• Nie Znaleziono Wyników

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Muzeum Historyczne m. st. Warszawy"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

KALENDARIUM WYSTAW 2 0 0 1 - 2 0 0 2

MUZEUM HISTORYCZNE m.st. WARSZAWY Opracowanie: Cecylia Pietrzak

2001 ŚWIĄTYNIE KIJOWA

1-29 III

Wystawa zorganizowana w ramach projektu „Kijów w Warszawie - War-szawa w Kijowie" przez Muzeum Historii Miasta Kijowa oraz Związek Arty-stów Fotografików Ukrainy.

Współkomisarz wystawy z ramienia Muzeum Historycznego m.st. War-szawy: A. Sołtan.

Na 56 barwnych fotografiach zaprezentowano ogólne widoki Kijowa i je-g o architekturę zabytkową - cerkwie, kościoły, je-gmachy użyteczności pu-blicznej, pomniki itp. Polskim akcentem były fotografie obiektów wzniesio-nych przez architekta Władysława Horodeckiego.

Sponsorzy wystawy: Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Ukra-iny, Forum Polsko-Ukraińskie, Związek Ukraińców w Polsce, Starostwo Po-wiatu Warszawskiego.

SKARBY ZAGINIONEJ WARSZAWY 12 III-15 VIII

Autor scenariusza i komisarz: W. Pela.

Projekt plastyczny: A. Ilgiewicz przy współpracy G. Zborowskiej i M. Siar-kiewicza. Folder.

Wystawa przypomniała badania archeologiczne i architektoniczne prze-prowadzone na terenie stolicy w okresie ostatnich 150 lat. W ekspozycji

(3)

za-KRONIKA MUZEALNA

prezentowano dokumentację rysunkową i fotograficzną, najcenniejsze znale-ziska, a także metody pracy stosowane przez archeologów dawniej i obecnie.

Na wystawę prócz zbiorów własnych Muzeum dożyły się również obiekty wypożyczone przez: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Pracownie Konserwacji Zabytków „Zamek" i Parafię św. Katarzyny na Służewcu. Sponsorzy: Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy War-szawa-Śródmieście, Studio Komputerowe „Radius".

SINISCA - MIASTA 10 IV-27 V

Współorganizatorzy: Włoski Instytut Kultury w Warszawie, Włoski Insty-tut Kultury w Krakowie oraz Fundacja Sinisca.

Komisarz z ramienia Muzeum: B. Moszczyńska.

Prezentacja 80 prac włoskiego artysty malarza, grafika i rzeźbiarza wyko-nanych oryginalną techniką stanowiącą połączenie fotografii z malarstwem, ukazujących architekturę i atmosferę różnych miast świata: Bagdadu, Berli-na, Cypru, Kabulu, Kairu, Kuala-Lumpur, Madrytu, Nowego Jorku, Paryża, Rzymu, Warszawy i Wenecji.

POLSKIE TRADYCJE KONSTYTUCYJNE. PIERWSZA KONSTYTUCJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ

3-12 V

Zorganizowana na zlecenie Biura Trybunału Konstytucyjnego w siedzi-bie Trybunału.

Scenariusz: M. Berezowska, A. Jankiewicz.

Opracowanie plastyczne: A. Dawid przy współpracy J.Jemajczyk i J. Wa-lukiewicz-Wolfram. Informator.

Na wystawie zaprezentowane zostały dokumenty i pamiątki z okresu walk o niepodległość, wyborów do Sejmu Ustawodawczego i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 17 marca 1921 r. Oprócz Muzeum Histo-rycznego m.st. Warszawy eksponatów użyczyły: Biblioteka Sejmowa, Bibliote-ka Narodowa, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. BOLESŁAW PRUS - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

8 VI-25 X

Wystawa objazdowa eksponowana kolejno w Zespole Szkół Ogólnokształ-cących im. B. Prusa w Warszawie oraz w Bibliotece Miejskiej w Skierniewicach.

(4)

KREATOR. MALATRSTWO ARTURA KRAJEWSKIEGO 11-27 VI

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury im. I. J. Paderew-skiego w Żyrardowie i Galeria Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Komisarz: W. Szymański.

Aranżacja plastyczna: A. Krajewski. Katalog. Indywidualna wystawa prac artysty.

Sponsorzy: BRE Bank SA, Geotermia SA, AGAPE. Patronat medialny: „Rzeczpospolita", „Perspektywy" „Kakofonia".

