• Nie Znaleziono Wyników

Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Piotr Sienkiewicz

Paradygmat rozwoju społeczeństwa

informacyjnego

Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, 759-768

(2)

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 763

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 105

2013

P I O T R S I E N K I E W I C Z A k a d e m i a O b r o n y N a r o d o w e j

PARADYGMAT ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

W i z j e p r z y s z ł o ś c i n i e s ą a b s t r a k c j ą s z t u k i d l a s z t u k i . W i z j e p r z y s z ł o ś c i s ą w a ż n y m , m o ż e n a w e t n a j w a ż n i e j s z y m k r y t e r i u m p o d e j m o w a n i a d e c y z j i h i n c e t n u n c . A . K u k l i ń s k i

Wprowadzenie

Ś w i a t w s p ó ł c z e s n y c e c h u j e s i ę z a g ę s z c z e n i e m p r z e s t r z e n i s p o ł e c z n e j , p r z y ­ s p i e s z e n i e m p r o c e s ó w z m i a n y , n a w a r s t w i e n i e m s y s t e m ó w k o n s t r u o w a n y c h p r z e z l u d z i o r a z r o s n ą c y m i c h w z a j e m n y m u z a l e ż n i e n i e m w w y m i a r z e s t r u k t u r a l n y m i f u n k c j o n a l n y m . W i d o c z n a j e s t k u m u l a c j a e f e k t ó w , a t a k ż e u b o c z n y c h s k u t k ó w s p o ł e c z n y c h d z i a ł a ń , p r z y c z y m r o s n ą k o s z t y u s u w a n i a i c h n i e p o ż ą d a n y c h k o n s e ­ k w e n c j i . Z j e d n e j s t r o n y r o ś n i e i n t e n s y w n o ś ć w z a j e m n y c h z a l e ż n o ś c i d z i a ł a ń p o d ­ m i o t ó w s p o ł e c z n y c h n a g l o b a l n e j s c e n i e ( „ w s z y s t k o z a l e ż y o d w s z y s t k i e g o ” ) , z d r u g i e j s t r o n y z a ś n a s i l a s i ę p r z e s u n i ę c i e w k i e r u n k u i n d y w i d u a l i z a c j i , p a r t y k u l a - r z ó w i p l u r a l i z m u s t o s u n k ó w s p o ł e c z n y c h . S k ł a n i a t o d o p o s z u k i w a n i a a d e k w a t ­ n y c h f o r m r a c j o n a l n e g o a k t y w i z m u , k o o r d y n a c j i s p o ł e c z n e g o w s p ó ł d z i a ł a n i a i k o m u n i t a r i a n i z m u 1. O i l e n a p r z e ł o m i e X X i X X I w i e k u m y ś l e n i e o p r z y s z ł o ś c i u p ł y w a ł o w z n a c z n e j m i e r z e p o d w p ł y w e m g l o b a l i z a c j i i r o z w o j u s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j ­ n e g o j a k o s w o i s t e g o z w i a s t u n a g l o b a l n e g o s p o ł e c z e ń s t w a w i e d z y ( i m ą d r o ś c i ? ) , o t y l e p i e r w s z a d e k a d a b i e ż ą c e g o s t u l e c i a p r z y n i o s ł a k l i m a t , k t ó r y c e c h u j e r o s n ą c a n i e p e w n o ś ć i r y z y k o o r a z k r y z y s w s k a l i l o k a l n e j i g l o b a l n e j . K l i m a t t e n s p r z y j a

1

„Communitarianism " - określenie ukute przez A. Etzoniego (1995) dla oznaczenia po­

rządku społecznego opartego na zasadzie poczucia wspólnoty w odróżnieniu od autorytaryzmu.

(3)

p o s z u k i w a n i u ( k o n s t r u k c j i - d e k o n s t r u k c j i ) p a r a d y g m a t u r o z w o j u s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j n e g o 2 . O b e c n i e n a l e ż y p r z y j ą ć , ż e n a s k u t e k r e w o l u c j i i n f o r m a c y j n e j ż y j e m y w c z a ­ s a c h z m i a n y e p o k c y w i l i z a c y j n y c h , s t r u k t u r „ d ł u g i e g o t r w a n i a ” , z m i a n y d o m i n u j ą ­ c y c h p a r a d y g m a t ó w , a n t y c y p a c j i r o z w o j u w y d a r z e ń i p r z y g o t o w a n i a w ł a s n y c h d z i a ł a ń k u i n i c j a t y w i e z w i ę k s z o n e j r z ą d n o ś c i ś w i a t o w e j ( a n g . W o r d g o v e r n a n c e ) 3 . W s p ó ł c z e s n e s p o ł e c z e ń s t w a n a l e ż ą c e d o n a s z e j c y w i l i z a c j i p o d l e g a j ą w i e l o ­ k i e r u n k o w y m , p r z y s p i e s z o n y m p r z e m i a n o m , k t ó r e n i e p o k o j ą j e d n y c h i z w i ę k s z a j ą n a d z i e j e i n n y c h s p o ł e c z n o ś c i . Z m i a n y t e n a z y w a s i ę r ó ż n o r o d n i e : p o s t m o d e r n i ­ z m e m , t r z e c i ą f a l ą l u b g l o b a l n ą t r a n s f o r m a c j ą , s p o ł e c z e ń s t w e m i n f o r m a c y j n y m l u b s p o ł e c z e ń s t w e m s i e c i , a l e t a k ż e s p o ł e c z e ń s t w e m r y z y k a . N i e z a l e ż n i e j e d n a k o d p r z y j m o w a n y c h e t y k i e t e k s ą o n e g ł ę b o k i e i n i e o d w r a c a l n e .

