• Nie Znaleziono Wyników

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Historii Farmacji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Historii Farmacji"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

K R O

N

I К A

INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI

I N A U G U R A C Y J N E POSIEDZENIE Z E S P O Ł U HISTORII F A R M A C J I

24 listopada 1977 r. — pod przewodnictwem dr Barbary Kuźnickiej •— odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Historii Farmacji. W posiedzeniu tym wzięło udział 27 osób — specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i humanistycznych. Zagajenie wygłosił dyrektor IHNOiT — prof. Józef Miąso, który podkreślił inter-dyscyplinarny charakter Zespołu, w którym wspólne prace będą mogli podjąć przy-rodnicy i humaniści, teoretycy i praktycy.

Pierwszy referat — pt. Problemy metodologiczne i program badawczy historii

farmacji — wygłosiła dr Barbara Kuźnicka. Autorka zaproponowała dla Zespołu

3 kierunki badań: 1) Źródła do historii środków leczniczych stosowanych w

Pierw-szej Rzeczypospolitej (kierownik tematu — doc. Witold Włodzimierz Głowacki);

2) Myśl naukowa farmacji polskiej w XIX wieku (kierownik tematu — dr Barbara Kuźnicka); 3) Badania nad lekiem w Polsce w XX wieku (wstępną koncepcję przed-stawiła prof. Zofia Jerzmanowska). Syntetyczne opracowanie historii farmacji pol-skiej tego okresu przeznaczone będzie do V itomu Historii nauki polpol-skiej. W dru-giej części referatu — poświęconej zagadnieniom metodologicznym — dr Kuźnicka omówiła dawne i współczesne poglądy na pojęcie „farmacja" i nowoczesne koncepcje badań nad historią farmacji. Dyskutanci podkreślili celowość propagowania osiągnięć dawnej farmacji, a m.in. leku roślinnego (prof. H. Bukowiecki), postulowali

roz-szerzenie zakresu badań na takie zagadnienia, jak socjologia leku (prof. W. Voisé), skuteczność stosowanych środków farmaceutycznych (prof. S. Szpilczyński), osiągnię-cia farmacji polskiej na tle światowym (doc. H. Pankiewicz, dr T. Kikta, dr W. Mar-kowski). Postulowano też gromadzenie materiałów źródłowych o farmaceutach pol-skich w kraju i zagranicą w formie zapisu magnetycznego (mgr W. Ciechomski).

Drugi referat — pit. Źródła do historii środków leczniczych w Polsce •— przed-stawił doc. Witold Włodzimierz Głowacki. Autor referatu dzielił środki lecznicze na: 1) leki kompleksowe — stosowane do końca XVIII wieku; 2) leki wypdrębnione (przede wszystkim alkaloidy i glikozydy); 3) leki zsyntetyzowane. Zgodnie z tym po-działem doc. Głowacki omówił źródła do historii każdej z wymienionych grup leków. W dyskusji wskazywano, że oprócz źródeł wymienionych przez referenta przydatne mogą być również księ>gi receptowe, księgi testamentowe, spisy leków, spisy aptek, rachunki szpitalne, a także zbiory recept lekarzy nadwornych.

Teksty obydwu referatów i głosy w dyskusji zostały opublikowane w kwietnio-wym numerze czasopisma „Farmacja Polska" (R. 1978). Następnie głos zabrała prof. Z. Jerzmanowska, przedstawiając wstępne propozycje pracy nad historią leków w

(3)

532 ' Kronika

Polsce X X wieku. Na zakończenie zebrania dr T. Kikta wręczył przewodniczącej Zespołu — dr B. Kuźmickiej — .medal wybity z okazji 150-lecia założenia Zakładów Farmaceutycznych w Tarchominie (1823—1973).