MALARSTWO WŁADYSŁAWA POPIELARCZYKA 28 VI-31 VIII

Wystawa zorganizowana we współpracy z Fundacją „Artbarbakan" w ra-mach imprezy Artbarbakan 2001. Katalog.

Prezentacja 20 prac nieżyjącego artysty, związanego miejscem zamiesz-kania ze Starym Miastem.

ZBIGNIEW LENGREN. 60 LAT PRACY TWÓRCZEJ 5 VII-31 VIII

Przegląd dorobku artystycznego znanego rysownika i satyryka. Złożyły się nań prace plastyczne (rysunki, kolaże fotograficzne, plakaty) oraz twór-czość literacka (wiersze, piosenki, wodewile, scenariusze, felietony). Folder.

Sponsor: Starostwo Powiatu Warszawskiego. MIŁOŚNICY WARSZAWY - LUDZIE I ICH DZIEŁA 17 IX-18 XI

Współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Komisarz: K. Pątek.

Scenariusz: B. Dybowska,J.Jaśkiewicz,J. Miniewicz, R. Morawski i K. Pą-tek. Folder.

Wystawa poświęcona ludziom i instytucjom zasłużonym w XIX i XX w. w poszerzaniu i popularyzacji wiedzy o Warszawie. Przypominająca m.in. również laureatów nagród miasta stołecznego Warszawy, honorowych oby-wateli oraz osoby obdarzone tytułem Homo Varsoviensis.

Sponsor: Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. POLSKIE HYMNY I PIEŚNI PATRIOTYCZNE

X-XII

(5)

KRONIKA MUZEALNA

SYLWESTER BRAUN „KRIS" - FOTOREPORTER WARSZAWY 22 XI-16 XII

Wystawa zorganizowana w ramach Pierwszego Moskiewskiego Forum Muzealnego w Galerii „Nowy Maneż".

Scenariusz i aranżacja plastyczna: A. Kotańska i A. Topolska. Folder. Na ekspozycję złożyły się fotografie ukazujące Warszawę w latach mię-dzywojennych, w e wrześniu 1939 r., w okresie Powstania Warszawskiego, p o zniszczeniu miasta przez wojska hitlerowskie, a także Warszawę dzisiejszą.

HEROLDIA KRÓLESTWA POLSKIEGO 17X11 2001-3 II 2002

Współorganizatorzy: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt Petersburgu.

Komisarze: A. Sokołow, A. Sołtan, R. Wojtkowski.

Scenariusz i dobór materiałów: S. Górzyński przy współpracy B. Nazarce-wa, L. Sinicyny, D. Skorwider-Skiby i A. Sołtana.

Projekt plastyczny: A. Ilgiewicz. Katalog.

Wystawa prezentująca dokumenty genealogiczne i heraldyczne dotyczące polskich rodów arystokratycznych i szlacheckich, a także herbów miast i miaste-czek polskich, przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycz-nym w Sankt Petersburgu, uzupełnione szczątkowo zachowaHistorycz-nymi materiałami zespołu Heroldii Królestwa Polskiego znajdującymi się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie i w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.

Sponsorzy: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", PZU SA, Plus GSM, Rosyjsko-Polska Fundacja „Kultura i Sztuka ponad Granicami", Gmina Warszawa--Ursynów, Urząd Miasta Płocka, Urząd Miasta Płońska, Urząd Dzielnicy Warsza-wa-Śródmieście, Ruch Mieszczański RP, Warszawska Izba Restauratorów i Hotela-rzy. Patroni medialni: „Gazeta Wyborcza", Program 2 TVP, WOT 3, MDL.

2002

POLSKIE HYMNY I PIEŚNI PATRIOTYCZNE I-IV

Wystawa objazdowa eksponowana kolejno w Liceum Ogólnokształcą-cym im. K. K. Baczyńskiego oraz Liceum OgólnokształcąOgólnokształcą-cym im. S. Batorego w Warszawie.

KAMYK NA SZAŃCU II-IX

Wystawa objazdowa eksponowana kolejno w Muzeum Historii Miasta Ło-dzi i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

(6)

ŚLADAMI WARSZAWSKIEJ SYRENKI. Z FOTOGRAFICZNYCH WĘDRÓWEK ZBIGNIEWA KAPUŚCIKA

12 III—7 V

Sceanariusz i aranżacja plastyczna: Z. Kapuścik przy współpracy Z. Mor-ki. Folder.

