• Nie Znaleziono Wyników

View of Andrzej Łuczyński, Young People Threatened with Exlusion a Presentive Potential of Don Bosco’s Pedagogy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Andrzej Łuczyński, Young People Threatened with Exlusion a Presentive Potential of Don Bosco’s Pedagogy"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

RECENZJE

170

Andrzej Ł

UCZYŃSKI

, Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał

pedagogii ks. Jana Bosko, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2018, ss. 416,

ISBN

978-83-7306-807-0.

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped20121-13

W kontekście nasilonych w ostatnich dziesięcioleciach zmian społeczno-kulturo-wych obejmujących swym zasięgiem dziedzinę rozwoju i społeczno-kulturo-wychowania młodego pokole-nia, czymś wręcz koniecznym staje się pogłębiona refleksja teoretyczna nad tymi zja-wiskami. Andrzej Łuczyński we wstępie do recenzowanej książki pisze: „Młodzi ludzie żyjąc współcześnie w społecznościach wielokulturowych, doświadczają złożonej rze-czywistości, która zawiera zróżnicowane koncepcje osoby i odmienne formy współży-cia społecznego. Poznając świat ludzi młodych, spotykamy się w nim obecnie ze szcze-gólnie niepokojącym zjawiskiem, jakim jest dramatyczna sytuacja wykluczenia społecz-nego i wychowawczego, której doświadcza wiele dzieci i młodzieży. […] Wyzwania związane z trudnościami, jakie dotykają współczesną młodzież, wzbudzają przekonanie, że instytucje i organizacje wychowawcze mają wiele do zaoferowania młodym, ich ro-dzinom i kulturom, do których przynależą” (s. 5). Tak nakreślone tło odsłania główny cel publikacji, którym jest „zapoznanie czytelnika z procesem wychowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w systemie prewencyjnym ks. Jana Bosko” (s. 9). Dla wielu współczesnych wychowawców okazuje się on być autentycznym wzorem pe-dagoga, który wychowywał młodzież w swym niepowtarzalnym stylu – opartym na mi-łości, dialogu, formacji społecznej i chrześcijańskiej.

Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy poświęcono tema-tyce antropologicznych uwarunkowań procesu wychowania. Za uzasadnione uznać na-leży podejmowanie tak ukierunkowanych dociekań oraz umiejętne sięgnięcie do treści antropologicznych. W obliczu współczesnych uwarunkowań społecznych i kulturowych zadanie to nie wydaje się łatwe. Punktem wyjścia dla poczynionych analiz stało się za-tem ukazanie personalistycznej koncepcji człowieka oraz wychowania jako wspomaga-nia jego rozwoju. W tym kontekście ukazano niezbywalną oraz niezastępowalną rolę rodziny. Rozważania podjęte w rozdziale zamyka zasadne odniesienie do roli autorytetu w wychowaniu młodego człowieka oraz jego pedagogicznego wymiaru.

W rozdziale drugim Autor poddaje analizie problematykę wykluczenia społecznego współczesnej młodzieży poprzez podjęcie namysłu nad trzema zasadniczymi obszarami. Punkt wyjścia stanowią rozważania na temat wychowania młodzieży w dobie globali-zacji oraz znaczenia, jakie w tym procesie przypisuje się podstawowym środowiskom wychowania i socjalizacji, w tym także środkom masowego przekazu. Szczególna uwa-ga została zwrócona na dynamizm i zagrożenia wieku adolescencji, a także na możliwe ich skutki, jak na przykład syndrom ekskluzji społecznej. Warto podkreślić, że Autor nie zostawia czytelnika bez wskazania konkretnych działań pomocowych wobec mło-dzieży zaniedbanej i zagrożonej wykluczeniem społecznym.

(2)

RECENZJE

171

Rozdział trzeci, zatytułowany Formowanie się myśli pedagogicznej ks. Jana Bosko, stanowi wyraz wychowawczej troski oraz pragnienia odkrycia na nowo systemu pre-wencyjnego włoskiego wychowawcy XIX wieku. Służyć temu ma zwrócenie uwagi na tło społeczne i edukacyjne życia ówczesnej młodzieży oraz źródła i rozwój myśli pe-dagogicznej ks. Jana Bosko.

