• Nie Znaleziono Wyników

Procesy kinetyczne na powierzchni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Procesy kinetyczne na powierzchni"

Copied!
54
0
0

Pełen tekst

(1)

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu

kryształów

Stanisław Krukowski i Michał Leszczyński Instytut Wysokich Ciśnień PAN

01-142 Warszawa, ul Sokołowska 29/37 tel: 88 80 244

e-mail: stach@unipress.waw.pl, mike@unipress.waw.pl

Zbigniew Żytkiewicz Instytut Fizyki PAN

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 E-mail: zytkie@ifpan.edu.pl

Wykład – 2 godz./tydzień – wtorek 9.15 – 11.00 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW

Budynek Wydziału Geologii UW – sala 3075

http://www.icm.edu.pl/web/guest/edukacja

(2)

Wykład

6. Procesy powierzchniowe

• Adsorpcja i desorpcja

• Dyfuzja powierzchniowa

• Własności stopni

• Ruch układu stopni równoległych

• 2-d nukleacja

(3)

Adsorpcja i desorpcja

Adsorpcja – proces

przyłączania atomów/molekuł na powierzchni ciał

stałych/cieczy

Desorpcja – proces odłączania zaadsorobowanych

atomów/molekuł

Proces desorpcji nie zależy bezpośrednio od ciśnienia –

zależy od liczby i energii wiązania zaadsorbowanych

atomów/cząsteczek

(4)

Adsorpcja – model Kossela - powierzchnia K

Adsorpcja atomowa – na powierzchni K (kinked) – atomowo

szorstkiej Gaz Kryształ Energia Współrzędna reakcji ∆E(K-G)

E

s

= -3φ

E

s

= 0

(5)

Powierzchnia K - strumienie

Desorpcja – szybkość odłączenia – nie zależy od ciśnieniaAdsorpcja – szybkość przyłączania do węzła

m

2

T

k

ns

mkT

2

ps

R

ads o o B

π

π

=

=

=

T

k

3

exp

*

R

B des

φ

ν

Równowaga - ciśnienie

=

T

k

3

exp

*

T

mk

2

s

p

B B o eq

φ

ν

π

(6)

Powierzchnia K – tempo wzrostu

Tempo wzrostu R

[

]

ϕ

ν

π

=

=

T

k

3

exp

T

mk

2

ps

d

R

R

R

B B o des ads

Uwzględniając definicję przesycenia σ otrzymujemy prawo wzrostu Wilsona- Frenkla

d – grubość warstwy atomowej (= a dla kryształu Kossela)

[

]

[

]

m

2

T

k

v

n

n

mkT

2

v

p

p

R

eq o eq o B

π

π

=

=

ϕ

τ

σ

=

π

σ

=

T

k

3

exp

a

T

mk

2

v

p

R

B o B o eq vo = so d = a3 – objętość atomowa

(7)

Prawo wzrostu Wilsona - Frenkla

Tempo wzrostu R

mkT

2

v

p

R

eq o

π

σ

=

R

σ

1 1 o

17

.

6

cm

*

s

*

0

.

1

1

.

76

cm

*

s

R

R

=

σ

=

=

Jest to najszybsze tempo wzrostu dla dowolnego kryształu (dane liczbowe są dla warunków normalnych i przesycenia σ = 0.1)

(8)

Adsorpcja – model Kossela - powierzchnia F

Adsorpcja atomowa – na powierzchni F (flst) – atomowo gładkiej

Gaz Kryształ Energia Współrzędna reakcji ∆E(K-G)

(9)

Powierzchnia F – adsorpcja – kryształ Kossela

Desorpcja – szybkość odłączenia – nie zależy od ciśnieniaAdsorpcja – szybkość przyłączania do węzła

m

2

T

k

ns

mkT

2

ps

R

ads o o B

π

π

=

=

φ

ν

=

ν

=

T

k

exp

*

n

*

T

k

E

exp

*

n

*

R

B s B sur s des

Równowagowa gęstość zaadsorbowanych molekuł

φ

η

=

η

=

T

k

2

exp

T

k

E

E

exp

n

B B s sur eq s 2 15

cm

10

η

(10)

E Z

U

E =-E des sur

Powierzchnia F – dyfuzja powierzchniowa i

desorpcja

Dyfuzja

powierzchniowa

Współczynnik dyfuzji powierzchniowej jest funkcją wysokości bariery skoku na powierzchni - ∆U:

      ∆ − τ = T k U exp 8 a D B o 2 • Desorpcja

(11)

Powierzchnia F – desorpcja

Desorpcja – szybkość odłączenia cząsteczki

ϕ

ν

=

ν

=

ν

=

T

k

exp

*

T

k

E

exp

*

T

k

E

exp

*

R

B B sur B des des

Średni czas przebywania na powierzchni wynosi więc:

 ϕ

τ

=

τ

=

ν

=

τ

T

k

exp

T

k

E

exp

T

k

E

exp

1

B o B sur o B des s

Ostatnie zależności są spełnione dla kryształu Kossela,

tzn. gdy zachodzi E

des

= φ

(12)

Powierzchnia F – droga dyfuzji powierzchniowej

Średni kwadrat drogi dyfuzji powierzchniowej

wynosi więc: s s 2 s

D

x

=

τ

=

T

k

2

U

E

exp

*

2

a

x

B des s

Dla kryształu Kossela – średnia droga jest równa

s B

a

U

x

* exp

2

2k T

φ − ∆

=

(13)

Dyfuzja powierzchniowa – lokalna równowaga

Załóżmy że średnia gęstość

zaadsorbowanych molekuł zmienia się w przestrzeni (np. wzdłuż osi 0z) w sposób bardzo wolny na odległości stałej sieci: s s s

(

z

a

)

n

(

z

)

n

n

+

=

+

δ

s s s

(

z

a

)

n

(

z

)

n

n

=

δ

Obliczymy szybkość przesuwania cząstek przez 1 węzeł w prawo i w lewo w czasie τ =1/ν na odległość a

(

)

s

( )

(

)

R z → +z a = n z νP z → +z a R

(

z+ a → z

)

= ns

(

z +a

) (

νP z +a → z

)

z z + a z - a n(z) n(z+a) n(z-a)

(14)

Dyfuzja powierzchniowa – prawo Ficka

Efektywny strumień jest różnicą tych dwu przeskoków:

(

z z a

)

R

(

z a z

)

R js = → + − + →

(

)

      − = + →       τ       − = dz dn D a z z P a a dz dn j s s o s s

W przypadku ogólnym otrzymujemy zależność Ficka:

s s s s s s

D

n

n

D

c

j

=

=

r

Rozwijamy w szereg i korzystamy z definicji współczynnika dyfuzji

(15)

Dynamika gazu zaadsorbowanego

Źródła - efektywny bilans procesów desorpcji i adsorpcji:Prawo zachowania (wyprowadzenie następny wykład) dla

strumienia zaadsorbowanych cząstek na powierzchni (przypadek 2d)

R

j

s

=

r

des ads

R

R

R

=

Otrzymujemy więc równanie (stacjonarne)

ads des s 2

R

R

R

n

D

=

=

(16)

Dynamika gazu zaadsorbowanego – źródła:

desorpcja i adsorpcja

Źródła – można zapisać jako:

(

)

s v eq s s s B

n

n

T

mk

2

p

R

τ

σ

σ

=

τ

π

=

Otrzymujemy więc równanie dynamiczne powierzchni (stacjonarne)

v 2 2 s

x

σ

=

σ

σ

σ

=

eqs s

n

n

gdzie użyliśmy zależności

gdzie xs – długość dyfuzji powierzchniowej

(17)

Powierzchnie wicynalne - powierzchnie V –

stopnie i terasy

Powierzchnie składające się ze stopni i płaskich obszarów (terasów) pomiędzy nimi nazywamy powierzchniami wicynalnymi –

powierzchniami V.