1. Systemizm versus netyzm

K o n s t a t a c j a , ż e ż y j e m y w ś w i e c i e s y s t e m ó w , j e s t w i s t o c i e o c z y w i s t a . Z r o z u ­ m i e ć w s p ó ł c z e s n y ś w i a t m o ż e t e n , k t o r o z u m i e s y s t e m y w n i m w y s t ę p u j ą c e . O t a ­ c z a j ą c y n a s ś w i a t j e s t b o w i e m p e ł e n s y s t e m ó w , w ś r ó d k t ó r y c h w y p a d ł o n a m ż y ć i d z i a ł a ć . R z ą d z ą s i ę o n e s w o i s t y m i o b i e k t y w n y m i p r a w a m i , k t ó r e c z ł o w i e k w s p ó ł ­ c z e s n y m u s i p o z n a ć , a b y b y ć ś w i a d o m y m p o d m i o t e m d z i a ł a n i a w t y m ś w i e c i e s y s ­ t e m ó w 4 . P r z y p o m n i j m y , ż e p r z e z p o j ę c i e s y s t e m r o z u m i e s i ę n a j c z ę ś c i e j p e w n ą c a ł o ś ć w c h o d z ą c ą w s k ł a d c a ł o ś c i w i ę k s z y c h , u t w o r z o n ą z c z ę ś c i p o w i ą z a n y c h w s p o s ó b n a d a j ą c y j e j p e w n ą s t r u k t u r ę , a w y o d r ę b n i a n ą z e w z g l ę d u n a p e w n e f u n k c j e p r z y ­ d z i e l a n e t y m c a ł o ś c i o m . S y s t e m t o c a ł o ś ć , k t ó r ą t w o r z y z b i ó r e l e m e n t ó w i r e l a c j i m i ę d z y n i m i . E l e m e n t a m i s y s t e m u j a k o m o d e l u z ł o ż o n y c h o b i e k t ó w m o g ą b y ć r z e c z y , z d a r z e n i a l u b p r o c e s y , a t o p r o w a d z i d o w n i o s k u , ż e n a g r u n c i e s y s t e m o w e ­ g o p o d e j ś c i a n i e j a k o j e s t m o ż l i w e d o „ p o g o d z e n i a ” r e i z m u ( T . K o t a r b i ń s k i e g o ) , e w e n t y z m u ( N . C . W h i t e h e a d a ) i p r o c e s u a l i z m u . R e l a c j a m i m o g ą b y ć n a t o m i a s t s t o s u n k i i s p r z ę ż e n i a ( m a t e r i a l n e , e n e r g e t y c z n e , i n f o r m a c y j n e ) . I s t n i e j e u z a s a d n i o n e p r z e k o n a n i e , ż e c e c h y k o n s t y t u u j ą c e s y s t e m i z m u ( t a b e l a 1 ) o k r e ś l a j ą p a r a d y g m a t s y s t e m o w y .

2 S z e r z e j w : P . S i e n k i e w i c z :

Modele i metafory w badaniach społeczeństwa informacyjne­

go

, w : Z e s z y t y N a u k o w e U n i w e r s y t e t u S z c z e c i ń s k i e g o n r 6 5 0 , E k o n o m i c z n e P r o b l e m y U s ł u g n r 6 7 , t. 1 , W N U S , S z c z e c i n 2 0 1 1 .

3 A . W i e r z b i c k i :

Zderzenie cywilizacji czy ignorancja podstawowych wartości Innego?

„ B i u l e t y n P T E ” 2 0 1 0 , n r 6 ( 5 0 ) .

4 P . S i e n k i e w i c z :

Nauki systemowe w ujęciu Józefa Konicznego,

w :

Wspomaganie

i usprawnianie działalności inżyniera - organizatora - eksploatatora,

W A T , W a r s z a w a 2 0 0 9 .

(4)

Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego

761

T a b e l a 1 C e c h y k o n s t y t u t y w n e s y s t e m i z m u C e c h a I s t o t a H o l i z m R o z p a t r y w a n i e z j a w i s k ( o b i e k t ó w ) j a k o c a ł o ś c i ; w s z e l k i e z j a w i s k a t w o r z ą c a ł o ś c i p o d l e g a j ą c e s w o i s t y m p r a w i d ł o w o ś c i o m , k t ó r y c h n i e m o ż n a w y w i e ś ć n a p o d s t a w i e w i e d z y o e l e m e n t a c h ( s k ł a d n i k a c h ) E m e r g e n c j a B a d a n i e z j a w i s k p o w s t a w a n i a j a k o ś c i o w y c h n o w y c h f o r m i z a c h o w a ń w w y n i k u o d d z i a ł y w a n i a m i ę d z y e l e m e n t a m i s k ł a d o w y m i S t r u k t u r a l i z m B a d a n i e w ł a ś c i w o ś c i z j a w i s k a ( o b i e k t u ) n a p o d s t a w i e j e g o s t r u k t u r y t r a k t o w a n e j j a k o i n t e g r u j ą c a i n i e z m i e n n i c z a ( s y n c h r o n i c z n a , d i a c h r o - n i c z n a ) ; s t r u k t u r a - z b i ó r r e l a c j i ( s t o s u n k ó w , s p r z ę ż e ń ) m i ę d z y e l e m e n ­ t a m i s y s t e m u ; n u r t f i l o z o f i i , w h u m a n i s t y c e ( l i n g w i s t y k a , a n t r o p o l o g i a ) E s e n c j a l i z m C e l e m b a d a ń j e s t w y d o b y c i e i s t o t n y c h , w ł a ś c i w y c h c e c h o b s e r w o w a ­ n y c h z j a w i s k ( o b i e k t ó w ) , e s e n c j a l n a r z e c z y w i s t o ś ć ; p r z e c i w i e ń s t w o f e n o m e n a l i z m u Z ł o ż o n o ś ć B a d a n i e z j a w i s k ( o b i e k t ó w ) c h a r a k t e r y z u j ą c y c h s i ę w i e l o ś c i ą i r ó ż n o ­ r o d n o ś c i ą e l e m e n t ó w s k ł a d o w y c h i r e l a c j i m i ę d z y n i m i K o m p l e k s o w o ś ć B a d a n i e z j a w i s k ( o b i e k t ó w ) c h a r a k t e r y z u j ą c y c h s i ę r ó ż n o r o d n o ś c i ą s p e ł n i a n y c h f u n k c j i ( p r o c e s ó w ) T e l e o l o g i z m B a d a n i e z j a w i s k ( o b i e k t ó w ) j a k o z o r i e n t o w a n y c h n a o k r e ś l o n y c e l ( p o ż ą d a n y s t a n s y t u a c j i ) F u n k c j o n a l i z m B a d a n i e z j a w i s k ( o b i e k t ó w ) z e w z g l ę d u n a f u n k c j e s p e ł n i a n e p r z e z c a ł o ś ć i j e j c z ę ś c i ; b a d a n i e z m i a n w c z a s i e ( a d a p t a c j a , i n t e g r a c j a i t p . ) E f e k t y w n o ś ć B a d a n i e o b i e k t ó w z e w z g l ę d u n a z d o l n o ś ć d o o s i ą g a n i a c e l ó w ( s k u ­ t e c z n o ś ć - „ r o b i e n i e w ł a ś c i w y c h r z e c z y ” , s p r a w n o ś ć - „ r o b i e n i e r z e ­ c z y w e w ł a ś c i w y s p o s ó b ” ) o r a z r a c j o n a l n e g o w y k o r z y s t a n i a p o t e n c j a ł u ( e k o n o m i c z n o ś ć ) . 3 E ( e f e k t y w n o ś ć , e k o n o m i c z n o ś ć , e t y c z n o ś ć ) S a m o o r g a n i z a c j a B a d a n i e o b i e k t ó w z e w z g l ę d u n a z j a w i s k o u l e g a n i a s p o n t a n i c z n e m u u p o r z ą d k o w a n i u p r z e z e l e m e n t y s y s t e m u ; t w o r z e n i e s i ę z o r g a n i z o w a ­ n y c h s t r u k t u r p r z e s t r z e n n y c h ; k o r e l a c j a w p r z e s t r z e n i i c z a s i e S y n e r g i z m B a d a n i e o b i e k t ó w z e w z g l ę d u n a z d o l n o ś ć w s p ó ł d z i a ł a n i a e l e m e n t ó w s k ł a d o w y c h p r z y n o s z ą c e g o s k u t k i w i ę k s z e n i ż i c h o d d z i e l n e d z i a ł a n i a S t e r o w a l n o ś ć B a d a n i e o b i e k t ó w z e w z g l ę d u n a i c h z d o l n o ś ć d o o s i ą g a n i a p o ż ą d a ­ n y c h s t a n ó w i / l u b p r z e c i w d z i a ł a n i a s t a n o m n i e p o ż ą d a n y m ; p r o c e s a n t y e n t r o p i j n y Ź r ó d ł o : o p r a c o w a n i e w ł a s n e . O d w o ł u j ą c s i ę d o o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , z a s a d n e j e s t u t o ż s a m i a n i e j e j z s y s t e ­ m o w ą w i z j ą ś w i a t a . J e ż e l i p r z y j m i e m y , ż e n a g r u n c i e b a d a ń s p o ł e c z n y c h i s t n i e j ą

(5)

t r a d y c j e p a r a d y g m a t y c z n e , p r z y k ł a d o w o : f u n k c j o n a l i s t y c z n o - s y s t e m o w e ( T . P a r - s o n s a ) o r a z f u n k c j o n a l i s t y c z n o - s t r u k t u r a l n o - s y s t e m o w e ( N . L u h m a n a ) , t o b e z t r u d u m o ż n a w y k a z a ć , ż e k o r e s p o n d u j ą o n e z p a r a d y g m a t e m h o l i s t y c z n o - s y s t e m o w y m ( w u j ę c i u L . v o n B e r t a l a n f f i e g o , a l e r ó w n i e ż J . S m u t s a , A . K o e s t l e r a , G . K l i r a c z y M . M e s a r o v i c a ) . D o p o d o b n y c h w n i o s k ó w m o ż n a d o j ś ć , a n a l i z u j ą c n p . p a r a d y g m a t h i s t o r y c z n o - s y s t e m o w y F . B r a u d e l a o r a z s a m o o r g a n i z u j ą c y s i ę s y s t e m - ś w i a t J . W a l l e r s t e i n a . 5 P o n a d t o w y w o d z ą c a s i ę z t r a d y c j i m a t e m a t y c z n e j i r o z w o j u t e c h n o ­ l o g i c z n e g o c y b e r n e t y k a N . W i e n e r a i C . E . S h a n n o n a z m o d e l a m i s y s t e m u c y b e r n e ­ t y c z n e g o i s p r z ę ż e ń z w r o t n y c h o r a z m o d e l e m s y s t e m u i n f o r m a c y j n e g o i m i a r a m i i l o ś c i i n f o r m a c j i 6 r ó w n i e ż p r e z e n t u j e n i e j a k o o g ó l n y p a r a d y g m a t s y s t e m o w y . J e d n y m z c z y n n i k ó w k o n s t y t u u j ą c y c h p a r a d y g m a t s y s t e m o w y c h j e s t t z w . d o k t r y n a e m e r g e n c j i 7 , c z y l i h o l i z m j a k o t e z a o h i e r a r c h i c z n e j o r g a n i z a c j i r z e c z y i p r o c e s ó w , k t ó r e j s k u t k i e m m a b y ć p o j a w i a n i e s i ę w ł a s n o ś c i n a „ w y ż s z y c h ” s z c z e ­ b l a c h o r g a n i z a c j i t a k i c h , ż e n i e m o ż n a i c h p r z e w i d z i e ć w o p a r c i u o z n a j o m o ś ć w ł a ­ s n o ś c i s t w i e r d z a n y c h n a „ n i ż s z y c h ” j e j s z c z e b l a c h . I s t o t n y m p r o b l e m e m i n t e r e s u j ą c y m z a r ó w n o d l a r e d u k c j o n i s t ó w , j a k i „ s y s t e - m o w c ó w ” b y ł a k w e s t i a n i e r e d u k o w a l n o ś c i p e w n y c h w ł a s n o ś c i p r o c e s ó w i o b i e k ­ t ó w z ł o ż o n y c h . O b e c n i e w i a d o m o , ż e c a ł o ś ć j e s t w z a s a d z i e r e d u k o w a l n a d o s w o ­ i c h c z ę ś c i t y l k o w t e d y , g d y m a c h a r a k t e r l i n i o w y , c z y l i g d y d e k o m p o n u j ą c j a n a c z ę ś c i , n i e „ n i s z c z y m y ” j a k i c h ś w a ż n y c h r e l a c j i ( p o w i ą z a ń ) o c h a r a k t e r z e g l o b a l ­ n y m 8 . N a g r u n c i e w s p ó ł c z e s n y c h b a d a ń s y s t e m o w y c h r o z w i j a j ą s i ę d z i e d z i n y r o z l e ­ g ł y c h a p l i k a c j i w p o s t a c i a n a l i z y s y s t e m o w e j i i n ż y n i e r i a s y s t e m ó w , d l a k t ó r y c h m o ż n a p r z y j ą ć p e w n ą u o g ó l n i o n ą b a d a w c z ą ( a n a l i t y c z n ą , d e c y z y j n ą , e k s p e r c k ą ) p r o c e d u r ę s y s t e m o w ą 9 : - u j m o w a n i e z j a w i s k a r o z w o j u w k a t e g o r i a c h s y s t e m u , c z y l i d y n a m i c z ­ n e j c a ł o ś c i z ł o ż o n e j z c z ę ś c i ( p o d s y s t e m ó w ) w o k r e ś l o n y s p o s ó b z a ­ l e ż n y c h o d s i e b i e o r a z o d w ł a s n o ś c i s y s t e m o w y c h ; - a n a l i z a o g ó ł u w a r u n k ó w z e w n ę t r z n y c h , c z y l i r e l a c j i z b l i ż s z y m i d a l ­ s z y m o t o c z e n i e m s y s t e m o w y m ; - p r o g n o z o w a n i e p r z y c z y n i s k u t k ó w w e w n ę t r z n y c h p r z e k s z t a ł c e ń s y s ­ t e m u , j e g o z d o l n o ś c i s a m o s t e r o w a n i a i s a m o o r g a n i z a c j i , k o o r d y n a c j i i a d a p t a c j i d o z m i a n w o t o c z e n i u ;

