Liczby rzeczywiste

23  Download (0)

Full text

(1)

1 / 23

Analiza Matematyczna. Teoria Liczb Rzeczywistych

Aleksander Denisiuk denisiuk@pjwstk.edu.pl

Polsko-Japo ´nska Wy˙zsza Szkoła Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gda ´nsku

ul. Brzegi 55 80-045 Gda ´nsk

(2)

Teoria Liczb Rzeczywistych

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste 2 / 23

Najnowsza wersja tego dokumentu dost ˛epna jest pod adresem

(3)

Liczby Wymierne

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 3 / 23

(4)

Zbiory Liczbowe

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 4 / 23

N

= { 1, 2, . . . }

— zbiór liczb naturalnych,

Z

— zbiór liczb całkowitych,

Q

— zbiór liczb wymiernych,

R

— zbiór liczb rzeczywistych.

(5)

Liczby wymierne

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 5 / 23 •

Q

=

n

m n

m, n ∈

Z

, n 6= 0

o

,

• m1 n1

m2 n2

⇐⇒ m

1

n

2

= m

2

n

1

,

Q

= Q

/ ∼

,

(6)

Dodawanie liczb wymiernych

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 6 / 23 Definicja 1. m1 n 1

+

m2 n 2

=

m1n2+n1m2 n 1n2 •

∀x, y ∈ Q x + y = y + x

(przemienno´s´c dodawania), •

∀x, y, z ∈ Q (x + y) + z = x + (y + z)

(ł ˛aczno´s´c dodawania),

• Istnieje liczba

0 ∈ Q

, taka ˙ze

∀x ∈ Q x + 0 = 0 + x = x

(liczba neutralna),

∀x ∈ Q

istnieje liczba przeciwna

(−x) ∈ Q

, taka ˙ze

(7)

Mno˙zenie liczb wymiernych

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 7 / 23 Definicja 2. m1 n 1

·

m2 n 2

=

m1m2 n 1n2 •

∀x, y ∈ Q xy = yx

(przemienno´s´c mno˙zenia),

∀x, y, z ∈ Q (xy)z = x(yz)

(ł ˛aczno´s´c mno˙zenia),

• Istnieje liczba

1 ∈ Q

, taka ˙ze

∀x ∈ Q 1 · x = x · 1 = x

.

∀x, y, z ∈ Q x(y + z) = xy + xz

oraz

(x + y)z = xz + yz

(rozdzielno´s´c mno˙zenia wzgl ˛edem dodawania),

∀x ∈ Q, x 6= 0 ∃x

−1

∈ Q

(element odwrotny) taki ˙ze

(8)

Porównywanie liczb wymiernych

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 8 / 23 Definicja 3.

m

1

n

1

<

m

2

n

2

⇐⇒

m

1

n

2

< m

2

n

1 i

n

1

n

2

> 0albo

m

1

n

2

> m

2

n

1 i

n

1

n

2

< 0a > b ⇒ a + c > b + c

, •

a > b, c > 0 ⇒ ac > bc

.

(9)

Aksjomat Archimedesa

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 9 / 23

Twierdzenie 4. Dla dowolnej liczby

a ∈ Q

jedynk˛e

(1)

mo˙zna powtórzy´c tyle razy, ˙ze suma zostanie wi ˛eksza od

a

.

• Nieograniczono´s´c zbioru liczb wymiernych.

• Dowolny odcinek jest krótszy od pewnej wielokrotno´sci ka˙zdego innego odcinka.

(10)

Podstawowe własno ´ci liczb wymiernych

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 10 / 23

• Dowolna własno´s´c liczb wymiernych jest wnioskiem 16 podstawowych.

(11)

Niezupełno ´s ´c zbioru liczb wymiernych

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 11 / 23 Twierdzenie 6.

2 6= Q

Dowód. • Załó˙zmy, ˙ze

2 =

m

n

(ułamek nieskracalny). (1)

• Wtedy

m

2

= 2n

2 czyli

m

jest liczb ˛a parzyst ˛a,

m = 2m

1.

• Podstawiaj ˛ac do (1), otrzymamy po skróceniu

2m

21

= n

2

,

czyli

n

te˙z jest liczb ˛a parzyst ˛a.