Na terasach spełnione jest równanie dynamiczne powierzchni

Stopnie – warunki brzegowe

v 2

2 s

(18)

Stopnie – energia

Wyrwanie atomu  złamanie wiązania

Wyrwanie atomu  utworzenie dwu złamanych wiązań

Energia stopnia na długości stałej sieci a wynosi:

2

ϕ

=

γ

(19)

Stopnie – tworzenie kinków

Wyrwanie atomu  złamanie wiązania

(20)

Stopnie – mikroskopowa struktura

Wyrwanie atomu  złamanie wiazania

Wyrwanie atomu  utworzenie dwu kinków

W większości typowych sytuacji stopnie zachowują mikroskopową strukturę równowagową charakteryzującą się wysoka gęstością kinków. Średnia odległość na stopniu pomiędzy kinkami wynosi:

( )

ϕ

=

P

a

1

n

2k 2

Otrzymujemy więc równowagową gęstość kinków

      ϕ − = T k 2 exp a 1 n B k k B a l exp 2 2k T  ϕ  =  

(21)

Stopnie – efektywne liniowe źródła wzrostu

Poprzez bezpośrednie włączanie z fazy gazowej

Poprzez dyfuzję na powierzchni płaskiej

Cząsteczki mogą wbudowywać się na stopniach:

Bezpośrednie włączanie z fazy gazowej – procesy niskotemperaturowe, nierównowagowe

Poprzez dyfuzję na powierzchni płaskiej – procesy wysokotemperaturowe, równowagowe

(22)

Stopnie – efektywne liniowe źródła wzrostu

(model Burton, Cabrera Frank (BCF))

Poprzez dyfuzję na powierzchni płaskiej

Zakłada się że wypełnienie

węzłów jest znacznie mniejsze od jedności

Cząsteczki mogą wbudowywać się na stopniach:

Kontrolowane wzrostu poprzez dyfuzję na powierzchni płaskiej – procesy wysokotemperaturowe, równowagowe

(23)

Stopnie – kształt i pochodzenie stopni

przygotowanie powierzchni podłoża (procesy epitaksjalne)

defekty strukturalne liniowe, np. dyslokacje śrubowe

defekty strukturalne dwuwymiarowe, np. błędy ułożenia

dwuwymiarowa nukleacja

Fakt że nie istnieje uniwersalny opis mechanizmu tworzenia stopni jest główna przyczyna trudności w teorii wzrostu

kryształów.

Stopnie nie są strukturami równowagowymi w tym sensie że ich kształt, układ i ewolucja nie są związane z warunkami równowagi, globalnej lub tez lokalnej

(24)

Stopień – własności symetrii

Stopnie asymetryczne – skoki z górnej i dolnej terasy do węzła kink’u na stopni są różne

Stopnie symetryczne – skoki z górnej i dolnej terasy do węzła kink’u na stopni są identyczne

Na ogół oczekuje się że skoki z górnej terasy są scharakteryzowane przez wyższą barierę energetyczną, jednak w teoriach wzrostu

(25)

Stopnie symetryczne

Prawdopodobieństwo przeskoku z górnej o dolnej terasy jest identyczne

0

=

σ

Model uproszczony zakłada że nie występuje bariera

energetyczna na przeskok z terasy do węzła kink w stopniu

Model uproszczony zakłada że przesycenie gazu 2-d zaadsorbowanych molekuł przy stopniu znika

Bardziej zaawansowane modele zakładają istnienie barier

energetycznych dla przeskoku do węzła kink, a także niekiedy istnienia różnych stopni – różnych barier energetycznych i gęstości kinków (nie będziemy się tutaj tym zajmować)

(26)

Stopnie asymetryczne

Prawdopodobieństwo przeskoku z górnej o dolnej terasy jest różne - efekt Schwoebla (Erlicha – Schwoebla)

0

=

σ

Model graniczny zakłada że nie występuje przeskok z terasy górnej do węzła kink w stopniu

Model uproszczony zakłada że przesycenie gazu 2-d

zaadsorbowanych molekuł przy stopniu na dolnej terasie znika

Bardziej zróżnicowane modele (przejściowe pomiędzy

krańcowo asymetrycznym i symetrycznym) zakładają istnienie różnych barier energetycznych oraz różnych stopni, w tym

różnic gęstości kinków i wysokości barier (nie będziemy się tutaj tym zajmować)

0

j

=

(27)

Pojedynczy prosty stopień symetryczny –

dynamika

Warunek brzegowyRównanie dynamiczne

0

=

σ

Otrzymujemy równania w 1-d v 2 2 s

x

σ

=

σ

σ

0

z

0

=

=

σ

v 2 2 2 s

dz

d

x

σ

=

σ

σ

Rozwiązanie

(

)

[

]

(

)

[

1

exp

z

x

]

z

0

0

z

x

z

exp

1

s v s v

<

σ

=

σ

>

σ

=

σ

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 σ /σv z/x s

(28)