5 A . W . N o w a k :

Podmiot, system, nowoczesność,

U A M , P o z n a ń 2 0 1 1 .

6 P . S i e n k i e w i c z ,

Ewaluacja informacji w społeczeństwie informacyjnym,

w : Z e s z y t y N a ­ u k o w e U n i w e r s y t e t u S z c z e c i ń s k i e g o n r 6 5 0 , E k o n o m i c z n e P r o b l e m y U s ł u g n r 6 7 , W N U Ś , S z c z e c i n 2 0 1 1 .

7 N p . A . R o t h e r t :

Emergencja rządzenia sieciowego,

E L I P S A , W a r s z a w a 2 0 0 8 . 8 N p . J . G l e i c k :

Chaos,

Z y s k i S - k a , W a r s z a w a 1 9 9 6 .

(6)

Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego

763

- a n a l i z a f u n k c j o n o w a n i a s y s t e m u z g o d n i e z p r z y j ę t y m i k r y t e r i a m i e f e k ­ t y w n o ś c i ; - e w a l u a c j a i a n a l i z a d e c y z y j n a : d ą ż e n i e d o f o r m u ł o w a n i a r o z w o j u s y s ­ t e m u w k a t e g o r i a c h o p t y m a l i z a c j i ( w i e l o k r y t e r i a l n e j , w i e l o a t r y b u t o - w e j ) s t r a t e g i i . O d z a r a n i a c y w i l i z a c j i l u d z i e t w o r z y l i r ó ż n o r o d n e s i e c i m a t e r i a l n e i s p o ł e c z n e ( t a b e l a 2 ) . P o w t ó r z m y , o t a c z a j ą c y n a s ś w i a t j e s t p e ł e n r ó ż n o r o d n y c h s i e c i , k t ó r y c h j e s t e ś m y k r e a t o r a m i i u ż y t k o w n i k a m i , t a k ż e a k t o r a m i . R z ą d z ą s i ę o n e s w o i s t y m i o b i e k t y w n y m i p r a w a m i , k t ó r e c z ł o w i e k w s p ó ł c z e s n y m u s i p o z n a ć , a b y b y ć ś w i a ­ d o m y m p o d m i o t e m d z i a ł a n i a w t y m ś w i e c i e s i e c i 1 0 . T a b e l a 2 T y p o l o g i a s i e c i T y p s i e c i P r z y k ł a d y S i e c i f i z y c z n e S y s t e m y n a t u r a l n e z ł o ż o n e : e k o s y s t e m y , s i e c i r z e c z n e it p . S i e c i o r g a n i c z n e O r g a n i z m y : u k ł a d n e r w o w y , u k ł a d k r w i o n o ś n y , D N A i t p . S i e c i n e u r o n o w e S y s t e m y m e n t a l n e , n e u r o n o w e p o ł ą c z e n i a , m a p y m e n t a l n e i t p . S i e c i s p o ł e c z n e S y s t e m y s p o ł e c z n e , o r g a n i z a c j e , i n s t y t u c j e , p o l i t y c z n e s y s t e m y it p . S i e c i t e c h n i c z n e S y s t e m y t e c h n i c z n e : d r o g i , s i e c i e n e r g e t y c z n e , t e l e k o m u n i k a c y j n e , k o m p u t e r o w e it p . S i e c i m e d i a l n e S y s t e m y k o m u n i k o w a n i a m a s o w e g o

Ź r ó d ł o : o p r a c o w a n i e w ł a s n e n a p o d s t a w i e : I . v o n D i j k :