(12)

Niezupełno ´s ´c zbioru liczb wymiernych

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 12 / 23

A

B

C

D

E

(13)

Niezupełno ´s ´c zbioru liczb wymiernych

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne •Zbiory Liczbowe •Definicja •Aksjomat Archimedesa •Wła´sciwo´sci •Niezupełno´s´c Liczby Rzeczywiste 13 / 23

A

B

C

D

E

(14)

Liczby Rzeczywiste

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR

•Otoczenia

(15)

Liczby rzeczywiste. Definicja przez własno ´sci

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR

•Otoczenia

15 / 23

• Zbiór

R

jest uzupełnieniem zbioru

Q

:

◦ jest ciałem wzgl ˛edem dodawania i mno˙zenia,

◦ okreslona relacja mniejszo´csi,

◦ spełniony jest aksjomat Archimedesa,

◦ spełniony jest aksjomat ci ˛agło´sci

Aksjomat 7 (Aksjomat ci ˛agło´sci). Niech zbiór

R

b ˛edzie podzielony na dwa niepuste podzbiory

A

i

B

:

R

= A ∪ B

w ten sposób, ˙ze ka˙zda liczba

A

jest mniejsza od ka˙zdej liczby

B

, to wówczas zachodzi jedna z dwóch mo˙zliwo´sci: albo w zbiorze

A

istnieje

(16)

Liczby rzeczywiste. Sposób konstruktywny

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR •Otoczenia 16 / 23 •

a = a

0

,a

1

a

2

a

3

. . .

,

a

i

∈ { 0, 1, 2, . . . , 9 }

dla

i > 0

, •

a

0

,a

1

a

2

a

3

. . . a

n

000 . . . = a

0

,a

1

a

2

a

3

. . . (a

n

− 1)999 . . .

0,5000 . . . = 0,4999 . . .

(17)

Kresy zbioru

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR

•Otoczenia

17 / 23

• Niech

A

b ˛edzie podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych,

A ⊂ R

.

Definicja 8. Zbiór

A

jest ograniczonycm z góry (z dołu), je˙zeli istnieje liczba

M ∈ R

, taka ˙ze

∀x ∈ A ⇒ x 6 M

(wzgl ˛ednie

x > M

). Zbiór, ograniczony z dołu i z góry nazywa si ˛e ograniczonym.

Definicja 9. Element

M ∈ A

nazywa si ˛e maksymalnym (minimalnym), je˙zeli

∀x ∈ A ⇒ x 6 M

(

x > M

):

M = max A

(

min A

).

Definicja 10. Najmniejsza z liczb

M ∈ R

, takich ˙ze

∀x ∈ A ⇒ x 6 M

, jest górnym kresem zbioru

A

:

M = sup A

.

Definicja 11. Najwi ˛eksza z liczb

M ∈ R

, takich ˙ze

(18)

Kresy zbioru. Twierdzenie

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR

•Otoczenia

18 / 23

Twierdzenie 12. Niepusty zbiór ograniczony z góry (z dołu) ma

górny (dolny) kres.

Dowód.

• Rozwa˙zamy zbiór ograniczony z góry.

• Okre´slimy dwa podzbiory

R

:

A

1

= { y ∈ R | ∀x ∈ A, x 6 y }

i

A

2

= { z ∈ R | ∃x ∈ A, x > z } .

A

1 jest dopełnieniem

A

2.

A

1 jest niepustym.

A

2 jest niepustym.

∀y ∈ A

1,

∀z ∈ A

2 spełnia si ˛e nierówno´s´c

z < y

, poniewa˙z

∃x ∈ A

,

z < x

i

x 6 y

.

• Za moc ˛a aksjomatu ci ˛agło´sci istnieje albo najmniejszy element

A

1, albo najwi ˛ekszy element

A

2.

(19)

Kresy zbioru, cd

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR

•Otoczenia

19 / 23

Dowód. cd.

A

2 nie ma najwi ˛ekszego elementu.

• A wi ˛ec

min A

1

= sup A

.