Pojedynczy prosty stopień symetryczny – ruch

stopnia

Strumień cząstek

Częstość dochodzenia atomów do węzła na stopniu

s v s eq s s v s eq s s eq s

x

n

2

x

D

n

2

D

n

2

j

τ

σ

=

σ

=

σ

=

eq s s v v stop s o B 2n x a 5 u R j* a exp 2k T   σ σ ϕ + ∆ = = = τ τ Prędkość stopnia eq 2 s s v s v s stop s s B s v v o B o B

2n x

a

2x

E

v

R

* a

exp

k T

2x

3

a

5

u

exp

exp

k T

2k T

σ

σ

=

=

=

τ

τ

σ

ϕ

σ

ϕ + ∆

=

=

τ

τ

(29)

Pojedynczy prosty stopień asymetryczny –

dynamika

Warunki brzegoweRównanie dynamiczne Otrzymujemy równania w 1-d v 2 2 s

x

σ

=

σ

σ

+

=

0

z

0

σ

v 2 2 2 s

dz

d

x

σ

=

σ

σ

Rozwiązanie

=

0

z

0

j

r

+

=

0

z

0

σ

j

=

0

z

0

r

(

)

[

]

   < σ = σ > − − σ = σ 0 z 0 z x z exp 1 v s v -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 σ /σv z/x s

(30)

Równoległy układ stopni symetrycznych –

dynamika

Odległość pomiędzy stopniami wynosi y:

y y yWarunek brzegowyRównanie dynamiczne v 2 2 s

x

σ

=

σ

σ

σ

=

0

z

=

±

y

2

,

±

2

2

y

,

±

5

2

y

,..

Z -y/2 y/2 -3y/2 3y/2

(31)

Równoległy układ stopni symetrycznych –

rozwiązanie

Rozwiązanie równania

Rozwiązanie jest periodyczne z okresem y, tzn.

(

)

(

)

2

y

z

2

y

x

2

y

cosh

x

z

cosh

1

s s v

σ

=

σ

(

)

[

]

(

)

(

)

(

)

2 y 1 n 2 z 2 y 1 n 2 x 2 y cosh x ny 2 z cosh 1 s s v + ≤ ≤ −       − σ = σ

,...

3

,

2

,

1

,

0

n

=

±

±

±

(32)

Równoległy układ stopni symetrycznych –

rozkład molekuł na powierzchni

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 y=xs/10 y=x s/5 y=xs/2 y=xs σ /σ v z/y

(

)

(

)

2

y

z

2

y

x

2

y

cosh

x

z

cosh

1

s s v

σ

=

σ

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 y=2xs y=5xs y=10xs y=xs σ /σ v z/y s

x

y

s

x

y

(33)

Równoległy układ stopni symetrycznych – ruch

stopni

Strumień cząstek do stopnia

Częstość dochodzenia cząsteczek do węzła na stopniu

      τ σ =       σ = σ ∇ = s s v s eq s s s v s eq s s eq s x 2 y tanh x n 2 x 2 y tanh x D n 2 D n 2 j eq s s v v stop s s o B s 2n x a y 5 u y

R j* a tanh exp tanh

2x 2k T 2x       σ σ ϕ + ∆ = =   = −    τ τ Prędkość stopni eq 2 s s v s v s y stop s s o B s s v v o B s o B s 2n x a y 2x E y

v R * a tanh exp tanh

2x k T 2x

2x 3 y a 5 u y

exp tanh exp tanh

k T 2x 2k T 2x       σ σ = = = τ τ         σ ϕ σ ϕ + ∆ = = τ τ

(34)

Równoległy układ stopni symetrycznych –

ruch stopni – zależność od odległości

Prędkość układu stopni v y stop o B s

a

5

u

y

v

R

* a

exp

tanh

2k T

2x

σ

ϕ + ∆

=

=

τ

0 2 4 6 8 10 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 v /v o o y/xs v – prędkość pojedynczego stopnia symetrycznego v o B

a

5

u

v

exp

2k T

σ

ϕ + ∆

=

τ

Mała odległość pomiędzy stopniami – spowolnienie ruchu – dyfuzyjne odpychanie stopni

(35)

Równoległy układ stopni asymetrycznych –

wiązki stopni – makrostopnie

Makrostopień – układ wielu stopni ściśle zespolony ze sobą

Makrostopnie – wynik złączenie wielu pojedynczych stopni

Złączenie stopni w normalnym polu dyfuzyjnym jest niemożliwe ze względu na dyfuzyjne odpychanie stopni

Wynik ten nie zależy od anizotropii stopni

Dodatkowe czynniki pełnia decydującą role w tworzeniu makrostopni (domieszki, wytracenia, itp.)

