• Nie Znaleziono Wyników

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Kuchta pt. Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w wybranych zadaniach diagnostycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Kuchta pt. Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w wybranych zadaniach diagnostycznych"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Prof. dr hab. inż. Jan KOSMOL Katedra Budowy Maszyn

Politechnika Śląska

Gliwice, 27.10.2011.

R e c e n z j a "

rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Kuchta

nt. „Zastosowanie sztucznych systemów im m unologicznych w wybranych zadaniach diagnostycznych”

Rozprawa doktorska mgr inż. Małgorzaty Kuchta nt. „Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w wybranych zadaniach diagnostycznych”, została napisana na 140 stronach A4. W ykaz literatury zawiera 47 pozycji literaturowych, z czego 14 zostało opublikowanych w ostatnich 6 latach.

1. Ocena podjętego tematu

Konieczność stosowania coraz bardziej zaawansowanych systemów monitorujących i diagnozujących działania i poprawną pracę urządzeń technicznych, wydaje się rzeczą oczywistą. Uzasadnia się to przede wszystkim wzrostem złożoności technicznej tych obiektów oraz coraz wyższym poziomem automatyzacji, czyli pracy urządzenia bez udziału człowieka, np. na II lub III zmianie. Proste metody diagnostyczne, bazujące na monitorowaniu jednej lub kilku wielkości fizycznych i kontrolowaniu przekroczenia wartości granicznych, w wielu przypadkach nie są ju ż wystarczające. Dlatego sięga się po metody bardziej zaawansowane, do których bez wątpienia należą metody sztucznej inteligencji. Również te metody rozwinęły się szeroko i są powszechnie stosowane, jak np. sieci neuronowe czy systemy eksperckie. Dotychczasowa praktyka ich stosowania pokazuje, że nie w każdym przypadku dają zadawalające rezultaty. Dlatego poszukiwanie nowszych, skuteczniejszych metod wydaje się być zadaniem nie mającym końca. W tym sensie podjęcie przez Doktorantkę tematu Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w

Recenzja opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego RMTn - 9 i/n /n n ń /ii/n n m /m u r.

BIUR O DZIEKANA

(2)

wybranych zadaniach diagnostycznych, jest wyjściem w kierunku opracowania nowszych, jeszcze mało rozpoznanych metod diagnostycznych. Tak sformułowany temat jest nowoczesny, odpowiadający aktualnym trendom i co ważniejsze, pozwalający oczekiwać aplikacji w wybranych obszarach technicznych.

Praca została podzielona na 7 głównych rozdziałów, przy czym rozdz. 1 to krótki wstęp, a rozdz. 2 to analiza doniesień literaturowych, w której poza definicjami podstawowych pojęć zaprezentowano przykłady zastosowania sztucznych systemów immunologicznych w różnych obszarach, niekoniecznie technicznych. Brak jednoznacznego podsum owania tego przeglądu, który wskazywałby na kierunki dalszych badań.

Rozdz. 3 to cel i zakres pracy, w którym jednoznacznie sformułowano, co i w jakim zakresie zostanie wykonane.

Rozdz. 4 to opis zastosowanych algorytmów oraz ich modyfikacji dla potrzeb rozprawy. M ożna uznać, że zawiera on wkład własny Autorki.

Właściwy wkład Doktorantki w przedmiot rozprawy, to rozdz. 5, 6 i 7. Rozdziały te odpowiadają zadaniom do rozwiązania, tj. optymalizacji (rozdz. 5), klasyfikacji (rozdz. 6) i detekcji anomalii (rozdz. 7). Struktura tych rozdziałów jest podobna: najpierw testy wstępne odpowiedniego algorytmu a następnie testowanie wpływu wybranych parametrów na sprawność rozwiązania zadania. Każdy z tych rozdziałów kończy się testami, które można uznać za eksperymentalną weryfikację opracowanej metody diagnostycznej, bowiem opartych na danych dotyczących eksperymentów z obszaru obróbki skrawaniem, ale zaczerpniętych z literatury. Końcowe stadium każdego z tych rozdziałów, to wnioski odnośnie przydatności testowanego algorytmu do rozwiązania jednego z trzech wcześniej zdefiniowanych zadań, tj. optymalizacji, klasyfikacji czy detekcji anomalii.

Rozdz. 9 to podsumowanie pracy, mającej uzasadnić wykonanie całego zakresu pracy zdefiniowanego w rozdz. 3.

2. Ocena merytoryczna i wątki dyskusyjne

Zadanie, jakiego podjęła się Doktorantka, jest klarowne i zrozumiałe: zweryfikować zastosowania sztucznych systemów immunologicznych do rozwiązania wybranych zagadnień technicznych, tj. do optymalizacji, klasyfikacji i detekcji anomalii. Uzasadnienie do podjęcia tego tematu jest proste: jak do tej pory brak jest informacji literaturowej o takim wykorzystaniu sztucznych systemów immunologicznych, a ponieważ wiadomo, że naturalne systemy immunologiczne, funkcjonujące między innymi w życiu człowieka, takie

(3)

zagadnienia rozwiązują. Można więc sądzić, że da się je zaadoptować do działań technicznych. To jest pierwszym osiągnięciem Doktorantki.

Doktorantka w sposób świadomy ograniczyła swoje rozważania do trzech obszarów zastosowania sztucznych systemów immunologicznych, tj. do optymalizacji, klasyfikacji i detekcji anomalii, uzasadniając to wnioskami płynącymi z analizy naturalnych systemów immunologicznych. To jest drugie osiągnięcie Doktorantki.

Ocenę możliwości zastosowania sztucznych systemów immunologicznych w tych trzech obszarach przeprowadziła metodą testowania zdefiniowanych problemów, przy czym każdorazowo porównywała osiągnięte rezultaty z wynikami jakie dają znane i stosowane ju ż metody optymalizacji, klasyfikacji czy detekcji anomalii. To pozwoliło na bezpośrednią ocenę jakościow ą i ilościową zastosowania tych metod a tym samym na sformułowanie sugestii odnośnie ich stosowania lub nie. To jest praktyczny aspekt badań Doktorantki i jest trzecim Jej osiągnięciem.

N a tej podstawie wyrażam pogląd, iż wyżej wymienione osiągnięcia Doktorantki w temacie rozprawy doktorskiej mogą być podstawą do nadania Jej stopnia doktora nauk technicznych. Ogólnie pozytywna ocena osiągnięć Doktorantki nie oznacza braku istnienia wątków dyskusyjnych.

W dalszym ciągu przedstawię niektóre z nich:

1. Nie mam pełnego przekonania, że oceniana rozprawa mieści się w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn”. W pracy jest wiele przykładów z „Budowy i eksploatacji maszyn”, gdzie proponowana metoda była testowana, ale czy to jest wystarczające do zakwalifikowania jej do tej dyscypliny? Oczekiwałbym od Doktorantki dodatkowego uzasadnienia.

2. M etodyka testowania przydatności sztucznych systemów immunologicznych do wybranych zadań technicznych była dosyć prosta: Autorka wybrała arbitralnie (z literatury) cztery algorytmy, które oprogramowała dla swoich potrzeb. Następnie, na bazie tych swoich procedur, poszukiwała najsprawniejszego rozwiązania zadania, zmieniając parametry algorytmów. Pytanie, które się nasuwa brzmi: w czym przejawia się naukowy wkład Doktorantki w rozwój dyscypliny naukowej, jeżeli przyjąć, że testowanie wybranego algorytmu do rozwiązania określonego zadania jest zadaniem nie wymagającym wielkiej finezji, co nie oznacza, że jest to zagadnienie łatwe i proste? Tak więc co jest ostatecznym

(4)

3. W nawiązaniu do p. 2, nasuwa się pytanie: dlaczego wybrano arbitralnie (bez żadnych uzasadnień) algorytmy: CLONALG, Rlais, aiNet czy algorytm negatywnej selekcji? Czy są to jedyne algorytmy nadające się do rozwiązywania przyjętych zadań czy też istnieje inne uzasadnienie ich wyboru?

4. W pracy konsekwentnie stosuje się nazewnictwo wzięte z systemu odpornościowego człowieka. Nie jestem temu przeciwny, jakkolw iek czyta się to trudno. Jeżeli jednak praca doktorska, dotycząca zagadnień technicznych ma służyć szerszemu gronu odbiorców (inżynierów), to wyrażam pogląd, iż używany język nie przysłuży się szerokiemu i szybkiemu wykorzystywaniu tych metod do praktyki zawodowej. Jako przykład niech posłużą takie terminy jak: dojrzewanie swoistości, stopień wrogości otoczenia komórki, próg naturalnej śmierci komórki, frakcja dojrzałych przeciwciał, immunologiczna metafora. Jak kojarzyć te pojęcia z pojęciami technicznymi dotyczącymi zagadnień optymalizacji, klasyfikacji czy detekcji anomalii?

5. W rozdz. 5 omówiono zagadnienia optymalizacji, bazując na zadaniach akademickich, tj. na optymalizacji funkcji wielomodalnych. Co było kryterium optymalizacji, czas osiągnięcia kryterium globalnego, czy też samo osiągnięcie kryterium globalnego?

6. Uogólniając wnioski z badań optymalizacyjnych, przeprowadzonych na funkcjach wielomodalnych, Doktorantka sformułowała pewne zalecenia odnośnie niektórych parametrów (str. 62). Czy te wnioski można przenieść na dowolny inny obiekt (funkcję)? 7. Analizując problem klasyfikacji z zastosowaniem sztucznych systemów

immunologicznych, Doktorantka wprowadziła zaskakujące porównanie: mianowicie porównywała sprawności klasyfikacji dla danych trenujących i dla danych weryfikujących (str. 90, tab. 6.3) i ku mojemu zaskoczeniu, uzyskała zasadniczo różne wyniki. Czym wytłumaczyć fakt, że dla dwóch losowo utworzonych zbiorów danych, nazywanych trenującymi i weryfikującymi sprawności klasyfikacji różnią się istotnie? Taki sam problem wystąpił podczas klasyfikacji wierteł do trzech stanów (str. 94), czy podczas klasyfikacji kształtów granic (str. 95).

8. Z wyników analiz dotyczących klasyfikacji m ożna wnioskować, że sprawność klasyfikacji zależy od rodzaju zbioru danych (str. 91). Oznacza to, że jeżeli dysponujemy jakim ś zbiorem danych, np. z eksperymentu, to nie jesteśm y w stanie ocenić maksymalnej sprawności klasyfikacji, jeżeli nie wiemy co to jest za zbiór danych (jakiego rodzaju), albo jeżeli nie przekształcimy tego zbioru do jednego ze znanych rodzajów, np. do zbioru z

równomiernym rozmieszczeniem wewnątrz klasy?

(5)

3. Ocena strony edycyjnej

Praca, pod względem edycyjnym, jest napisana bardzo ładnie. Praktycznie jest pozbawiona błędów maszynowych (nieliczne błędy maszynowe zaznaczyłem w tekście) a ilustracje są estetyczne i czytelne (pojedyncze ilustracje zawierają drobne błędy, które nie wypaczają ich informacyjnego przekazu). Zdania są logiczne i zwięzłe. Pracę czyta się łatwo, jeżeli opanowało się w dostatecznym stopniu język i pojęcia z obszaru systemu

odpornościowego człowieka.

4. Podsumowanie

Rozprawa doktorska mgr inż. Małgorzaty Kuchta, pt. „Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w wybranych zadaniach diagnostycznych” spełnia wymagania Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14.03.2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595) w odniesieniu do Art. 13, p. 1, a mianowicie:

- w rozprawie przedstawiono oryginalny problem naukowy w postaci analizy przydatności sztucznych systemów immunologicznych do rozwiązania zagadnień diagnostycznych, - Autorka wykazała się ogólną wiedzą teoretyczną z dyscypliny „Budowa i eksploatacja

maszyn”, przedstawiając między innymi próby aplikacji opracowanej metody do rozwiązania przykładowych zadań z obszaru technologii obróbki skrawaniem,

- Autorka wykazała się umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, tzn. sformułowania celu badań, opracowania metodyki badań i otrzymanych wyników, weryfikacji uzyskanych rezultatów badań, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami badawczymi oraz umiejętnością logicznego wnioskowania.