W rozdziale czwartym Łuczyński jasno wskazuje na innowacyjność systemu prewen-cyjnego ks. Bosko. Precyzyjne omówione są także jego istotne elementy: rozum – jako zaufanie do potencjalnych możliwości natury człowieka; religia – jako otwarcie młodego człowieka na transcendencję; miłość – jako koegzystencja z wychowankiem w dobru. Po-ruszone zostaje także zagadnienie stylu wychowawczego oddziaływania w systemie pre-wencyjnym, w którym szczególną rolę przypisuje się między innymi „pedagogicznej obecności” (s. 305), postawie dialogu wychowawcy-asystenta i wychowanka, wynikającej „z potrzeby «duchowej» bliskości” (s. 309). Na podkreślenie zasługuje także troska Auto-ra recenzowanej publikacji o możliwie jasne i precyzyjne wskazanie specyfiki pedagogii ks. Bosko, a także jej aktualności.

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne wprowadzają znaczną różnorodność w sposobie postrzegania i rozumienia rzeczywistości, niejednokrotnie zaciemniając integralną wizję wychowania. Złożone przemiany kulturowe sprawiają natomiast, że młodzież często staje zdezorientowana wobec społeczeństwa, wobec określonych standardów myślenia i zacho-wania. Docenić należy zatem trud włożony w analizę, usystematyzowanie oraz przybliże-nie systemu prewencyjnego w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeprzybliże-niem społecznym. Nie ulega wątpliwości, że należy podkreślać wagę wspomnianych problemów, które ze wszech miar wymagają teoretycznych aktualizacji, ponownego odczytywania i poszuki-wania nowych możliwości praktycznych rozwiązań.

Z uznaniem przyjąć należy zatem wysiłek Autora włożony w opracowanie aktualnej propozycji wychowawczej, potrafiącej zafascynować zarówno wychowawców, jak i mło-dzież. Stanowi ona jednocześnie osobliwą, nieprzeciętną próbę zwrócenia uwagi na nie-zwykle naglącą potrzebę podjęcia gruntownej formacji społecznej i chrześcijańskiej dzieci i młodzieży, nierzadko zagrożonej skutkami zmian cywilizacyjnych. Koniecznością staje się zatem praca pokoleń w kierunku podnoszenia świadomości wychowawczej, stworzenia jak najlepszych warunków dla optymalnego funkcjonowania rodzin oraz całego społeczeństwa. Temu z pewnością przysłuży się recenzowana publikacja, która stanowi wyraz głębokiej troski o umocnienie pozycji podstawowych środowisk wychowawczych. Posiada ona war-tość zarówno teoretyczno-poznawczą, jak i w znacznym stopniu praktyczną. Z uwagi na bogactwo poruszanych zagadnień godna jest polecenia nie tylko rodzicom, pedagogom, katechetom, ale także tym wszystkim, którym nie jest obojętny los współczesnej młodzieży.

Dr Lidia Pietruszka Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL e-mail: lidiapietruszka@wp.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

w iród których wydzielono fragmenty trzech szydeł. igłę, oraz szpilę z uszkiem. Materiał krzemienny stanowi! pótsurowiec i odpadki hiszczniowe. Prace fi namów*} WKZ

Church examined and approved by the Most Holy Governing Synod, and published for the Use of Schools and of all Orthodox Christians, by order of His Imperial Majesty, w:

Zgodnie z metodyką EIO, ekoinnowacyjność państw europejskich (i opraco- wany na jej podstawie ranking) jest badana na podstawie czterech głównych grup

Ontologia na marginesach Leśmiana: „Otóż gdy męż-czy-zna ogląda się za kobietą na ulicy, a ona udaje, że tego nie widzi, to ta historia (Orfeusza i Eurydyki) wciąż

Die Sektion tagte in der Aula des Sta- szic-Palais, das zur Akademie der Wis- senschaften (PAN) in Warschau gehört. Da die Sektion durch die Zu- sammenlegung

Zusammenfassend lässt sich sicher fest- halten, dass die Konferenz durch eine Polyphonie von traditionellen literar- und theaterhistorischen bis hin zu innovativen

Centralizm – to poje˛cie odnosz ˛ ace sie˛ do rozbudowanych struktur admi- nistracyjnych pan´stwa, w których organy niz˙sze s ˛ a podporz ˛ adkowane orga- nom nadrze˛dnym, w

Zdaniem Ulricha, akcja ta dała początek polityki wobec Polaków, której celem było rozbicie Polski jako państwa, aneksja terenów zachodnich do Rzeszy, wygnanie Zydów i