• Nie Znaleziono Wyników

Jdra atomowe jako obiekty kwantowe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jdra atomowe jako obiekty kwantowe"

Copied!
42
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Jądra atomowe jako obiekty

kwantowe

• Wprowadzenie

• Potencjał jądrowy

• Spin i moment magnetyczny

• Stany energetyczne nukleonów

w jądrze

(2)

Jądra atomowe jako obiekty

kwantowe

• Magnetyczny Rezonans Jądrowy

jako przejaw kwantowej natury

jądra atomowego

(3)

Warunki fizyczne

w jądrach atomowych

• gęstość ~ 10

14

g/cm

3

• temperatura 0...10

12

K

• obroty ~10

22

1/s

• natężenie pola elektrycznego 10

18

V/m

(4)

Wprowadzenie – Czy jądro jest

obiektem kwantowym?

Hipoteza dualizmu falowo-korpuskularnego:

P(V) = |

Ψ

|

2 makrocząstka opis klasyczny mikrocząstka opis kwantowy D << L D @ L D = h / p = h / √2MEk

(5)

Długość fali nukleonu

D = h / p = h /

2ME

k

E

k

ª 10 MeV

M

ª 940 MeV/c

2

D = hc /

2Mc

2

E

k

= 197 MeV fm/

2•940

10 MeV

D ª 1,4 fm

Promień jądra: R = r

0

A

1/3

= 1,25 A

1/3

A = 100 R = 5,8 fm

D @ R

Nukleony w jądrach – opis w ramach nierelatywistycznej mechaniki kwantowej

(6)

Potencjał jądrowy

Związek siły z energią potencjalną

Zależność potencjału od odległości

F

E

x

F

E

y

F

E

z

x p y p z p

= −

= −

= −

;

;

;

V r

V

e

r R a

( )

= −

+

0

1

dla dużych r V(r) Æ 0 dla r = 0 V(r) ª -V0 Potencjał Woodsa-Saxona

(7)

Potencjał kulombowski

Dla ładunku punktowego

Dla jądra o skończonym wymiarze

2

0

1

1

4

+

=

πε

c

( Z

)e

V ( r )

r

r R

<

r R

2 2 0

1

3 1

4

2 2

+

 

=

 

πε

 

' c

( Z

)e

r

V ( r )

R

R

2 0

1

1

4

+

=

πε

c

( Z

)e

V ( r )

r

dla ładunku punktowego dla jądra o skończonym wymiarze

(8)

Potencjał

dla neutronów i protonów

V r V e r R a ( ) = − + − 0 1 2 2 0 1 3 1 4 2 2   + −     = ⋅  πε   ' c ( Z )e r V ( r ) R R 2 0 1 1 4 + − = ⋅ πε c ( Z )e V ( r ) r

(9)

Spin nukleonu s

wektor s = s

0

h

|s

0

|

2

= s (s+1)

s =

1/2

-

liczba kwantowa potocznie nazywana

spinem nukleonu

Kwantyzacja przestrzenna

s

z

= M h

M =

+1/2, -1/2

M= -1/2 M=+1/2 z

(10)

Orbitalny moment pędu

nukleonu L

Klasycznie L = r

¥ p

Kwantowo

|L |

2

= l (l+1) h

2

l = 0, 1, 2, ...

l -

liczba kwant. orbitalnego momentu pę

du

nukleonu

Kwantyzacja przestrzenna

L

z

= m h

m =

l, l-1,...0,...-l

2l+1 wartosci

l =2

(11)

Spin jądra I

= całkowity moment pędu jądra w układzie Ś.M.

= wektorowa suma przyczynków od orbitalnych i spinowych momentów pędu nukleonów

I = I

0

h

|I

0

|

2

= I (I+1)

I - liczba kwantowa potocznie nazywana

spinem jądra

A - parzyste

I - całkowite (0, 1, 2,...)

A - nieparzyste

I - połówkowe (1/2,3/2, ...)

