• Nie Znaleziono Wyników

Hrebenne, st. 35, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hrebenne, st. 35, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Hrebenne, st. 35, gm. Horodło, woj.

lubelskie, AZP 85-95/79

Informator Archeologiczny : badania 33, 48

(2)

48

9B

WCZESNA I STARSZA EPOKA BRĄZU

Chłopice, st. 11, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 105-83/28 – patrz: neolit

Cieśle, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72 – patrz: młodszy okres przedrzymski

– okres wpływów rzymskich

Grabek, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56 – patrz: wczesna epoka żelaza

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 – patrz: środkowa, młodsza

i późna epoka brązu

Grzybów, st. 23, gm. Słubice, woj. mazowieckie, AZP 54-56/36 – patrz: neolit HREBENNE, st. 35, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/79

osada kultury strzyżowskiej lub mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) •

osada z okresu wczesnego średniowiecza •

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr Martę Polańską (Muzeum Lubelskie w Lublinie) miały charakter prac ratowniczych ukierunkowanych na badanie cmentarzysk kultury strzyżowskiej, finansowanych przez Muzeum Lubelskie. Badano strefę stanowiska o największym zniszczeniu spo-wodowanym przez orkę i erozję naturalną.

Wykopy zlokalizowano w zachodniej części stanowiska, w miejscu gdzie na powierzchni zaob-serwowano obecność ułamków kości ludzkich. Przebadano powierzchnię 0,9 ara, w obrębie czte-rech wykopów. Odkryto i zadokumentowano 2 obiekty ziemne o charakterze gospodarczych jam osadowych, które na podstawie fragmentów ceramiki w nich znalezionych można zaliczyć do kul-tury strzyżowskiej lub mierzanowickiej (bardzo rozdrobniony i mało charakterystyczny ceramiczny materiał zabytkowy) i datować na wczesny okres epoki brązu. Posiadały one koliste zarysy i płytkie nieckowate przekroje. Ponadto na powierzchni stanowiska i w jego warstwie kulturowej znaleziono 2 siekierki o soczewkowatych przekrojach, kilka drobnych narzędzi krzemiennych oraz fragmenty naczyń kultury mierzanowickiej i strzyżowskiej.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu, a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40 – patrz: młodszy okres

prze-drzymski – okres wpływów rzymskich

Kichary Nowe, st. 2, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/18 – patrz: neolit

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/6 – patrz: młodszy okres

przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres

Cytaty

Powiązane dokumenty

Odkryto 24 jamy« 19 śladów po słupach« 1 palenisko« 3 groby z okresu wpływów rzym skich oraz kilka obiektów o niejasnym charakterze«O bserw acje stratygraficzne

Podbudowę wzmacniano nieraz kłodami 1 umacniane za pomocą pali z drewną iglastego / materiał sosnowy/ 1 liściastego / materiał dębowy/,Przy krańcu

Podbudowę wzmacniano nieraz kłodami 1 umacniane za pomocą pali z drewną iglastego / materiał sosnowy/ 1 liściastego / materiał dębowy/,Przy krańcu

Natrafiono na warstwę kulturową, w której znajdowały się liczne wyro­ by krzemienne oraz drobne fragmenty naczyń prahistorycznych /neolityczne.. Badania

Zarówno materiał ceramiczny /przewaga fragmentów naczyń workowa­ tych o lekko zgrubiałych i ściętych krawędziach/ jak i sk aib przedmiotów brązowych, należą

To przede wszystkim on pozwala określić znaczenia konkretnych wyrazów, uwarunkowane kontekstowo, a ponadto ukazuje realizację zasad gramatycznych. Teksty są

interpretacji warunkując rekonstrukcją jego intencji, z kolei formalizm, strukturalizm czy semiotyka dążą do odkrycia intencji tekstu, która także jawi się jako jedna

To, co bodaj najsilniej skłania obecnie do większego niż dotąd zwrotu uwagi w myśleniu teoretycznym i praktycznym na zagadnienie bezpieczeństwa ludzkiego, nie tylko

chologiczno-pedagogiczne i metodyczne (ważnym jest nie tylko realizować tradycyjne formy nauczania, ale i umieć aktywizować i rozwijać uzdolnienia

Na pierwszym rozpoznano dokładniej zachodnią strefę zabudowy mieszkalnej i odkry­ to zniszczony grób szkieletowy pod nawisem skalnym, na drugim zaś ujawniono bardzo

W Ameryce rozwój Związku Boiskowego zrzeszającego młodzież wszystkich klas społecznych, propagującego takie sporty jak koszykówka czy siatkówka oraz działalność

Bogusław Szmygin, prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (2009–2017), członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, prorektor Politechniki Lubelskiej (2012–2016),

Do najważniejszych grup na jakie podzielić można ryzyko specjalne należą czynniki ryzyka politycznego (np. ryzyko rozruchów, rewolucji, ryzyko dyskryminacyjnej polityki

The type of the distance function D( ·) and k are usually the only parameters optimized in the k-NN model. For k = 1 there is no error on the training set, but already for k=2

procedure is facilitated by an extractant/carrier dissolved in an organic phase (liquid membrane) whereas the interfacial extraction and re-extraction processes are mediated by

Summing up it is worth noticing that in the contemporary socio-economic conditions in Poland and elsewhere the idea of connecting the cities and urban regions besides the rebirth of

Wskazano wcześniej, że w świetle art. 39 ust. 2 pkt 1 usta- wy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnione składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających

elastycznego biura, w którym jest mniej stanowisk pracy niż pracowników, oraz ruchomego biura, które pracownik nosi ze sobą w komputerze (Toffl er, Toffl er, 1995). Jest ona

An important factor is to know the team leading preoperative therapy based on the methods of physiotherapy, should know clinical and surgical indications (according to the 3

Независимо от того, чем отличается купчиха (красотой или верностью), обманщик утверждает, что уже ее соблазнил (Рыбников)

Barbara Głowacka.

Badaniami objęto więk- szą część stanowiska nr 101 (po zachodniej stronie Rowu Rabińskiego) oraz niewielką część stanowiska nr 100 (po wschodniej stronie). Ogółem zbadano