• Nie Znaleziono Wyników

"Antoni Malczewski w Czechach", Józef Magnuszewski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Antoni Malczewski w Czechach", Józef Magnuszewski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Maria Joczowa

"Antoni Malczewski w Czechach",

Józef Magnuszewski [w:]

"Europejskie związki literatury

polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 13/37, 139

1970

(2)

/ I I / JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: M ick iew icz w k ręgu Goethego i " F au sta” . W: E u ro p ejsk ie zw ią zk i l i t e r a t u r y p o l s k i e j . PWN. Warszawa "1969 s . 2 3 1 -2 4 6 .

R ek o n stru k cja wędrówki M ickiew icza po Niem czech oraz jeg o pobytu w Weimarze w 1829 r . na p o d staw ie l i s t ó w p o e ty i r e l a ­ c j i Odyńca. R e f le k s j e na tem at sto su n k u M ick iew icza do Goe­ th e g o jako tw órcy " F au sta” w k o n te k ś c ie o s o b is t e g o z e t k n ię c ia s i ę obu p o etó w .

M.J.

/ I I / MAGNUSZEWSKI J ó z e f : A ntoni M alczew ski w Cz e c h a c h . W: E u r o p e jsk ie zw ią zk i l i t e r a t u r y p o l s k i e j . PWN. Warszawa

1969 s . 263-288.

A utor p r z e d sta w ia r e c e p c ję poematu M alczew skiego ”Maria" w l i t e r a t u r z e c z e s k i e j XIX w. na o g ó ln ie jsz y m t l e sto su n k u do rom an tyczn ej p o e z j i p o l s k i e j . W r e c e p c j i t e j w yróżn ia dwa o - k r e s y , z k tó r y c h p ie r w s z y , do l a t o s ie m d z ie s ią t y c h u b ie g łe g o w iek u , uważa za w ła ściw ą epokę od d zia ły w a n ia p o ls k ie g o p o ety na l i t e r a t u r ę c z e s k ą , p rzed e w szystk im na tw ó rczo ść K arela Hynka Machy, k tó r e g o czesk a k rytyk a lit e r a c k a a ż po l a t a dwu­ d z i e s t e n a sz e g o s t u l e c i a s t a l e w ią za ła , z nazw iskiem au tora "M arii” . W d alszym c ią g u omówiono a r ty k u ły o Malczewskim w ów­ c z e s n e j p r a s ie l i t e r a c k i e j oraz s z k ic e b i o g r a f i e z n o - l i t e r a c - k ie to w a r z y sz ą c e kolejnym przekładom ”M arii" na ję z y k c z e s k i.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i na- zwisko autora, pełny

Podsumowując, omawiane fragmenty rękopiśmiennych kart pochodzą z homiliarza spisanego w cysterskim skryptorium, najpewniej w ostatniej ćwierci Xii wieku. są one pozostałością

Jeremias Hentschel 17 urodził się w 1662 roku w lesznie, w rodzinie mistrza garncarskiego Georga, który odnowił prawa miejskie 16 sierpnia 1661 roku 18. z tego

Na podstawie inwentarzy proweniencji, prowadzonych i uzupełnia- nych przez pracowników Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przy- jaciół Nauk 31 , kwerendy w księgach

Wycisk plakiety z popiersiem zygmunta ii augusta – zwierciadło dolnej okła- dziny oprawy kolońskiego druku z 1568 roku.. Źródło: archiwum archidiecezjalne w

W roku 2009 w Central- nej Bibliotece uniwersyteckiej karola I odbyły się m.in.: międzynarodowe seminarium „Zarządzanie jakością w europejskich bibliotekach uniwer- syteckich”

służy do tego język haseł przed- miotowych kaBa (katalogi automatyczne Bibliotek akademickich) – język informacyjno-wyszukiwawczy prezentowany w formie kartoteki

Kolory odpowiadają tytułom czaso- pism i zestawów czasopism dostępnych w PLOS (PLOS ONE – kolor zielony, PLOS Medicine, PLOS Pathogens, PLOS Neglected Tropical Diseases –