(12)

Spin jądra I

Kwantyzacja przestrzenna

I

z

= M h

M =

I, I-1,...0,...-I

2I+1 wartosci

(13)

Parzystość funkcji falowej

Stany jądrowe są opisane przez funkcje falowe o określonej parzystości

P = +1

parzystość dodatnia

P = – 1

parzystość ujemna

Ψ

( -r ) =

Ψ

( r )

(14)

Moment magnetyczny orbitalny

Klasycznie :

m

L

= I S = ev/(2

pr) p r

2

= evr/2

m

L

= e L /(2m)

Kwantowo:

m

Le

= g

m

B

L/ h

m

Lp

= g

m

N

L/ h

gL - czynnik Landego mB - magneton Bohra mN - magneton jądrowy

w praktyce moment magnetyczny (rzut na oś kwantyzacji dla m=+l) mLe = gL mB l mLp = gL mN l Doświadczenie: gL = 1 L r e -v I

(15)

Moment magnetyczny e

-m

se

= g

m

B

s

0

s

0

= s/ h

g - czynnik Landego

m

B

- magneton Bohra

m

B

= e h/ (2m

e

) = 5,79 10

-11

MeV/T

w praktyce moment magnetyczny

m

se

= g

m

B

s

(rzut na oś kwantyzacji dla M=+1/2)

Doświadczenie: g = -2,00232

mse /mB = -1,00116

Teoria klasyczna: g = -1

Teoria Diraca: g = -2

(16)

Moment magnetyczny p

m

sp

= g

m

N

s

0

s

0

= s/ h

g - czynnik Landego

m

N

- magneton jądrowy

m

N

= e h/ (2m

p

) = 3,152 10

-8

eV/T

w praktyce moment magnetyczny

m

sp

= g

m

N

s

(rzut na oś kwantyzacji dla M=+1/2)

Doświadczenie: g = 5,586

msp /mN = 2,793

proton = uud

(17)

Moment magnetyczny n

m

sn

= g

m

N

s

0

s

0

= s/ h

g - czynnik Landego

m

N

- magneton jądrowy

m

N

= e h/ (2m

p

) = 3,152 10

-8

eV/T

w praktyce moment magnetyczny

m

sn

= g

m

N

s

(rzut na oś kwantyzacji dla M=+1/2)

Doświadczenie: g = -3,826

msn /mN = -1,913

neutron = udd

(18)

Moment magnetyczny jądra

określony przez

m

s

i

m

L

nukleonów

m

I

= g

I

m

N

I

0

I

0

= I/ h

g

I

- jądrowy czynnik g

m

N

- magneton jądrowy

w praktyce moment magnetyczny

m

I

= g

I

m

N

I

Jądro w polu magnetycznym B

E = E

0

-

m

I

B

= E

0

- g

I

m

N

I

0

B

= E

0

- g

I

m

N

M B

I=3/2 E0 M=-3/2 -1/2 1/2 3/2 2mIB

(19)

Potencjał

oddziaływania

nukleon-nukleon

           + + + + − + + + + = ... ) ( ) ( ) )( ( 3 ) ( ) ( ) ( ) ( 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 h r r r h r r r r r r h r r L s s r V s s r r s r s r V s s r V r V r V LS T ss •krótkozasięgowy

•silnie przyciągający na r~2fm, ale odpychający dla r~0.2fm •nie zależy od ładunku

•zależy od względnego ustawienia spinów •ma charakter niecentralny

(20)

Równanie Schrödingera

(

) (

) (

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

) ( ) ( 2 ) 1 ( ) ( ) ( 2 ) ( ) ( 2 ) 1 ( ) ( 1 2 , ) ( , , , , , , ) ( , , sin 1 sin sin 1 1 2 , , , , , , , , , , 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 r Eu r u mr l l r V dr r u d m r r u r R ER R mr l l r V dr dR r dr d r m Y r R r r E r r V r r r r r r r m z y x V z y x V z y x E z y x z y x V z y x z y x m =       + + + − = =       + + +             − = Ψ Ψ = Ψ + + Ψ       ∂ ∂ +       ∂ ∂ ∂ ∂ +       ∂ ∂ ∂ ∂ − + + = Ψ = Ψ + Ψ       ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ − h h h h h h ϑ θ ϑ θ ϑ θ ϑ θ ϑ θ ϑ θ θ θ θ ϑ

(21)

Energie

stanów

własnych

nukleonów

(22)
(23)

Szerokość poziomów

jądrowych

Zasada nieoznaczonosci Heisenberga

DE • Dt ≥ h

Γ •

τ

= h

P(E) =

P E

E E

( )

(

)

=

+

Γ

Γ

2

1

4

0 2 2

π

Γ = =

h

τ

τ

6 58 10

.

