Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe

Pełen tekst

(1)

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe

1 d.1

Fundamenty betonowe prefabrykowane o objętości do 1.5 m3 dla słupów trakcyjnych w wykopach wykonywanych mechanicznie i o bezpiecznym nachyleniu skarp nr kat.1422-1

fund.

8 fund. 8.000

RAZEM 8.000

2 d.1

Fundamenty betonowe prefabrykowane o objętości ponad 2.0 m3 dla słupów trakcyj- nych w wykopach wykonywanych mechanicznie i o bezpiecznym nachyleniu skarp nr kay. 1462-1

fund.

2 fund. 2.000

RAZEM 2.000

3 d.1

Głowice fundamentowe dla słupów trakcyjnych o objętości betonu do 0.15 m3; mieszan- ka betonowa przygotowywana ręcznie na pociągu gospodarczym nr kat. 1314-1

m3 bet.

0.14 m3 bet. 0.140

RAZEM 0.140

4 d.1

DemontaŜ konstrukcji wsporczych - odciąganie sieci znad osi toru słup

10 słup 10.000

RAZEM 10.000

5 d.1

MontaŜ słupów trakcyjnych Ŝelbetowych prostokątnych ustawianych w studzienkach fun- damentowych (pociąg - betoniarka)

słup

8 słup 8.000

RAZEM 8.000

6 d.1

MontaŜ słupów trakcyjnych stalowych bramkowych lub kratowych przestrzennych usta- wianych w studzienkach fundamentowych (pociąg - betoniarka)

słup

2 słup 2.000

RAZEM 2.000

7 d.1

MontaŜ dźwigara bramkowego o rozpiętości ponad 32.9 m elem.

1 elem. 1.000

RAZEM 1.000

8 d.1

MontaŜ wspornika dźwigara bramki lub wysięgu nr kat. 4850-5 elem.

1 elem. 1.000

RAZEM 1.000

9 d.1

Malowanie konstrukcji wsporczych - słupy stalowe ceownikowe, wsporniki t

1.244 t 1.244

RAZEM 1.244

10 d.1

Malowanie konstrukcji wsporczych - słupy stalowe przestrzenne kratowe, dŜwigary bra- mek

t

0.736 t 0.736

RAZEM 0.736

11 d.1

Malowanie konstrukcji wsporczych - styk głowicy fundamentu ze słupem stalowym szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

12 d.1

Malowanie konstrukcji wsporczych - tło i tabliczki numeracyjne szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000

13 d.1

Malowanie konstrukcji wsporczych - pasy ostrzegawcze szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000

14 d.1

Ustawianie wskaźników We wolnostojących szt.

24 szt. 24.000

RAZEM 24.000

15 d.1

DemontaŜ konstrukcji wsporczych - odciąganie sieci znad osi toru słup

2 słup 2.000

RAZEM 2.000

16 d.1

MontaŜ wspornika dźwigara bramki lub wysięgu - analogia: demontaŜ wsporników elem.

3 elem. 3.000

RAZEM 3.000

17 d.1

MontaŜ dźwigara bramkowego o rozpiętości do 32.9 m - analogia: demontaŜ elem.

3 elem. 3.000

RAZEM 3.000

18 d.1

DemontaŜ konstrukcji wsporczych - wycinanie słupów stalowych [2 prze- cięcia]

2 [2 prze-

cięcia]

2.000

RAZEM 2.000

(2)

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 19

d.1

DemontaŜ konstrukcji wsporczych - wyciąganie fundamentów z ziemi słup.

2 słup. 2.000

RAZEM 2.000

2 Etap 1 - Roboty sieciowe 20

d.2

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - lina nośna - analogia: demontaŜ liny nośnej km

2.995 km 2.995

RAZEM 2.995

21 d.2

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny pojedynczy - analogia: demon- taŜ pojedynczego djp.

km

2.995 km 2.995

RAZEM 2.995

22 d.2

Podwieszenie przelotowe sieci jezdnej jednodrutowej skompensowanej na wysięgnikach rurowych dla prostej i łuku ; nieprzechylne o odległości 1.75 - 2.95 m - analogia: demon- taŜ podiwszeń nr kat. 0732-3 - 6 szt. 0742-3 - 2 szt.

podw.

8 podw. 8.000

RAZEM 8.000

23 d.2

Podwieszenie przelotowe,nieprzechylne jednodrutowej sieci jezdnej dla wysięgników konstrukcyjnych 0.45 - 1.30 m, nr kat. 0731-3

podw.

