• Nie Znaleziono Wyników

Za szczególne zasługi odznaczono

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Za szczególne zasługi odznaczono"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

WJ C

Za szczególne zasługi odznaczono

Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu,

kultura, zdrowie, edukacja] 5, 246

(2)

40 lat p ra c y p ro f. K a z im ie rz a O b o d y ń sk ieg o

D r hab., prof. U R K. O bodyński je s t założycielem i od kilkunastu lat dyrektorem Instytutu W ychow ania Fizycznego i Zdrow otnego UR. Jest prezesem PTN K F w R zeszow ie, w iceprezesem m iędzynarodow ej A kadem ii E uropejskiej na rzecz Regionu K arpat, redaktorem naczelnym „Przeglądu N aukow ego K ultury Fizyczhej U R ”, działaczem w ielu k lu­ bów i stow arzyszeń. Sw ego czasu był znakom itym zaw od­ nikiem (m istrz Polski w rugby) i trenerem , a pozostaje czło­ w iekiem w ielkiego serca dla kultury fizycznej.

Ostami rok zaowocował sukcesami w pracy naukowej i orga­ nizacyjnej. Prof. Obodyński jest kierow nikiem powołanego w IW FiZ Zakładu Zarządzania w Sporcie, Turystyce i Rekreacji.

Instytut uzyskał pozytyw ne oceny Państwowej Komisji

Akredytacyjnej z prawem do naboru i kształcenia na poziomie magisterskim, a także zgodę na powołanie w ramach UR W ydziału W ychowania Fizycznego. Profesor otrzym ał w tym roku nagrodę M iasta Rzeszowa (I stopnia) w dziedzinie nauki za całokształt dorobku. Ponadto podczas inauguracji roku aka­ demickiego 2004/2005 na UR K. Obodyński i W. J. Cynarski otrzymali nagrodę Zespołową Rektora za cykl publikacji M iędzykulturowe dialogi i adaptacje na obszarze kultury fizycznej.

Z a szczególne z asłu g i o d z n a c zo n o

- za 2 5 -letn ią działalność w D D B V złote odznaki otrzym ali: H annelore Sieber, L othar Sieber

i G ünter R itzinger;

- za szczególne zasługo dla DD BV ‘Ehrennadel H albkranz in G o ld ’ otrzym ali B odo

B lum entritt i D ieter D rexler (N iem cy), a ‘G rosser Ehrennadel in G o ld ” - H annelore S ieber1.

- U rząd K ultury Fizycznej i Sportu przyznał, na w niosek Z arządu SIP, resortow e odznaki

„Zasłużony D ziałacz K ultury F izycznej” dw óm osobom : Srebrną O dznakę otrzym ał shihan L othar Sieber (H onorow y Prezydent SIP), a B rązo w ą O dznakę - m gr E lżbieta C ynarska (od dziesięciu lat Sekretarz G eneralny SIP).

U s ta len ia ko m isji takf

Historycy kultury fizycznej z Polski i N iem iec dokonali ustaleń w zakresie badań nad h isto rią k u ltu ry fizycznej (hkf) G ó rn e g o Ś ląsk a w zakresie opracow ania źródeł i piśm iennictw a, okreś­ lenia obszarów badaw czych i wym iany naukowej. N a koordynatorów pow ołano prof. M irosław a Ponczka (A W F K atow ice) i doc. K arla Heinza Schodroka (W yższa Szkoła Gim nastyki i Sportu, W estfalia)2. [R edakcja IRK -M C gorąco popiera tego typu synergię m iędzynarodow ych działań.]

W aln y Z ja z d P T N K F w R zeszow ie

W dniu 15.09.2004 odbyło się W alne Z ebranie spraw ozdaw czo-w yborcze Podkarpackiego T ow arzystw a N aukow ego K ultury Fizycznej. U dzielono absolutorium i w ybrano now e w ładze: prezesem kolejne dw a lata został dr hab. K. O bodyński a przew odniczącą K om isji R ew izyjnej - dr E w a Polak. O d 1.10. Przew odniczącym K om isji N auki w rzeszow skim PTN K F jest dr W. J. Cynarski.

Paleoantropologia potw ierdza hum anizujący w pływ kultury fizycznej. L istopadow y num er „N ature” podaje wyniki badań D enisa B ram ble (U niversity o f U tah) i D aniela L ieberm ana (H arvard U niversity), z których w ynika, że bieg an ie p rzy sp ieszy ło ew o lu cję człow ieka. Czy więc, porów nując złożoność ruchu, sztuki walki nie rozw ijają człow ieka w sposób w yjątkow y? Czy nie przyczyniły się do sukcesów krajów D alekiego W schodu?

(oprać. W JC)

1 W g P r o to k o ll z u r o r d e n tlic h e n M itg lie d e r v e r s a m m lu n g d e s D D B V e.V . a m 123. O k to b e r 2 0 0 4 .

2 N a p o d s ta w ie d o k u m e n tu p n . In fo r m a c ja d o ty c z ą c a u s ta le ń d o k o n a n y c h p o d c z a s n a r a d y h i s to r y k ó w k u ltu r y f i z y c z n e j P o ls k i i N ie m ie c (G o r z ó w W lkp. 1 2 .0 9 .2 0 0 4 r.).

FoŁ 5. Prof. K. Obodyński podczas kon­ ferencji Humanistyczna teoria sztuk i spor­

tów w alki - koncepcje i problemy, Rze­

szów, 30 maja 2003 (fo t E. W ójcikiewicz)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wypłata przyznanego dofinansowania następuje w formie refundacji, na wskazany we wniosku o dofinansowanie numer konta bankowego, po przedłożeniu przez beneficjenta

W momencie rozpoczę- cia i zakończenia zajęć studenci gromadzą się w szat- niach, a to stwarza większe ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.. Dlatego zajęcia rozpoczynają

W miarę wzro- stu wielkości ekonomicznej gospodarstw rosły także koszty pracy najemnej, z wyjątkiem gospodarstw niemieckich w klasie 100 ESU i więcej, gdzie były one

Nie wnikajπc w szczegÛ≥y poszczegÛlnych publikacji moøna stwierdziÊ, øe wy- korzystanie, czy teø weryfikacja efektywnoúci SWO ogranicza≥a siÍ zazwyczaj do prognozowania stanu

W literaturze naszej mamy stosunkowo bardzo mało rozpraw, omawiających pewne tematy, opracowywane przez rozmaitych pisarzy. Z rozpraw, uwzględniających tematy

Wpisując się w nurt zagadnień związanych z jakością kształcenia, w pracy podjęto próbę zdiagno- zowania pożądanych kompetencji absolwenta badanego kierunku w

Rady wydziałów mają obowiązek uchwalenia programów kształcenia dla danego kierunku, specjalności oraz stopnia, profilu i formy studiów dla studiów

Prace z dziedziny Teorji