• Nie Znaleziono Wyników

W UNII EUROPEJSKIEJ Prośrodowiskowa strategia morska Unii Europejskiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W UNII EUROPEJSKIEJ Prośrodowiskowa strategia morska Unii Europejskiej"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Proœrodowiskowa strategia morska Unii Europejskiej

Maciej Podemski

1

Europejskie œrodowisko morskie stoi w obliczu wielu zagro¿eñ, takich jak: utrata lub degradacja bioró¿norodnoœci i zmiany w jej strukturze, utrata siedlisk, ska¿enie niebezpiecznymi substancjami, nadmiar od¿ywczych substancji oraz skutki zmian klimatycznych.

Wœród g³ównych przyczyn zagro¿e-nia, poza skutkami zmian klimatycznych, wymienia siê zanieczyszczanie wód morskich, w tym: ska-¿anie przez substancje niebezpieczne, zanieczyszczanie ze Ÿróde³ naziemnych, ska¿anie mikrobiologiczne, zaœmieca-nie czy wycieki ropy na skutek wypadków zbiornikowców. Nale¿y tu równie¿ wymieniæ zanieczyszczanie chroniczne, bêd¹ce konsekwencj¹ transportu morskiego i przybrze¿-nych wierceñ w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziem-nego oraz zanieczyszczanie powstaj¹ce w wyniku demon-ta¿u statków.

Œrodowisko morskie zagro¿one jest równie¿ szkodli-wym wp³ywem po³owów do celów handlowych, wprowa-dzaniem obcych (egzotycznych) gatunków (g³ównie poprzez zrzuty wody balastowej ze statków), nielegalnym zrzutem radionuklidów, a tak¿e nadmiarem zwi¹zków pokarmowych, sp³ywaj¹cych z otaczaj¹cych l¹dów i powoduj¹cych eutrofizacjê mórz lub rozleg³e wykwity alg. Szczególnie zagro¿one s¹ te sektory gospodarki, któ-re bezpoœktó-rednio zale¿¹ od jakoœci œrodowiska mor-skiego. W przypadku dalszej degradacji tego œrodowiska wysokie straty poniós³by kluczowy dla gospodarki sektor turystyki. W odniesieniu zaœ do rybo³ówstwa, ju¿ obecnie zauwa¿alne s¹ szkody gospodarcze, np. straty poniesione wskutek prze³owienia dorsza na Morzu Pó³nocnym i Ba³tyc-kim w 2002 r. wynios³y 400 mln EUR. Wed³ug innych osza-cowañ, obroty rybo³ówstwa brytyjskiego mog¹ zmniejszyæ siê o 30%, jeœli gospodarka zasobami rybnymi bêdzie nadal Ÿle prowadzona, a przemys³ nie zostanie unowoczeœniony i nie stanie siê bardziej konkurencyjny.

Istniej¹ce obecnie œrodki i inicjatywy krajów UE, maj¹ce na celu ochronê œrodowiska morskiego, okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce nie tylko dla jego ochrony, ale i zachowa-nia odpowiedniego poziomu. Uzachowa-nia Europejska uzna³a wiêc, ¿e dla powstrzymania pogarszania siê stanu œrodowi-ska morskiego i dalszej utraty jego bioró¿norodnoœci konieczne jest stworzenie zintegrowanej polityki, która weŸmie pod uwagê wszystkie czynniki wywieraj¹ce wp³yw na to œrodowisko, a tak¿e przyjêcie odpowiednich metod dzia³ania.

Wyra¿one to zosta³o w Szóstym Programie Dzia³añ Unii Europejskiej na rzecz Ochrony Œrodowiska z 2002 r. (Sixth Environment Action Programme of the European Community 2002–2012), który nak³ada obowi¹zek

rozwo-ju tematycznej strategii dotycz¹cej ochrony i zachowania europejskiego œrodowiska morskiego (zwanej dalej strate-gi¹) w celu wspierania zrównowa¿onego u¿ytkowania mórz i zachowania ekosystemów morskich.