Ekspozycja ok. 100 przedstawień herbowej Syreny warszawskiej znajdu-jących się na budynkach, urządzeniach miejskich, szyldach, medalach itp. za-rejestrowanych przez fotografika - miłośnika Warszawy.

POKAZ OBRAZÓW, GRAFIK I PAMIĄTEK PO WŁADYSŁAWIE STRAKACZU 12 III—21IV

Scenariusz i aranżaq'a plastyczna: M. Dubrowska, K. Żmuda-Liszewska, Z. Mor-ka i J. Plapis.

Prezentacja darów przekazanych do Muzeum przez Irenę Chromińską w ramach realizacji testamentu siostry - Kamili z Himmlów Strakaczowej. Część wystawy, obejmującą obrazy i ryciny zaprezentowano następnie w Do-mu Pracy Twórczej w Radziejowicach (12 VI-11 VII).

PRZESTRZEŃ ULICZNA I PLACE MIEJSKIE DUSSELDORFU W MALARSTWIE BRIGITT SEELING-FASSBENDER I HARTMUTA SEELINGA

3 IV-5 V

Wystawa zrealizowana w ramach współpracy między obu miastami pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy i Nadburmistrza Dusseldorfu.

Scenariusz i aranżacja plastyczna: B. Seeling- Fassbender i H. Seeling. Pokaz obrazów i rysunków wykonanych przez oboje artystów w latach 1997-1999, stanowiących obecnie własność Aengevelt - Immbobilien KG w Dusseldorfie.

ANTONIO CORAZZI. LOTY W SFERĘ IDEAŁU 3 V-20 VI

Wystawa zorganizowana w salach Teatru Wielkiego wspólnie z Muzeum Teatralnym.

Komisarze: J. Durko i A. Kruczyński. Scenariusz: A. Kruczyński i B. Moszczyńska.

Projekt plastyczny: W. Damięcka i Ż. Govenlock. Folder.

Poświęcona działalności architekta włoskiego, budowniczego rządowego w Królestwie Polskim, twórcy wielu gmachów warszawskich. W ekspozycji za-prezentowano m.in. rysunki Corazziego przechowywane w zbiorach bibliote-ki Casanatense, w tym kolejne wersje projektu Teatru Wielbibliote-kiego, przekrój

(7)

pała-KRONIKA MUZEALNA

cu Staszica oraz fasadę pałacu Mostowskich. Eksponatów użyczyły ponadto: Ar-chiwum Główne Akt Dawnych, ArAr-chiwum Państwowe m.st. Warszawy, Archi-wum Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Na-rodowe w Krakowie, Biblioteka Kórnicka PAN, Biblioteka Uniwersytetu War-szawskiego, Instytut Sztuki PAN, Politechnika Warszawska, Ośrodek Dokumen-tacji w Płocku, Ośrodek DokumenDokumen-tacji w Suwałkach i Muzeum Okręgowe w Radomiu.

SPACER PO DAWNEJ MOSKWIE. RYCINY I AKWARELE XVIII - PIERWSZA ĆWIERĆ XX WIEKU

13 V-16 VI

Wystawa dostarczona przez Muzeum Historii Miasta Moskwy.

Scenariusz: W. Kolnikowa, W. Kuzniecow i G. Wiedernikowa przy współ-pracy B. Moszczyńskiej, E. Piwockiej i J. Plapisa. Katalog.

Prezentacja 60 widoków Moskwy autorstwa malarzy i rytowników rosyj-skich i obcych, z różnych epok i szkół.

SANKT PETERSBURG W FOTOGRAFII ANATOLIJA MEDWEDNIKOWA 7 - 2 3 VI

Wystawa zrealizowana w ramach weekendu kulturalnego „Sankt Peters-burg - Warszawie" we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury. MARIA ZACHWATOWICZ, ARCHITEKT - KONSERWATOR. W STULECIE URODZIN 10 VI-31 VIII

Scenariusz: T. Krogulec i M. Pleskaczyńska. Projekt plastyczny: K. Zachwatowicz.

Dokumenty, fotografie, pamiątki, rysunki inwentaryzacyjne i projektowe przypominające życie i dorobek znanej konserwatorki.

POKAZ PAMIĄTEK WARSZAWSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO ORAZ KOPII DAWNEJ BRONII PALNEJ I SIECZNEJ

28-30 VI

Zorganizowany w ramach Warszawskich Dni Jedności Europejskich Bractw Kurkowych.

