• Nie Znaleziono Wyników

"Encyklopedia wiedzy o prasie", Red. J. Maślanka, Wrocław 1976 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Encyklopedia wiedzy o prasie", Red. J. Maślanka, Wrocław 1976 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Jerzy Bakanacz

"Encyklopedia wiedzy o prasie", Red.

J. Maślanka, Wrocław 1976 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 20/2 (64), 218

(2)

/1VT/ S L lZ lftS K l Je rz y : Jan III So b iesk i i o d sie cz w iedeńska w folklo­ rz e narodów słow iańskich. "L ite r a tu r a Ludowa"* 1976 z . 4 /5 s . 43­ -5 5 .

Autor bada funkcjonowanie wątku zw ycięstw a Jana Sobieskiego pod Wiedniem w ludowej lite ratu rze sło w iań sk iej. W folklorze czeskim docho­ wały się XVII-w ieczne p ieśn i dziadow skie sław iące k ró la p olsk iego , ze­ brane w dwóch XIX-w iecznych tomikach Józefa S a fa r ik a i Jana K ollń ra. Podobnie w trad y cji ludowej narodów Jugosław ii i na U krainie pojaw iają się przetw arzan e w ciągu wieków różne w ersje tego motywu. W p olsk iej lite ratu rz e ludowej o d sie cz w iedeńska zn alazła w yraz w bezimiennych p ie ­ śniach dziadow skich i żołn iersk ich . W d a lsz e j c z ę śc i artykułu autor oma­ wia występowanie i in terp re tacje motywu w folklorze w spółczesnym .

/V / ENCYKLOPEDIA WIEDZY O P R A S IE . R ed. J. M aślanka. Wro­ cław 1976, O s s . , s s . 284, zł 1 6 5

,-K siążk a łąc zy zalety słownika terminów prasoznaw czych i encyklope­ dii p raso zn a w cze j. Uwzględnia około 2000 h ase ł ułożonych w porządku alfabetycznym . Omówiono: zagadnienia ogólnoteoretyczne z z ak resu wie­ dzy o p r a sie i k ształcen ia dzien n ikarzy; zagadnienia praw n o-organizacyj­ n e ; zagadnienia dzien n ik arsk o-red ak cy jn e; gatunki dziennikarskie i typo­ logię p r a s y ; język w p r a s ie ; szatę g rafic z n ą ; technikę p o lig raficzn ą; z a ­ gadnienia socjologiczne i psych ologiczne. C a ło ść zm ierza do ukazania p r a sy jako elementu p ro c e su komunikacji m asow ej.

B P /6 4 /6 1 J . Ł .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stosunek do różnych form władzy jest w pisarstwie Lim onow a or­ ganiczną częścią jego stosunku do świata i przewija się przez większość jego utworów

Derartige Blogeinträge sind mit traditionellen Interpretationsaufsätzen verwandt, aber die Publikation der Texte und die Tatsache, dass sie nicht nur von der Lehr- person,

W ielką zasługą Jacksona jest jasne wykazanie, że Dickens nie walczył tylko z odosobnionymi nadużyciami, ale że atakował podstaw y system u kapi­ talistycznego :

Concerning the flocculation index, laboratory experiments conducted with sediment samples from the river show a high variability, but even in fresh water (fluvial

The investigations having been carried out comprised: physiologic role of trace elements, their content in plants, experim ents on trace elements as fertilizer

podstawowej zasady pracy socjalnej stawia teze˛, iz˙ w sytuacji poszerzaj ˛ acej sie˛ sfery ubóstwa, szansa na cze˛s´ciowe rozwi ˛ azanie tego problemu wi ˛ az˙e sie˛ z

Niemcewicz zwrócił również uwagę na nie istniejącą już wówczas granicę między Prusami Królewskimi a Książęcymi, na sprawy języka polskiego na tym

Especially for the case of neutral stability (c)=O) r is real (unknown), and the equation separates into two real equations for p and r, a being a given wave number.. First the table