Społeczne aspekty nowych mediów

, P W N , W a r s z a w a 2 0 1 0 . S i e ć 11 d e f i n i o w a n a j e s t p o d w z g l ę d e m s e m a t y c z n y m j a k o z ł o ż o n y s y s t e m ( a n g . c o m p l e x s y s t e m ) l u b g r u p a p o w i ą z a n y c h z e s o b ą e l e m e n t ó w - r z e c z y b ą d ź l u d z i ( a n g . g r o u p o f i n t e r c o n n e c t e d p e o p l e o r t h i n g s ) 1 2 . P o d w z g l ę d e m f o r m a l n y m z a ś s i e ć t o g r a f , c z y l i z b i ó r w ę z ł ó w i ł ą c z ą c y c h j e ł u k ó w , d l a k t ó r e g o z o s t a ł y o k r e ­ ś l o n e f u n k c j e n a z b i o r z e w ę z ł ó w i ł u k ó w ( n p . f u n k c j a p r z e p u s t o w o ś c i , w y d a j n o ś c i , n i e z a w o d n o ś c i , k o s z t ó w i t p . ) 1 3 . Ś w i a t s i e c i t o z ł o ż o n y s y s t e m s i e c i f i z y c z n y c h ( n p . t r a n s p o r t o w y c h , e n e r g e t y c z n y c h , t e l e k o m u n i k a c y j n y c h i t p . ) o r a z s i e c i n i e f i -10 J a y W . F o r r e s t e r , t w ó r c a m e t o d y d y n a m i k i s y s t e m ó w , t w i e r d z i , ż e u m y s ł l u d z k i n i e j e s t p r z y s t o s o w a n y d o t e g o , b y i n t e r p r e t o w a ć z a c h o w a n i e s i ę s y s t e m ó w s p o ł e c z n y c h , k t ó r y c h c z ę ś c i s t a n o w i m y . N a s z e s y s t e m y s p o ł e c z n e n a l e ż ą d o k a t e g o r i i t z w . n i e l i n i o w y c h s i e c i s p r z ę ż e ń z w r o t ­ n y c h z w i e l o m a p ę t l a m i . R . D u b o s :

Pochwała różnorodności,

P U I W , W a r s z a w a 1 9 8 6 .

11 A n g .

Network,

n i e m .

Netzwerk,

f r .

reseau,

h i s z p .

La red.

12

The Oxford Dictionary & Thesaurus

, O x f o r d 1 9 9 6 , s. 3 3 6 . 13 N p . B . K o r z a n :

Elementy grafów i sieci.

W N T , W a r s z a w a 1 9 7 6 .

(7)

z y c z n y c h - s i e c i s p o ł e c z n y c h , w t y m p o l i t y c z n y c h ( o r g a n i z a c j e , i n s t y t u c j e p u b l i c z ­ n e i p r y w a t n e , g r u p y n a c i s k u , j e d n o s t k i i t p . ) 1 4 . S i e c i s p o ł e c z n e s ą r ó w n i e s t a r e j a k l u d z k o ś ć . I t a k p r z y j ę t o , ż e e w o l u c j a o b e j ­ m o w a ł a p i ę ć o g ó l n o l u d z k i c h s i e c i 1 5 : - l u d z k o ś ć z o r g a n i z o w a n a w s i e c i - p l e m i o n a ł o w i e c k i e , - s i e c i m e t r o p o l i t a l n e ( m i e j s k i e ) , - „ S i e c i S t a r e g o Ś w i a t a ” , - o g ó l n o l u d z k ą s i e ć k o s m o p o l i t y c z n ą , - s i e ć g l o b a l n ą . P r o c e s t e n p r z y n i ó s ł o b e c n i e s p o ł e c z e ń s t w o s i e c i 16 ( t a b e l a 3 ) . T a b e l a 3 P o r ó w n a n i e s p o ł e c z e ń s t w a m a s o w e g o i s p o ł e c z e ń s t w a s i e c i C e c h y S p o ł e c z e ń s t w o m a s o w e S p o ł e c z e ń s t w o s i e c i G ł ó w n e s k ł a d n i k i Z b i o r o w o ś ć ( g r u p y , o r g a n i z a c j e , w s p ó l n o t y ) J e d n o s t k i ( p o ł ą c z o n e w s i e c i ) N a t u r a s k ł a d n i ­ k ó w H o m o g e n i c z n a H e t e r o g e n i c z n a S k a l a R o z s z e r z o n a R o z s z e r z o n a i z r e d u k o w a n a Z a k r e s L o k a l n y „ G l o k a l n y ” ( g l o b a l n y i l o k a l n y ) Z d o l n o ś ć d o t w o r z e n i a p o ł ą ­ c z e ń W y s o k a w o b r ę b i e s k ł a d n i k ó w W y s o k a m i ę d z y s k ł a d n i k a m i G ę s t o ś ć W y s o k a N i ż s z a C e n t r a l i z a c j a W y s o k a ( n i e w i e l k a l i c z b a c e n t r ó w ) N i ż s z a ( p o l i c e n t r y c z n a ) I n k l u z y j n o ś ć W y s o k a N i ż s z a T y p w s p ó l n o t y F i z y c z n a j e d n o l i t a W i r t u a l n a i z r ó ż n i c o w a n a T y p o r g a n i z a c j i B i u r o k r a c j a z i n t e g r o w a n a w e r t y ­ k a l n i e I n f o k r a c j a z r ó ż n i c o w a n a h o r y ­ z o n t a l n i e T y p g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o D u ż e z r o d z i n ą w i e l o p o k o l e n i o w ą M a ł e z r ó ż n o r o d n y m i r e l a c j a m i m i ę d z y c z ł o n k a m i r o d z i n y G ł ó w n y t y p k o ­ m u n i k a c j i B e z p o ś r e d n i a W c o r a z w i ę k s z y m s t o p n i u z a p o - ś r e d n i c z o n a R o d z a j m e d i ó w M a s s m e d i a s k i e r o w a n e d o w s z y s t ­ k i c h o d b i o r c ó w M e d i a i n t e r a k t y w n e s k i e r o w a n e d o w y b r a n y c h o d b i o r c ó w L i c z b a m e d i ó w M a ł a D u ż a Ź r ó d ł o : J . v o n D i j k : S p o ł e c z n e a s p e k t y. . . , s . 5 3 . 14 S z e r z e j n p . w : M i ę d z y n a r o d o w e s t o s u n k i p o l i t y c z n e , r e d . M . P i e t r a ś , W y d . U M C S , L u ­ b l i n 2 0 0 7 . 15 J . v a n D i j k : S p o ł e c z n e a s p e k t y. . . , s. 3 8 - 4 0 . 16 M . C a s t e l l s : S p o ł e c z e ń s t w o s i e c i , P W N , W a r s z a w a 2 0 0 9 .

