... ... XX. WNIOSKI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU WYPEŁNIAJĄCEGO FORMULARZ

... ... ... ... ... ... XXI. DODATKOWE INFORMACJE

... ... ... ... ... ... ...

(podpis przedstawiciela podmiotu wypełniającego formularz „Niebieska Karta — A”)

...

(data wpływu formularza „Niebieska Karta — A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego)

(19)

Załącznik nr 2

WZÓR

NIEBIESKA KARTA — B

POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

− współmałżonkowie

− partnerzy w związkach nieformalnych − dzieci

− osoby starsze

− osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

− bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie... Przemoc psychiczna:

− wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograni-czanie kontaktu z bliskimi...

Przemoc seksualna:

− wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z oso-bami trzecimi...

Inny rodzaj zachowań:

− zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych...

− niszczenie rzeczy osobistych − demolowanie mieszkania

− wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

− pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

− zmuszanie do picia alkoholu

− zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:

− Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112, − prokuraturę.

Policjant ma obowiązek:

zapewnienia bezpieczeństwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – policjanci, wykonując

czynno-ści, mają prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego);

przekazania informacji o interweniujących policjantach (stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny

policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę);

przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w postępowaniu; uczestniczenia, na wniosek sądu, jako świadkowie w sprawie karnej.

(20)

Prokurator w toku postępowania przygotowawczego ma prawo do:

oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym;

oddania podejrzanego pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swo-jego pobytu;

nakazania podejrzanemu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – jeżeli za-chodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

− znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijają-cym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 207 k.k.;

− uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób – art. 217 k.k. (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego);

− pozbawienie człowieka wolności – art. 189 k.k.;

− grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – art. 190 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); − wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności

po-przez uporczywe nękanie – art. 190a § 1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);

− stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k.;

− utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksual-nej bez jej zgody – art. 191a k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);

− doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności – art. 197 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); /UWAGA! Przestępstwo to popełnia również

mał-żonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka!/;

− spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy,

zdolno-ści płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie za-grażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – art. 156 k.k.;

− spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa – art. 157 § 1 i 2 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);

− uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia pod-stawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – art. 209 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu);

− kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej – art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);

− niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku – art. 288 k.k. (ścigane na wniosek po-krzywdzonego);

− porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 210 k.k.;

− uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychicz-ny lub fizyczpsychicz-ny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru – art. 211 k.k.;

− obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania – art. 200 k.k.;

− rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spożycia, lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju – art. 208 k.k.

Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

PAMIĘTAJ!!!

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej.

Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać, pamiętaj, że złożone przez Ciebie dotychczas zeznania nie będą mogły być wykorzystane przez prawne instytucje działające po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz taką decyzję, zastanów się i skonsultuj ją z psychologiem, terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie, np. w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, ośrodku interwencji kryzysowej.

(21)

PAMIĘTAJ!!!

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Jak to możliwe?

Zrób dwa kroki:

1. Krok pierwszy – zanotuj przebieg zdarzenia (pamięć bywa zawodna):

Kto Cię skrzywdził? (imię i nazwisko) ... Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy w rodzinie? (Podać kto – mąż, żona, partner, partnerka, ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka, inne) ... ... Kiedy to się stało? data ... godzina ... miejsce ... Na czym polegała przemoc? (awantura, krzyk, lżenie, bicie, kopanie, rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów, bicie dzieci, groźby pobicia, groźby zabicia, wyrzucanie z domu, inne — podać jakie?) ... ... ... ... Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia? ... Kto interweniował? (imię i nazwisko policjanta, jego numer służbowy, jednostka) ... ... ... ... Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie?

TAK

NIE

Jak często dochodzi do przemocy w Twoim domu? (raz w miesiącu, raz na tydzień, częściej) ... ... Kiedy to się wydarzyło poprzednim razem? ... Czy przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu?

TAK

NIE

Czy zawsze krzywdzi Cię ten sam sprawca?

TAK

NIE

Czy sprawca był już karany sądownie za czyn podobny?

TAK

NIE

Czy wobec sprawcy sąd zastosował dozór kuratora sądowego?

TAK

NIE

2. Krok drugi – do kogo możesz zwrócić się o pomoc?

Czy kiedykolwiek korzystałeś/korzystałaś z pomocy instytucji lub organizacji obowiązanych do udzielania pomocy? TAK

NIE

Jeżeli: „TAK”, to z pomocy jakich instytucji lub organizacji?