To wszystko pozwala mi na sformułowanie ostatecznego wniosku o dopuszczeniu recenzowanej rozprawy doktorskiej mgr inż. M ałgorzaty Kuchta do publicznej obrony.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podstawą istnienia i funkcjonowania niemal każdej większej grupy czy zbiorowości jest zbiór zasad określających mniej lub bardziej szczegółowo reguły wzajemnego współżycia. Aby

Godność osoby ludzkiej, która wskazuje na człowieka jako dobro-cel, domaga się, by gospodarka, służba zdrowia, bezpieczeństwo i wszystkie inne działania państwa miały

Do przedmiotów uzupełniających w ramach specjalizacji zalicza się: katecheza dorosłych, Kościół w świecie współczesnym, współczesne formy przekazu wiary

Siedmiomiesięczny brak arki przymierza - znaku Bożej obecności był dla Izraelitów karą, ale przez ten czas doświadczani byli też Filistyni, którzy, przetrzymując arkę na

Teraz jeśli X jest nieujemną zmienną losową, to bierzemy niemalejący ciąg (X n ) zmiennych prostych zbieżny prawie na pewno do X. Wówczas warunkowa wartość oczekiwana istnieje

Nie zawsze oznacza to, ˙ze problem został uproszczony w powa˙znym stopniu: niektóre partie klasycznej teorii funkcji specjalnych, w szczególno´sci słynne funkcje Bessela,

lat na tle zmniejszającej się liczby herbów w poszczególnych pięćdziesięcioleciach (na skutek wydłużania się średniego trwania pontyfikatu) udział herbów z floralnymi

Wskaźnikiem reakcji drzew na stres była asymetria fl uktuacyjna (FA), niespecyfi czny mier- nik, wyrażający odpowiedź igieł sosny na zanieczyszczenia prze- mysłowe. Wydzielono

Podobieństwo problemu identyfikacji mówcy do problemu identyfikacji języka określonego fragmentu tekstu sprawiło, że stosowanie i-wektorów w rozpoznawaniu języka stało się obok

Sformułowany cel pracy – praktyczne wykorzystanie symulacji ruchu drogowego do oceny przewidywanego wpływu modyfikacji infrastruktury drogowej na poziom emisji zanieczyszczeń

Ten temat jest przedmiotem rozdziału piątego, w którym autor wymienia podzespoły, które spowodowały co najmniej 80% awarii maszyn odstawczych.. Jest to cenna informacja dla

Przyjęto, że ogólny algorytm doboru tłumienia będzie się składał z czterech algorytmów cząstkowych: szacowania masy nadwozia, szacowania typu nawierzchni drogi, algorytmu

Mariusza Grajka uważam, że postawiony przez Autora rozprawy problem badawczy ma charakter dysertabilny i w pełni nawiązuje do współczesnych osiągnięć oraz

Ze względu na usankcjonowanie, już obecnie, emisji cząstek stałych (masy i liczby) w przepisach dotyczących badań homologacyjnych, a w przyszłości także podczas badań

Podjęta przez Autora rozprawy próba teoretycznej i doświadczalnej oceny ruchu ładunku w układzie dolotowym i w systemie spalania silnika, mimo, że zakres pracy obejmuje

Joanny Herczakowskiej p.t.: „Warunki rozwoju polskiego rynku węgla oraz utrzymania jego konkurencyjnej pozycji w świetle zmian zachodzących na międzynarodowych

Based on input-output analysis for the Polish econom y, and foreseen changes in the fuels consum ption structure, the energy structure sim ulations and assess the

W części eksperymentalnej przeprowadzono identyfikację składników petrograficznych kruszyw naturalnych, identyfikację składników mineralnych będących powodem zmiany

Autorka w ocenianej pracy charakteryzowała zmienność gleb w obrębie badanych biogeocenoz w ujęciu makroskalowym (kateny) oraz wpływ mikroreliefu na

Na wyjątkowo obszerną bibliografię recenzowanej rozprawy składają się, według klasyfikacji zaproponowanej przez Autorkę: książki i monografie, artykuły naukowe i

Zawiera on opis agenta GGP o nazwie Magician, n a który składają się sposoby budowy przez agenta funkcji ewaluacyjnych, wykorzystywane przez niego algorytmy przeszukiwania

Notacja przyjęta w (39) jest niejasna. W rozdziale 9 rozważa się zagadnienie testowania rozmytego automatu skończonego. Proponuje się zastosowanie w tym celu kilku

Mgr Małgorzata Bukała postawiła sobie za cel przeprowadzenie analizy własności strukturalnych i elektronowych struktur półprzewodnikowych w systemie materiałowym