Przykład 13. Niech

A = { 1/n | n ∈ N } ⊂ R

. Wtedy:

sup A = 1

,

inf A = 0

,

max A = 1

,

(20)

Warto ´s ´c bezwzgl ˛edna

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR •Otoczenia 20 / 23 Definicja 14.

|x| =

(

x,

x > 0

−x, x < 0

Twierdzenie 15. 1.

|ab| = |a| · |b|

, 2.

|a + b| 6 |a| + |b|

.

Dowód.

−|a| 6 a 6 |a|, −|b| 6 b 6 |b| ⇒ −(|a| + |b|) 6

(21)

Podzbiory

R

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR

•Otoczenia

21 / 23

Definicja 16. Zbiór

{ x ∈ R | a 6 x 6 b }

, gdzie

a < b

,

nazywa si ˛e przedziałem domkni ˛etym, oznacza si ˛e przez

[a, b]

. Punkty

a

i

b

— to s ˛a kresy albo ko ´nce przedziału, a dowolna liczba

x

,

a < x < b

jest punktem wewn ˛etrznym przedziału.

• Zbiór

{ x ∈ R | a < x < b }

, gdzie

a < b

, nazywa si ˛e przedziałem otwartym, oznacza si ˛e przez

(a, b)

.

• Zbiór

{ x ∈ R | a 6 x < b }

(

{ x ∈ R | a < x 6 b }

) nazywa si ˛e przedziałem półotwartym, oznacza si ˛e przez

[a, b)

(wzgl ˛ednie

(a, b]

).

• Zbiór

R

oznaczamy przez

(−∞, +∞)

, nazywamy równie˙z prost ˛a. Je˙zeli

x < y

, to mówimy, ˙ze

x

jest po lewej od

y

,

y

jest po prawej od

x

.

• Zbiór

{ x ∈ R | a 6 x }

(

{ x ∈ R | x 6 b }

) nazywa si ˛e półprost ˛a, oznacza si ˛e przez

[a, +∞)

(wzgl ˛ednie

(−∞, b]

).

• Zbiór

{ x ∈ R | a < x }

(

{ x ∈ R | x < b }

) nazywa si ˛e półprost ˛a otwart ˛a, oznacza si ˛e przez

(a, +∞)

(wzgl ˛ednie

(22)

Otoczenia punktu

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR

•Otoczenia

22 / 23

Definicja 17. Przedział

(a − ε, a + ε)

(gdzie

ε > 0

) jest

ε

-otoczeniem punktu

a

.

• Dowolny przedział otwarty, zawieraj ˛acy punkt

a

jest otoczeniem punktu

a

.

• Przedział

(a − εa) ∪ (a, a + ε)

(gdzie

ε > 0

) jest

ε

-s ˛asiedztwem punktu

a

.

• Dowolny przedział otwarty, zawieraj ˛acy punkt

a

z wył ˛aczeniem jego samego jest s ˛asiedztwem punktu

a

.

• Przedział

(a − ε, a)

(gdzie

ε > 0

) jest lewym otoczeniem punktu

a

.

• Przedział

(a, a + ε)

(gdzie

ε > 0

) jest prawym otoczeniem punktu

a

.

(23)

Otoczenie niesko ´nczono ´sci

•Teoria Liczb Rzeczywistych Liczby Wymierne Liczby Rzeczywiste •Definicja •Kresy zbioru

•Warto´s´c bezwzgl ˛edna •PodzbioryR

•Otoczenia

23 / 23

Definicja 18. Zbiór

{ x ∈ R | A < |x| }

, gdzie

A > 0

, nazywa si ˛e otoczeniem niesko ´nczono´sci (

).

• Zbiór

{ x ∈ R | A < x }

, gdzie

A > 0

, nazywa si ˛e otoczeniem plus niesko ´nczono´sci (

+∞

).

• Zbiór

{ x ∈ R | x < −A }

, gdzie

A > 0

, nazywa si ˛e otoczeniem minus niesko ´nczono´sci (

−∞

).

Uwaga 19. Przedział nazywa si ˛e równie˙z odcinkiem. Zamiast nawiasów kwadratowych

[ ]

u˙zywa si ˛e równie˙z nawiasów

Figure

Updating...

References

Related subjects :