... ... Jeżeli: „NIE”, to poniżej podajemy Ci nazwy instytucji i organizacji, z których pomocy możesz skorzystać i się do nich zwrócić:

Ośrodki pomocy społecznej – pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą

informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.

Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy

w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

(22)

Ośrodki wsparcia – zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie,

udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – zapewnią bezpłatne schronienie Tobie

i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: po-mocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytua-cji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

Prokuratura, Policja – możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na

Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.

Sąd rodzinny i opiekuńczy – możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw

opiekuńczych Twoich dzieci.

Ochrona zdrowia – możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc

lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie

alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon Adres mailowy

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny

pierw-szy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00–22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00–16.00), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00–21.00), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych,

czyn-na codziennie w godziczyn-nach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

WAŻNE

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

(23)

Załącznik nr 3

WZÓR

NIEBIESKA KARTA — C

...

(miejscowość, data)

I. DANE BEZ ZMIAN

1) osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie

II. WERYFIKACJA DANYCH OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

1. Imię i nazwisko: ... 2. Imiona rodziców: ... 3. Miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

4. Aktualny adres pobytu:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

III. WERYFIKACJA DANYCH OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE

1. Imię i nazwisko: ... 2. Miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

3. Stopień pokrewieństwa ze zgłaszającą/-cym: ...

IV. DIAGNOZA SYTUACJI OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE 1. Sytuacja rodzinna: ... ... ... ... ... ... 2. Sytuacja zawodowa: ... ... ... ... ... ...

(24)

3. Sytuacja ekonomiczna: ... ... ... ... ... ... 4. Sytuacja mieszkaniowa: ... ... ... ... ... ... 5. Sytuacja zdrowotna: ... ... ... ... ... ... 6. Sytuacja dzieci (rodzinna, edukacyjna, wychowawcza, zdrowotna itp.):

... ... ... ... ... ...

V. INDYWIDUALNY PLAN POMOCY DLA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE, W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI:

1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

praca socjalna, w tym cykliczne wizyty w środowisku

poinformowanie o warunkach korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

wskazanie na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej oraz w formie poradnictwa — medycznego, zawodowego i rodzinnego

skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

skierowanie dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (np. świetlicy, klubu, ogniska wychowawczego)

powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dzieci

inne (jakie?) ... ... ... ...

(25)

2. Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

skierowanie do udziału w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych

poinformowanie o możliwościach prawnych dotyczących zobowiązania poddania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do poddania się leczeniu odwykowemu

skierowanie do udziału w grupie terapeutycznej

skierowanie do udziału w grupie samopomocowej

inne (jakie?) ... ... ... ... ... 3. Policji:

systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, odbywające się ... ...

(podać częstotliwość wizyt uzgodnioną przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą)

poinformowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, że znęcanie się fizyczne i psychiczne jest przestępstwem, i przedstawienie aspektów odpowiedzialności karnej

poinformowanie o możliwości przeprowadzenia badania lekarskiego

wszczęcie postępowania przygotowawczego

wystąpienie do prokuratora z wnioskiem o zastosowanie właściwych środków zapobiegawczych

inne (jakie?) ... ... ... ... ... 4. Oświaty:

objęcie dziecka/dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub innej placówce, odpowiednio w formie:

klasy terapeutycznej

zajęć rozwijających uzdolnienia

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej — w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

porad i konsultacji

objęcie rodziców/opiekunów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie: porad, konsultacji, warsztatów lub szkoleń

pomoc materialna i jej rodzaj: wypoczynek wakacyjny, dożywianie, stypendium szkolne, zasiłek szkolny

konsultacja w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, skierowanie do pomocy terapeutycznej

powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dziecka

poinformowanie rodzica/opiekuna o możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez placówki opiekuńczo- -wychowawcze wsparcia dziennego

inne (jakie?) ... ... ... ... ...

(26)

5. Ochrony zdrowia:

skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze wskazaniem co do dalszych ewentualnych konsultacji medycznych

skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na konsultacje psychiatryczne

skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do lekarza w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

inne (jakie?) ... ... ... ... ... 6. Pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

... ... ... ...

VI. ZOBOWIĄZANIA, JAKIE PODJĘŁA OSOBA, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

... ... ... ...

VII. OKRESOWA OCENA SYTUACJI RODZINY ORAZ OSOBY, CO DO KTÓREJ INSTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

raz w tygodniu

raz w miesiącu

raz na trzy miesiące

w innych terminach (jakich?) ...