(8)

Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego

765

S p o ł e c z e ń s t w o s i e c i i r ó ż n o r o d n e s i e c i t w o r z ą c e j e g o g l o b a l n ą i n f r a s t r u k t u r ę s t a n o w i ą f a s c y n u j ą c y p r z e d m i o t b a d a ń s y s t e m o w y c h , d l a k t ó r e g o i s t o t n e z n a c z e n i e m a j ą k a t e g o r i e z ł o ż o n o ś c i , n i e l i n i o w e j d y n a m i k i i c h a o s u , n i e p e w n o ś c i i r y z y k a . P r o w a d z ą o n e d o r o z w o j u t e o r i i z ł o ż o n o ś c i ( a n g . c o m p l e x i t y t h e o r y ) 1 1 . S w o i s t y m u o g ó l n i e n i e m b a d a ń n a d n a t u r ą i r o z w o j e m s i e c i j e s t p o s t a w a m e t o d o l o g i c z n a ( d o k ­ t r y n a ? ) o k r e ś l a n a m i a n e m „ n e t y z m ” , k t ó r a s t a ł a s i ę k a t e g o r i ą p o l i t y c z n ą . N i e k i e d y f o r m u ł o w a n a j e s t n i e j a k o w o p o z y c j i d o p o s t a w y s y s t e m o w e j . N a l e ż y w y r a z i ć p r z e k o n a n i e , ż e s y s t e m i z m i n e t y z m t o u j ę c i a ( p o s t a w y ) k o m p l e m e n t a r n e . W k a ż ­ d y m r a z i e p a r a d y g m a t b a d a ń n a d r o z w o j e m s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j n e g o 17 18 n i e m o ż e w y k l u c z a ć ż a d n e j z p r z e d s t a w i o n y c h p o s t a w - r a c j o n a l n y c h ( w s e n s i e r a c j o ­ n a l i z m u m e t o d o l o g i c z n e g o ( t a b e l a 4 ) . T a b e l a 4 C e c h y k o n s t y t u t y w n e n e t y z m u C e c h a C h a r a k t e r y s t y k a S t r u k t u r a t o p o l o g i c z n a P o w s t a w a n i e r e l a c j i m i ę d z y p o d m i o t a m i w c z e ś n i e j z e s o b ą p r z e s t r z e n n i e n i e p o w i ą z a n y m i S t r u k t u r a n i e h i e r a r c h i c z n a W i ę z i m i ę d z y p o d m i o t a m i s i e c i s ą z w a r t e , d w u k i e r u n k o w e , h o r y z o n t a l n e , b r a k m o n o p o l u i n a d r z ę d n o ś c i S t r u k t u r a s a m o o r g a n i z u j ą c a s i ę Z w i ą z k i o d d a l o n e , d y n a m i c z n e , z d o l n o ś c i t w o r z e n i a s p o ­ ł e c z n o ś c i l o k a l n y c h S t r u k t u r a w s p ó ł p r a c y D o m i n u j ą t r a n s a k c j e i p r z e p ł y w y z o r i e n t o w a n e n a c z ł o n k ó w s i e c i , w y m a g a j ą c e z a u f a n i a , w z a j e m n y c h z o b o w i ą z a ń i ś w i a d c z e ń ( w y m i a n y ) S t r u k t u r a e l a s t y c z n a O t w a r t o ś ć n a p r z y ł ą c z a n i e n o w y c h p o d m i o t ó w i m o ż l i w o ś ć o p u s z c z a n i a s i e c i , m o ż l i w o ś ć m o d y f i k a c j i s t r u k t u r S t r u k t u r a k o o r d y n a c y j n a K o o r d y n a c j a o p a r t a n a z a u f a n i u i p a r t n e r s k i e j w s p ó ł p r a c y ( w s p ó ł d z i a ł a n i a ) S t r u k t u r a m o b i l n a N i e z a l e ż n o ś ć o d p r z e s t r z e n i ( l o k a l i z a c j i ) i c z a s u Ź r ó d ł o : o p r a c o w a n i e w ł a s n e .

2. Możliwy i prawdopodobny rozwój

I s t o t n y m e l e m e n t e m s t u d i ó w n a d p r z y s z ł o ś c i ą s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j n e g o s ą i n t e r a k c j e : a ) t e g o , c o j e s t m o ż l i w e , b ) t e g o , c o j e s t p r a w d o p o d o b n e , c ) t e g o , c o j e s t p o ż ą d a n e . I n t e r a k c j e t e t w o r z ą p r z e s t r z e ń w y b o r ó w m o ż l i w y c h i p r a w d o p o d o b ­ n y c h s c e n a r i u s z y r o z w o j u . P o m i m o n i e z i d e n t y f i k o w a n e g o d o k o ń c a p o t e n c j a ł u s p o ł e c z n e g o , g o s p o d a r c z e g o , t e c h n o l o g i c z n e g o i t p . c h a r a k t e r y z u j ą c e g o s p o ł e c z e ń ­ 17 N a s z c z e g ó l n a u w a g ę z a s ł u g u j ą p r a c e w o b s z a r z e m o d e l o w a n i a m a t e m a t y c z n e g o - k l a ­ s y c z n e E d o s a i R e n y i o r a z w s p ó ł c z e s n e k i e r o w a n e p r z e z A l b e r t a - L a s z l o B a r a b a s i e g o n a U n i ­ w e r s y t e c i e N o t r e D a m ę , a t a k ż e b a d a n i a n a d z ł o ż o n o ś c i ą w S a n t a F e . 18 P a r a f r a z u j ą c s ł y n n e w l a t a c h 8 0 u b i e g ł e g o w i e k u h a s ł o r e k l a m o w e S u n M i c r o s y t e m ( „ S i e ć t o d o p i e r o k o m p u t e r ! ” ) , m o ż n a t w i e r d z i ć , ż e „ S i e ć t o d o p i e r o s y s t e m ! ” .

