"Nieznany list Karola Szymanowskiego do Stanisława Witkiewicza", Teresa Chylińska, "Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja]

Download (0)

Full text

(1)

Janina Kancewicz-Hoffmanowa

"Nieznany list Karola

Szymanowskiego do Stanisława

Witkiewicza", Teresa Chylińska,

"Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 21/2 (68), 142

(2)

/11/ CH YLIŃSKA T e r e s a : Nieznany lis t K aro la Szym anow skiego do Stan isław a W itkiew icza. "T w ó rc z o ść " 1977 nr 11 s . 100-104.

Autorka p rzed staw ia brulion listu pochodzącego z 1917 r . , zn alezio ­ ny w zeszy tach z notatkami K aro la Szym anow skiego, a przechowywany

obecnie w Archiwum Kompozytorów P olsk ich XX wieku w BU W. A naliza tekstu listu o raz przywoływanych w nim realiów rodzinno-tow arzyskich w sk azu je, iż jego adresatem mógł być S . l . W itkiewicz. L is t podważa rozpow szechnioną te z ę , że sp raw a sam obójstw a w 1914 roku narzeczonej W itkacego - Jadw igi Jan czew sk iej, z którą w iązano nazw isko Szymanow­ sk ieg o , p oróżniła obu artystów na w iele la t. Szym anowski w yraża w l i ś ­ cie sw oją ra d o ść z powodu ponownego zbliżen ia z Witkacym i p od k reśla poczucie w ięzi z p isarzem "w n ajgłęb szych spraw ach ż y c ia ". We wprowa­ dzeniu autorka rozw aża także przyczyny przełam ania p rze z W itkacegp d e­ p r e s ji zw iązanej ze śm iercią n arz ec zo n e j. Zmiana ta , zauważona p rzez rodzinę (cytowany w ielokrotnie lis t ciotki Anieli Jało w ieck iej), n astąp iła w c z a sie wojny i w iązana je s t z d ecy zją W itkacego podjęcia działań na rz e c z n iep odległości P o lsk i.

/11/ CZARTOŁOMNY P io tr: L iryczn y debiut T etm ajera. N ieporozu­ mienia in terp retacy jn e. "S tu d ia P olon istyczn e" IV, Poznań 1977

s . 9 9 -1 0 9 .

Artykuł je s t próbą in te rp re tacji p ie rw szej s e r ii "P o e z y j" K azim ierza T etm ajera ( I 89I ) . W tym eklektycznym tomie odnaleźć można obok e le ­ mentów m odernistycznych także wątki b lisk ie polskim natu ralistom , ep i­ gonom romantycznej p oezji krajow ej o ra z böchlinowskiemu pseudoklasy- cy zmówi.

B P /6 8 /2 3 J .K .- H .

Figure

Updating...

References

Related subjects :