• Nie Znaleziono Wyników

Ocena trwałości zmęczeniowej laminatów polimerowych w stanie lepkosprężystym z uwzględnieniem zjawisk cieplnych; Evaluation of fatigue durability of polymeric laminates in viscoelastic state considering thermal phenomena - Digital Library of the Silesian

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ocena trwałości zmęczeniowej laminatów polimerowych w stanie lepkosprężystym z uwzględnieniem zjawisk cieplnych; Evaluation of fatigue durability of polymeric laminates in viscoelastic state considering thermal phenomena - Digital Library of the Silesian "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Politechnika Śląska

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Praca doktorska

Ocena trwałości zmęczeniowej laminatów

polimerowych w stanie lepkosprężystym z

uwzględnieniem zjawisk cieplnych

Andrzej Katunin

Promotor:

prof. dr hab. Wojciech A. Moczulski

(2)

Ocena

trwałości zmęczeniowej

Laminatów polimerowych w stanie

Lepkosprężystym

z

uwzgLędnieniem

zjawisk ciepLnych

Praca doktorska - Streszczenie Autor: mgr inż. Andrzej Katunin

Promotor: proł. dr hab. Wojciech A. Moczulski

PoLitechnika ŚLąska w GLiwicach, Wydział Mechaniczny TechnoLogiczny

Niniejsza praca dotyczy modeLowania teoretycznego oraz eksperymentaLnej oceny wpływu efektu samorozgrzania powstającego na skutek rozpraszania energii mechanicznej - na wytrzymałość i pro-ces zmęczenia Laminatów polimerowych wykorzystywanych w budowie środków transportu. Głów­ nym ceLem przeprowadzonych badań było opracowanie modeli teoretycznych opisujących wystę­ powanie efektu samorozgrzania oraz ich weryfikacja eksperymentaLna, a także opracowanie modeLi zmęczenia, na podstawie których możLiwa jest ocena i predykcja stopnia degradacji Laminatów poLi-merowych poddawanych wymuszeniom cyklicznym w przypadku wystąpienia efektu samorozgrzania.

Na podstawie przegLądu bibLiograficznego w zakresie modeLowania wytrzymałości i zmęczenia

Laminatów polimerowych stwierdzono, że efekt samorozgrzania jest często pomijany przy obLicze-niach inżynierskich. Jak wykazały wstępne badania, efekt samorozgrzania ma istotny wpływ na zachowanie i degradację Laminatów polimerowych i przy pewnych parametrach wymuszenia jest czynnikiem dominującym w procesie zmęczenia. W związku z powyższym sformułowano tezy, iż istnieje związek pomiędzy energią rozpraszaną w postaci ciepła i właściwościami mechanicznymi Laminatów polimerowych obciążanych cykLicznie oraz wskazano na istniejącą potrzebę opracowania odpowiednich modeLi wytrzymałościowych i zmęczeniowych uwzgLędniających efekt samorozgrza-nia.

W ceLu weryfikacji tez pracy opracowano trzy modeLe teoretyczne opisujące rozkład temperatury samorozgrzania w stanie ustaLonym w układach jedno- i dwuwymiarowych wykonanych z Lami-natów polimerowych wymuszanych cyklicznie. Przeprowadzono Liczne badania eksperymentaLne dotyczące okreśLenia charakteru zmian właściwości mechanicznych Laminatów pod wpływem róż­ nych temperatur i częstotliwości wymuszeń. Przeprowadzone dynamiczne anaLizy termomechaniczne pozwoLiły uogóLnić zasadę Arrheniusa opisującą kinetykę reakcji termochemicznych zachodzących podczas występowania efektu samorozgrzania i przyrostu temperatury o zaLeżność właściwości me-chanicznych Laminatu od prędkości grzania. Przeprowadzono eksperymentaLne badania zmęczenia Laminatów oraz opracowano empiryczny i teoretyczno-empiryczny modeL opisujący zmęczenie z

uwzgLędnieniem efektu samorozgrzania. Otrzymane wyniki cechowały się wystarczającą dokładno­

ścią i potwierdziły słuszność tez sformułowanych w pracy.

Słowa kLuczowe: zmęczenie ciepLne Laminatów polimerowych, dyssypacja energii mechanicznej, efekt samorozgrzania, zachowanie Lepkosprężyste Laminatów polimerowych, uogóLniona zasada Arrheniusa.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Projektowa- nie detalu attyki powinno uwzględniać właściwe jej oparcie na konstrukcji nośnej stropodachu w taki sposób, aby nie powstał w tym miejscu dodatkowy materiałowy mostek

• Wydaje się, że aktualnie najatrakcyjniejsze jest podejście zakładające wykorzystanie edytora. • Niemniej, w przyszłości może się to zmienić na rzecz

Użytkownicy prototypu powinni mieć możliwość łatwego wyszukiwania wcześniej doda- nych dokumentów za pomocą pola tekstowego, w które można wpisać jakąkolwiek informację,

Formularz dodawania produktu jest bardzo prosty w osCommerce. Ma on o wiele mniej pól ni˙z Magento. Produktowi mo˙zna przypisa´c takie warto´sci jak: nazwa produktu, status,

Nast˛epnie, rozwa ˙zono lekk ˛ a obudow˛e pozba- wion ˛ a sztywnej ramy, która charakteryzuje si˛e dodatkowo silnymi sprz˛e ˙zeniami wibra- cyjnymi.. Przedstawione obudowy

One of the methods investigated is to fill polymer membranes with particles of other material, which may improve transport properties of membrane by taking part in gas transport or

the relationship between the maximum torsion torque during a cycle and the number of loading cycles causing the initiation of fatigue cracking on the contact surface or at the

The self-heating temperatu- re during cyclic loading has higher values for single cantilever plates (see fig. 4b and fig. 5b) than in other cases of investigated boundary