(9)

s t w o i n f o r m a c y j n e ( s i e c i ) w j e g o n i e j a k o m o d e l o w e j p o s t a c i - w y b ó r s t r a t e g i i r o z ­ w o j u j e s t z a r ó w n o z d e t e r m i n o w a n y p r z e z l i c z n e c z y n n i k i , w z g l ę d n i e s t a ł e i r o z p o ­ z n a n e , s k ł a n i a j ą c e d o a n a l i z y p r o c e s ó w r o z w o j o w y c h w k a t e g o r i a c h n i e p e w n o ś c i i r y z y k a , j a k i c z y n n i k i s p o n t a n i c z n e ( ż y w i o ł o w e ) o c h a o t y c z n e j n a t u r z e . P r o b l e m s y s t e m o w y d o t y c z y s t o p n i a o b s e r w o w a l n o ś c i , p r z e w i d y w a l n o ś c i i s t e r o w a l n o ś c i p r o c e s ó w r o z w o j u s y s t e m ó w s p o ł e c z n y c h . S p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j n e g o d o t y c z ą p o w y ż s z e d y l e m a t y m e t o d o l o g i c z n e . T r u d n o b o w i e m p r z y j ą ć , ż e z a ł o ż e n i e o d e t e r m i - n i z m i e t e c h n o l o g i c z n y m p r z y b l i ż a d o i c h r o z w i k ł a n i a , g d y ż o k i e r u n k u r o z w o j u p r z e ­ s ą d z a n i e t y l k o p r z y p a d e k , l e c z t a k ż e s k ł o n n o ś c i e l i t p o l i t y c z n y c h b ą d ź s p o n t a n i c z n y c h g r u p n a c i s k u d o z a c h o w a ń i r r a c j o n a l n y c h ( w s e n s i e r o z w i ą z a ń m o d e l o w y c h ) 19. J e ś l i z a ś c h o d z i o t z w . r o z w i ą z a n i a m o d e l o w e , t o w p r z y p a d k u s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j n e g o m o ż n a w y r ó ż n i ć , p o z a t r z e m a n a j c z ę ś c i e j w y r ó ż n i a n y m i ( m o d e l F i ń s k i , S i n g a p u r s k i , D o l i n y K r z e m o w e j ) , r ó w n i e ż i n t e r e s u j ą c e m o d e l e m i e s z a n e , k t ó r e n i e k o n i e c z n i e m u s z ą s t a n o w i ć „ s t r a t e g i ę n a ś l a d o w n i c t w a ” ( t a b e l a 5 ) 2 0 .

Tabela 5

Wizje i scenariusze rozwoju społeczeństwa informacyjnego

M o d e l p e r s p e k t y w i c z n y s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a ­ c y j n e g o C h a r a k t e r y s t y k a A u t o r z y ( w y b r a n i )

Społeczeństwo wiedzy

Przekształcanie zasobów informacyjnych w

globalne zasoby wiedzy, zarządzanie wiedzą,

polityka innowacyjna

A. Wierzbicki,

L. Zacher

Społeczeństwo ryzyka

Wzmożona podatność na zagrożenia naturalne

i cywilizacyjne, zarządzanie ryzykiem, zarzą­

dzanie kryzysowe, polityka bezpieczeństwa

Z. Bauman,

U. Becka

Społeczeństwo sieci

Netyzm, uzależnienie społeczne od zasobów i

usług globalnej sieci informacyjnej, polityka

informacyjna

M. Castells

Społeczeństwo

cyberne­

tyczne

Optymalizacja sterownia społecznego, rozwój

homeostazy

społecznej, e-demokracja, e-

rządzenie, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

A. Straszak,

P. Sienkiewicz

Społeczeństwo

zmediatyzowane

Społeczeństwo sterowane przez media maso­

we, homogenizacja, polityka informacyjna

K. Krzysztofek,

T. Goban- Klas

Społeczeństwo Orwellow­

skie

Ucieczka od wolności, masowy monitoring,

ograniczenia demokracji, polityka bezpieczeń­

stwa

Z. Bauman,

L. Zacher,

T. Goban-Klas,

P. Sienkiewicz

Źródło: opracowanie własne.

19 Np. E. Bendyk: Bunt w sieci, Warszawa 2012.

20 M. Castells, Himanen P.: Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Kry­

tyki Politycznej, Warszawa 2009.