3 podw. 3.000

RAZEM 3.000

24 d.2

Podwieszenie przelotowe,nieprzechylne jednodrutowej sieci jezdnej dla wysięgników konstrukcyjnych 0.45 - 1.30 m, nr kat. 0742-3

podw.

3 podw. 3.000

RAZEM 3.000

25 d.2

Podwieszenie przelotowe,nieprzechylne jednodrutowej sieci jezdnej dla wysięgników konstrukcyjnych 0.45 - 1.30 m, nr kat. 0734-3

podw.

1 podw. 1.000

RAZEM 1.000

26 d.2

Podwieszenie przelotowe,nieprzechylne jednodrutowej sieci jezdnej dla wysięgników konstrukcyjnych 0.45 - 1.30 m, nr kat. 0745-3

podw.

1 podw. 1.000

RAZEM 1.000

27 d.2

MontaŜ odciągów podwójnych dla sieci pierwszej jednodrutowej, nr kat. 0324-2 odciąg.

2 odciąg. 2.000

RAZEM 2.000

28 d.2

MontaŜ odciągów podwójnych dla sieci kaŜdej następnej jednodrutowej z izolacją, nr kat.

0326-2

odciąg.

2 odciąg. 2.000

RAZEM 2.000

29 d.2

MontaŜ odciągów podwójnych dla sieci kaŜdej następnej jednodrutowej z izolacją nr kat.

0326-2 bez nr kat. 4110-1,4271-1,6202-1

odciąg.

2 odciąg. 2.000

RAZEM 2.000

30 d.2

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - lina nośna km

2.995 km 2.995

RAZEM 2.995

31 d.2

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny pojedynczy km

2.995 km 2.995

RAZEM 2.995

32 d.2

MontaŜ pojedynczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy normalny nr kat.

0573-5

wiesz.

368 wiesz. 368.000

RAZEM 368.000

33 d.2

PomontaŜowa regulacja sieci jednodrutowej ; do 750 m odcinka napręŜenia odc.nap r.

4 odc.nap

r.

4.000

RAZEM 4.000

34 d.2

MontaŜ odłączników sekcyjnych nr kat. 0662-4 elem.

2 elem. 2.000

RAZEM 2.000

35 d.2

MontaŜ odłączników sekcyjnych nr kat. 0662-13 elem.

2 elem. 2.000

RAZEM 2.000

36 d.2

MontaŜ odłączników ze stykiem uszyniającym nr kat. 0663-13 elem.

1 elem. 1.000

RAZEM 1.000

(3)

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 37

d.2

MontaŜ odłączników ze stykiem uszyniającym nr kat. 0664-4 elem.

2 elem. 2.000

RAZEM 2.000

38 d.2

MontaŜ odłączników ze stykiem uszyniającym nr kat. 0664-13 elem.

1 elem. 1.000

RAZEM 1.000

39 d.2

MontaŜ odłączników w punkcie zasilania nr kat. 0667-4 elem.

4 elem. 4.000

RAZEM 4.000

40 d.2

MontaŜ odłączników w punkcie zasilania nr kat. 0667-13 elem.

4 elem. 4.000

RAZEM 4.000

41 d.2

MontaŜ izolatorów sekcyjnych w sieci jednodrutowej nr kat. 0439-10 elem.

8 elem. 8.000

RAZEM 8.000

42 d.2

Połączenia elektryczne dwóch sieci przez odłącznik na bramce (1/1 przew.) ; nr kat.

0604-2

połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

43 d.2

Połączenia elektryczne w przęśle napręŜenia (1/1 przew.) nr kat. 0611-2 połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

44 d.2

MontaŜ przewodu rozdzielczego 3 kV pojedyńczego nr kat. 0630-02 odc.

20 odc. 20.000

RAZEM 20.000

45 d.2

MontaŜ połączeń do sieci jezdnej bezpośrednio (1 przewód) nr kat. 0634-2 połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

46 d.2

MontaŜ połączeń do sieci zasilającej do odłącznika kabla zasilacza (1 przewód) nr kat.

0637-2

połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

47 d.2

Połączenie odłącznika kabla zasilacza z siecią (1 przewód) nr kat. 0655-10 połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

48 d.2

Uszynienie indywidualne konstrukcji mocujących linką Al 70 na słupach Ŝelbetowych z 1 zaciskiem nr kat. 0818-1

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

49 d.2

Uszynienie indywidualne konstrukcji mocujących linką Al 70 na słupach Ŝelbetowych - za kaŜdy następny zacisk nr kat. 0818-2

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

50 d.2

MontaŜ uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłoŜu nawierzchni toro- wej pręt Fe ; słupy trakcyjne łączone do dalszego toku szyn, nr kat. 0822-2

uszyn.

