• Nie Znaleziono Wyników

Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej, test PDF / Memorizer"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Anglia - od absolutyzmu do monarchii

konstytucyjnej

Anglia w XVII w.

1/ czy pod wpływem wojny domowej w Anglii XVII w. ukształtował sie nowy typ monarchii angielskiej tzw. monarchia parlamentarna, w której "król panuje, ale nie rządzi" ?

[ ] fałsz [X] prawda

2/ Jaka dynastia objęła tron po śmierci Elżbiety I ?(rok,kraj pochodzenia dynastii i nazwa dynastii) 1603 r, szkocja, Suartowie

3/ Przedmiotem sporu pomiędzy Stuartami a parlamentem były kwestie [X] wyznaniowe

[ ] przywileje [X] podatkowe

4/ Podczas wojny domowej utworzyły sie dwa zwalczające sie bloki:A) po stronie króla opowiedzieli się przedstawiciele starych rodów- anglikanie i katolicy;B) po stronie parlamentu stanęły rzesze... [X] purytanów

[X] chłopi

[X] nowa szlachta (gentry) na prowincji [X] rzemieślnicy

5/ Prawda/FałszPurytanizm-ideologia społeczno-polityczną,ekonomiczno, wyznaniowa. Głosiła on walkę z feudalizmem i przywilejami stanowymi, próżniactwem i pychą.

prawda

6/ Dowództwo nad stronnictwem anty królewskim objął Oliver Cromwell

7/ Który król został stracony w 1649 roku : [ ] Karol II

[X] Karol I [ ] Jakub I

(2)

Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej

https://www.memorizer.pl/nauka/873/anglia---od-absolutyzmu-do-monarchii-konstytucyjnej/

8/ W 1649 roku Anglię ogłoszono.... republiką

9/ jak nazwany został parlament który uznał Karola Stuarta za zdrajcę narodu kadłubowy

10/ czy Anglia, Szkocja i Irlandia, w wyniku wojny domowej, zsotały połączone ścisłą unią polityczną i gospodarczą ?

[ ] nie [X] tak

11/ w którym roku został uchwalony Akt Nawigacyjny ? 1651

12/ Akt Nawigacyjny mówił o imporcie towarów do Anglii wyłącznie na okrętach brytyjskich lub należących do kraju, z którego dane towary pochodziły. (Tak/Nie)

tak

13/ ...-reprezentanci bogatego mieszczaństwa,a także górnej warstwy nowej

szlachty;występowali przeciwko Kościołowi anglikańskiemu jako domenie wpływów króla i pragnący zastąpić go Kościołem kalwińskim

prezbiterianie

14/ ...-grupa społeczna nieuznająca autorytetu Kościoła anglikańskiego,ani prezbiteriańskiego independenci

15/ prawda /Fałszw 1679r.- Habeas Corpus Act- ustawa ,zgodnie z którą nikt nie mógł zostać aresztowany bez pisemnego nakazu sądu, a zarzuty przeciwko niemu powinny być sformułowane w ciągu jednej nocy

prawda

16/ w jakich lata miała miejsce "bezkrwawa" lub "chwalebna " rewolucja 1688-1689

17/ Bill of Rights- ustawa która dała podstawy nowego ustroju-monarchii konstytucyjnej [X] tak

[ ] nie

18/ Skutkiem wojny domowej w Anglii w XVII w. było

[X] ogłoszenie republiki rządzonej początkowo przez parlament [X] obalenie monarchii absolutnej Stuartów

[X] ekspansja angielska na teren Szkocji i Iralndii

[X] uaktywnienie się ruchów społecznych wśród biedoty (lewelerzy i diggerzy) [X] zniszczenia wojenne i wyludnienie kraju

[X] reforma armii angielskiej [X] wzrost znaczenie parlamentu

19/ Skutkiem "chwalebnej rewolucji" było:

(3)

Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej

https://www.memorizer.pl/nauka/873/anglia---od-absolutyzmu-do-monarchii-konstytucyjnej/

[X] utrwalenie znaczenia burzuazji i marginalizacja roli politycznej arystokracji [X] trwałe uksztłtowanie angielskiego systemu ustrojowego

[X] ponowne obalenie absolutnych rządów stuartów po ich restytucji [X] ugruntowanie znaczenia parlamentu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obecnie nazwy przepuklina Spiegla używa się w stosunku do przepukliny, której wrota znajdują się w obrębie rozcięgna mięśnia poprzecznego brzucha, ograniczonego bocznie

The research included non-discounting (PB, ARR, BEP) and discounting decision tools (NPV, IRR, DPB), as well as methods for assessing risk exposure (scenario analysis,

(obniżenie podatków, pokrycie kosztów służby rycerzy, wykupywanie pojmanych rycerzy z niewoli, urzędy obsadzone tylko przez Polaków);.. • przywilej czerwiński

Zagadnienia ustrojowo-prawne Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Wolnego Miasta

Zagadnienia ustrojowo-prawne Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Wolnego Miasta

The areas of potential added value are therefore more within prototyping, tooling, repair, (localized) production processes and overall supply chain optimization as shown by

K onkluzja tego wywodu była następująca: „Samowładztwo je s t ograniczone wobec siebie samego, nieograniczone jest natom iast w stosunku do ustanow ionych przez

Pozytywne nastawienie do Saula zdaje się wskazywać czas zbliżony do jego panowania, bowiem trudno podejrzewać Dawida i jego na- stępców o chęć tworzenia opowieści o wielkim