Pierwszym dzia³aniem podjêtym przez Komisjê Euro-pejsk¹ w ramach rozwoju strategii by³o opracowanie g³ównych jej za³o¿eñ, opublikowanych w 2002 r., w komu-nikacie W kierunku strategii ochrony i zachowania œro-dowiska morskiego. W kolejnym komunikacie KE z 2005 r., Strategia tematyczna dotycz¹ca ochrony i zachowania œro-dowiska morskiego, przedstawiono ju¿ tê strategiê przygo-towan¹ do dyskusji przez w³adze Unii Europejskiej. Jednoczeœnie Komisja Europejska wyst¹pi³a do Parlamen-tu Europejskiego i do Rady Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie dyrektywy ustanawiaj¹cej ramy dzia³añ Wspól-noty Europejskiej w dziedzinie polityki œrodowiska mor-skiego (dyrektywy w sprawie strategii morskiej).

W grudniu 2006 r. Rada Unii Europejskiej uzyska³a polityczny konsensus w sprawie tej dyrektywy, ustana-wiaj¹cej ramy dzia³añ Wspólnoty w dziedzinie polityki dotycz¹cej œrodowiska morskiego (tzw. dyrektywy ramo-wej w sprawie strategii morskiej). Przez ca³y rok 2007 trwa³y dalsze dyskusje i uzgodnienia w tej sprawie i ocze-kuje siê, ¿e dyrektywa ta zostanie wydana ostatecznie w 2008 r.

Celem strategii morskiej Unii Europejskiej jest ochro-na i odnowa europejskich mórz i oceanów oraz zapewnie-nie, ¿e dzia³alnoœæ cz³owieka bêdzie prowadzona na nich w sposób zrównowa¿ony, tak aby obecne i przysz³e pokole-nia mog³y korzystaæ z ich biologicznie zró¿nicowanego bogactwa. Strategia ta zak³ada osi¹gniêcie do 2021 r. dobrych wskaŸników œrodowiskowych przez morza euro-pejskie. Zmierza przy tym do ochrony zasobów morskich, od których zale¿y unijna aktywnoœæ gospodarcza i spo-³eczna.

Aby zrealizowaæ ten cel Unia Europejska bêdzie musia³a zastosowaæ nowe zasady, obejmuj¹ce m.in. podejœ-cie wspólnotowe i regionalne, które w gestii UE pozostawi sprawy zwi¹zane ze wspó³prac¹ pañstw cz³onkowskich i pañstw trzecich, granicz¹cych z europejskimi morzami i oceanami, na poziom regionalny zaœ przeka¿e wszystkie sprawy zwi¹zane z planowaniem stosownych rozwi¹zañ, z uwzglêdnieniem warunków, problemów i potrzeb poszczególnych regionów morskich.

Przewiduje siê te¿, i¿ unijna dyrektywa na temat strate-gii morskiej wprowadzi podzia³ na europejskie regiony morskie (European Marine Regions), przeprowadzony na podstawie kryteriów geograficznych i œrodowiskowych. Wydzielone zostan¹ prawdopodobnie trzy podstawowe regiony: Morze Ba³tyckie, pó³nocno-wschodni Ocean Atlantycki i Morze Œródziemne.

W celu uwzglêdnienia specyficznych uwarunkowañ poszczególnych obszarów morskich pañstwa cz³onkow-skie bêd¹ mog³y wprowadziæ na terenach podlegaj¹cych 95

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 2, 2008

W UNII EUROPEJSKIEJ

1EuroGeoConsulting, ul. Jesionowa 36A, 05-816

(2)

ich jurysdykcji dalszy podzia³ wód morskich, stosuj¹c nastêpuj¹ce podregiony morskie:

‘na pó³nocno-wschodnim Oceanie Atlantyckim: Morze Pó³nocne, Morze Celtyckie, Zatoka Biskaj-ska wraz z wodami morskimi u wybrze¿y Pó³wyspu Pirenejskiego oraz wody morskie wokó³ Azorów i Madery i wokó³ Wysp Kanaryjskich;

‘na Morzu Œródziemnym: zachodnie Morze Œród-ziemne, Morze Adriatyckie, Morze Joñskie oraz Morze Egejsko-Lewantyñskie.

Dla swoich obszarów morskich pañstwa cz³onkowskie bêd¹ zobowi¹zane do przygotowania lokalnych strategii morskich. Z uwagi na transgranicznoœæ œrodowiska mor-skiego opracowywanie strategii morskich powinno prze-biegaæ w sposób skoordynowany w ka¿dym regionie morskim. Poniewa¿ regiony te s¹ u¿ytkowane wspólnie z innymi pañstwami cz³onkowskimi, a tak¿e z innymi pañstwami trzecimi, pañstwa cz³onkowskie powinny opra-cowywaæ je w œcis³ej wspó³pracy z nimi.

