• Nie Znaleziono Wyników

Bar Has Been Taken or the True History of the 1st May 1985 in Kraków

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bar Has Been Taken or the True History of the 1st May 1985 in Kraków"

Copied!
3
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

SOWINIEC nr 42 „Bar wzięty”

137

Mój tato, zostając w Niemczech, ożenił się z Niemką. Należał do ludzi pracowitych, jak również bardzo gwałtownych i porywczych. Dzięki swojej pracowitości i ciężkiej pracy miał tutaj w Niemczech prawo bytu. Pracował do końca przy boku armii amerykańskiej. Wybudował dom, miał czwórkę dzieci (dwóch synów i dwie córki). Jego wielkim hobby były pszczoły, gołę-bie i króliki. Na pszczelarstwie znał się bardzo dobrze, ale nie zdradził, gdzie posiadł tak wielką wiedzę o pszczołach, w tym o hodowli matek pszczelich.

Po przestudiowaniu dziejów Brygady Świętokrzyskiej, dziejów Kompanii Wartowniczych i Narodowych Sił Zbrojnych mogę pewne sprawy zrozumieć, dlaczego tak było i dlaczego tato nigdy nie zdradził tajemnicy, był mało wylewny i zamknięty w sobie. Cierpienie ojca nie miało końca, a ja teraz wiem, że wtedy nie mogłem mu pomóc, pozbawiony obywatelstwa, które rów-nież straciła moja mama Niemka. My też (jako dzieci) nie posiadaliśmy obywatelstwa Republiki Federalnej Niemiec, byliśmy „bezpaństwowcami”.

Niemieckie obywatelstwo otrzymałem, żeniąc się w 1984 r. z obywatelką RFN. Jeżeli ojcu je odebrano, to ja teraz – dla spokoju własnego sumienia – będę się starał o polskie obywatelstwo, które Polskie Państwo powinno mi przyznać! Jestem w trakcie załatwiania sprawy.

I to by było na tyle. Ciąg dalszy opiszę. Powiadomię Państwa o wynikach dalszych poszu-kiwań, być może razem złożymy tę „układankę” po tylu latach.

W następnym liście opiszę postać mojego ojca – Stanisława Konefała, nadto dzieje Pawła Ciupki, Franciszka Chwalińskiego, Stanisława Tomaszewskiego, którzy tak jak mój tata – zostali tutaj w RFN albo stąd wyemigrowali. Dzieje zostały opisane chronologicznie.

„B

arwzięty

czyli prawdziwa historia 1 maja 1985 roku w Krakowie

Tomasz Gugała

W połowie lat 90. XX w. mój Ojciec zdecydował się ujawnić konspiracyjną przeszłość z okresu niemieckiej okupacji. Zwlekał z tym 50 lat z uwagi na przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych. W szeregach tej formacji uczestniczył w powstaniu warszawskim. Gdy w końcu za-wiózł do Warszawy opis akcji, w której czynnie uczestniczył, został poinformowany, że wpłynęło już kilkanaście niewiele różniących się opisów, tyle że osoby dokonujące rozbrojenia żołnierza Werhmachtu w każdym z nich były różne. Wytłumaczono Ojcu, że po ponad pół wieku wielu świadków akcji rozbrajania – bez złej woli – uwierzyło, że byli jej uczestnikami, a nie widzami. Podobne przypadki zarejestrowano również w innych opisach akcji powstańczych.

No cóż, pamięć ludzka…

W filmie dokumentalnym Miłosza Horodyskiego Czerwony Maj, zrealizowanym przez Te-lewizję Kraków w 2007 r. na zlecenie TVP2, Krzysztof Kopeć – wówczas członek Konfederacji Polski Niepodległej – relacjonuje akcję rozpędzania wiecu pierwszomajowego na Rynku Głów-nym w Krakowie. Ponieważ użył tam sformułowań (00:09:33-00:10:17): „przeprowadziliśmy akcję”, „wyprodukowaliśmy substancję”, „rzuciliśmy kilkanaście ampułek” – zmusił mnie do szczegółowego opisu wydarzeń z tamtych dni.

S O W I N I E C 2013, nr 42, s. 137-139

(2)

138

Tomasz Gugała SOWINIEC nr 42

Uprzejmie donoszę, że pomysłodawcą tej akcji byłem ja, a jej przygotowanie techniczne, logistyczne i samo wykonanie było wyłącznym dziełem Sekcji Specjalnej Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej.

Pomysł zrodził się pod koniec 1984 r. Zainspirowała mnie udana akcja „Solidarności Wal-czącej” we Wrocławiu, polegająca na zaatakowaniu powracających z akcji ZOMO-wców – które-goś trzynastego dnia miesiąca. Pomyślałem sobie, że rozgonienie wiecu pierwszomajowego przy użyciu „śmierdzieli” będzie czymś, czego druga strona się nie spodziewa. Na dodatek można to zadanie wykonać bezpiecznie dla uczestników akcji, a wybrana forma jest adekwatna do sytuacji. Myśl o odwecie za pacyfikowane manifestacje z 3 maja i 11 listopada miała też swoje znaczenie.

Zwróciłem się za pośrednictwem Wiesława Wazla do chemików z Uniwersytetu Jagiel-lońskiego z zapytaniem, czy można wyprodukować substancję śmierdzącą, która poza smrodem nie będzie powodować uszczerbku na zdrowiu osób, jakie znajdą się w polu rażenia. Indago-wana przez Wiesława Teresa Życzkowska przedstawiła mu szczegółowy opis takiego specyfiku (podając związki organiczne z rodziny amin, metylo- lub etyloaminy), jednak odmówiła1 jego

wykonania i udziału w tak pomyślanej akcji. Ostatecznie substancja została dostarczona przez chemików Politechniki Krakowskiej, z którymi kontakt nawiązała Krystyna Wazl. Konfekcjono-wania podjął się Wiesław Wazl, który na balkonie w bloku przy ul. Słomianej 12, gdzie mieszkał, w połowie kwietnia 1985 r. przelał ów związek chemiczny do ponad 100 szklanych ampułek, po czym palnikiem gazowym pozatapiał końcówki. Odebrałem od Wiesława wszystkie ampułki i zawiozłem do Korzkwi pod Krakowem, gdzie zostały zdeponowane u Janusza Macały-Wrześ-niowskiego. Tam też, na kilka dni przed 1 maja, wypróbowaliśmy ich działanie. Janusz rozbił ampułkę, rzucając ją kilka metrów od siebie, i po chwili zaczął uciekać, z trudem powstrzymując wymioty. Smród narastał w miarę przyspieszania parowania rozlanego płynu. Po kilku minutach próbowałem podejść w to miejsce. Już kilkanaście metrów przed nim zmuszony zostałem do wy-cofania się. Skuteczność preparatu była niebywała. W przeddzień akcji zostały wydane instrukcje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych osób oraz sposobów rozbijania ampułek. Rozdaliśmy także wszystkie ampułki w liczbie do pięciu sztuk na osobę. Osobiście forsowałem sposób masko-wania polegający na poprawianiu buta (sznurowaniu go) i podkładaniu wtedy ampułki pod stopę. Rozgniatanie jej następowało w chwili wykonania pierwszego kroku, oddalającego od miejsca rażenia.

W dniu 1 maja 1985 r. do akcji przystąpiło około 20 osób. Nie wszystkim udało się roz-bić ampułki. Brakowało doświadczenia i – co tu dużo mówić – zimnej krwi. Syndrom złodzieja z gorejącą czapką dotknął kilku osób. Największe natężenie mocy „śmierdzieli” następowało po kilku minutach ich parowania. Niestety, w tym dniu wiał bardzo silny wiatr i padał deszcz, co w znaczący sposób ograniczyło ich skuteczność. W sumie zostało rozbitych około 70 ampułek. Efekty były niezadowalające. Tylko w niektórych strefach Rynku zaobserwowaliśmy grupy wie-cowników uciekających przed smrodem.

Nie potrafię wymienić wszystkich uczestników akcji. Pamiętam, że oprócz mnie wzięli w niej udział m.in.: Irena Molasy, Wiesław Wazl, Władysław Krzek-Lubowiecki, Janusz Maca-ła-Wrześniowski, Michał Garapich i Lech Kołodziejczyk. Tu zwracam się do kolegów o odświe-żenie mojej pamięci.

Nie wiem, czy pan Krzysztof Kopeć brał udział w tej akcji. Być może tak było, ponieważ za pośrednictwem Ireny Molasy pozyskaliśmy do działania kilku młodych ludzi spoza struktur Wy-dawnictwa Myśli Nieinternowanej. Jeżeli tak, to serdecznie mu za to dziękuję i gratuluję. Jednak nawet gdyby była to prawda, nie upoważnia go to do przypisywania zorganizowania i przeprowa-dzenia tej akcji Konfederacji Polski Niepodległej lub jej członkom.