22

MeV s

E0 E P(E)/P(E0) Γ

(24)

Prawo rozpadu

N

0

i N liczba jąder w czasie 0 i t

Założenie:

1. liczba jąder zmniejsza sie w skutek

rozpadu

2. w (t,t+dt) ubytek -dN =

l N dt

l - stała rozpadu [s

-1

]

Prawo zaniku:

(25)

Prawo rozpadu

Okres połowicznego zaniku: T

1/2

N

Æ N/2 dla t Æ t + T

1/2

N (t + T

1/2

) = N

0

e

- l (t + T 1/2)

= N (t)/2

= N

0

/2 e

- l t

e

l T 1/2

= 2

T

1/2

= ln2/

l ≈ 0.693 / l

Czas życia:

τ

= T

1/2

/ ln2 ≈ 1.44 T

1/2

(26)

Magnetyczny Rezonans Jądrowy

jako przejaw kwantowej natury jądra

atomowego

Własności magnetyczne mają jądra o nieparzystej liczbie nukleonów, np. 1H, 13C, 15N, 19F, 31P oraz jądra o nieparzystej

liczbie neutronów i nieparzystej liczbie protonów, np. 2H, 14N. Nie

posiadają takich własności jądra o spinie I = 0, np. 4He, 12C, 16O, 40Ca, 56Fe, ...

Dla niektórych atomów, m. in. Hg, Cu, C i S oraz cząsteczek, np. H2O, CaO, LiCl, CO2, NH3 pole wywołane przez powłoki elektronowe znika w położeniu jądra atomowego, gdyż momenty magnetyczne poszczególnych powłok elektronowych sumują się do zera ( mJ = 0 ).

(27)

Moment magnetyczny jądra

określony przez

m

s

i

m

L

nukleonów

m

I

= g

I

m

N

I

0

I

0

=

I/ h

g

I

- jądrowy czynnik g

m

N

- magneton jądrowy

w praktyce moment magnetyczny

m

I

= g

I

m

N

I

Jądro w polu magnetycznym B

E = E

0

-

m

I

B

= E

0

- g

I

m

N

I

0

B

= E

0

- g

I

m

N

M B

I=3/2 E0 M=-3/2 -1/2 1/2 3/2 2mIB

(28)

Jądro

1

H (proton) w zewnętrznym polu B

0

ω

L

= g

I

m

N

m

I

B

0

/ h

N

(29)

Rozszczepienie poziomów jądrowych

1

H

w zewnętrznym polu B

0 ∆mI = 1 ∆E = hωL = gI mN ∆mI B0 mI = +1/2 mI = -1/2 E E0 B0

E rośnie z B

0

(30)

Zmiana orientacji

spinu i dipolowego momentu magnetycznego B1 (t) = B1 cos (ωL t) B1^ B0

dla 1H m

I = ± 1

Wyznaczanie mI przez pomiar ωL

ωL = gI mNmI B0 / h ∆mI = ± 1

(31)

Widmo NMR dla etanolu

Wykorzystanie NMR do identyfikacji nieznanych

związków

h ωL = gI mN ∆mI (Bzew + Blok)

Blok – pochodzące od momentów

magnetycznych atomów i jąder w otoczeniu protonu

ωL – jest charakterystyczna dla danego rodzaju jąder, ale jest inna dla danego rodzaju jąder występujących w różnych grupach

(32)

Zasada badania

(33)

Przejścia rezonansowe dla jąder

1

H

B1^ B0

(34)

Stopień zróżnicowania obsadzeń podpoziomów, pomiędzy którymi zachodzą przejścia rezonansowe.

W stanie równowagi termodynamicznej:

N(-1/2) / N(+1/2)= exp( -E/kT) = exp (- gI mN B0 /kT)

k- stała Boltzmanna

Dla jąder 1H o I= 1/2

w polu B0 = 1 T i temperaturze T= 300 K

N(-1/2)= N(+1/2) 0,9999932.

W próbce makroskopowej:

1 cm3 wody zawiera około 71022 jąder 1H, a więc w stanie o m I =

+½ jest o około No = 5 ⋅1017 jąder więcej niż w stanie o m

I = -½.

(35)
(36)
(37)

Obrazowanie NMR

Jeśli próbka jest umieszczona w cewce indukcyjnej, to zmienne w czasie pole magnetyczne pochodzące od magnetyzacji spowoduje indukcję napięcia w cewce. Amplituda sygnału napięcia jest proporcjonalna do częstości rezonansowej ωL i do wielkości magnetyzacji. Sygnał pochodzi tylko od magnetyzacji w stanie precesji (od składowych poprzecznych), a więc trwa w czasie do chwili, gdy magnetyzacja nie powróci do stanu równowagi poprzez proces relaksacji.

(38)

Częstość rezonansowa jest charakterystyczna dla danego rodzaju jąder i ona określa położenie linii w widmie NMR dla danego jądra. Szerokość linii w widmie NMR określona jest przez czas relaksacji poprzecznej T2. Intensywność linii zależy od czasu relaksacji podłużnej T1.

