• Nie Znaleziono Wyników

„Estetyczny przedsiębiorca” od kuchni, czyli jak to się zaczęło...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "„Estetyczny przedsiębiorca” od kuchni, czyli jak to się zaczęło..."

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KWARTAŁ nr 14

SPATIUM w akcji

ESTETYCZNY

przedsiębiorca

od kuchni, czyli jak to się zaczęło...

Magdalena Kowalczyk

(2)

39

Luty 2012 r. – czwarty warsztat z naszego cyklu. Po raz kolejny po-kazywaliśmy historię i przemiany reklamy w przestrzeni miejskiej, przykłady godne naśladowania, a także te, które nie są tego warte. Po raz kolejny uczestnicy warszta-tów wymyślali swój biznes, rysowali, malowali, pytali, zastanawiali się i konsultowali ze sobą. A my przy-patrywaliśmy się, pomagaliśmy, szukaliśmy odpowiedzi na pytania małych studentów i dbaliśmy o to, by te zajęcia były dla nich połącze-niem wiedzy i praktyki.

Ale od początku… Uniwersytet Łódzki Dla Dzieci (UŁDD) to inicja-tywa, której celem jest upowszech-nianie nauki w sposób najbardziej przystępny i zachęcający do niej młodego studenta, czyli poprzez połączenie wiedzy z zabawą. Jedna z członkiń naszego Koła wspoma-gała jako wolontariuszka działania UŁDD w jego ubiegłorocznej, pierw-szej edycji i to ona zaraziła nas myślą o tym, że SKN SPATIUM mo-że przeprowadzić w ramach tej ini-cjatywy warsztat, a któryś z obsza-rów naszych zainteresowań jako koła naukowego z pewnością mógł-by stać się tematem zajęć z dziećmi. Pytanie „który”?

Na początku czerwca dostaliśmy informację, że należy stanąć do kon-kursu na tematykę warsztatu.

No i wtedy zaczęła się burza mózgów. Czas naglił, bo termin nadsyłania zgłoszeń mijał 17 czer-wca. Głównym warunkiem, jaki

należało spełnić było to, by warsztat miał zarówno część wprowadzającą, czyli teoretyczną, jak i praktyczną. Ponadto zajęcia są prowadzone dla dwóch grup wiekowych: 7–9 oraz 10–12 lat, stąd nasze pomysły musiały zostać dostosowane do wie-ku młodych studentów. Początkowo wydawało się, że będziemy realizo-wać warsztat dotyczący kwestii eko-nomicznych (to byłoby dość oczy-wiste, z racji Wydziału, którego stu-dentami jesteśmy), potem pojawiały się pomysły, by zrobić coś o prze-mianach tkanki miejskiej w Łodzi, mieście zmieniającym się, mieście rosnącym, potem o przestrzeniach publicznych i reklamach. Wtedy padła propozycja, by uczestnicy warsztatów wcielili się w przedsię-biorców, co sprawia, że powiązane są wspomniane wcześniej kwestie ekonomiczne z równie ważnym zagadnieniem estetyki w przestrzeni publicznej. Pomysł był prosty:

zadaniem, stojącym przed każdym uczestnikiem warsztatu, jest wymy-ślenie własnego biznesu, a później stworzenie własnej witryny (czyli m.in. szyldu, logo, drzwi, okien), wybranie koloru elewacji, a także nazwy przedsięwzięcia. Na jedną kamienicę miało się składać kilka witryn, a celem było spowodowanie, by posiadacze lokali użytkowych w obrębie jednej kamienicy poro-zumieli się ze sobą, jeśli chodzi o spójność i estetykę.

