2. Numer rachunku bankowego podany jest do publicznej wiadomości w biuletynie informacji publicznej

Download (0)

Full text

(1)

ft

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez...

UCHWAŁA NR...

RADY GMINY REWAL

z dnia ... 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2020 r. póz. 713) oraz na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 2010, 1579 oraz z 2020 r. póz. 150 i 284) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§1.1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych, niemchomości niezamieszkałych, właściciele nieruchomości mieszanych oraz nieruchomości, na któiych świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych uiszczają za miesiąc kalendarzowy z góry, bez wezwania, do 15 dnia danego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Ustala się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla miesiąca maja 2020 r.

i czei'wca 2020 r., którą właściciele nieruchomości wskazani w § l ust. l zobowiązani są uiścić bez wezwania

z dołu, do 30 września 2020 r.

3. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczają z dołu, bez wezwania, do 30 września danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. Sposób naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w §1 ust. l i 3, określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 3. l. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy

Urzędu Gminy Rewal.

2. Numer rachunku bankowego podany jest do publicznej wiadomości w biuletynie informacji publicznej

Urzędu Gminy Rewal.

§4. Traci moc uchwała Rady Gminy Rewal nr XVIII/78/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała nr XXVII/122/16 z 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal nr XVIII/78/15

z 14 września 2015 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 6. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od l maja 2020 r.

=3vt\ mw

ny Środowi

ratu

mgr ii^Srcńitel^t

ro.'ina

A

(rajobrazu 'roniuk

\\

Id: 84912A6^i8147-4fel6-8365-BB53E3EF0352. Projekt Strona l

(2)

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6 I ust. l. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.póz. 2010, 1579 i 2020 oraz z 2020 r.póz. 150 i 284) rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 zaistniała konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących nie tylko zagrożenie dla zdrowia publicznego ale również stworzenia mechanizmów wspierających zachowanie płynności finansowej mieszkańców gminy Rewal oraz osób prowadzących działalność na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W § l ust. l ustalono, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, nieruchomości mieszanych oraz nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych zobowiązani są uiszczać za miesiąc kalendarzowy z góry, bez wezwania, do 15 dnia danego miesiąca,

którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenia czasowe prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty wymienionych w par. 8 ust. l pkt l ww. rozporządzenia działalności, w tym m.in. związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów. Dlatego też. Rada Gminy Rewal w § l ust. 2 ustaliła termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla miesięcy maja 2020 r. i czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r. Działanie takie pozwoli na zniwelowanie skutków, jakie niesie za sobą epidemia COVID-19, zarówno dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie gminy Rewal jak i innych osób, których dotknęły negatywne skutki epidemii.

W§ l ust 3 ustalono, że ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczają z dołu, bez wezwania, do 30 września danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Sposób naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rewal. Numer rachunku bankowego podany jest do publicznej wiadomości w biuletynie informacji

publicznej Urzędu Gminy Rewal.

(3)

ANALIZA FINANSOWA

do uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

l. WYDATKI

Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie [zł]

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. [zł]

Mc. 2019 2020 2019 2020 2019 2020

kwartał

Razem I

Ill

118833,68 I 174465,58 | 118575,08 | 118575,08 105 745,41

60 754,81

178 482,52 84 327,69

118 575,08 118 575,08

118 575,08 118 575,08

285 333,85 437 275,79 355 725,24

Łącznie za l kwartał 2019 641 059,09 zł 355 725,24

Łącznie za l kwartał 2020 793 001,03 zł

kwartał Razem

IV v VI

96 753,87 | 31 705,56 | 118 575,08 | 118 575,08

152 447,05 118 575,08

142 206,47 391 407,39

355 725,22

592 875,38

Łącznie za II kwartał 2019 984 282,77 zł

Łącznie za II kwartał 2020

II.DOCHODY

Do 22 kwietnia 2020 r. wpłynęło 1679 deklaracji, z czego : 620 dla nieruchomości zamieszkałych,

776 dla nieruchomości mieszanych,

262 dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych,

19 dla nieruchomości niezamieszkałych,

2 dla nieruchomości, na których zlokalizowane są domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Analogicznie w roku ubiegłym, w tym samym czasie złożono 1641 deklaracji.

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019 2020

l kwartał 815 231,82 zł 805 925,29 zł

II kwartał (od 01.04-17.04)

1159 822,31 zł

215 651,23 zł 88 476,22 zł

(4)

\

&^

iMi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 marca 2016 r.

Póz. 1067

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Muszyrcka; ZUW Data: 2016-03-08 10:49:31

UCHWAŁA NR XXVII/122/16 RADY GMDłY REWAL

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/78/15 z 14 września 2015 r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r. póz. 1399 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., póz. 1515 ze zmianami), Rada Gminy w

Rewalu uchwala, co następuje:

§ l. W uchwale Nr XVIII/78/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § l ust. 2,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjna - wypoczynkowe, bez wezwania z dołu, w terminie do 30 września.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Tasarz

(5)

^ f^S

ti-•>e

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 września 2015 r.

Póz. 3600

Elektronicznie podpisany przez:

Kamilla Grobicka-Madej: ZUW Data: 2015-09-2513:00:21

UCHWAŁA NR XVIII/78/15 RADY GMINY REWAL

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., póz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., póz. 1399 ze zmianami) Rada

Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ l. l. Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli niemchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, nieruchomości mieszanych oraz

nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o ushigach turystycznych

bez wezwania z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjna - wypoczynkowe, bez wezwania z góry, w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji w Urzędzie

Gminy w Rewalu.

3. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. l i 2, określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi

z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką lub przelewem na rachunek

bankowy Urzędu Gminy Rewal bądź w drodze inkaso.

5. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§2. Traci moc uchwała Rady Gminy Rewal Nr XXXVII/295/13 Rady Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Agnieszka Tasarz

Figure

Updating...

References

Related subjects :