(10)

Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego

767

Podsumowanie

P r z e d s t a w i o n e w i z j e r o z w o j u s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j n e g o s ą p e w n y m i p r o j e k c j a m i m o ż l i w y c h z m i a n w r a m a c h p r z e m i a n c y w i l i z a c j i i n f o r m a c y j n e j . B e z w z g l ę d u n a p r z y j ę t e s c e n a r i u s z e r e p e r t u a r r a c j o n a l n y c h s t r a t e g i i m o ż n a r o z p a t r y ­ w a ć w k o n t e k ś c i e t r z e c h d y l e m a t ó w 2 1 : - r o z w ó j v e r s u s s t a g n a c j a , - o r i e n t a c j a s t r a t e g i c z n a v e r s u s d r y f p o p u l i s t y c z n y , - g e o p o l i t y c z n a s i ł a v e r s u s g e o p o l i t y c z n a s ł a b o ś ć . P i e r w s z y z d y l e m a t ó w p r o w a d z i d o w y b o r u r a c j o n a l n e j p o l i t y k i i n n o w a c j i , b o w i e m b r a k j e j b ą d ź s ł a b o ś ć m o ż e p r z y n i e ś ć s t a g n a c j ę ( l u b r e g r e s ) . B r a k s t r a t e ­ g i c z n e j o r i e n t a c j i , n i e d o s t a t k i m y ś l e n i a s t r a t e g i c z n e g o z g o d n e g o z p a r a d y g m a t e m s y s t e m o w y m p r o w a d z i ć m o g ą d o p o p u l i s t y c z n e g o d r y f u „ g e n e r o w a n e g o p r z e z k r ó t k o w z r o c z n ą o p i n i ę p u b l i c z n ą ” . G e o p o l i t y c z n ą s i ł ę o s ł a b i a u t r a t a z d o l n o ś c i t w o ­ r z e n i a i n n o w a c j i , k r y z y s e k o n o m i c z n y , k o n f l i k t y i t p . P o d e j m o w a n i e p o w y ż s z y c h d y l e m a t ó w o z n a c z a w i s t o c i e w y ł a n i a n i e s i ę o k r e ś l o n e g o m o d e l u s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j n e g o .

Literatura

1 . B a u m a n Z . : P ł y n n e ż y c i e , W L , K r a k ó w 2 0 0 7 . 2 . B e c k U . : S p o ł e c z e ń s t w o r y z y k a , W a r s z a w a 2 0 0 2 . 3 . C a s t e l l s M . : G a l a k t y k a I n t e r n e t u , P o z n a ń 2 0 0 3 . 4 . C a s t e l l s M . : S p o ł e c z e ń s t w o s i e c i , P W N , W a r s z a w a 2 0 0 9 . 5 . D i j k v o n I . : S p o ł e c z n e a s p e k t y n o w y c h m e d i ó w , P W N , W a r s z a w a 2 0 1 0 . 6 . F r o m m E . : U c i e c z k a o d w o l n o ś c i , W a r s z a w a 1 9 7 8 . 7 . G i d d e n s A . : N o w o c z e s n o ś ć i t o ż s a m o ś ć , W a r s z a w a 2 0 0 1 . 8 . G o b a n - K l a s T . , S i e n k i e w i c z P . : S p o ł e c z e ń s t w o i n f o r m a c y j n e - s z a n s e , z a g r o ż e n i a , w y z w a n i a , K r a k ó w 1 9 9 9 . 9 . L e m S . : K r ó t k i e z w a r c i e , W L , K r a k ó w 2 0 0 4 . 1 0 . O d s p o ł e c z e ń s t w a i n d u s t r i a l n e g o d o s p o ł e c z e ń s t w a i n f o r m a c y j n e g o , r e d . A . S i w i k , A G H , K r a k ó w 2 0 0 7 . 1 1 . S i e n k i e w i c z P . : K o n f l i k t y i k r y z y s y w s p o ł e c z e ń s t w i e i n f o r m a c y j n y m , S z c z e c i n 2 0 0 7 . 1 2 . S i e n k i e w i c z P . : S p o ł e c z e ń s t w o i n f o r m a c y j n e j a k o s p o ł e c z e ń s t w o r y z y k a , A G H K r a k ó w 2 0 0 6 . 1 3 . S i e n k i e w i c z P . , Ś w i e b o d a H . : N i e b e z p i e c z n a p r z e s t r z e ń c y b e r n e t y c z n a . „ T r a n s f o r ­ m a c j e ” 2 0 0 6 , n r 1 - 4 ( 4 7 - 5 0 ) . 21

(11)

1 4 . S i e n k i e w i c z P . : U c i e c z k a o d ' w o l n o ś c i w g l o b a l n y m s p o ł e c z e ń s t w i e i n f o r m a c y j n y m ,

S z c z e c i n 2 0 0 5 .

1 5 . Z a c h e r L . : T r a n s f o r m a c j a s p o ł e c z e ń s t w o d i n f o r m a c j i d o w i e d z y , C . H . B e c k a ,

W a r s z a w a 2 0 0 7 .

PARADIGM OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY

Summary

T h e p a p e r p r e s e n t s t h e g e n e r a l m e t h o d o l o g i c a l r e f l e c t i o n s a n d p r o p o s a l s f o r t h e

c o n s t r u c t i o n o f a n e t w o r k s y s t e m p a r a d i g m o f t h i n k i n g a b o u t t h e d e v e l o p m e n t o f t h e

i n f o r m a t i o n s o c i e t y .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prze­ ciwnicy reform głosili konieczność jak najściślejszego przestrzegania trady­ cji odziedziczonych po przodkach, lecz znaleźli się w sytuacji, w której niemożliwe

[…] Badania bowiem miały charakter eksploracyjno-wyjaś- niający i rzeczywiście wzbogaciły wiedzę o pasywnych zachowaniach uczniów i nauczy- cieli, a jednocześnie w

Prezentowane opra- cowanie leksykalne adresowane jest zatem głównie do studentów przygotowują- cych swoje prace licencjackie i magisterskie, jak również do doktorantów

Można jednak zauważyć pewne trudności, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania tego środka po wydaniu przez odpowiedni organ uchwały o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia

Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska.. oskarżenia

In our study we also noticed severe reduced densities of springtails in burnt plots just after experimental fire, while we noticed the highest densities of collembolan communities

w powiązaniu z kształtowaniem efektywnych relacji inwestorskich przedsiębiorstwa oraz wyznaczenie zakresu i treści informacji związanych z wartością przedsiębiorstwa,

Nadmierny rozwój i silne zwarcie podszycia oraz związane z tym duże zacienienie stały się barierą hamującą naturalne odnawianie się światłolubnych gatunków