• Nie Znaleziono Wyników

"Awangarda a film poetycki", Mirosława Salska-Kaca, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Awangarda a film poetycki", Mirosława Salska-Kaca, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Elżbieta Modrzewska

"Awangarda a film poetycki",

Mirosława Salska-Kaca, "Acta

Universitatis Lodziensis. Folia

Scientiarum et Librorum 7", Łódź

1986 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 30/3-4 (105-106), 390

(2)

SALSKA-KACA Mirosława: Awangarda a fila poetycki. "Acta Universitatis Lodziensis.” Folia Scientiarua et Librorua 7, Łódź 1986.

Fila awangardowy lat 20-ych powstał w oparciu o dominujęce w tya okresie koncepcje awangardowe w sztuce. Wyodrębniły się wówczas, odpowiadające spopu la ryżowa nya nurtom a rtystycznym, ga­ tunki filmowe: film surrealistyczny, impresyjno-poetycki, strukturalny, abstrakcyjny. Wymienione formy funkcjonuję i współcześnie, tworzęc instrument dla filmów pełnometrażowych, chociaż częściej wykorzystywane sę w krótkim metrażu (awangarda amerykańska). Autorka próbuje zdefiniować pojęcia, często myl­ nie używane, filmu poetyckiego i filmu awangardowego, zaznacza- jęc, iż określaję różne gatunkowo utwory.

BP/105-106/135 E.M.

SATO Nobuo: Synekdocha, trop podejrzany. Tłum. Z. Kruszyń­ ski. "Pamiętnik Literacki” 1986 z. 4 s. 249-256.

Autor polemizuje zarówno z poględem sprowadzajęcym synek- dochę do metonimii, jak i z koncepcję tropów - zaprezentowanę przez Grupę Mi - odkrywajęcę mnogość synekdoch. Wykazuje, że traktowanie metonimii jako podwójnej synekdochy jest błędne. Przystaje natomiast na tezę o metaforze, jako iloczynie podwój­ nej synekdochy. Stwierdza, że z synekdochę mamy do czynienia wówczas, gdy ekstensja pojęciowa wyrażenia ”jest większa lub

mniejsza od oczekiwanej normalnie przez czytelnika”. Proponuje w opozycji metafora-metonimia odłęczyć synekdochę od metonomii

i zbliżyć ję do metafory.

Cytaty

Powiązane dokumenty

In 2016, there was an increase in EU imports of textiles and textile articles from Asia by 0.3% compared to the previous year and an increase in EU exports to Asian

Electric energy is a factor which influences without doubt economic and civilization development o f the world. We need it for almost everything: from

Na  odłogach  badanych  w  KPN  dominują  gatunki  związane  z 

Jan Paweł II, kontynuując naukę społeczną Kościoła zdystanso- wał się obu ekstremalnych ujęć: państwa autorytarno-totalitarnego marksizmu i państwa

W związku z tym reparacje ograniczające zasób czynników produkcji (dotyczyło to głównie kapitału, oraz w mniejszym stopniu pracy i organizacji) oddziaływają

Celem opracowania jest prezentacja wyników badań pilotażowych identyfiku- jących uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne skuteczności wdrażania syste- mów informatycznych

Na pozycję lidera marki Dr Irena Eris ma wpływ wiele czynników: uwarun- kowania psychospołeczne, ciągła potrzeba dbania o siebie i utożsamia- nie się z wartościami marki,

Celem podjętym przez autorów artykułu jest zbadanie, czy i w jakim stopniu eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce.. *