(36)

Źródła stopni

Stopnie związane z przygotowaniem powierzchni do wzrostu -procesy epitaksjalne

Dyslokacje śrubowe – ciągłe źródło stopniDwuwymiarowa nukleacja

(37)

Stopnie związane z przygotowaniem

powierzchni do wzrostu

Przygotowujemy powierzchnie pod małym katem do powierzchni o niskich wskaźnikach Millera np. 2º na powierzchni GaN

y y

y

Rozmiar liniowy próbki - l = 5 mm Możliwa grubość warstwy – d

µ

=

α

=

l

*

tg

172

d

Jest to wystarczająca grubość dla typowych przyrządów

optoelektronicznych, np. LD’s dla których grubość warstwy konstrukcyjnej jest rzędu 1 mikrona

(38)

Źródła stopni - dwuwymiarowa nukleacja

W sposób przypadkowy pojawia się obszar nowej warstwy atomowej:

Energia brzegu

przypadająca na odcinek o długości a - γ

Na jeden węzeł przypada pole so = a2

Układ znajduje się w przesyceniu równym:

T

k

B

µ

σ

=

(39)

Stany metastabilne - bariery nukleacyjne - rozmiar

Całkowita zmiana energii jest równa:

Dodatni wyraz związany z brzegiem dominuje dla promieni małych, a ujemny wkład powierzchniowy przeważa dla dużych r.

Bariera nukleacyjna dla zarodka (energia dla rozmiaru) krytycznego wynosi: a r 2 a r 4 E 2 2 γ π + µ ∆ π = ∆

Poziom energii dla maksimum nazywamy barierą nukleacyjną. Zarodek o takim rozmiarze nazywamy zarodkiem (rozmiarem) krytycznym. Otrzymujemy:

σ γ ≅ µ ∆ γ = µ ∆ γ − = T k a a a r B crit µ ∆ πγ = ∆ 2 bar E 0 200 400 600 800 1000 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 E bar E r Ev=4πr2∆µ/a2 Es=2πrγ/a E=Es+Ev

(40)

Szybkość nukleacji dwuwymiarowej

Szybkość tworzenia krytycznych zarodków fazy stałej jest równa

Szybkość nukleacji jest równa częstości zachodzenia przejść pojedynczych cząstek ννν, liczby miejsc na których zachodzi przejście Nν s i

prawdopodobieństwa osiągnięcia stanu o energii bariery nukleacyjnej:

      ∆ − νη = − RT E exp AN R2d nucl s crit

(

)

      σ πϕ − σ πϕ νη =         µ ∆ πγ − µ ∆ πγ νη = − 2 B 2 B B 2 nucl d 2 T k 4 exp T k 2 A T k exp A R gdzie: A – powierzchnia kryształu

2

ϕ

=

γ

(41)

Nukleacja dwuwymiarowa – zależność od przesycenia

Szybkość tworzenia krytycznych zarodków fazy stałej na powierzchni A, jest równa:

(

)

      σ πϕ − σ πϕ νη =         µ ∆ πγ − µ ∆ πγ νη = − 2 B 2 B B 2 nucl d 2 T k 4 exp T k 2 A T k exp A R 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 R / ν σ

(42)

Tempo wzrostu kontrolowane przez nukleację 2-d

Możliwe są dwa scenariusze:

W przypadku pierwszym szybkość wzrostu jest wiec równa:Nukleacja 2-d jest procesem wolnym – kontrolującym tempo

wzrostu

Nukleacja 2-d jest procesem szybkim – tempo wzrostu jest kontrolowane przez wypełnianie warstwy

(

)

σ

πϕ

σ

πϕ

η

ν

=

=

2 B 2 B nucl d 2

T

k

4

exp

T

k

2

A

a

a

R

v

Ponieważ szybkość nukleacji jest proporcjonalna do rozmiaru powierzchni natomiast tempo wypełniania jest odwrotnie proporcjonalne do liniowego rozmiaru powierzchni, więc oczekujemy że zawsze w miarę wzrostu

