Obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczyciela WF

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Białystok bialystok.epraktyka.eu

Biuro projektu: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 49, tel. 85 713 15 91, e-mail: praktyki@wswfit.com.pl

Miasto Białystok

Lekcja 1. OBSERWACJA (HOSPITACJA) LEKCJI PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

- co to jest hospitacja?

- postawa studenta podczas lekcji, którą obserwuje,

-na co trzeba zwrócić uwagę podczas hospitacji, aby w pełni z niej skorzystać. Hospitacja - bezpośrednia obserwacja realizowanych przez nauczyciela zadań, wypełniających treści programowe, w celu ich analizy i sformułowania wniosków.

Naturalnym determinantem człowieka, który tworzy, doskonali, naucza, jest obserwacja i analiza świata otaczającego go, a tym bardziej „dotykania” i zrozumienia faktów zachodzących w środowisku jego bezpośredniej działalności. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela, w celu ich analizy musi przebiegać w sposób uporządkowany, zrozumiały oraz konstruktywny, dla jego odbiorcy, jakim jesteś Ty studencie. Praktykant – student, na podstawie wiedzy teoretycznej, nabytej podczas dotychczasowej edukacji na studiach, powinien konfrontować ją z tym, co zauważa i obserwuje podczas hospitacji konkretnych lekcji wychowania fizycznego. Budowa „własnego” stylu pracy, autorytetu, zaczyna się właśnie tu, na początku, u źródła spotkania z uczniem w szkole. To jest bardzo istotny moment na obserwację relacji, więzi oraz metod przekazu treści nauczania, które łączą nauczyciela z uczniem. Hospitacja jest czynnością bardzo statyczną, ale czy musi być uciążliwą? NIE, jeśli interesuje cię świat, rozwój i odkrycia. Nie rozumiesz, nie wiesz dlaczego nauczyciel prowadzi tak, a nie inaczej lekcję, zapytaj GO o to, nie rozumiesz dlaczego jest to ćwiczenie, a nie inne, zapytaj o to.

Oprócz obszarów, na które zwracamy szczególna uwagę podczas obserwowanej lekcji (budowa lekcji, dyscyplina, relacje, asekuracja, bezpieczeństwo, realizacja tematu), bardzo ważną rzeczą dla studenta jest styl kierowania uczniami przez nauczyciela. Każdy nauczyciel wypracowuje „swój” styl pracy, który mu odpowiada, który jest skuteczny do osiągania celów i zadań postawionych przez podstawę programową w czasie realizacji konkretnych tematów lekcji.

Należy także zwrócić uwagę na:

Organizacja procesu lekcyjnego – zapoznanie z zadaniami lekcji (cele) Atrakcyjność zajęć i właściwy dobór ćwiczeń

(2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Białystok bialystok.epraktyka.eu

Biuro projektu: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 49, tel. 85 713 15 91, e-mail: praktyki@wswfit.com.pl

Miasto Białystok

Ocenić stan klasy (ćwiczących i niećwiczących – przyczyny zwolnień) Zdyscyplinowanie uczniów

Wykorzystanie przyrządów przyborów Sposoby oceny i samooceny ucznia

Wdrażanie do indywidualizacji i samodzielności ucznia

Intelektualizacja – przekazywanie uczniom wiadomości z zakresu kultury fizycznej i zdrowotnej

Ćwiczeń jest bardzo dużo, warto zwrócić uwagę na te

niekonwencjonalne, których nie znajdziemy w podręcznikach, przez to lekcja staje się ciekawsza.

Sposób poruszania się i ustawiania nauczyciela prowadzącego lekcję (nie może być to chaotyczne, zawsze musimy mieć uczniów przed sobą, „na oku”).

Ważną rzeczą jest sposób motywowania uczniów do pracy na rzecz własnego ciała, sposób przekazu wiedzy, pobudzanie osób mało aktywnych ruchowo oraz niećwiczących.

Należy zwrócić uwagę czy występuje indywidualizacja procesu nauczania. Ważną rzeczą jest też terminologia, jakiej używa nauczyciel, a także

uczniowie.

HOSPITACJA – bardzo łatwa, a (uwierz mi) najbardziej przydatna i zapamiętywana relacja ze szkołą i uczniami praktyka.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :