• Nie Znaleziono Wyników

Afryka - test wiedzy ogólnej, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Afryka - test wiedzy ogólnej, test PDF / Memorizer"

Copied!
5
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Test z wiedzy ogólnej na temat Czarnego Kontynentu

1/ Najdłuższą rzeką Afryki jest:

Nil

2/ Największym jeziorem Afryki jest:

[ ] Jezioro Tanganika [ ] Jezioro Niasa [ ] Jezioro Turkana

[X] Jezioro Wiktorii

3/ Obszar rozciogający się wzdłuż południowych wybrzeży Sahary, charakteryzujący się jedną, krótką porą deszczową oraz roślinnością stepową bądź półpustynną, na której wykształcił się nomadyzm to:

sahel

4/ Niewielkie państwo, leżące w północno-wschodniej Afryce, oraz jego stolica noszą tą samą nazwę. Na terenie kraju znajduje się także najniższa depresja na kontynencie - Jezioro Assal (ok. 150 m. p.p.m.). Omawianym państwem jest:

Dżibuti

5/ Stronami konfliktu w Sudanie, który doprowadził do podziału państwa na Sudan i Sudan Południowy, są: [ ] buddyści [ ] Plemię Hutu [X] chrześcijanie [ ] analfabeci [X] muzułmanie [ ] plemię Tutsi

6/ Najważniejsze plemię, żyjące w RPA to:

[ ] Masajowie [ ] Berberowie [ ] Tutsi

(2)

7/ System polityczny, charakteryzujący się segregacją rasową, kojarzony najczęściej z Republiką Południowej Afryki, to:

[ ] Rasizm [ ] Aparycja [ ] System Kastowy

[X] Apartheid

8/ Które z tych jezior mają pochodzenie tektoniczne? (więcej niż jedna poprawna odpowiedź) [X] Niasa [X] Tanganika [ ] Nasera [ ] Czad [X] Jezioro Wiktorii [X] Turkana (Rudolfa)

9/ Hamada to inna nazwa: [X] pustyni kamienistej

[ ] nomadyzmu [ ] pustyni piaszczystej [ ] pustyni żwirowej

10/ Ten chrześcijańsko-muzułmański kraj, położony jest w Afryce zachodniej. Jego stolica w ubiegłym wieku przeniesiona została z miasta portowego, do metropolii w głębi kraju. Głównymi plemionami żyjącymi na terenie państwa są Hausa i Fulanie. Państwem tym jest:

Nigeria

11/ W północnoafrykańskich państwach codzienny lub cotygodniowy targ nazywany jest: [X] suku

[ ] hausa [ ] erg [ ] tulu

12/ Stolicą Republiki Południowej Afryki jest:

[ ] Queenstown [ ] Kapsztad

[X] Pretoria

[ ] Johannesburg

13/ Najwyższym szczytem Afryki jest:

Kibo w Masywie Kilimandżaro

(3)

14/ Al-Kattara (133 m. p.p.m.) jest najniższą depresją którego kraju?

Egipt

15/ W wyniku budowy tamy w Asuanie i stworzeniem Jeziora Nasera, pewnemu cennemu zabytkowi groziło zalanie. Dlatego też rząd Egiptu oraz organizacja UNESCO sfinansowały przeniesienie go na wyżej położone tereny. Zabytkiem tym jest:

[ ] piramida Cheopsa [ ] Wielki Mur Chiński

[X] świątynia Abu Simbel

[ ] świątynia w Karnaku

16/ Jakie ujście tworzy Nil, uchodząc do Morza Śródziemnego?

[ ] nie tworzy ujścia

[X] deltowe

[ ] lejkowe [ ]

17/ Która z wymienionych rzek nie kończy swego biegu, poprzez ujście do morza lub oceanu?