Strategie poszczególnych regionów morskich bêd¹ zawieraæ szczegó³owe oceny stanu œrodowiska morskiego, definicje dobrych wskaŸników œrodowiskowych w odnie-sieniu do ich obszarów, ustalenie celów œrodowiskowych przewidzianych do osi¹gniêcia w wyniku realizacji po-szczególnych strategii, ocenê wp³ywu aktywnoœci ludzkiej na œrodowisko morskie oraz programy monitorowania efektów podejmowanych dzia³añ.

Ocena aktualnego stanu œrodowiska morskiego powin-na zawieraæ podstawow¹ charakterystykê ocenianych wód: cechy fizyczne i chemiczne (m.in. batymetriê, rozk³ad tem-peratur, przewa¿aj¹ce pr¹dy morskie i zasolenie), typy sie-dlisk, zbiorowiska biologiczne powi¹zane z dominuj¹cymi siedliskami, dynamikê populacji, a tak¿e obszary wystêpo-wania i stan wszystkich gatunków ssaków i ptaków mors-kich oraz innych gatunków wystêpuj¹cych w danym regio-nie lub podregioregio-nie.

Czêœci¹ strategii morskich bêdzie równie¿ ocena nega-tywnego wp³ywu dzia³alnoœci ludzkiej i antropopresji, powodowanej przez zanieczyszczanie œrodowiska mors-kiego na drodze bezpoœredniego lub poœredniego wprowa-dzania do niego substancji lub energii, w tym spowodowa-nego przez dzia³alnoœæ cz³owieka podmorskiego ha³asu. Ocena ta powinna uwzglêdniaæ takie elementy, jak: wp³yw przemys³owego rybo³ówstwa, zanieczyszczanie wód przez substancje toksyczne i nawozy sztuczne, eutrofizacjê wód morskich, zrzucanie odpadów, poszukiwania i eksploatacjê podmorskich z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego, niszcze-nie lub zamulaniszcze-nie siedlisk przez eksploatacjê piasków i ¿wirów morskich oraz rozmaite roboty budowlane, fizycz-ne zniszczenia powodowafizycz-ne np. przez kotwiczenie stat-ków czy mechaniczne pog³êbianie dna, zmiany systemu termicznego mórz (np. poprzez odprowadzanie ciep³ych wód przez elektrownie) itd.

Na podstawie tych analiz pañstwa cz³onkowskie okre-œl¹ zbiór parametrów œrodowiskowych, jakie nale¿y osi¹gn¹æ i utrzymaæ w wodach europejskich. W celu ich ujednolicenia Komisja Europejska, przy udziale wszyst-kich zainteresowanych stron, opracuje przepisy dotycz¹ce

ogólnych wskaŸników jakoœci œrodowiska morskiego, a tak¿e okreœlaj¹ce je szczegó³owe kryteria i normy. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie bêdzie zobowi¹zane równie¿ do opracowania zestawu efektywnych i racjonalnych ekono-micznie dzia³añ w swoim obszarze morskim. Wdro¿enie tych dzia³añ bêdzie poprzedzone ocen¹ ich oddzia³ywania na œrodowisko morskie wraz z dok³adn¹ analiz¹ kosztów i przewidywanych efektów. W sytuacjach, gdy nie bêdzie mo¿liwe osi¹gniêcie po¿¹danego poziomu jakoœci danego œrodowiska morskiego, zostan¹ wydzielone obszary, dla których bêd¹ opracowane specjalne metody dzia³añ.

Na koniec pañstwa cz³onkowskie stworz¹ i wdro¿¹ skoordynowane programy monitorowania w celu sta³ej oceny stanu ochrony œrodowiska podlegaj¹cych im euro-pejskich wód morskich. Programy te bêd¹ spójne w obrê-bie morskich regionów lub podregionów i bêd¹ opiera³y siê na przepisach ustanowionych w ramach stosownych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej lub umów miêdzynaro-dowych.

ród³a:

Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament

and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme, Official Journal of the European Communities, L 242/1, 10.9.2002

Commission of the European Communities, 2002,

Com-munication from the Commission to the Council and the European Parliament: Towards a strategy to protect and conserve the marine environment, Com(2002) 539 Final, 02.10.2002, Brussels

Komisja Wspólnot Europejskich, 2005, Komunikat

Komi-sji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Strategia tema-tyczna dotycz¹ca ochrony i zachowania œrodowiska morskiego, COM(2005)504 koñcowy, {SEC(2005)1290), Bruksela, dnia 24.10.2005