VIII. WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PLANU POMOCY DLA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE, W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI

1) jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

... ... ... ... ... ... 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

... ... ... ... ... ...

(27)

3) Policji: ... ... ... ... ... ... 4) oświaty: ... ... ... ... ... ... 5) ochrony zdrowia: ... ... ... ... ... ... 6) pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

... ... ... ... ... ...

IX. CZY W PRZYPADKU PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ZOSTAŁY PRZEKAZANE INFORMACJE WŁAŚCIWYM ORGANOM PROWADZĄCYM POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE:

TAK

NIE

X. OPIS KOLEJNEGO ZDARZENIA PRZEMOCY W RODZINIE W TRAKCIE TRWANIA PROCEDURY

... ... ... ... ... ... ... (podpis przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego)

(28)

Załącznik nr 4

WZÓR

NIEBIESKA KARTA — D

...

(miejscowość, data)

I. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE

1. Imię i nazwisko: ... 2. Data i miejsce urodzenia: ..., w ... 3. Stan cywilny: ... 4. Miejsce zamieszkania:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

5. Aktualny adres pobytu:

kod pocztowy: ... miejscowość: ... województwo: ... ulica: ... numer domu: ... numer mieszkania: ... numer telefonu: ...

6. Miejsce pracy/źródło utrzymania: ...

II. CZY ZDARZA SIĘ, ŻE OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, ZACHOWUJE SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Formy przemocy w rodzinie Wobec dorosłych Wobec dzieci

Stosowała przemoc fizyczną, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo* popychanie uderzanie wykręcanie rąk duszenie kopanie spoliczkowanie inne (podać jakie)

Uszkodzenia ciała, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo* zasinienia zadrapania krwawienia oparzenia inne (podać jakie)

Stosowała przemoc psychiczną, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo* izolację wyzwiska ośmieszanie groźby kontrolowanie ograniczanie kontaktów krytykowanie

(29)

poniżanie demoralizację ciągłe niepokojenie inne (podać jakie)

Stosowała przemoc seksualną, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo*

zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych

Inny rodzaj zachowań, w tym: TAK NIE wobec

kogo* TAK NIE

wobec kogo*

niszczenie/uszkodzenie mienia zabór/przywłaszczenie mienia groźba karalna/znieważenie zmuszanie do picia alkoholu

zmuszanie do zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz

niezleconych przez lekarza leków inne działające na szkodę najbliższych

(podać jakie)

* Na przykład: żony, męża, partnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna.

III. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJĄ MIEJSCE

... ... ...

IV. CZY SĄ ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE:

TAK

NIE

NIE USTALONO

V. CZY BYŁ/BYŁA PAN/PANI JUŻ KIEDYKOLWIEK KARANY/KARANA ZA PRZESTĘPSTWO Z UŻYCIEM PRZEMOCY LUB GROŹBY JEJ UŻYCIA:

TAK

NIE

NIE USTALONO

VI. CZY WOBEC PANA/PANI SĄD ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO:

TAK

NIE

NIE USTALONO

VII. CZY NADUŻYWA PAN/PANI ALKOHOLU:

TAK

NIE

NIE USTALONO

− od jak dawna i jak często? − kiedy ostatnio?

... ... ...

VIII. CZY NADUŻYWA PAN/PANI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW:

TAK

NIE

NIE USTALONO

− od jak dawna i jak często? − kiedy ostatnio?

... ... ...

(30)

IX. CZY KIEDYKOLWIEK BYŁ/BYŁA PAN/PANI PODDANY/PODDANA LECZENIU ODWYKOWEMU? KIEDY OSTATNIO I JAKIEGO UZALEŻNIENIA DOTYCZYŁO LECZENIE:

(od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków)

... ... ...

X. CZY W ZWIĄZKU Z TYMI ZACHOWANIAMI MIAŁY MIEJSCE:

powiadamianie i interwencje Policji

powiadomienie prokuratury

wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego (jakiego? np. rozwodowego, rodzinnego)

...

poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego

zobowiązanie do leczenia odwykowego

zobowiązanie do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

interwencja i pomoc innej instytucji (jakiej?) ...

inne (jakie?) ...

XI. CZY MIAŁ/MIAŁA PAN/PANI INNE PROBLEMY W ZWIĄZKU Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU,

ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW:

konflikty z prawem

wykroczenia w ruchu drogowym

kłopoty w pracy

pobyty w izbie wytrzeźwień

inne (jakie?) ...