1 uszyn. 1.000

RAZEM 1.000

51 d.2

MontaŜ uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłoŜu nawierzchni toro- wej pręt Fe ; słupy trakcyjne łączone do dalszego toku szyn, nr kat. 0825-2

uszyn.

17 uszyn. 17.000

RAZEM 17.000

3 Etap 1 Budowa zasilaczy kablowych - obejściowych 52

d.3

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

312.96 m3 312.960

RAZEM 312.960

53 d.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

652 m 652.000

RAZEM 652.000

54 d.3

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

10.5 m 10.500

RAZEM 10.500

55 d.3

Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

(4)

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

641.5 m 641.500

RAZEM 641.500

56 d.3

Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m

38.5 m 38.500

RAZEM 38.500

57 d.3

Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo- cowaniem - analogia: układanie na słupach betonowych

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000

58 d.3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

260.8 m3 260.800

RAZEM 260.800

59 d.3

Zak.zasil.kablowych na słupach przelotowych trakcyjnych Ŝelbetowych (1 kbl.w zasil.) 80203-3,80233-1,80227-1

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000

60 d.3

Zak.zasil.kablowych na słupach przelotowych trakcyjnych Ŝelbetowych (1 kbl.w zasil.) 80205-4,80235-1,80227-1

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000

61 d.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I- III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

52.16 m3 52.160

RAZEM 52.160

62 d.3

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

52.16 m3 52.160

RAZEM 52.160

4 Etap II - Przywrocenie stanu pierwotnego - roboty sieciowe 63

d.4

Połączenia elektryczne dwóch sieci przez odłącznik na bramce (1/1 przew.) ; nr kat.

0604-2 - analogia: demontaŜ

połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

64 d.4

Połączenia elektryczne w przęśle napręŜenia (1/1 przew.), nr kat. 0604-02 - analoga: de- montaŜ

połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

65 d.4

MontaŜ przewodu rozdzielczego 3 kV pojedyńczego nr kat. 0630-2 - analogia: demontaŜ odc.

20 odc. 20.000

RAZEM 20.000

66 d.4

MontaŜ połączeń do sieci jezdnej bezpośrednio (1 przewód) nr kat. 0634-2 - analogia:

demontaŜ

połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

67 d.4

MontaŜ połączeń do sieci zasilającej do odłącznika kabla zasilacza (1 przewód), nr kat.

0637-2 - analogia: demontaŜ

połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

68 d.4

Połączenie odłącznika kabla zasilacza z siecią (1 przewód) nr kat. 0655-10 - analogia:

demontaŜ

połącz.

4 połącz. 4.000

RAZEM 4.000

69 d.4

MontaŜ izolatorów sekcyjnych w sieci jednodrutowej nr kat. 0439-10 - - analogia: demon- taŜ

elem.

8 elem. 8.000

RAZEM 8.000

70 d.4

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - lina nośna nr kat. 9811-6 km

0.565 km 0.565

RAZEM 0.565

71 d.4

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny pojedynczy djp 100 km

0.565 km 0.565

RAZEM 0.565

72 d.4

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - złącze liny nośnej nr kat. 5250-6 szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

73 d.4

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - złącze przewodu jezdnego nr kat. 5210-3 szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

(5)

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 74

d.4

MontaŜ odłączników sekcyjnych nr kat. 0662-4 - 2szt., 0662-13 - 2 szt. - analogia: de- montaŜ

elem.

4 elem. 4.000

RAZEM 4.000

75 d.4

MontaŜ odłączników ze stykiem uszyniającym nr kat. 0663-13 -1szt., 0664-4 - 2szt., 0664-13 - 1szt.

elem.

4 elem. 4.000

RAZEM 4.000

76 d.4

MontaŜ odłączników w punkcie zasilania nr kat. 0667-4 - 4szt., 0667-13 4 szt. - analogia:

demontaŜ

elem.

8 elem. 8.000

RAZEM 8.000

77 d.4

MontaŜ uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłoŜu nawierzchni toro- wej pręt Fe ; słupy trakcyjne łączone do dalszego toku szyn, nr kat. 0822-2-1 szt., 0825- 2-17szt. nalogia: demontaŜ

uszyn.