Scenariusz: A. Sołtan przy współpracy M. Dubrowskiej, G. Konsalika i E. Pi-wockiej.

(8)

WARSZAWA - OTOWCK. PODRÓŻ SENTYMENTALNA 28 VI-31 VIII

Wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Ziemi Otwockiej pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego Edmunda Ambro-ziaka i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ryszarda Głowacza.

Scenariusz: W. Głębocki, J. Korpetta, A. Rukowicz, J. Sujecki, J. Tabencki. Projekt plastyczny: A. Rukowicz.

Fotografie: P. Ciborowski, K. Humińska, J. Sujecki, J. Tabencki. Rysunki: P. Dutkiewicz. Folder.

Wystawa przypominająca powstanie i dzieje Otwocka, historię nadwi-ślańskiej kolei wąskotorowej - tzw. „linii otwockiej" oraz osobę założyciela osady M. E. Andriollego i stworzony przez niego styl w architekturze drew-nianej zwany otwockim lub „świdermajerem".

Sponsorzy: Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, Starostwo Powiatu Warszawskiego, Muza SA, TREBRUK, Łódzka Drukarnia Dziełowa SA. MALARSTWO ZBIGNIEWA KUPCZYŃSKIEGO

9 VII-28 VIII

Wystawa zorganizowana wspólnie z Fundacją „Artbarbakan" w ramach imprezy Artbarbakan 2002, z okazji 40. rocznicy pierwszej plenerowej wy-stawy malarskiej na murach staromiejskiego Barbakanu.

Scenariusz i aranżacja: M. Długosz i J. Lassota. Katalog.

STARE MIASTO W WARSZAWIE - POMNIK ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

3 IX 2002-191 2003

Wystawa zorganizowana z okazji Dni Starówki i kolejnej rocznicy wpisa-nia Starego Miasta na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Scenariusz: W. Pela i A. Sołtan przy współpracy M. Dubrowskiej. Projekt plastyczny: A. Ilgiewicz. Folder.

50 plansz prezentujących historię i funkcje Starego Miasta, jego zniszcze-nie w 1944 r. i odbudowę, a także obecny stan i zagrożenia jakie zniszcze-niesie zabyt-kowej dzielnicy współczesność.

Sponsor: Urząd Gminy Warszawa-Centrum.

STO NAJWSPANIALSZYCH ODKRYĆ ARCHEOLOGICZNYCH W CHINACH W XX WIEKU 9 IX-17 XI

Wystawa planszowa użyczona przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej. Opieka organizacyjna ze strony Muzeum Historycznego m.st. Warszawy: Z. Morka i W. Pela.

(9)

KRONIKA MUZEALNA

ZOFIA WOLSKA - RZEŹBA 16 IX-19 I 2003

Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej rzeźbiarki pod patronatem honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwa-śniewskiego i jego małżonki.

Scenariusz: Z. Wolska.

Projekt plastyczny: A. Stroka. Katalog.

MUZEUM WOLI - ODDZIAŁ MUZEUM HISORYCZNEGO m.st. WARSZAWY

Opracowanie: Jolanta Wiśniewska 2001

TKACTWO ARTYSTYCZNE - WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW 1-31 III

Współorganizator: Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków. Opracowanie plastyczne: K. Morawski.

Komisarze wystawy: Hanna Mrowieć (Warszawskie Stowarzyszenie Pla-styków) i K. Morawski.

MICHAŁ BORUCIŃSKI (1885-1976).

MALARSTWO I RYSUNEK Z KOLEKCJI MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 8 III—8 IV

Współorganizatorzy: Muzeum Regionalne w Siedlcach, Oddział Mazowiec-ki Stowarzyszenia Muzealników PolsMazowiec-kich.

Scenariusz: J. Korzeniewski (Muzeum Regionalne w Siedlcach), K. Mo-rawski (współpraca).

Projekt plastyczny: K. Morawski. Folder-składanka.

