• Nie Znaleziono Wyników

Polski podręcznik miernictwa z roku 1786

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Polski podręcznik miernictwa z roku 1786"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

520

Recenzje

POLSKI PODRĘCZNIK MIERNICTWA Z ROKU 1786

Jeometrya praktyczna napisana przez pijara księdza Zaborowskiego, a wy­ dana po raz pierwszy w 1786 r. stanowiła znakomity — jak na owe czasy — podręcznik praktycznego miernictwa, oparty na najnowszym dorobku ówcze­ snej nauki światowej.

O wartości i przydatności podręcznika może świadczyć fakt kilkakrotnego wznawiania jego wydań. Był on zalecany jeszcze w szkołach Królestwa Pol- kiego.

Omówienia treści książki dokonał mgr inż. Kazimierz Sawicki w artykule Laureat królewski ksiądz pijar Ignacy Zaborowski — geodeta wieku Oświe­ cenia 1754— 1803 („Przegląd Geodezyjny“ , nr 2/1960, dział Miscellanea). Autor wskazując na środowisko, w którym działał ks. Zaborowski scharakteryzował też krótko historię powstania i rozwoju szkół pijarskich oraz ich rolę w sze­ rzeniu nowoczesnej wiedzy w XVIII-wiecznej Polsce.

J. J.

KIEDY WYNALEZIONO PAPIER?

Ostatnie badania uczonych chińskich przyniosły przesłanki zmuszające do rewizji dokładnej daty wynalezienia papieru.

Poglądy tych uczonych przytacza doc. Andrzej Winczakiewicz w numerze 2/1960 „Przeglądu Papierniczego“ (rubryka Historia Papiernictwa).

Autor cytuje również opinię red. Czan-Pei z dziennika pekińskiego „Żeń- miń-Zibao“, który na korespondencyjne zapytanie w tej sprawie odpowiedział, że według zdania chińskich instytucji naukowych papier był wytwarzony w Chinach, w północnych okolicach kraju, już w początkowym okresie pa­ nowania dynastii Han, a więc w II wieku d. e. Były to jednak próby prymi­ tywne, których doświadczenie zebrał, udoskonalił i rozpowszechnił Tsai-Lun (pocz. II wieku n. e.). Trzeba więc docenić wielkie zasługi tego wynalazcy, nie zapominając jednak o wcześniejszych poczynaniach.

J. J.

40-LECIE AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Obchodom związanym z 40 rocznicą powstania Akademii Górniczo-Hut­ niczej, które odbyły się w grudniu 1959 r., poświęcony jest numer 3/1960 „Hutnika“ .

Zeszyt zawiera podstawowy artykuł okolicznościowy prof. W. Goetla oraz artykuły doc. W. Różańskiego, prof. Wł. Domańskiego, prof. J. Manitiusa i doc. J. Anioły o pracy oraz osiągnięciach naukowych i dydaktycznych uczelni w po­ szczególnych dziedzinach jej działalności.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bóg Izraela jest Bogiem, który daje się poznać najpierw przez swoją aktywną, historyczną obecność w wydarzeniu stwórczym, które spełnia się wobec człowieka

ksi ˛ az˙e˛ Poniatowski, juz˙ jako prymas i administra- tor diecezji krakowskiej, przeprowadził jeden z najlepszych spisów ludnos´ci na ziemiach polskich w tym okresie; był to

Wywiad z laureatem Nagrody Nobla Profesorem Koshibą i raport o przyzna- niu medalu ICPE dla Profesor Tae Ryu był okazją do przedstawienia Państwu obrazu japońskiej szkoły,

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 79/1,

Wust zauważa — nawiązując od koncepcji bytu Martina Heideggera — że opisywana pewność i brak pewności czy też połowiczność pewności istnienia Absolutu bierze się

Podać przykład ciągu zmiennych losowych określonych na tej samej przestrzeni Ω, zbieżnego według rozkładu, który nie jest zbieżny według prawdopodobieństwa.. W nocy

Udowodnić, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest

Idąc przez sień, na lewej ręce jest schowanie dobre podobne piwnicy, do którego są drzwi tarciczne sparowane na zawiasach, hakach, z zamkiem, kluczem, wrzeciądzem i z sko-