1 Zainteresowanych odsyłam do „przesłuchania” Teresy Życzkowskiej z 11 IX 2012 r. przeprowadzo-nego w ramach „Śledztwa w sprawie PRL-u”. Archiwum „Myśli Nieinternowanych”, numer nagra-nia 4b/2012, rozdział 7 (00:17:46-00:23:21).

(3)

SOWINIEC nr 42 „Bar wzięty”

139

W owym dniu osiągnęliśmy jednak inny spektakularny sukces. Około 12.00 w południe spotkaliśmy się w kilka osób na odprawie podsumowującej w legendarnym koktajlbarze przy ul. Karmelickiej. Dopiero tam poczuliśmy siłę naszych argumentów. Obserwowaliśmy ze zdumie-niem stale powiększającą się wolną przestrzeń wokół nas. W chwilę potem odebraliśmy naszymi przytępionymi receptorami węchowymi, jaka jest tego przyczyna. I tak, w miejscu, w którym nieraz i godzinne oczekiwanie na stolik było normą, pozyskaliśmy dla siebie wolną strefę kilku stolików. Wszystko dzięki cudownej woni ulatniającej się z podeszew naszych butów.

Cytując wielkiego pisarza – pradziadka współczesnego operetkowego ministra – można zakończyć słowami: „Bar wzięty”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Koszt dekontaminacji i likwidacji elektrowni jądrowej jest znacznie wyższy niż ma to miejsce w przypadku likwidacji elek- trowni konwencjonalnych, jednakże koszt ten ponoszony jest

Theorem (edges of Delauney traingulation belonging to MST) In a minimum spanning tree of a fully connected Euclidean graph, a lower bound for an angle between adjacent edges is equal

W arto podkreślić, że pierw sze jego recen zje z zakresu historii średniow iecznej ukazyw ały się w postępow ym czasopiśm ie nau czy ­ cielskim „O gniw o”..

We compute opti- mum pressure with both calculus variations and in- fluence function on ellipse water plane area which ad the same displacement as present hull form. \VO

Perspektywa naturalistyczna pojawiła się w drugiej połowie XX wieku jako sprzeciw wobec metodologii scjentystycznej i filozofii analitycznej.. Ta

This manuscript has been accepted for publication in the Bulletin of the History of Medicine (Johns Hopkins University Press) on 10 September 2020.. In sickness and

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozliczenie kosztów noclegów na podstawie faktury lub rachunku wystawionego

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla beneficjentów projektu: „Kapitał ludzki firmy produkcyjnej na miarę XXI wieku” współfinansowanego ze

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1., zapraszamy

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla beneficjentów projektu: „Kapitał ludzki firmy produkcyjnej na miarę XXI wieku” współfinansowanego ze

So a memristor is essentially a nonlinear element described by the same fundamen- tal set of circuit variables as the passive two-terminal resistor, inductor, and capa-

However, there is a difference in the final objective of facilitating decision support sessions and facilitating simulation games: the former focusses on the creation of

Emma places €8000 in a bank account that pays a nominal interest rate of 5 per annum, compounded quarterly.. (a) Calculate the amount of money that Emma would have in her

Efektem prowadzonych rozważań jest niniejszy tom, który dzięki pomocy Instytutu Filozofii oraz Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego możemy dziś

Tsutsumi and it is based on the application of the local energy decay for the corresponding linear perturbations of the classical wave equation.. The presence of a

This book is divided into four chapters. The fi rst chapter focuses on the problem of search for political identity by secret societies and is based on the publications in the papers

§ 1 Wyraża się zgodę na dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, części działki gminnej oznaczonej nr 28/71 o powierzchni 0,0180ha (powierzchnia

• Generalized Large Cardinals: This is a large coherent family of Axioms including such axioms as generic huge embeddings with critical point ω 1. • An apparently isolated example:

Zerowy wzrost realne- go PKB powoduje natomiast, że saldo budżetu (jako procent PKB) pogarsza się o ok. Względną stabilizację deficytu zapewnia dopiero wzrost gospo- darczy

Mirosław Handke, obchodzący również swój jubileusz 40-lecia ukończenia studiów chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego..

13 – 32: Wykaz dokumentów pergaminowych znaj- dujących się w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [A List of Parchment Documents Located in the Jagiellonian University Archive],

Kwalifikowaną postacią ustalenia utworu jest jego utrwalenie na materialnym nośniku (tzw. corpus mechanicum), dzięki czemu utwór nabiera cechy stałości umożliwiającej