• Nie Znaleziono Wyników

"Wolter w twórczości Krasińskiego", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Wolter w twórczości Krasińskiego", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zbigniew Kloch

"Wolter w twórczości Krasińskiego",

Przemysława Matuszewska,

"Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 24/1-2 (79-80), 386

(2)

/11/ MATUSZEWSKA Przemysława: Wolter w twórczości Krasi­ ckiego, ’’Pamiętnik Literaoki” 1980 z, 2 s. 52-64,

Praoa poświęcona pokrewieństwom, jakie łąezą twórczość Woltera i Krasickiego« Autorka, rezygnując z tropienia filiaoji

tekstowych, pozostawia poza kręgiem swyoh zainteresowań proble­ matykę wpływologiozną, stara się natomiast podkreślić wspólnotę rangi i pozycji pisarzy w ówczesnym środowisku literackim« Wy­ bór takiej perspektywy badawczej prowadzi do następującej kon­ kluzji: "mimo widomych różnic konstytucji psychofizycznej i tem­ peramentu, mimo odmiennych w wielu istotnyoh kwestiach poglądów i postaw - jest ooś, co zbliża i upodabnia warsztaty twórcze Woltera i Krasickiego na poziomie stylu wypowiedzi« Styl ten ukształtowała konwersacyjna kultura salonu"«

BP/79/80/71 Z«K«

/11/ MELKCWSKI Stefan: Bówieśnicy i braoia starsi« Warszawa 1980, Czyt,, ss, 356, zł

65,-Tom rozpraw krytycznych poświęconych poezji Bóżewioza, Her­ berta, Białoszewskiego, Ncwaka, Harasymowicza, Grochowiska, Brylla, Szymborskiej i Świrszczyńskiej« Książka przynosi też o­ mówienia debiutów poetyokich z pierwszej połowy lat siedemdzie­ siątych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Godziny otwarcia agend Biblioteki Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 2/2,

[r]

[r]

Markiewicz H .: Współczesna teoria badań litera ck ich za granicą.. Zespół autorski nie ustalony- Księga zbiorowa

[r]

"Witold Gombrowicz i świat jego młodości.. (V) GZELLA Alojzy Leszek: Prasa

[r]

[r]

[r]

Maciej Orkan-Łęcki. Litera

[r]

[r]

Materiały znajdujące się w projektowanej hali to odpady komunalne zmieszane. W zasobni następuje wstępna segregacja odpadów oraz transport do przetwarzania mechanicznego do

N fe są znane roz- m iary tego zjaw iska, nie określone determ inanty zew nętrzne narkotyzow ania się, jak rów nież m otyw a cje w ew nętrzne.. Poza reglam entacją

[r]

[r]

[r]

literatury pięknej w opinii uczniów i nauczycieli", Jadwiga Weber,. "Zeszyty Naukowe

(Problemy logiki interpretacji)", Heide G öttner,. "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und

[r]

[r]

WSPOMNIENIA O KAROLU

[r]