(43)

Nukleacja 2-d - tworzenie makrostopni

Nukleacja 2-d jest procesem szybkim – tempo wzrostu jest

kontrolowane przez wypełnianie warstwy – co może doprowadzić w pewnych geometrycznych przypadkach do powstania

makrostopni:

(44)

Wzrost stopni zakrzywionych – kół koncentrycznych

Dla zakrzywionego stopnia ( o promieniu krzywizny r) względne przesycenie zmniejsza się o czynnik związany z efektem Gibbsa-Thomsona:

Otrzymujemy prędkość przesuwania się stopni symetrycznych oddalonych o y, o promieniu r:

( )

σ

=

σ

r

r

1

r

c

rc – krytyczny promień nukleacji (2d)

σ γ ≅ µ ∆ γ = µ ∆ γ − = T k a a a r B crit

( )

s v s crit v crit y s B s o B s 2x E y r a 5 u y r

v r exp tanh 1 exp tanh 1

k T 2x r 2k T 2x r         σ   σ ϕ + ∆   = = τ   τ  

(45)

Źródła stopni – dyslokacje śrubowe

Struktura dyslokacji

W stanie równowagi stopień przyjmuje kształt linii prostej – minimalizacja energii.

(46)

Przesycenie – stopień ulega zakrzywieniu

Wysokie temperatury – kształt stopnia jest spiralą (Archimedesa)

4 . 0 T kB = µ ∆ = σ 1 . 0 T kB = µ ∆ = σ

(47)

Ruch – obroty spirali: równania ruchu

Prędkość przesuwania stopnia jest zależna od ich zakrzywienia:

( )

( )

      ρ − ∞ = v 1 rcrit r v

Prędkość przesuwania stopnia można wyrazić przez prędkość kątową:

( )

2 2 dr d r 1 r v       θ + ω =

Krzywiznę stopnia można wyrazić jako:

( )

              θ +       θ +       θ               θ + = ρ 2 2 3 2 2 3 2 2 dr d r dr d r dr d 2 dr d r 1 r

(48)

Spirala Archimedesa

Rozwiązanie przybliżone – spirala Archimedesa:

Prędkość kątowa obrotów spirali jest równa:

Kształt spirali zależy od przesycenia, nie zależy od dyfuzji powierzchniowej

Prędkość kątowa obrotów spirali jest funkcją szybkości dyfuzji powierzchniowej

θ

=

2

r

c

r

( )

c

r

2

v

=

ω

Odległość pomiędzy ramionami spirali jest równa:

crit o

4

r

d

dr

2

y

=

π

θ

π

=

(49)

Prędkość wzrostu kontrolowana przez dyslokacje

Prędkość wzrostu jest równa prędkości kątowej pomnożonej przez grubość warstw atomowych (stała sieci):

( )

crit

r

2

a

v

2

a

v

=

π

ω

=

Otrzymujemy prędkość wzrostu v:

      σ σ       τ σ σ =       σ πγ       τ πγσ = v 1 B s o 1 2 v v s B B s o s B 2 v tanh T k E exp a Tx k 2 a tanh T k E exp Tx k 2 v

gdzie wprowadzono oznaczenie

      πϕ       =       πγ       = γ π ≡ σ T k 4 x a T k 2 x a Tx k 2 a B s B s s B 1

(50)

Prędkość wzrostu kontrolowana przez dyslokacje –

zależność od przesycenia

       σ >> σ       τ σ σ << σ       τ σ σ =       σ σ       τ σ σ = 1 v B s o v 1 v B s o 1 2 v v 1 B s o 1 2 v T k E exp a T k E exp a tanh T k E exp a v 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 v /v o σ v/σ1

(51)

Dyslokacja – tworzenie piramid.