[ ] Zambezi [ ] Oranje [X] Okawango [ ] Nil 18/ Lesotho jest: [ ] anekumeną [ ] eksklawą [X] enklawą

[ ] największym państwem Afryki

19/ W klimacie równikowym gorącym i wilgotnym wysepują głównie gleby:

[ ] bielicowe [ ] cynamonowe [ ] czarnoziemy

[X] czerwonoziemy

20/ Cieśnina Bab al-Mandab oddziela od siebie Zatokę Adeńską oraz:

Morze Czerwone

21/ Góra Stołowa góruje nad którym z tych miast? [X] Kapsztad

(4)

[ ] Pretoria [ ] Abudża [ ] Kair

22/ Które z tych przylądków położone są w Afryce? (więcej niż jedna poprawna odpowiedź)

[ ] Horn [ ] Matapan

[X] Dobrej Nadziei [X] Igielny [X] Hafun

23/ Suche koryta rzek epizodycznych to:

wadi

24/ Które z tych regionów charakteryzują się dużą gęstością zaludnienia? (więcej niż jedna poprawna odpowiedź)

[X] obszar RPA

[X] wybrzeże Zatoki Gwinejskiej

[ ] Wielki Erg Wschodni

[X] wybrzeże Morza Śródziemnego

[ ] Wyżyna Bije

[X] delta Nilu

[ ] Ahaggar [ ] Pustynia Kalahari [ ] Darfur

25/ W jakim państwie zlokalizowany jest okręg przemysłowy Witwatersrand?

RPA

26/ Za powstanie Pustyni Namib odpowiedzialny jest:

[ ] ciepły prąd Agulhas [ ] zimny prąd Kanaryjski

[X] zimny prąd Benguelski

[ ] zimny prąd Oja-Siwo

27/ Kto jest autorem tzw. Zielonej Książeczki?

[ ] Laurent Gbagbo

[X] Muammar Kadafi

[ ] Nelson Mandela

(5)

Cytaty

Powiązane dokumenty

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

[r]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 30/3-4, 9-16 1991.. am bicje tw órcze N

Po sam ow iedzy w lite ra tu rz e m usi przyjść sam ow iedza filozoficzna, a więc stw orzenie narodow ej filozofii polskiej, w sk azującej drogi rozw iązania

O dtąd cała jego działalność sk upiła się na poszukiw aniu rozw iązań kom prom i­ sow ych i zapobieżeniu nieprzygotow anem u w ybuchow i pow stania.. założył

De zuurstof die door de onderdeksel de reactor binnen stroomt moet goed gedispergeerd worden in de vloeistof.. autoclaaf te voeren, daar de afdichting dan te

propozycję pisania do „P rzegląd u Tygodniow ego”.. m usiał bulw

Zachęcając czytelników tygodnika do pracy ośw iatow ej w ich środow i­ skach, obiecyw ał, że pism o będzie system aty czn ie udzielać p orad w za­ k resie

Do stały ch w spółpracow ników należeli A lek sander Św ięto­ chow ski i Filip Sulim irski.. jaw y życia literackiego i naukow ego na ziem iach

Szym anow ski otaczał m łodych w spół­ pracow ników troskliw ą opieką, służąc im dzienn ik arsk im dośw iadczeniem... stało się p rak ty czn ie

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

[r]

„d

N ie wiedzą o tym, że każdy, najbardziej nawet ustosunkowany, reporter będzie czepiał się pociągu, stał na deszczu, marzł, żeby zobaczyć, o której godzinie

lizacji nakładów oraz przeznaczanie ich znacznej części do kolportażu gratis (w przypadku „Rycerza” sięgało do zapewne 40%). W ojtczaka ten stały gest wobec ubogich

Osobną kategorię aktów norm atyw nych wojewódzkich funduszy tworzą ak ty praw ne stanowione przez ich organy (uchwały rady n a d ­ zorczej oraz zarządu), w

The contribution this paper is that by considering SMPL systems the perfor- mance of the scheduling procedure can be improved by using the properties of SMPL models and dynamic

Rozważając, czy środki nałożenia obowiązku usługi publicznej i za­ w ierania umów o usługach publicznych mogą być stosowane jednocze­ śnie do przewoźników n a tej samej

A patient experience journey was created via a standardized approach to analyze the patient experience within the dedicated care track of myocardial infarction treatment,