Wystawa zorganizowana w 25. rocznicę śmierci artysty. Michał Boruciński -urodzony w Siedlcach, przez większą część życia był związany z Warszawą. W1.1909-1914 studiował w tutejszej Szkole Sztuk Pięknych u profesorów K. Stabrowskiego i K. Krzyżanowskiego, w 1.1948-1950 był prezesem ZPAP, od 1950 r. związany z Akademią Sztuk Pięknych. Na ekspozycji zaprezentowano głównie prace powstałe po II wojnie światowej, znajdujące się obecnie w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach. - jego rodzinnym mieście.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Como hemos podido ver, Federico García Lorca empleó la dialéctica entre la vida y la forma tanto en El público como en La casa. de Bernarda

Pomi- mo, i¿ wykonanie tych testów przez chorych na depresjê by³o znacznie os³abione w porównaniu z wynikami osób zdrowych, to chorzy z rozpoznaniem ³agodnych zaburzeñ poznawczych

Wydaje się, że autorka przyjęła założenie o przejrzystości badacza, zaś mimowolnie, między wierszami, pojawiają się dowody, że jednak tak nie jest.. Wolę kiedy badacz

Dlatego też książka Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, mimo wszystkich jej mankamentów, jest interesująca i poży- teczna dla każdego czytelnika, zarówno

Nieuchronnie jednak musi pojawić się pytanie, czy suma bytów i relacji, składających się na określony stan rzeczy wyczerpuje go, czy może stan rzeczy jest czymś więcej, niż

De eerste reactie wordt uitgevoerd in alkalisch milieu , bijvoorbeeld in een 1% NaOH oplossing, onder sterk koelen, vervolgens wordt aange - zuurd en het g

Mówi o Me- dach hodujących wielkie psy, aby pożerały ciała ich umierających krewnych (wzmianka ta odnosi się do obrządków pogrzebowych niektórych plemion irań- skich 56 ) oraz

Teraz w kilkanaście minut można było więc z centrum rozwljającego się przemysłowo miasta dostać się do połozone- go na wyspie pięknego parku. W 1930 roku

Jednym z istotniejszych elementów naszego badania będzie dążenie do ustale- nia, jakie są determinanty zaufania konsumentów w ich procesie ewaluacji jakości

Uznając formę spółki komunalnej za lepszą do prowadzenia świadczeń medycz- nych, jednostki samorządu terytorialnego utworzyły już 117 takich szpitali oraz 309 zakładów

Wymogi natomiast dla zakładów mięsnych, które mają na celu zachowanie po- tencjału trzody chlewnej w wytwarzaniu dobrej jakości mięsa, ogniskują się na jak najmniejszym

Wyjawienie faktu, iż w pewnych momentach przyjmuję perspektywę badacza najprawdopodobniej na trwale zmieniłoby wewnętrzne relacje pomiędzy członkami wspólnoty (mam tu na myśli

Jednym z kierunków rozwoju współ- czesnych aplikacji informatycznych są systemy III platformy, które integrują technologie wspierające media społecznościowe i

The most difficult step in the real option valuation using Double Monte Carlo simulation is the construction of the extended NPV model.. The difficulties are connected

Taking into account the light intensity attenuation by a plane-parallel layer of the spatial nonlinearity transport coefficient of photons, the interaction with the scattering

Tomasz Bartłomowicz, Justyna Wilk, Zastosowanie metod analizy danych symbolicznych w przeszukiwaniu dziedzinowych baz danych .... 333 Kamila Migdał-Najman, Propozycja hybrydowej

wych, a nawet niekonwencjonalnych perspektyw polityki rodzinnej w Polsce, uwzględniają- cych zarówno współczesne przemiany rodziny, zwłaszcza zaś nowe sposoby jej pojmowa- nia,

WPŁYW STOPY BEZROBOCIA NA DZIETNOŚĆ W MIASTACH 100-TYSIĘCZNYCH I WIĘKSZYCH W POLSCE W LATACH 2000-2010.. Streszczenie: Celem podjętego postępowania badawczego było

The main directions of international co-operation in the sphere of higher education 449 A special contribution to the development of the international educational co- operation in

Zgod- nie z postawionymi we wstępie artykułu hipotezami nie potwierdzony został wpływ grup wieku oraz płci na jakość życia osób jąkających się – parametry w

- State and performance of social system( economic, health care, education) - People’s daily-life experience. The frist two sub-systems, mentioned above, offer opportunities

Wielowymiarową analizę korespondencji zastosowano także w przypadku oce- ny powiązań między kategoriami cech dobrostanu fizycznego, społecznego i emo- cjonalnego oraz

Niski poziom koncentracji na teraźniejszości nie różnicuje płciowo przywiązania do partnera, natomiast osoby, które mają wysoki poziom koncentracji na teraźniejszości i