• Nie Znaleziono Wyników

"Wstęp do estetyki Reymonta", Barbara Kocówna, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Wstęp do estetyki Reymonta", Barbara Kocówna, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Irena Zasłona

"Wstęp do estetyki Reymonta",

Barbara Kocówna, "Przegląd

Humanistyczny" nr 4 (1975) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 18/4 (58), 105

(2)

(U') KOCÓWHA Barbara: Wstęp do estetyki Reymonta., "Przegląd Humanistyczny" 1975 nr 4 s. 9-18.

Autorka koncentruje uwagę na powiązani ach twórczości Reymonta z naturalizmem, wiążąc to z młodzieńczymi lekturami pisarza (Zo­ la , Flaubert) oraz z wpływem. A.Sygietyńskiego. W swojej twórczoś­ ci pisarz kierował się dewizą: "Ź&rcie przedstawiać, jakim jest, a nie jakim być powinno". Późniejsze dzieła Reymonta świadczą o wy­ pracowaniu swoistego i oryginalnego stylu, bliskiego naturalizmo­ wi . Dużo miejsca poświęca autorka okolicznościom powstawania nie­ których utworów, reakcji na nie krytyki oraz ich recepcji w kraju i zagranicą.

BP/58/37 I.Z.

(II) KOMAR Michał-: Powieść o pracy. "Miesięcznik Literacki" 1975 nr 6 s. 51-58.

Analiza powieści o pracy w polskiej literaturze powojennej, dokonana z uwzględnieniem historycznego rozwoju tego gatunku. Au­ tor ma przy tym dwa punkty odniesienia: z jednej strony— świat li­ terackiej fikcji i teorię powieści o pracy, z drugiej strony - samą rzeczywistość, równoległą do tej powieści. Przykładowo roz­ patruje powieść Siekierskiego pt. "Dziewczyna ze strzelnicy"

(1969). Analiza postaci dyrektora - głównego bohatera - dostarcza’ argumentów dla tezy o niedobrej stereotypowości powieści o pracy, która afirmuje rzeczywistość, zamiast afirmować wartości.

Cytaty

Powiązane dokumenty

stępnie głos zabrała Patrycja Chyb z uniwersytetu w Olsztynie, która omówiła  stan  opracowania  zasobu  tamtejszej  Stacji  Naukowej  Instytutu 

As early as in the mid 20 th c., a number of, mostly American, universities undertook measures in this area by developing the often small, provincial universities and colleges into

[r]

Seminarium magisterskie dla V roku: Literatura ludowa* histe­ ria literatury Oświecenia, oreromantyzmu i Koman ty zmi;.. TTa Puławskim Parnasie, /środowisko kulturalne

Na- turalistyczne powiązania widoczne są w autentyzmie zdarzeń, w kulcie ziemi, w kreacji bohaterów /prymat praw biologicznych/* W stosunku do literatury Młodej

Część druga poświęcona je s t twórczości pisarskiej i publicystycznej Lacha Szyrmy, ze szczególnym uwzględnieniem jego d ziałaln ości pionierskiej na polu

Punktem wyjścia szklou jest postulat uznania organizacji składniowej za podstawą kompozycji wiersza, a oo za tym idzia»za niezbędny składnik rozumienia i interpretacji

[r]