XII. JAK PAN/PANI OCENIA SWOJĄ SYTUACJĘ? CZY WIDZI PAN/PANI COŚ NIEPOKOJĄCEGO:

... ... ...

XIII. DZIAŁANIA W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE

udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

dobrowolne poddanie się leczeniu odwykowemu i opracowanie planu leczenia

złożenie wniosku do sądu w celu uruchomienia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

zobowiązanie do informowania członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej o podejmowanych działaniach mających na celu zaprzestanie przemocy w rodzinie:

raz w tygodniu

raz w miesiącu

raz na trzy miesiące

w innych terminach (jakich?) ...

złożenie przez kuratora sądowego stosownego wniosku do sądu

inne działania (jakie?) ...

XIV. ZOBOWIĄZANIA, JAKIE PODJĘŁA OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE ... ... ... ... ... ...

(31)

XV. OKRESOWA OCENA SYTUACJI OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE

raz w tygodniu

raz w miesiącu

raz na trzy miesiące

w innych terminach (jakich?) ...

...

(podpis przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W rodzinie, w której ojciec jako mężczyzna – uosobienie siły, męskości, odwagi nie jest podziwiany przez kobietę, bo sama sobie świetnie radzi, nie można wychować dzieci,

Miara kąta CBA jest równa 55 ° Kąt CBA jest kątem wpisanym opartym na tym samym łuku.. co kąt

Podczas gdy trwa dialog na temat dialogu, w zyciu codziennym - takze w nauczaniu oraz wychowaniu - nie jest on nalezycie doceniany (Campbell.. Bywa

Na początku w yjaśnienie pojęcia religiozn aw stw a. In ­ na grupa ukazuje apologetyczny charakter i postaw ę ich autorów, opartą na teologii egzystencjalnej,

Przemoc wobec osób starszych jest definiowana przez World Health Organization (2009) jako „jednorazowy lub powtarzający się akt, stający się przyczyną zranienia lub niesie ze sobą

Lp. Należy przypuszczać, że rzeczywista liczba osób i rodzin dotkniętych przemocą jest znacznie wyższa niż wskazują na to przywołane statystyki. Osoby doznające przemocy

- celem rozmowy z rodzicami dzieci uwikłanych w przemoc jest przedstawienie im zgromadzonych informacji na temat sytuacji i roli ich dziecka oraz planu pomocy i zmotywowanie ich

Miejsca noclegowe dla osób wobec których orzeczono nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania

Jeżeli w trakcie działań dokonywanych przez przedstawiciela placówki oświatowej zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w

B.W24 formy wsparcia kobiet w sytuacjach trudnych w okresie okołoporodowym oraz rodziców po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością, chorobą o złym rokowaniu lub po śmierci

Corners of blocks (easy escape route) and shops (attractive targets) are found to be particularly vulnerable. Cars prove to have been broken into.. This tallies

Z jej ar- tykułu wiele też można się dowiedzieć nie tylko o samej reklamie, ale i o stanie telewizji w Rosji; pośrednio prezentuje ponadto zjawisko globalizacji środków

Daarom gaan we uit van de minimale norm dat een ruime meerderheid (80-90%) van de huurders er op vooruit gaat. Dat biedt voldoende zekerheid voor het proces en het resultaat. Voor

Nie wyjaśniają sytuacji dalsze słowa też moja lutnia się ozowie; co prawda Morsztyn jest poetą i dokumentuje to, wypowiadając się przy użyciu wiersza, jednak

The aim was to test the influence of different rapeseed distance in crop rotation (five years and rapeseed after rapeseed), the seed yield of these trials could not be

The ar- ticle presents the results of research on the influence of sintering temperature and hold- ing time on the density, hardness, ultimate tensile strength and compressive

During the technological process of manu- facturing products using the powder metal- lurgy method, initial sintering operations at a temperature that is much lower than

CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance)/(Air Traffic Management) ECAC (European Civil Aviation Conference).. EU

Zdarza się bardzo często, iż przeczuwając konflikt z po­ wodu swojej słabości, rezygnujemy z uznawania prawdy i zatracamy poję­ cie dobra i zła.. Wtedy nie sumienie

Głównym realizatorem i koordynatorem działań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata

organic farmers and their environment (representatives of local government and non-governmental organizations) determines the development of a strong sector of

In OI the decrease in bone strength is not only caused by alterations in the strength of the mutated collagen fibres and its effects on the collagen-mineral ratio in the bone