Wykaz pracowników zatrudnionych w IBL.

10  Download (0)

Full text

(1)

Wykaz pracowników zatrudnionych

w IBL.

Biuletyn Polonistyczny 21/2 (68), 111-119

1978

(2)

- i n _

WYKAZ PRACOWNIKÓW

zatrudnionych w Instytucie Badań Literackich PAN

(stan na dzień 13 m arca 1978 r . )

P ro feso ro w ie zw yczajni i nadzw yczajni 1. M ichał Głowiński

2. M aria Janion 3 . Edmund Jankowski

4 . M ieczysław Klimowicz - członek korespondent PAN 5 . Jaro sław M aciejew ski

6. M aria Renata Mayenowa 7. Janusz P elc

8. T e r e s a Skubalanka 9. Z ofia Stefanów ska 10. M aria Żm igrodzka

11. Stefan Żółkiew ski — członek rzeczyw isty PAN Docenci

12. E lżb ieta A leksandrow ska 13. K azim ierz B arto szy ń sk i 14. Alina Brodzka

15. Hanna D ziechcińska 16. Zbigniew Goliński 17. R y szard G órsk i 18. Roman Kaleta

19. Janina K am ion k a-Straszak 20. M aria Karpiuk

21. Zenon Kmiecik 22. Ewa Korzeniow ska 23. Alina Kowalczykowa

24. T e r e sa K ostkiew icz . 25. Je rz y Kwiatkowski

26. Julian Lew ański 27. Roman Loth

(3)

- 112 -28. Je rz y Ł ojek

29. T e r e s a M ichałow ska 30 . Je rz y M yśliński 31 . B a rb a ra Otwinowska 32 . F r a n c isz e k Pepłow ski 33 . R y szard P rzyb ylsk i 34. Ln cylla P szczołow sk a 35. Wanda R oszkow ska

36 . E lżbieta S arn o w sk a-T em erius z 37 . Z ofia Sinko

38 . Jan usz Sław iń ski 39· Stefan T reugutt 40 . Alina Witkowska 41. Je r z y W oronczak 42 . Roman Z im and Adiunkci 43 . M aria B ry k alsk a 44 . Ewa Cytowska 4 5 . Jadw iga Czachowska 46 . K rystyna C zajkow ska 47 . Danuta Danek

48 . M aria D em ałow icz 49 . K rzy sztof Dmitruk 50. T e r e s a Dobrzyńska 51. Hanna Filipkow ska 52. Zofia F lo rc z a k 53. M aryla Hopfinger 54 . Jadw iga Jagiełło 55. Zbigniew Ja ro siń sk i 56. M aria Joczow a 5 7 . Helena Kapełuś 58. Józef K elera 59. Hanna K irchner 60. Z dzisław a Kopczyńska

(4)

- и з

-6 1 . K senia K ostenicz 62. Jan usz L alew icz

6 3. F e lik sa Lich odziejew ska 64. Jan Jó zef L ip sk i

65. Zdzisław Łapiński 66. Aniela Łempicka. 6 7. Janusz M aciejew ski 68. A ndrzej Notkowski

69. A leksandra O kopień-Sław ińska 70. M arta Piw ińska

71. Jan Prokop

72. M aria Rutkowska

73. Jaro sław M arek Rymkiewicz 74. K rystyna S ie ro c k a 75. Jacek T rzn adel 76. Andrzej W erner 77. W iesław Władyka 78. R y szard W ojciechowski 79. Bożena Wojnowska 80. Zofia W ołoszyńska 81. Helena Z aw orska S t a r s i asy sten ci 82. Je rz y Bakanacz

83. M ałgorzata Baranow ska 84. K rzy szto f Dybciak 85. Ewa G łębicka 86. M arek Gumkowski 87. E lżbieta Janus 88. Izab ela Ja ro siń sk a 89. E lżb ieta Jaw orska 90. K atarzyna M roczek 9 1. D aria N ałęcz-L ip iń sk a 92. Hanna N atora-M acierew icz 93. R y sz a rd N ycz

(5)

114 -94. Jan usz Paw łow ski

95. M arian P łach ecki 96. Irena Stem plowska 97. A licja S za ła g a n

98. Ewa Szary-M atyw ieck a 99. Zygmunt Ziątek

A systen ci

100. M aria B irczyń sk a

101. M aria Bożenna Fedew icz 102. Danuta Ja rz ę b sk a

103. M aria Kotowska 104. M aria P o p ie la rsk a

105. M ałgo rzata R u b iec-M asalsk a 106 . K rystyna Sk ałack a

107. Je rz y Snopek 108. Anna Sobolew ska 109 . T e r e sa S z o ste k 110. B a r b a ra Więzik 111. Joanna Zawadzka 112. Adam Żurow ski

S t a r s i dokum entaliści dyplomowani 113. M arian B orecki

114. K rystyna Chłędowska 115. Halina Gacowa

116 . C ecy lia Gajkow ska 117. B a rb a ra K arelu s 118. K azim iera Klimkowa 119 . K rystyna K orotaj 120. W ładysław K orotaj 121. T e r e s a Kwiekowa

122. K rystyna M aria M aciejew ska 123. Ewa M endelska

(6)