Stopień szarości obrazu zależy od amplitudy sygnału, a więc od gęstości protonów w próbce, czasów T1 i T2. Czasy T1 i T2 zależą od otoczenia w jakim się znajduje jądro wodoru, a więc różnicują tkanki i stany chorobowe.

Częstość rezonansowa dla danego rodzaju jąder, ale występujących w różnych grupach jest inna. Przesunięcie chemiczne częstości wynika z ekranowania zewnętrznego pola magnetycznego przez elektrony.

(39)
(40)

Tomograf NMR z polem B=1,5 T

(41)
(42)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na przykładzie tego fragmentu możemy prześledzić proces nadawa- nia nieoczywistych znaczeń, alternatywny sposób wartościowania prze- strzeni: elitarna szkoła wyższa zyskuje w

[r]

Odmienna sytuacja istnieje dla płaskich, jednobiegunowych, osłoniętych torów wielkoprądowych. Natężenia pola magnetycznego w ich otoczeniu osiągają duże wartości

Jak pokazaliśmy na przykładzie prostokątnej ramki z prądem na moment magnetyczny umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym działa moment sił powodujący

Pocz tki zbiorów si gaj pierwszej połowy XIX w., to ksi ki Salomei i Kazimierza Leopoldów oraz zbiory matki Józefa Leopolda – Anny Ewy Głodzi skiej

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się

Jeśli dokonamy całkowania wartości natężenia pola względem drogi wyznaczonej przez krzywą C(S) wyznaczającą powierzchnię S, to związek pomiędzy wartością prądów

Jest bowiem paradoksem, że w Polsce - gdzie przed 60 laty Maria i Stanisław Ossowscy sformułowali program badań naukoznawczych (w którym napisali wyraźnie, iż

Funkcję, która ma pochodną w każdym punkcie pewnego przedziału otwartego nazywamy różniczkowalną w tym przedziale... Matematyka

Korzystanie przez uczniów z nowoczesnych technologii w procesie edukacji może przyspieszać proces uczenia się języka, uruchamiać dodatkowe pokłady motywacji oraz edukować..

Ponieważ jednak zasadniczo w rozważaniach Autora chodzi o liczby natu­ ralne, to prawdopodobnie intencją Autora było stwierdzenie, iż liczba ne ω jest obiektem

Mimo że w latach 2006–2008 do sektora nieruchomości napłynęło najwię- cej kapitału zagranicznego w postaci BIZ, to najwyższy procentowy udział sek- tora nieruchomości

Nast˛epnie cz˛ astka trafia do obszaru ze stałym polem magnetycznym o warto´sci B, którego kierunek jest prostopadły od kierunku pola elektrycznego przyspieszaj˛ acego cz˛

czy charyzmatem, jak to ma często miejsce w systemach ekstensywnych, a staje się odrębnym zawodem, do którego trzeba się specjalnie przygotowywać i w którym trzeba się

Widzimy, że jeżeli taki moment jest skierowane zgodnie z kierunkiem pola zewnętrznego, to wypadkowa działająca

O ile pole elektryczne wytwarzane jest przez ładunki, o tyle pole magnetyczne wytwarzane jest tylko przez ładunki w ruchu bądź ciała posiadające moment magnetyczny.. Siły

Znaleźć wektor indukcji pola magnetycznego w środku pętli o promieniu R, przez którą płynie prąd o natężeniu I... Wykład 2 lato

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na indukowaniu się napięcia nazywanego siłą elektromotoryczną SEM w przewodzie poruszającym się w polu magnetycznym lub w

• Czwarte równanie, zwane zmodyfikowanym prawem Amp`ere’a, mówi, że pole magnetyczne wytwarzane jest przez prąd elektryczny i zmienne w czasie pole elektryczne..

Gdy strumień pola magnetycznego przechodzący przez pętlę (cewkę) zmienia się w czasie, to SEM jest równa szybkości zmian tego strumienia.. Indukowany prąd wytwarza własne pole

- Podanie uczniom magnesów „na lodówkę” - Badają zachowanie się tych magnesów. - Sprawdzimy teraz czy magnesy „na

Prawo Biota-Savarta-Laplace’a określa indukcję ∆B pola magnetycz- nego w danym punkcie przestrzeni, pochodzącego od niewielkiego odcinka przewodnika o długości ∆l, przez

• Jeżeli cząstka obdarzona ładunkiem elektrycznym porusza się w polu magnetycznym o wzrastającym natężeniu, to ruch tej cząstki wywołuje wzrost natężenia pola magnetycznego