Halina Lichocka

Z E B R A N I E Z E S P O Ł U H I S T O R I I N A U K R O L N I C Z Y C H

16 listopada 1977 r. — pod przewodnictwem doc. Stanisława Brzozowskiego — odbyło się w Krakowie zebranie, którego pierwsza część poświęcona była sprawom organizacyjnym zespołu. Drugą część wypełniły referaty dra Zdzisława Kosieka Pt. Z dziejów stosunków polsko-szwajcarskich w rolnictwie i prof. Józefa Gondka Studia

rolnicze Polaków w Szwajcarii w czasie II Wojny Światowej.

Referat dra Z. Kosieka obejmował okres od XV w. do 1918 г., uwzględniając tło ogólnokulturalne, wpływ szwajcarskiej literatury rolniczej na rolnictwo polskie w okresie Oświecenia (Pictet, Huber i in.), udział Polaków w naukowych zrzeszeniach szwajcarskich w XVII w. (J. Potocki, J. Mniszech), oddziaływanie F. Fellenberga i jego uczelni w Hofwyl na Polskę, kolejno nasilenie się współpracy w drugiej poło-wie X I X w., szczególnie po utworzeniu w Zurychu wydziału rolniczo-leśnego na po-litechnice. Możliwości polsko-szwajcarskiego współdziałania stworzyły w różnej for-mie uniwersytety w Fryburgu, Bernie, Bazylei. Na przełofor-mie X I X i X X w. działało w Szwajcarii wielu wybitnych — a powiązanych z rolnictwem polskich uczonych, jak A. Maurizio, M. Nencki, I. Mościcki, G. Narutowicz. Tezy prelegenta wspierała sta-tystyka polskich studentów rolnictwa w Szwajcarii na przełomie X I X i X X wieku.

Referat prof. J . Gondka dotyczył podstawowych i specjalistycznych studiów rol-niczych Polaków w Szwajcarii w czasie II Wojny Światowej, którzy rekrutowali się głównie z żołnierzy i oficerów II Dywizji Piechoty; po kampanii francuskiej prze-biła się ona prawie w całości do tego kraju. Referent — sam absolwent tych stu-diów rolniczych i podyplomowej specjalizacji w ochronie roślin — uzupełnił swym referatem monografię Adama Vetulaniego, dotyczącą całości studiów polskich w Szwajcarii w czasie II Wojny Światowej. W Zurychu rolnictwo studiowali Polacy internowani w Winterthur (inne obozy nie miały tej możliwości). Przez studia te przewinęło się ponad 100 osób, z których 40 zdobyło stopień inżyniera, 10 — dok-tora, a 2 — habilitowały się. Po wojnie 2/3 absolwentów wróciło do kraju, reszta rozproszyła się po Europie, Ameryce i Afryce; niektórzy pozostali w Szwajcarii, gdzie odgrywają poważną rolę w życiu gospodarczym i naukowym (np. prof. Caputa w za-gospodarowaniu górskich użytków zielonych). Prof. Gondek ukazał też trudności tych studiów, ich wysoki poziom, ofiarność i zaangażowanie uczonych szwajcarskich (szczególnie fitopatologia — Goimana, gleboznawców — Palmanna, Sternberga, Schneidera). Referat był bogato ilustrowany dokumentami i ikonografią.

W ożywionej dyskusji zwrócono uwagę na problem zasadniczy, a mianowicie, że do całości tematu brak jeszcze zobrazowania sytuacji w okresie międzywojennym — szczególnie w zakresie zootechniki, ekonomiki rolnictwa (E. Laur), sztucznej inse-minacji (T. Olbrycht), gospodarki górskiej (J. Włodek), pszczelarstwa, ochrony roślin, historii rolnictwa (A. Maurizio) — a także w okresie po II Wojnie Światowej.