115 -125. Wanda R oszkow ska-Sykałow a

126. K rystyna Schöneich 127. Janusz S trad ec k i 128. Kornel Szymanowski 129. K rystyna T okarz 130. T e r e sa T yszkiew icz 131 . K rystyna W ilczew ska 13 2 . B a rb a ra Winklowa 133. K rystyna Witkowska 13 4 . Iren a W yczańska 135. Ewa Ziomek Dokumentaliści dyplomowani 13 6 . T e r e s a G aberle 13 7 . Wacław G aberle 138. A leksan dra G arlicka 13 9 . H alina G órsk a 140. Helena Jarodzka 1 4 1. Anna K arasiow a 142. T e r e sa Kaufman 143. Je rz y K ądziela 144. Izab ela K leszczow a 145. T e r e s a Komorowska 14 6 . A niela Kottówna 147. Alina Linda

14 8 . M aria M aciejew ska 149. Iren a M iksa

150. Janina Pawłowicz 1 5 1. Anna Polakow ska 15 2 . Halina Sław iń ska 153 . Jadw iga Szw edów ska 154. M agdalena Szym ańska 155. Lucyna W oronczak 15 6 . Zdzisław Zawadzki

(7)

157. T e r e s a Z aw isza

158. B ron isław a Z drojew ska 15 9 . Jadw iga Ziębowa

Adiunkci dokumentacji naukowej 160. W iesław a A lbrecht

161. Z ofia C hyła-Bełkot 16 2 . Izab ela T e re siń sk a 163. Helena Żytkowicz

S t a r s i k u sto sze dyplomowani 164. B a r b a ra Dziadkiew icz

16 5 . Alina Gawinów a 166. Edw ard Ruziew icz 16 7 . Ignacy S ie ra d z k i

K u stosz dyplomowany 168. M aria S ta sz e w sk a

K u stosze biblioteczni 169. Halina Borkow ska 170 . Z ofia D em ałow icz 171. M aria G ajew icz 17 2 . Halina M asłow ska 173 . Anna R aszew sk a

S t a r s i bibliotekarze 174. T e r e s a B o ry s

175. U rsz u la Drym er-Kępka 17 6 . Alina Karpow icz

17 7 . T e r e s a Lancholc 17 8. Iren a Ł a sz c z -Ł a p iń sk a 17 9 . E lżb ieta N ieznańska

B ib liotekarze 180. Jadw iga M ichalska

(8)

-181. K rystyna S z e lig a M łodsi bibliotekarze 182. M arian A nasiew icz 183. S y lw e ste r Jabłoński

Pomocnik b ib lio tek arza 184. T e r e s a Tom asik

S t a r s i m agazynierzy 185. S te fan ia M aciejew ska 186. Jadw iga Szutow icz

Pracow nicy inżynieryjno-techniczni 18 7. E lżb ieta Achremowicz

188. Lucyna A daszak 189. Jacek B ie sia d a 190. M aria Bokszczanin 191. Tom asz Burek 1 9 2. Iren a Cybulska 193 . Anna G rygo

194. B a rb a ra Jankowska 19 5 . Regina Jarugow a 196. Jadw iga K aczyńska 19 7 . Stan isław a Krawczyk 19 8. Joanna Łuczyńska 199. E lżb ieta M odrzew ska 200. A gnieszka P liszk iew icz 201. M aria P o k rasen

202. M irosław a Puchalska 203. C zesław a R u siecka 204. Roman Spandow ski 205. Z ofia Sypulanka

206. D obrosław a św ie rc z y ń sk a 207. Romualda T ruszkow ska

(9)

-208. Stan isław Wróbel 209. M aria Z ach ara 210. M aria Zarem bina

Pracow nicy pionu adm inistracyjnego i obsługi 211. Stan isław Bobrow ski

212. A leksan dra B rzó sk iew icz 213. Stan isław C iep iela

214. W iesława C ie ślak 215. Wanda Cybulska 216. Helena Dropia 217. Janina Jach

218. M iro sław a Jakobus 219. Iren eu sz Karbow iak 220. Eugenia Kołakowska 221. Wacław L en art 222. B a rb a ra M atysiak 223. M irosław a P acyń sk a 224. Alina Panów ska 225. K rystyna P apiew ska 226. Iwona P a rz y sz e k 227. B a r b a ra P etryka 228. Danuta P isk o row sk a 229. Olga Podw apińska 230. Jó zefa Połtow icz 231. Stan isław Rokita 232. Regina Rzymów ska 233. M arianna S a sin 234. M aria S o lsk a

235. M aria T a u b e r-Ziółkow ska 236. Zofia W ęgrzyn

237. M arianna Woźniak 238. K azim iera W ójcicka 239. Danuta W róblewska 240. A licja Z ieliń sk a

(10)

119 -241. Sław om ir Żołnierkiew icz

W sumie w grupie pracowników h isto ry czn oliterack ich zatrudnionych je s t 112 o só b , w tym na niepełnym etacie 4 osoby (poz. 4 , 5 , 8, 3 0 ); w grupie pracowników dokumentacji naukowej 51 osó b , w tym w n iepeł­ nym w ym iarze godzin 2 osoby (poz. 124, 1 5 0 ); w grupie pracowników bibliotecznych 23 osoby, w tym w niepełnym wymiarze 5 osób (poz. 165, 173, 175, 180, 1 8 4 ); w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych 24 osoby, w tym w niepełnym wymiarze 3 osoby (poz. 198, 200, 2 0 7 ); w grupie pracowftików adm inistracyjnych i obsługi 31 o só b , w tym na niepełnym etacie 8 osób (poz. 215 , 218 , 220 , 222 , 231, 234 , 236 , 237).

P ra c e redakcyjne nad niniejszym zeszytem zakończono w dniu 14 m arca 1978 roku.

Figure

Updating...

References

Related subjects :