Komisja Wspólnot Europejskich, 2005, Wniosek

dotycz¹cy: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiaj¹cej ramy dzia³añ Wspólnoty w dziedzinie polityki œrodowiska morskiego (dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej), [SEC(2005) 1290], (przedstawiona przez Komisjê), 2005/0211 (COD), COM(2005) 505 koñcowy, Bruksela, dnia 24.10.2005

Council of the European Union, 2006, Proposal for a

Directive of the European Parliament and of the Council establishing a Framework for Community Action in the field of Marine Environmental Policy (Marine Strategy Directive) - Political agreement, Interinstitutional File: 2005/0211 (COD), 16976/06, Brussels, 20 December 2006

Komisja Wspólnot Europejskich, 2007, Komunikat

Komi-sji do Parlamentu Europejskiego, na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE, dotycz¹cy wspólnego stanowi-ska Rady w sprawie przyjêcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cej ramy dzia³añ Wspólnoty w dziedzinie polityki œrodowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), KOM(2007) 456 wersja ostateczna, 2005/0211 (COD), Bruksela, dnia 24.7.2007

http://ec.europa.eu/environment/water/ marine/index_ en.htm

96

Cytaty

Powiązane dokumenty

Planowana ustawa ma byæ du¿o mniejsza i mieæ charakter ramowy, tak ¿eby jak najwiêcej pozosta- wia³a do regulowania na poziomie statutów i aktów wew- nêtrznych uczelni, przez

Średnie ceny mieszkań w stolicy odznaczają się znacznym zróżnicowaniem w przekroju dzielnicowym, stąd interesujące jest ukazanie tego zjawiska na podstawie

Do atrybutów kluczowych takiej oceny (atrybutów funkcjonalnych) za- licza się: rozmiar funkcjonalny produktu (RF), nakłady pracy (NP), jakie trzeba wy- datkować na jego

Mężczyzn natomiast przedmioty dotyczące podatków (bardziej niż w przypadku kobiet) utwierdziły w przekonaniu o własnej przedsiębiorczości (34%); ponadto 22% po

Statystyki prezentują dane tylko wg stanu osób na stałe zameldowanych na terenie powiatu, jednak nadmorskie położenie sprawia, że wiele osób, nie

Celem artykułu jest ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych krajów UE na podstawie inwestycji netto w latach 1989–2008... MATERIAŁ

‘ Tak na Glacitektonicznej mapie Polski opublikowa- nej w 2004 r., jak i na recenzowanej lokalizacja mezostruk- tur glacitektonicznych Wa³u Zielonogórskiego i £uku Mu¿akowa

Uzdolnionych studentów zachęcamy do przygotowania się w czasie semestru i następnie udziału w egzaminie na ocenę celującą z analizy matematycznej 2... Znaleźć długość

Kolegiacka 1a, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Uniwersytecie

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 61/1,

Ze środowiskiem wielkopolskim związana jest przede wszystkim działal­ ność osób, którym zawdzięczamy rozwój patrologii, zarówno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie

W realizacji iunkcji planowania równoważyły się ilościowo drogi o n aj­ większym natężeniu przebiegu informacji z drogami o natężeniu najm niej­ szym. W obrębie

Zasilacz awaryjny

Temperatura lutowania jest zbyt niska

Uzyskanie mniejszej rezystancji cieplnej na styku element-

– Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podej- mowanych przez państwa członkowskie, zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,

Drugi z  komunikatów określa podstawowe cele i  priorytety Unii w  zakresie polityki morskiej. Odnosi się ona również do transportu mor- skiego, wskazując na

Porównuj¹c widma but-1-enu fizysorbowanego oraz but-1-enu adsorbowanego na miedziowych formach badanych zeolitów mo¿na stwierdziæ, i¿ oddzia³ywanie zaadsorbowanych cz¹ste- czek

mając na uwadze, że specjalizacja całego personelu medycznego, której wymagają wytyczne UE, ma decydujące znaczenie dla wczesnego wykrywania choroby i jakości leczenia, a

w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla

g) zapewnienia, aby podstawą funkcjonowania wszystkich organów administracyjnych odpowiedzialnych za wdrażanie dorobku prawnego UE był wyłącznie profesjonalizm, oraz

Ponadto Parlament Europejski jest konsultowany przez Radę Unii Europejskiej w sprawie no ­ minacji członków Trybunału Obrachunkowego 31, a także przez państwa członkow ­ skie