Odległość pomiędzy ramionami spirali jest równa:

v B v B crit o

T

k

a

T

k

a

r

4

y

σ

πϕ

=

σ

πγ

=

π

=

ϕ σ = = α B v o T k 4 y a tg

(52)

Dwie dyslokacje – znak przeciwny

L > r

crit

L < r

crit

L – odległość pomiędzy dyslokacjami

(53)

Dwie dyslokacje – znak zgodny

L > r

crit

L < r

(54)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tym samym awansowała również do roli filozofii fundamentalnej, lokując się jako opozycja i alternatywa w stosunku do uniwersalnej filozofii dziejów: jako filozofia

HMP/HPP – Halowe Mistrzostwa Polski Halowy Puchar Polski Uwzględniono wyniki zawodów 2020:.. MP –

HMP/HPP – Halowe Mistrzostwa Polski Halowy Puchar Polski Uwzględniono wyniki zawodów 2020:.. HPWiM – Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza HPWiM-B

Od 1980 roku do chwili obecnej skoki spadochronowe stają się co raz bardziej popularne, jest co raz więcej trenerów, pojawiają się nowe umiejętności.. Rozwija się

Ponieważ, jak już wiemy, opór powietrza jest tym większy im większa jest powierzchnia prostopadła do kierunku ruchu, zawodnik może wpływać na wartość tej siły

Paweł Grata, który zaprosił wszystkich zebranych do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach i do korzystania z planowanych efektów projektu badawczego „W drodze ku

HMP/HPP – Halowe Mistrzostwa Polski Halowy Puchar Polski Uwzględniono wyniki zawodów 2021:.. HMP-B Leszno

Korczakowskiego, przyjętycli obawiązików oraz G, Bednarek aktywist(yw za rozwój goopodarczy woje- PCK i jed.nocz-eśnie krwlodaw wOOz.1lWla.. Na wszysitkd&lt;Jh tych

Jakkolwiek taka interpretacja może budzić sprzeciw lekarzy, to ze względu na swój cel gwarancyjny zasługuje, by bronić jej z całą stanowczością. Inaczej by było, gdyby każdej

W Słowenii względna wydajność pracy spadłaby o 1,8 pkt proc., w Grecji zaś – aż 25 Z równania (17) wynika, że dla relacji względnych wydajności pracy w wariancie 2

Wydaje się, że w chwili obecnej standardowa specyfikacja dynamiczna reguł typu Taylora zakłada podejście forward looking połączone z wygładzaniem stóp procentowych..

Celem tej pracy jest analiza wybranych zasobów osobistych, takich jak cechy osobowości, pozytywny kapitał psycholo- giczny czy inteligencja emocjonalna oraz ich wpływu na

Modelując czas przeżycia możemy mieć dwa cele — opisanie jego pod- stawowego rozkładu oraz scharakteryzowanie, jak ów rozkład zmienia się jako funkcja zmiennychniezależnych..

cinkach przełomowych terasie nadzalewowej odpowiadają skalne stopnie erozyjne. Cechy jej profilu nie są tak stałe jak w terasie niższej. Terasa wyższa wykazuje zmienność w

Ważnym zagadnieniem w przetwarzaniu obrazów jest filtracja obrazów, czyli takie przekształcenie obrazu, które poprzez odpo- wiednią jego zmianę, pozwalają na pozbycie się z

W konkurencjach technicznych przeprowadza się trzy kolejki, natomiast skok wzwyż (oraz skok o tyczce wśród mężczyzn) rozgrywany jest na normalnych zasadach. Wyniki uzyskane

KATEGORIA IMIĘ I NAZWISKO PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA ŁACZNA ILOŚĆ PUNKTÓW.. JUNIOR Trzcińska Franciszka RC Riding Center Sosonowice 8 8

Oferta usług z tej dziedziny jest ogromna, a choćby poprzez używane przez pod- mioty z tego obszaru nazwy (medycyna alternatyw- na, medycyna holistyczna, medycyna komplemen-

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023 zwraca uwagę na zachowanie ciągłości programowej. Projekty zaplanowane w Programie Rewitalizacji są komplementarne wobec

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli&#34;1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Wiosenny walczyk(muz. Bobryk) MAC | Cyfrowe odwzorowanie podręczników | OTO JA - klasa 3 Zastanów się, czy ta piosenka ma formę

Praca siły grawitacji nad sputnikiem, poruszającym się po kołowej orbicie, jest w ciągu połowy jednego obieguA. Dodatnia lub ujemna, zaleŜnie od którego punktu orbity

Kodeks dobrej praktyki rolniczej określa, że ze względów środowiskowych ilość azotu w nawozach naturalnych, pochodzą- cych od zwierząt gospodarskich nie powinna przekraczać