W związku z referatem dra Kosieka podniesiono problem stosunku M. Oczapow-skiego do Fellenberga, czasokresu oddziaływania dydaktycznych koncepcji Fellen-berga na rolnictwo polskie (P. Michałowski), źródeł do studiów rolniczych Polaków w tym kraju w X I X i X X wieku, kierunków wzajemnego oddziaływania polsko--szwajcarskiego {m.in. import górskiego bydła simentalskiego i szwyeów do Mało-polski, odkrycie metody wiązania atmosferycznego azotu i zorganizowanie na tere-nie Szwajcarii produkcji nawozów azotowych przez I. Mościckiego).

Cytaty

Powiązane dokumenty

It con- tains very interesting statements on the law of persons (slavery, patria potestas, materna potestas, corporate bodies), on the law

Unterschiedliche Höheangaben für die beiden Frag- mente (36 und 21 cm) in Kamels Katalog können nur durch ein Versehen des Herausgebers erklärt werden. Folgende Bemerkungen sind

"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde

Wprawdzie plebiscyt „nie byl wyrazem wolnej woli” , ale „wykazał u tamecznej ludności polskiej wielkie poczucie własnej niemocy i słabość poczucia narodowego” , co w ocenie

W poprzednich punktach owego zarządzenia postanawiano bowiem wręcz, iż „dyrektora O środka powołuje W ojewoda na wniosek Zarządu Towarzystwa Naukow ego po

Various disciplines of psychology were represented, mostly clinical and health psychology, but also organisational psychology, personality and individual differences,

Okazuje się, że tłumy, który rzuciły się, aby obalić pomnik Kaddafiego w jego obozie w Trypolisie, podobnie jak wcześniej tłumy niszczące wizerunki propagandowe Husajna, były

N atom iast pogląd autora przedstaw iony w zakończeniu pracy, a dotyczący rozw ijających się ciągle teorii naukow ych — jest zgodny z jedną z tez m

Monumentalne to dzieło, będące wynikiem wieloletnich studiów dawnej literatury instrumentalnej oraz badawczej praktyki najlepszego znawcy przy­ rządów astronomicznych,

Temu ostatniemu autorowi poświęcony jest wstępny artykuł zbioru, w którym obok dosyć szczegółowej biografii omówione zostały jego zasługi dla rozwoju medycyny

It has been proposed, therefore, to change the existing electronic speed control for one which would keep the acceleration constant and at its maximum value until the carriage

Sarnecki nie ograniczył się w opracowaniu do oryginalnych dzieł polskich, lecz zajął się również polskim i tłum aczeniam i podręczników

MVMO-Based Identification of Key Input Variables and Design of Decision Trees for Transient Stability Assessment in Power Systems With High Penetration Levels of Wind Power.. Wang,

Utożsamianie przez autora dedukcjonizmu z racjonalizmem zaciemnia może nieco obraz tendencji epistemologicznych wielkiego wieku, którego racjonalizm, bę- dący pewną

W dniach 8—9 kwietnia 1972 г., staraniem Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem, odbyła się sesja' jubileuszowa poświęcana działalności naukowej

The incision rate of the Danube river in the Gerecse Hills, at the margin of the Transdanubian Range, quantified by the compilation of terrace chronological data suggest a steady

Prace Komisji koncentrują się wokół następujących zadań: opracowania form trwałego zabezpieczenia dokumentów i pamiątek dotyczących historii ruchu stowa- rzyszeniowego'

Bij deze proeven wordt de slip van de schroef gevarieerd van O-100 0/o en de resultaten worden wederom in een bepaalde dimensie- loze vorm uitgezet, die gemakkelijke

[r]

is in dit opzicht niets bekend. Het viel echter buiten onze doelstelling hiernaar een onderzoek in te stellen. Immers, de bedoeling was alleen de alkaloiden

obowiązkowy lub fakultatywny we wszystkich szkołach technicznych; 2) histo- ria nauki i techniki, wykładana na poszczególnych uczelniach, powinna uwzględ- niać te działy nauki

Monumentalne dzieła Heweliusza —• Selenographia (1647), Cometo- graphia (1668), Machina coelestis (1673—1679) i Prodromus astronomiae wydany łącznie z Catalogue fixarum