Dopracowaliśmy nasz pomysł i wysłaliśmy zgłoszenie. Dokładnie

(3)

KWARTAŁ nr 14

1 lipca otrzymaliśmy informację, że SKN SPATIUM zostało zakwali-fikowane z warsztatem „Estetyczny przedsiębiorca” do drugiej edycji UŁDD. Przed grupą projektową stanęło wówczas kolejne zadanie – opracowanie szczegółowej koncepcji tego, co chcemy zrealizować w ra-mach zajęć z dziećmi. Jakie mate-riały, zarówno papiernicze, jak i ele-ktroniczne, są potrzebne, jak chcie-libyśmy przedstawić historię i roz-wój reklamy wielkoformatowej oraz jej wpływ na przestrzeń miej-ską poparty przykładami prosto z łódzkich ulic. Warto podkreślić, że nasz warsztat ze względu

na poruszany temat walorów estety-cznych, co w Łodzi jest sprawą szczególnie ważną, uzyskał hono-rowe patronaty Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej oraz Fundacji Ulicy Piotrkowskiej.

Po zapoznaniu się z kwestiami organizacyjnymi (terminy warszta-tów, zasady na nich panujące, nasze obowiązki jako prowadzących), po-zostawało jeszcze zrobienie zakupów środków papierniczych: bloków do rysowania, kredek, mazaków oraz przygotowanie szablonów, na których dzieci miały tworzyć swoje wizje witryn sklepowych. Do prezentacji tych prac postano-wiliśmy wykorzystać nie jak wcze-śniej planowaliśmy kartonowe pu-dła, mające pełnić rolę kamienic, ale wielkoformatowe wydruki z wzorami kamienic z ul. Piotrko-wskiej. Mogliśmy je wykorzystać

dzięki pomocy architekta

p. W. Wróblewskiego oraz uprzej-mości Instytutu Architektury i Ur-banistyki Politechniki Łódzkiej.

Przed nami była próba gene-ralna, a potem pierwszy warsztat… Nie do końca wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać, jakie będą reakcje dzieci, czy będą zaintere-sowane. Jednak już po pierwszym warsztacie okazało się, że nie to jest naszym problemem… To właśnie te duże wydruki (na specjalnych siat-kach, o wymiarach: 2x6 m) przed-stawiające zabudowę Piotrkowskiej okazały się być trudne do zamonto-wania, musieliśmy się więc sporo nagłowić, by umieścić je w sali

w odpowiedni, funkcjonalny sposób. Wtedy też okazało się, że w sytuacji ekstremalnej: kiedy do rozpoczęcia zajęć dla dzieci pozostaje 30 minut, a czas wcale nie płynie, a raczej bie-gnie jak szalony, stajemy się zgrani i coraz bardziej kreatywni. To wy-bawiło nas z opresji i mimo że po-czątkowo podczas warsztatu było nieco sztywno, wszyscy szybko „rozkręcili się”. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, nie tylko brały udział w quizie pt. „Czy znasz tę markę?”, ale także komentowały inne pokazywane zdjęcia ilustrujące rozwój wielkoformatowych reklam. Szybko minęła pierwsza obustronna nieśmiałość i wszyscy spędziliśmy efektywnie ten czas. Okazało się, że dzieci zadają mnóstwo pytań, czasem dość niespodziewanych, że mają niesamowitą pamięć

(4)

41 W arsztaty „Es tety czny przedsi ębiorca”

fot. Olga Zuchor

(5)

KWARTAŁ nr 14

oraz skojarzenia dotyczące miejsc w mieście. Czasem przedstawiają pełen biznesplan wymyślonego przedsiębiorstwa lub opowiadają perypetie z własnego życia bądź wypytują nas, jak to jest

być studentem.

Dotychczasowy bilans warszta-tów to dwa zajęcia dla dzieci z

młod-szej i dwa ze starmłod-szej grupy wieko-wej, trochę trudności w kwestiach technicznych, ale i ogromna satysfakcja z tego, co robimy. Jes-teśmy zadowoleni, że możemy opo-wiedzieć o tym, jak zmieniało się jedno z mediów, jakim jest reklama oraz jak wyglądał ten proces w Ło-dzi. Dodatkowym atutem jest

współ-dr Marcin Feltynowski

sylwetki miast (i nie tylko…)

rog

ów

cudze chwalicie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Do obu serii można przystąpić ekster- nistycznie, choć na bardziej zaawansowanym poziomie nauka biologii, fizyki czy chemii staje się niepraktyczna – przychodzi moment, kiedy

Kiedy światło dociera do tylnej części oka, przemieszcza się wzdłuż wiązki nerwów znajdujących się w siatkówce.. Otrzymane obrazy są następnie przekazywane do mózgu

- Przede wszystkim małe sprostowanie: urodziłem się na Lubelszczyźnie, niedaleko Puław, tylko że wkrótce potem moi rodzice przenieśli się do Wilna.. Tam już

Członek rad i kolegiów redakcyjnych krajowych i zagra- nicznych czasopism naukowych; członek mię- dzynarodowych grup naukowo-badawczych; członek krajowych i

Ocalał on krainę wyżyn i zapewniał amerykanom panowanie nad biegiem Hudsonu, który, jak widzieliśmy, stanowił, że tak po­ wiem, główną żyłę strategiczną

W pewnym momencie, kiedy przygotowywali się do spektaklu w szpitalu dla nieuleczalnie chorych na ulicy Popiełuszki (wtedy Róży Luksemburg) okazało się, że nagle wypadł im

Następnie nauczyciel rozdaje malutkie karteczki i prosi uczniów, aby zapisali na nich wymyślone przez siebie imię i nazwisko, najlepiej takie, które zawierałoby litery

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym na III etapie edukacyjnym opiera się na założeniu, że uczeń poznaje na lekcjach geografii zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz

Szczególny nacisk należy położyć na nowe gałęzie przemysłu i nowoczesne technologie oraz, jeśli zdążymy, wpływ przemysłu na środowisko (porównanie) oraz wskazanie tempa

Szczególny nacisk należy położyć na nowe gałęzie przemysłu i nowoczesne technologie oraz, jeśli zdążymy, nawskazanie tempa zmian zachodzących w przemyśle i ich znaczenie

„ Nauczyciel, nawiązując do tematu lekcji, odwołuje się do wiedzy uczniów z programu podstawowego i prosi, aby metodą burzy mózgów uczniowie. przypomnielisobie cechy rzeźby

Wspólnie wypracowują w grupach propozycje zadań do kart pracy, które nauczyciel uwzględni przygotowując je dla uczniów oraz kryteriasamooceny i oceny wycieczki –

Uczniowie pozyskali do współpracy na trasie przedstawicieli instytucji lokalnych, dzięki czemu wzrosła efektywność edukacyjna wycieczki wszystkich uczniów, także tych ze SPE

Uzupełnij zdania dotyczące charakterystycznych cech ukształtowania powierzchni Polski: Rzeźba Polski układa się pasowo o przebiegu równoleżnikowym w kierunku WE (EW). W

Kryteria te to: dominujące czynniki, które ukształtowały krajobraz, pełnione funkcje, ocena wartości przyrodniczych i kulturowych oraz stanu zachowania krajobrazu

„ Uczniowie wypowiadają się, jak im się pracowało tą metodą; do czego przydadzą się umiejętności i wiedzazdobyta podczas pracy metodą WEBQESTU. „ Quiz

Był liderem środowiska Spotkań, nie byłoby wielu inicjatyw opozycyjnych gdyby nie Jego inspiracja.. Wywinął się śmierci porwany już po stanie wojennym przez

wprowadza się dla wszystkich pracowników dniówkowych IV tabelę płac oraz podnosi się premię do 1 5 proc. przeszeregowań o jedną grupę wyżej - podział do dyspozycji

Based on fatigue tests for rotational bending, which were performed on specimens made of carbonitrided and heat treated (normalized) only material, it was possible to determine

- Zupełna nowość, bo to co do tej pory nagrywaliśmy dla teatru, to były proste formy audiowizualne zamieszczane na naszej stronie internetowej, czy pro lu społecznościowym

na stałe do programów sympozjów naukowych Pol- skiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa do Walki z Kalec- twem oraz Polskiego

Za ska ku ją cy jest też wy nik in ter ne to wych ser wi sów plot kar skich, któ re oka zu ją się do brym me dium, pozwalającym do - trzeć do użyt kow ni ków z okre ślo

Jednak wydaje mi się, że nasz wysiłek nie pójdzie na marne i coraz więcej osób będzie chciało uprawiać ten dosyć widowiskowy rodzaj pił- ki ręcznej. Tworząc nowe boisko,