• Nie Znaleziono Wyników

Antarktyda, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Antarktyda, test PDF / Memorizer"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Antarktyda

Geografia na poziomie 2 klasy gimnazjum

1/ Ile wynosi powierzchnia Antarktydy ?.

[ ] 9 mln km (kwadratowych) [ ] 12 mln km (kwadratowych) [ ] 16 mln km (kwadratowych)

[X] 14 mln km (kwadratowych)

2/ Najniższa temperatura jaką zanotowano na ziemi wynosi:

- 89,6

3/ Ile % obszaru Antarktydy pokrywa lądolód ?.

[ ] 100 % [ ] 98,5 % [ ] 99 % [ ] 99,2 % [ ] 99,7 % [X] 99,5 %

4/ Najwyższym szczytem Antarktydy (5140m n.p.m) jest:

Masyw Vinsona

5/ Na płaskich odcinkach wybrzeży tworzą się:

Lodowce Szelfowe

6/ Czy w jakimś regionie Antarktydy w ciągu roku temp. wzrasta powyżej 0°C ?.

Tak

7/ Polska stacja badawcza działająca na terenach Antarktydy nazywa się:

Henryk Arctowski

8/ Czy Antarktyda jest obszarem międzynarodowym ?.

Tak

9/ Jakie złoża występują na Antarktydzie ?.

[ ] Węgiel brunatny, miedź, rudy żelaza

(2)

Antarktyda

https://www.memorizer.pl/nauka/4252/antarktyda/

[X] Rudy żelaza, węgla kamiennego, srebra

[ ] Węgiel kamienny, srebro, platyna

10/ Marek Kamiński zdobył oba bieguny w...

[ ] 1991 roku [ ] 1985 roku [ ] 1988 roku

[X] 1995 roku

11/ Pojedyncze wzniesienia lub grzbiety górskie na Antarktydzie nazywamy...

nunataki

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Abstract—Pervasive computing environments are character- ized by a plethora of sensing and communication-enabled devices that diffuse themselves among different users. Built-in

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

K onflikt między Wysiekierskimi i Ludwiką Zabłocką a Karolem Ku­ czem starał się załagodzić Maksymilian de Vidal, b rat Ludwika, współ­ pracownik „K uriera