18 uszyn. 18.000

RAZEM 18.000

78 d.4

Uszynienie indywidualne konstrukcji mocujących linką Al 70 na słupach Ŝelbetowych z 1 zaciskiem nr kat. 0818-1

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

79 d.4

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - lina nośna Cu 95 - analogia: demontaŜ km

18 km 18.000

RAZEM 18.000

80 d.4

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny pojedynczy djp 100 - analogia:

demontaŜ

km

0.672 km 0.672

RAZEM 0.672

81 d.4

Podwieszenie przelotowe,nieprzechylne jednodrutowej sieci jezdnej dla wysięgników konstrukcyjnych 0.45 - 1.30 m nr kat. 0731-3-3 szt., 0742-3-3 szt., 0734-3 -1szt., 0745-3 - 1szt. analogia demontaŜ

podw.

18 podw. 18.000

RAZEM 18.000

82 d.4

Podwieszenie przelotowe,nieprzechylne jednodrutowej sieci jezdnej dla wysięgników konstrukcyjnych 0.45 - 1.30 m nr kat. 0731-3-3 szt., 0742-3-3 szt., 0734-3 -1szt., 0745-3 - 1 szt.

podw.

8 podw. 8.000

RAZEM 8.000

83 d.4

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - lina nośna km

0.672 km 0.672

RAZEM 0.672

84 d.4

Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny pojedynczy km

0.672 km 0.672

RAZEM 0.672

85 d.4

PomontaŜowa regulacja sieci jednodrutowej ; do 400 m odcinka napręŜenia odc.nap r.

4 odc.nap

r.

4.000

RAZEM 4.000

5 Etap II Przywrócenie stanu pierwotnego - roboty fundamnetowo - słupowe 86

d.5

DemontaŜ konstrukcji wsporczych - odciąganie sieci znad osi toru słup

8 słup 8.000

RAZEM 8.000

87 d.5

DemontaŜ konstrukcji wsporczych - wycinanie słupów Ŝelbetowych [2 prze- cięcia]

8 [2 prze-

cięcia]

8.000

RAZEM 8.000

88 d.5

DemontaŜ konstrukcji wsporczych - wyciąganie fundamentów z ziemi słup.

8 słup. 8.000

RAZEM 8.000

89 d.5

Ustawianie wskaźników We wolnostojących - analogia: demontaŜ szt.

24 szt. 24.000

RAZEM 24.000

6 Etap II - Ochrona przciwporaŜeniowa - montaŜ zwierników wg rys. nr 16 90

d.6

Rury stalowe o śr. do 36 mm układane n.t. na betonie m

2*3 m 6.000

RAZEM 6.000

(6)

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 91

d.6

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do koł- ków plastykowych osadzonych w podłoŜu betonowym

szt.

2*11 szt. 22.000

RAZEM 22.000

92 d.6

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - uchwyty przel. nr kat. 20044-1

szt.

2*10 szt. 20.000

RAZEM 20.000

93 d.6

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - uchwyt mocujacy zwiernik nr kat. 6810-1

szt.

2*1 szt. 2.000

RAZEM 2.000

94 d.6

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1.92 m3 1.920

RAZEM 1.920

95 d.6

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2

m

2*3 m 6.000

RAZEM 6.000

96 d.6

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

1.44 m3 1.440

RAZEM 1.440

97 d.6

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - zwiernik dwukierunkowy nr kat. 7380-1 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

98 d.6

Układanie linki L 50 na ścianach i stropach betonowych - analogia: ukladanie ALYd 1x120

szt.

2*1 szt. 2.000

RAZEM 2.000

99 d.6

MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 120 mm2 nr kat. 6160-7 szt.

2*1 szt. 2.000

RAZEM 2.000

100 d.6

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

2*3 m 6.000

RAZEM 6.000

101 d.6

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m

2*3 m 6.000

RAZEM 6.000

102 d.6

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo- cowaniem

m

2*19 m 38.000

RAZEM 38.000

103 d.6

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 120 mm2 pod zaciski lub bol- ce

szt.Ŝył

2*5 szt.Ŝył 10.000

RAZEM 10.000

104 d.6

MontaŜ łączników szynowych w sieci powrotnej - wiercenie otworów śr. 20 mm w szy- nach

[2 otw.]

1 [2 otw.] 1.000

RAZEM 1.000

105 d.6

MontaŜ łączników poprzecznych międzytorowych przez zaciskanie tulejką - analogia łączn.

2*1 łączn. 2.000

RAZEM 2.000

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :